intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Luận văn thạc sĩ kinh tế: Những giải pháp chủ yếu nhằm chuyển tổng công ty xây dựng số 1 thành tập đoàn kinh tế mạnh trong tiến trình hội nhập quốc tế

Chia sẻ: Bfvhgfff Bfvhgfff | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

176
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn thạc sĩ kinh tế: Những giải pháp chủ yếu nhằm chuyển tổng công ty xây dựng số 1 thành tập đoàn kinh tế mạnh trong tiến trình hội nhập quốc tế nhằm trình bày tổng quan về tập đoàn kinh tế và mô hình công ty mẹ và công ty con, phân tích thực trạng hoạt động của tổng công ty xây dựng số 1 thời kỳ 2002- 2005.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ kinh tế: Những giải pháp chủ yếu nhằm chuyển tổng công ty xây dựng số 1 thành tập đoàn kinh tế mạnh trong tiến trình hội nhập quốc tế

 1. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH ***** VOÕ NGOÏC THAÛO NHÖÕNG GIAÛI PHAÙP CHUÛ YEÁU NHAÈM CHUYEÅN TOÅNG COÂNG TY XAÂY DÖÏNG SOÁ 1 THAØNH TAÄP ÑOAØN KINH TEÁ MAÏNH TRONG TIEÁN TRÌNH HOÄI NHAÄP KINH TEÁ QUOÁC TEÁ Chuyeân ngaønh: QUAÛN TRÒ KINH DOANH Maõ soá: 60.34.05 LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC PGS.TS. PHÖÔNG NGOÏC THAÏCH TP.HOÀ CHÍ MINH- NAÊM 2007
 2. Ghi chuù: - Theâm khung vieàn vaøo cho ñeïp - Set up: A4, top: 3.5cm, botom: 3cm, L: 3.5cm, R: 2cm - Ñaët vaøo ñaàu luaän vaên sau bìa vaø tôø giaáy hoàng - 10 boä
 3. 1 MUÏC LUÏC LÔØI CAM ÑOAN LÔØI CAÛM ÔN DANH MUÏC CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT DANH MUÏC CAÙC SÔ ÑOÀ DANH MUÏC CAÙC BAÛNG DANH MUÏC CAÙC PHUÏ LUÏC MÔÛ ÑAÀU CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ TAÄP ÑOAØN KINH TEÁ VAØ MOÂ HÌNH COÂNG TY MEÏ COÂNG TY CON...............................................................................................1 1.1 TOÅNG QUAN VEÀ TAÄP ÑOAØN KINH TEÁ .........................................................1 1.1.1 Khaùi nieäm ...........................................................................................................1 1.1.2 Caùc phöông thöùc hình thaønh taäp ñoaøn kinh teá ...............................................2 1.1.2.1 Phöông thöùc phaân nhaùnh ..............................................................................2 1.1.2.2 Phöông thöùc thaâu toùm ...................................................................................2 1.1.3 Caùc hình thöùc lieân keát cuûa caùc taäp ñoaøn kinh teá ...........................................4 1.1.3.1 Taäp ñoaøn kinh teá lieân keát theo haøng ngang .................................................4 1.1.3.2 Taäp ñoaøn kinh teá lieân keát haøng doïc ............................................................5 1.1.3.3 Taäp ñoaøn kinh teá lieân keát hoãn hôïp ..............................................................5 1.1.4 Ñaëc ñieåm cuûa taäp ñoaøn kinh teá ........................................................................6 1.1.4.1 Quy moâ raát lôùn veà voán, doanh thu, lao ñoäng, phaïm vi hoaït ñoäng ...............6 1.1.4.2 Hoaït ñoäng kinh doanh ña ngaønh ngheà, ña lónh vöïc ......................................7 1.1.4.3 Veà cô caáu toå chöùc .........................................................................................8 1.1.4.4 Veà quaûn lyù, ñieàu haønh..................................................................................8 1.1.4.5 Veà quan heä noäi boä trong taäp ñoaøn................................................................8 1.1.5 Vai troø cuûa taäp ñoaøn kinh teá ............................................................................9 1.2 NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CÔ BAÛN VEÀ MOÂ HÌNH COÂNG TY MEÏ COÂNG TY CON ÔÛ CAÙC TAÄP ÑOAØN KINH TEÁ................................................................11 1.2.1 Khaùi nieäm veà moâ hình coâng ty meï – coâng ty con.........................................11 1.2.2 Ñaëc tröng cuûa moâ hình coâng ty meï – coâng ty con........................................12 1.2.3 Nhöõng öu vaø nhöôïc ñieåm cuûa moâ hình coâng ty meï – coâng ty con..............13
 4. 2 1.2.3.1 Öu ñieåm ......................................................................................................13 1.2.3.2 Nhöôïc ñieåm ................................................................................................14 1.3 KHAÙI QUAÙT QUAÙ TRÌNH HÌNH THAØNH TAÄP ÑOAØN KINH TEÁ THEO MOÂ HÌNH COÂNG TY MEÏ-COÂNG TY CON ÔÛ VIEÄT NAM ............. 15 1.3.1 Söï ra ñôøi TÑKT ôû Vieät Nam ..........................................................................15 1.3.2 Nhöõng thaønh quaû vaø haïn cheá..........................................................................16 1.3.2.1 Nhöõng thaønh quaû ñaït ñöôïc ........................................................................16 1.3.2.2 Nhöõng haïn cheá caàn khaéc phuïc ..................................................................19 Keát luaän chöông 1 ..............................................................................................23 CHÖÔNG 2: THÖÏC TRAÏNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TCT XAÂY DÖÏNG SOÁ 1 2.1. PHAÂN TÍCH THÖÏC TRAÏNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TOÅNG COÂNG TY XAÂY DÖÏNG SOÁ 1 THÔØI KYØ 2002-2005 ........................................................24 2.1.1. Giôùi thieäu khaùi quaùt Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 .................................24 2.1.2. Cô caáu toå chöùc quaûn lyù cuûa Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1: ....................25 2.1.3. Thöïc traïng hoaït ñoäng SXKD cuûa TCT Xaây Döïng Soá 1 trong giai ñoaïn töø 2002 ñeán 2005 ................................................................................26 2.1.3.1. Keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa TCT Xaây Döïng Soá 1 giai ñoaïn 2002-2005..........................................................................................27 2.1.3.2. Tình hình taøi chính cuûa TCT Xaây Döïng Soá 1 giai ñoaïn 2002-2005...........29 2.2. QUAÙ TRÌNH CHUYEÅN ÑOÅI SANG HOAÏT ÑOÄNG THEO MOÂ HÌNH CTM-CTC CUÛA TCT XAÂY DÖÏNG SOÁ 1 .....................................................31 2.2.1. Cô caáu toå chöùc ...............................................................................................32 2.2.1.1. Coâng ty meï .................................................................................................33 2.2.1.2. Coâng ty con (Voán Nhaø nöôùc – CTM– chieám treân 50%VÑL)....................34 2.2.1.3. Coâng ty Lieân Doanh (Voán Nhaø nöôùc – CTM– chieám 50%VÑL)..............35 2.2.1.4. Coâng ty lieân keát (Voán CTM– chieám töø 50% trôû xuoáng)...........................35 2.2.1.5. Coâng ty thaønh vieân haïch toaùn ñoäc laäp ñang thöïc hieän chuyeån ñoåi ............36 2.2.2. Moái quan heä trong noäi boä TCT....................................................................37
 5. 3 2.2.2.1. Quan heä giöõa Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 vaø caùc Coâng ty phuï thuoäc ..37 2.2.2.2. Quan heä giöõa Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 vaø caùc Coâng ty thaønh vieân haïch toaùn ñoäc laäp ñaõ coå phaàn hoaù. ....................................................39 2.2.2.3. Quan heä giöõa Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 vaø caùc Coâng ty thaønh vieân haïch toaùn ñoäc laäp ñang thöïc hieän chuyeån ñoåi. ..................................40 2.2.3. Keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh vaø tình hình taøi chính cuûa Toång Coâng Ty XD Soá 1 naêm 2006 sau khi chuyeån ñoåi sang moâ hình CTM-CTC......................................................................................................41 2.2.4. Nhöõng maët coøn toàn taïi cuûa Moâ hình CTM-CTC taïi TCT Xaây Döïng Soá 1 2.2.4.1. Veà phöông thöùc thaønh laäp ..........................................................................44 2.2.4.2. Veà chieán löôïc saûn xuaát kinh doanh ...........................................................44 2.2.4.3. Vaán ñeà cô caáu quaûn lyù vaø ñieàu haønh cuûa coâng ty meï................................45 2.2.4.4. Veà ñaïi ñieän chuû sôû höõu ..............................................................................46 2.2.4.5. Veà quan heä noäi boä giöõa caùc coâng ty trong toaøn TCT.................................46 2.2.4.6. Veà coâng taùc baùo caùo taøi chính cuûa toaøn TCT.............................................47 2.2.4.7. Veà huy ñoäng voán ........................................................................................47 Keát luaän chöông 2...........................................................................................48 CHÖÔNG 3 NHÖÕNG GIAÛI PHAÙP CHUÛ YEÁU NHAÈM CHUYEÅN TCT XAÂY DÖÏNG SOÁ 1 THAØNH TÑKT MAÏNH TRONG TIEÁN TRÌNH HOÄI NHAÄP KINH TEÁ QUOÁC TEÁ. .................................................................................................49 3.1. QUAN ÑIEÅM, MUÏC TIEÂU CHUYEÅN ÑOÅI VAØ PHAÙT TRIEÅN TCT XAÂYDÖÏNG SOÁ 1 THAØNH TÑKT MAÏNH ....................................................49 3.1.1. Quan ñieåm ........................................................................................................49 3.1.2. Muïc tieâu ............................................................................................................50 3.2. NHÖÕNG GIAÛI PHAÙP CHUÛ YEÁU CHUYEÅN TCT XAÂY DÖÏNG SOÁ 1 THAØNH TÑKT MAÏNH...................................................................................50 3.2.1. Giaûi phaùp chuyeån ñoåi Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 thaønh TÑKT ..........50 3.2.1.1. Coå phaàn hoaù coâng ty meï ............................................................................50
 6. 4 3.2.1.2. Coå phaàn hoùa caùc Coâng ty thaønh vieân haïch toaùn ñoäc laäp ñang trong quaù trình chuyeån ñoåi. ........................................................................................51 3.2.1.3. Keát naïp thaønh vieân môùi .............................................................................53 3.2.1.4. Xaây döïng cô cheá giaûi quyeát maâu thuaãn veà lôïi ích giöõa caùc thaønh vieân trong TCT ...................................................................................................54 3.2.1.5. Hoaøn thieän cô caáu quaûn lyù vaø ñieàu haønh cuûa CTM ...................................54 3.2.1.6. Xaây döïng quy cheá hoaït ñoäng vaø cheá ñoä baùo caùo cuûa ngöôøi ñaïi dieän phaàn voán cuûa CTM taïi CTC.......................................................................55 3.2.1.7. Thaønh laäp coâng ty taøi chính trong TCT .....................................................55 3.2.1.8. Naâng cao vai troø cuûa Ban kieåm soaùt ..........................................................56 3.2.1.9. Chuaån hoùa caùc heä thoáng quaûn lyù vaø xaây döïng moät moâ hình thoáng nhaát ñeå aùp duïng cho taát caû caùc ñôn vò thaønh vieân trong toaøn TCT....................57 3.2.2. Giaûi phaùp phaùt trieån Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 thaønh TÑKT maïnh..................................................................................................................58 3.2.2.1. Ñònh höôùng phaùt trieån cho toaøn Toång coâng ty ...........................................58 3.2.2.2. Giaûi phaùp veà nhaân söï .................................................................................60 3.2.2.3. Giaûi phaùp veà nghieân cöùu khoa hoïc vaø vaø öùng duïng coâng ngheä môùi .........61 3.3. MOÄT SOÁ KIEÁN NGHÒ ÑOÁI VÔÙI NHAØ NÖÔÙC ..............................................62 3.3.1. Hoaøn thieän cô sôû phaùp lyù ................................................................................62 3.3.2. Hoaøn thieän luaät keá toaùn ..................................................................................63 3.3.3. Ban haønh luaät doanh nghieäp chung cho taát caû caùc loaïi hình doanh nghieäp. ....... 63 Keát luaän chöông 3...........................................................................................64 KEÁT LUAÄN.......................................................................................................65 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO PHUÏ LUÏC
 7. 5 DANH MUÏC CAÙC SÔ ÑOÀ Sô ñoà 1.1: Moâ hình saùt nhaäp.......................................................................................2 Sô ñoà 1.2: Moâ hình hôïp nhaát ......................................................................................3 Sô ñoà 1.3: Moâ hình mua laïi (Moâ hình coâng ty meï – coâng ty con) .............................4 Sô ñoà 2.1: Sô ñoà toå chöùc quaûn lyù cuûa Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 giai ñoaïn tröôùc khi toå chöùc quaûn lyù theo moâ hình CTM-CTC ..................................................25 Sô ñoà 2.2: Cô caáu toå chöùc cuûa Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 theo moâ hình CTM-CTC. ................................................................................................................32 DANH MUÏC CAÙC BAÛNG Baûng 2.1: Keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa TCT Xaây Döïng Soá 1 giai ñoaïn 2002-2005 .........................................................................................................27 Baûng 2.2: Tình hình taøi chính cuûa TCT Xaây Döïng Soá 1 giai ñoaïn 2002-2005.........29 Baûng 2.3: Keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Toång Coâng Ty XD Soá 1 naêm 2006 sau khi chuyeån ñoåi sang moâ hình CTM-CTC...........................................42 Baûng 2.4: Tình hình taøi chính cuûa TCT XD Soá 1 naêm 2006 sau khi chuyeån ñoåi sang moâ hình CTM-CTC ...........................................................................................43
 8. 6 DANH MUÏC CAÙC PHUÏ LUÏC Phuï luïc 1: Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån taäp ñoaøn kinh teá treân theá giôùi ............1 Phuï luïc 2: Caùc moâ hình taäp ñoaøn kinh teá ôû moät soá nöôùc treân theá giôùi.......................3 Phuï luïc 3: Khaùi nieäm veà moâ hình coâng ty meï – coâng ty con ôû moät soá nöôùc treân theá giôùi.......................................................................................................................11
 9. 7 DANH MUÏC TÖØ VIEÁT TAÉT CTM Coâng ty meï CTC Coâng ty con CTLK Coâng ty lieân keát CTNN Coâng ty Nhaø nöôùc CTTV Coâng ty thaønh vieân CPH Coå phaàn hoaù DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp Nhaø nöôùc DNTV Doanh nghieäp thaønh vieân ÑL Ñieàu leä HÑQT Hoäi ñoàng quaûn trò HÑSXKD Hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh LD Lieân doanh MHTÑKT Moâ hình taäp ñoaøn kinh teá SXKD Saûn xuaát kinh doanh TÑKT Taäp ñoaøn kinh teá TCT Toång Coâng ty VGCP Voán goùp chi phoái VGKCP Voán goùp khoâng chi phoái VÑL Voán ñieàu leä XD Xaây döïng
 10. 8 MÔÛ ÑAÀU 1. Tính caáp thieát cuûa luaän vaên Trong xu höôùng toaøn caàu hoaù cuûa neàn kinh teá theá giôùi, cô hoäi môû ra caøng nhieàu thì thaùch thöùc caøng lôùn, ñaëc bieät laø tính caïnh tranh treân thöông tröôøng quoác teá caøng gay gaét. Trong boái caûnh ñoù, muoán toàn taïi vaø ñuû söùc caïnh tranh vôùi caùc quoác gia trong khu vöïc vaø treân theá giôùi, moãi quoác gia phaûi coù nhöõng ñaàu taøu kinh teá –taäp ñoaøp kinh teá maïnh, coù söùc caïnh tranh cao. Coù theå noùi TÑKT laø moät trong nhöõng taùc nhaân lôùn aûnh höôûng ñeán neàn kinh teá cuûa moãi quoác gia noùi chung vaø cuûa neàn kinh teá Vieät Nam noùi rieâng. Trong thôøi gian qua, Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ñaõ coù nhöõng chuû tröông ñoåi môùi vaø saép xeáp caùc DNNN, caùc TCT Nhaø nöôùc ñöôïc thaønh laäp vôùi muïc ñích laø caûi caùch caùc DNNN vaø thí ñieåm thaønh laäp caùc taäp ñoaøn kinh teá. Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 laø Toång Coâng Ty Nhaø nöôùc hoaït ñoäng theo moâ hình TCT 90 ñöôïc hình thaønh trong quaù trình saép xeáp vaø ñoåi môùi naøy. Töø khi thaønh laäp ñeán nay, TCT Xaây Döïng soá 1 ñaõ phaùt huy ñöôïc nhöõng keát quaû vaø thaønh tích nhaát ñònh trong hoaït ñoäng SXKD. Tuy nhieân, TCT Xaây Döïng Soá 1 hieän nay vaãn coøn nhieàu haïn cheá veà cô caáu toå chöùc vaø quaûn lyù, chöa thaät söï laø moät TÑKT ñuùng nghóa. Ñoàng thôøi, ñöùng tröôùc xu theá ñoåi môùi ñeå hoäi nhaäp vaø töï naâng mình leân moät taàm phaùt trieån môùi ñoøi hoûi TCT xaây döïng soá 1 phaûi choïn cho mình moät höôùng phaùt trieån cho phuø hôïp ñoù laø chuyeån ñoåi thaønh TÑKT maïnh. Maët khaùc, töø thöïc tieãn nhieàu naêm tieán haønh ñoåi môùi DNNN, moät soá TCT ñaõ chuyeån ñoåi sang hoaït ñoäng theo moâ hình CTM-CTC. Trong giai ñoaïn ñaàu thöïc hieän thí ñieåm, beân caïnh nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc, vaãn coøn toàn taïi moät soá vaán
 11. 9 ñeà khoù khaên, vöôùng maéc vaø ñaây cuõng chính laø nhöõng kinh nghieäm cho caùc TCT tieán haønh chuyeån ñoåi sau. Vì vaäy, vieäc chuyeån ñoåi caùc TCT sang hoaït ñoäng theo moâ hình CTM-CTC laø böôùc ñi ñaàu tieân trong quaù trình chuyeån ñoåi vaø ñieàu quan troïng laø phaûi trôû thaønh TÑKT maïnh, phaùt trieån beàn vöõng, ñieàu ñoù ñaëc bieät quan troïng hôn khi theá giôùi ñang trong tieán trình toaøn caàu hoaù nhö hieän nay. Töø nhöõng lyù do treân, taùc giaû ñaõ ñi vaøo nghieân cöùu ñeà taøi “NHÖÕNG GIAÛI PHAÙP CHUÛ YEÁU NHAÈM CHUYEÅN TOÅNG COÂNG TY XAÂY DÖÏNG SOÁ 1 THAØNH TÑKT MAÏNH TRONG TIEÁN TRÌNH HOÄI NHAÄP KINH TEÁ QUOÁC TEÁ” vôùi mong muoán goùp phaàn vaøo vieäc laøm roõ cô sôû lyù luaän vaø thöïc tieãn cho quaù trình chuyeån ñoåi TCT Xaây Döïng Soá 1 thaønh TÑKT maïnh, phaùt trieån beàn vöõng trong tieân trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. 2. Muïc ñích vaø ñieåm môùi cuûa luaän vaên Laøm roõ cô sôû lyù luaän veà TÑKT vaø moâ hình CTM – CTC Phaân tích thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa TCT Xaây Döïng Soá 1, töø ñoù neâu ra nhöõng haïn cheá cuûa TCT Xaây Döïng soá 1 trong quaù trình chuyeån ñoåi sang hoaït ñoäng theo moâ hình CTM-CTC. Töø nhöõng haïn cheá cuûa TCT Xaây Döïng soá 1 sau khi chuyeån sang moâ hình CTM-CTC vaø nhöõng maët coøn toàn taïi trong quaù trình thí ñieåm chuyeån moät soá TCT Nhaø nöôùc sang hoaït ñoäng theo moâ hình CTM-CTC cuûa Vieät Nam trong thôøi gian qua. Ñöa ra moät soá giaûi phaùp chuû yeáu ñeå TCT Xaây Döïng soá 1 trôû thaønh TÑKT maïnh vaø phaùt trieån beàn vöõng trong tieán trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. 3. Ñoái töôïng, phaïm vi nghieân cöùu Tröôùc tieân luaän vaên ñeà caäp ñeán nhöõng vaán ñeà cô baûn veà Taäp ñoaøn kinh teá vaø moâ hình CTM-CTC treân theá giôùi. Keá ñeán laø ñeà caäp ñeán keát quaû thí ñieåm chuyeån moät soá TCT nhaø nöôùc sang hoaït ñoäng theo moâ hình CTM-CTC taïi Vieät Nam trong thôøi gian qua. Vaø cuoái cuøng laø taäp trung nghieân cöùu thöïc traïng hoaït
 12. 10 ñoäng cuûa TCT Xaây Döïng Soá 1 tröôùc vaø sau khi chuyeån ñoåi sang hoaït ñoäng theo moâ hình CTM-CTC. Töø ñoù kieán nghò nhöõng giaûi phaùp nhaèm chuyeån TCT Xaây Döïng Soá 1 thaønh TÑKT maïnh trong tieán trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. 4. Cô sôû lyù luaän vaø phöông phaùp nghieân cöùu Cô sôû lyù luaän cuûa luaän vaên laø nhöõng lyù thuyeát veà quaûn trò hoïc, caùc quan ñieåm cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta, Luaät DNNN, Luaät DN, caùc vaên baûn phaùp luaät lieân quan vaø nhöõng kinh nghieäm cuûa moät soá quoác gia treân theá giôùi. Phöông phaùp nghieân cöùu luaän vaên laø phöông phaùp lòch söû keát hôïp vôùi phöông phaùp duy vaät bieän chöùng, nhaèm xem xeùt caùc hieän töôïng vaø quy luaät phaùt trieån kinh teá ñaõ, ñang vaø seõ xaûy ra trong moái quan heä taùc ñoäng laãn nhau vaø trong traïng thaùi vaän ñoäng phaùt trieån cuûa chuùng. Ngoaøi ra, luaän vaên coøn aùp duïng phöông phaùp thoáng keâ, so saùnh, phaân tích, toång hôïp. Treân cô sôû nhöõng thoâng tin, coù phaân tích, so saùnh vaø toång hôïp, luaän vaên ñöa ra nhöõng nhaän xeùt vaø kieán nghò cuûa mình. 5. Boá cuïc cuûa luaän vaên Luaän vaên goàm: Phaàn môû ñaàu, noäi dung vaø keát luaän. Phaàn noäi dung goàm: Chöông 1: Toång quan veà TÑKT vaø moâ hình CTM – CTC Chöông 2: Thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa TCT Xaây Döïng soá 1 Chöông 3: Nhöõng giaûi phaùp chuû yeáu nhaèm chuyeån TCT Xaây Döïng Soá 1 thaønh TÑKT maïnh trong tieán trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2