intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc

Chia sẻ: Vương Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:99

60
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp; thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc; một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ------------------------<br /> <br /> TRẦN THỊ HƯƠNG<br /> <br /> ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI<br /> TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC<br /> <br /> Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS.TS NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN<br /> <br /> HÀ NỘI - 2013<br /> <br /> Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan :<br /> 1 Những nội dung trong luận văn này là do tôi thực hiện dưới sự<br /> hướng dẫn trực tiếp của PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền<br /> 2 Mọi tham khảo dùng trong luận văn đều được trích dẫn rõ ràng tên<br /> tác giả, tên công trình, thời gian, địa điểm công bố.<br /> 3 Mọi sao chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian<br /> trá,tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.<br /> <br /> Trần Thị Hương - Khóa: 2010B<br /> <br /> 1<br /> <br /> Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................ 1<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ..................................................................... 4<br /> DANH MỤC BẢNG ............................................................................................ 5<br /> DANH MỤC HÌNH ............................................................................................. 6<br /> MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 7<br /> CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT<br /> TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP .............................. 9<br /> 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGUỒN NHÂN LỰC ........................... 9<br /> 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực .................................................................... 9<br /> 1.1.2 Vai trò của nguồn nhân lực đối với doanh nghiệp ............................. 10<br /> 1.2 ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH<br /> NGHIỆP ........................................................................................................... 11<br /> 1.2.1 Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ............................... 11<br /> 1.2.2. Mục tiêu của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.......................... 13<br /> 1.2.3 Vai trò của đào tạo phát triển nguồn nhân lực đối với doanh nghiệp<br /> ....................................................................................................................... 13<br /> 1.2.4 Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực................................ 14<br /> 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN<br /> NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP ....................................... 18<br /> 1. 3.1 Nhóm nhân tố thuộc môi trường bên ngoài....................................... 18<br /> 1.3.2 Nhóm nhân tố thuộc bên trong doanh nghiệp .................................... 20<br /> 1.4 CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐƠN VỊ ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN KHU<br /> VỰC VÀ CÁC YÊU CẦU ĐẶT RA VỚI NHÂN LỰC.................................. 21<br /> 1.5 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC ...................... 23<br /> 1.5.1. Đào tạo trong công việc ...................................................................... 23<br /> 1.5.2. Đào tạo ngoài công việc ...................................................................... 25<br /> CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN<br /> NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN<br /> BẮC ...................................................................................................................... 28<br /> 2.1 TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN<br /> BẮC<br /> ............................................................................................................ 28<br /> 2.1.1 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển ........................................ 28<br /> <br /> Trần Thị Hương - Khóa: 2010B<br /> <br /> 2<br /> <br /> Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc<br /> <br /> 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ ........................................................................... 29<br /> 2.1.3 Cơ cấu tổ chức, quản lý ....................................................................... 31<br /> 2.2 THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ<br /> HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC ...................................................................... 33<br /> 2.2.1 Cơ cấu lao động theo độ tuổi và giới tính ........................................... 33<br /> 2.2.2 Cơ cấu lao động theo trình độ ............................................................. 35<br /> 2.2.3 Cơ cấu lao động theo chức năng công việc ......................................... 36<br /> 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN<br /> NHÂN LỰC CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC<br /> ............................................................................................................ 37<br /> 2.3.1. Bộ máy thực hiện công tác đào tạo và phát triển .............................. 37<br /> 2.3.2 Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực................................ 38<br /> 2.4. CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC<br /> SAU ĐÀO TẠO ................................................................................................ 52<br /> 2.4.1. Khuyến khích vật chất tinh thần cho người được đào tạo ................ 52<br /> 2.4.2 Chính sách sử dụng các cán bộ phận công nhân viên sau đào tạo .... 53<br /> 2.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN<br /> NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THÔNG ĐIỆN<br /> MIỀN BẮC. ...................................................................................................... 54<br /> CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO<br /> VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ<br /> THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC ................................................................................ 58<br /> 3.1 MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG<br /> ĐIỆN MIỀN BẮC ............................................................................................ 58<br /> 3.1.1. Mục tiêu chiến lược của toàn trung tâm ............................................ 58<br /> 3.1.2 Các mục tiêu của các phòng trong trung tâm ................................... 59<br /> 3.2 PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN<br /> NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC<br /> ............................................................................................................ 62<br /> 3.2.1 Phương hướng ..................................................................................... 62<br /> 3.2.2 Giải pháp.............................................................................................. 62<br /> KẾT LUẬN .......................................................................................................... 77<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 79<br /> PHỤ LỤC............................................................................................................. 80<br /> <br /> Trần Thị Hương - Khóa: 2010B<br /> <br /> 3<br /> <br /> Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> HTĐ<br /> <br /> : Hệ thống điện<br /> <br /> SCADA<br /> <br /> : Supervisory Control And Acquisitoin<br /> <br /> EMS<br /> <br /> : Energy Management System<br /> <br /> KSTT<br /> <br /> : Kỹ sư tính toán<br /> <br /> KSĐH<br /> <br /> : Kỹ sư điều hành<br /> <br /> A0<br /> <br /> : Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia<br /> <br /> A1<br /> <br /> : Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc<br /> <br /> A2<br /> <br /> : Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Nam<br /> <br /> A3<br /> <br /> : Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Trung<br /> <br /> A100<br /> <br /> : Nhà máy thủy điện Hòa Bình<br /> <br /> A80<br /> <br /> : Nhà máy nhiệt điện Phả Lại<br /> <br /> B01<br /> <br /> : Công ty truyền tải điện miền Bắc<br /> <br /> B1<br /> <br /> : Tổng công ty điện lực Hà Nội<br /> <br /> CSDL<br /> <br /> : Cơ sở dữ liệu<br /> <br /> RTU<br /> <br /> : Remote Terminal Unit<br /> <br /> MNĐ<br /> <br /> : Nhà máy điện<br /> <br /> CTTTĐ<br /> <br /> : Công ty truyền tải điện<br /> <br /> CTĐL<br /> <br /> : Công ty điện lực<br /> <br /> EVN<br /> <br /> : Tập đoàn điện lực Việt Nam<br /> <br /> Trần Thị Hương - Khóa: 2010B<br /> <br /> 4<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2