intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đào tào nhân lực

Xem 1-20 trên 4804 kết quả Đào tào nhân lực
 • Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Hội An (1975-2010): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Kiện toàn hệ thống chính trị, khắc phục hậu quả chiến tranh, bước đầu cải tạo và xây dựng xã hội chủ nghĩa ( 1975-1978 ); Khôi phục và phát triển kinh tế trong điều kiện đất nước có chiến tranh( 1979-1986); Tiếp thu đường lối đổi mới của Đảng, chuyển biến về tư duy và nhận thức thực tiễn, nâng cao năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện, tạo tiền đề bước vào thời kỳ mới (1986-1990).

  pdf122p anhnangmattroi09 21-03-2023 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Quản trị nhân lực (Tái bản lần 10) gồm có các chương sau: Chương 7: Đào tạo và phát triển; Chương 8: Quản lý đánh giá kết quả thực hiện công việc; Chương 9: Trả công lao động; Chương 10: Quan hệ lao động; Chương 11: Quản trị nguồn nhân lực quốc tế; Chương 12: Đánh giá kết quả hoạt động. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf336p runthenight07 13-03-2023 0 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công" trình bày các nội dung: Đào tạo nguồn nhân lực trong tổ chức công, đánh giá nguồn nhân lực trong tổ chức công, thù lao lao động trong tố chức công, chính sách quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf130p starandsky10 20-03-2023 0 0   Download

 • Giáo trình "Quản trị nguồn nhân lực" sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức, công cụ, cũng như các kỹ năng cần thiết để tiến hành thu hút nhằm hình thành nguồn nhân lực; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và duy trì nguồn nhân lực cho tổ chức. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 sau đây.

  pdf71p starandsky10 20-03-2023 0 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Quản trị nguồn nhân lực" trình bày các nội dung: Tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đánh giá thực hiện công việc, đãi ngộ và quan hệ lao động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf92p starandsky10 20-03-2023 1 0   Download

 • Ebook "Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân xã Ma Nới (1945 - 2000)" tái hiện một thời kỳ cách mạng đầy khó khăn, thử thách, tập trung phản ánh những sự kiện tiêu biểu, chân thật, sống động, thể hiện vai trò lao động cần cù, năng động sáng tạo và tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường của đồng bào dân tộc Ma Nới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách tại đây!

  pdf125p lekhanhphuong05 21-03-2023 1 1   Download

 • Tham luận "Thực trạng công tác sắp xếp nhân sự, tổ chức bộ máy và khó khăn, thách thức trong cơ chế tự chủ tại đơn vị hiện nay" trình bày về các nội dung sau: Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế; Tình hình nhân lực Trung tâm Y tế; Trang thiết bị Trung tâm y tế huyện Phú Lộc; Những thuận lợi và khó khăn trong công tác sắp xếp nhân sự, tổ chức bộ máy;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p lekhanhphuong05 21-03-2023 2 1   Download

 • Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX: Phần 1 (Dùng cho cán bộ, đảng viên) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Khái quát về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf59p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Năm 2014, mặc dù hoạt động trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng, Chính phủ và các Bộ, ngành, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, sự nỗ lực của toàn thể lãnh đạo và cán bộ, Ngân hàng Chính sách xã hội đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

  pdf64p lekhanhphuong05 17-03-2023 2 2   Download

 • Bài viết Nghiên cứu sự phối hợp giữa nhà trường và các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa về việc đào tạo nguồn nhân lực trình bày thực trạng về vấn đề nguồn nhân lực ở Việt Nam và những mong muốn của đơn vị tuyển dụng về nguồn nhân lực trong tương lai; Đề xuất giải pháp xây dựng mối liên kết giữa nhà trường và các doanh nghiệp xây dựng trong việc phát triển nguồn nhân lực.

  pdf3p vilucius 15-03-2023 2 2   Download

 • Nghiên cứu được tiến hành nhằm mô tả động lực làm việc (ĐLLV) của nhân viên y tế (NVYT) tại Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La năm 2021. Phương pháp: Nghiên cứu môt tả cắt ngang, được thực hiện trên 80 NVYT tại Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La. Các NVYT được chọn mẫu toàn bộ. Chúng tôi sử dụng bộ câu hỏi đo lường ĐLLV của NVYT có tổng số 07 yếu tố ảnh hưởng và 23 tiểu mục.

  pdf5p vipettigrew 10-03-2023 2 2   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình Quản trị kinh doanh" trình bày các nội dung: Tổ chức hệ thống thông tin quản trị, kế hoạch hóa và chiến lược; kế hoạch và hoạch định kế hoạch kinh doanh; lãnh đạo, kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực, tạo động lực lao động, quản trị marketing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf445p starandsky09 12-03-2023 4 4   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công" trình bày các nội dung: Đào tạo nguồn nhân lực trong tổ chức công, đánh giá nguồn nhân lực trong tổ chức công, thù lao lao động trong tố chức công, chính sách quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf132p starandsky09 12-03-2023 3 3   Download

 • Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam năm 2015 là phần tổng hợp số liệu về tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động xuất khẩu và vấn đề đào tạo nguồn nhân lực thương mại điện tử đáp ứng nhu cầu thị trường tuyển dụng. Năm 2015 cũng là năm thứ hai công bố số liệu điều tra thí điểm về tình hình ứng dụng thương mại điện tử trên nền tảng di động của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Hoạt động này được coi là xu hướng mới của thương mại điện tử thế giới cũng như Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf104p bapxao06 09-03-2023 2 2   Download

 • Luận án "Phát triển nhân lực quản lý nhà nước về kinh tế cấp tỉnh ở Lào Cai" được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống hóa được các hoạt động phát triển nhân lực quản lý nhà nước về kinh tế cấp tỉnh như công tác quy hoạch nhân lực, tuyển dụng nhân lực, sắp xếp và bố trí sử dụng nhân lực, đào tạo và bồi dưỡng nhân lực, tạo động lực làm việc cho nhân lực.

  pdf184p bapxao06 07-03-2023 5 5   Download

 • Luận án "Vấn đề đào tạo nhân lực ngành xuất bản ở Việt Nam hiện nay" được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về đào tạo nhân lực ngành xuất bản, đánh giá thực trạng đào tạo nhân lực ngành xuất bản của các cơ sở đào tạo và sử dụng NNL được đào tạo của các cơ sở tuyển dụng, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực ngành xuất bản ở Việt Nam trong xu thế hội nhập hiện nay.

  pdf212p bapxao06 07-03-2023 3 3   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam" nghiên cứu những vấn đề lý luận về quản trị nguồn nhân lực, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong công tác quản trị nguồn nhân lực; phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực thời gian qua của Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam; trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực, trong đó tập trung chủ yếu vào nội dung đào tạo và phát triển NNL tại Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam.

  pdf132p starandsky08 05-03-2023 6 6   Download

 • Luật khám bệnh, chữa bệnh đã quy định nghĩa vụ học tập cho bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên hành nghề khám chữa bệnh và chỉ rõ những người không tham gia cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong 2 năm sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề. Bài viết trình bày đánh giá sự hài lòng của học viên đối với chất lượng đào tạo liên tục tại bệnh viện Bạch Mai năm 2020 - 2021.

  pdf5p vilucius 03-03-2023 2 2   Download

 • Bài viết "Thực trạng và giải pháp đào tạo công nghệ thông tin cho sinh viên ngành Thông tin - Thư viện tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội" sẽ tập trung trình bày thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo công nghệ thông tin cho sinh viên, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao về nguồn nhân lực cho xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết!

  pdf5p gautruc05 02-03-2023 2 2   Download

 • Đề tài "Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực tại Cục Thuế Đà Nẵng" trình bày một số vấn đề lý luận về đào tạo nguồn nhân lực trong các tổ chức, đơn vị; thực trạng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, tại Cục thuế thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua; giải pháp để hoàn thiện công tác đào tạo đội ngũ cán bộ tại Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

  doc25p starandsky05 17-02-2023 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đào tào nhân lực
p_strCode=daotaonhanluc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2