intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn thạc sĩ: Ứng dụng logic mờ trong quản lý lịch sử các dòng họ Việt Nam

Chia sẻ: Sdfas Vfdtg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

93
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ứng dụng logic mờ trong quản lý lịch sử các dòng họ Việt Nam nhằm phân tích thực trạng một số dòng họ và các quy trình quản lý gia phả của dòng họ để xây dựng hệ thống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ: Ứng dụng logic mờ trong quản lý lịch sử các dòng họ Việt Nam

 1. -1- -2- B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG PHAN QUANG TÙNG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS. Phan Huy Khánh Ph n bi n 1 : TS. Nguy n Thanh Bình NG D NG LÔ-GÍC M TRONG Ph n bi n 2 : PGS.TS. Đoàn Văn Ban QU N LÝ L CH S CÁC DÒNG H VI T NAM Chuyên ngành : KHOA H C MÁY TÍNH Lu n văn ñã ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn Mã s : 60.48.01 t t nghi p th c sĩ k thu t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 18 tháng 06 năm 2011. TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T Có th tìm hi u lu n văn t i: • Trung tâm Thông tin-H c li u, Đ i h c Đà N ng Đà N ng - Năm 2011 • Trung tâm H c li u, Đ i h c Đà N ng
 2. -3- -4- M Đ U ngư i còn s ng. Vì th , vi c xây d ng h th ng qu n lý các dòng h 1. Lý do ch n ñ tài Vi t Nam s mang ý nghĩa xã h i nhân văn cao trong th i kỳ Công nghi p hóa - Hi n ñ i hóa ñ t nư c hi n nay. Theo dòng l ch s c a Vi c l p gia ph là ý tư ng c a ti n nhân t xưa ñ n nay, nó ñ t nư c ñã tr i qua nhi u th i kỳ nên s ngư i b th t l c nhi u nên có m t ý nghĩa sâu s c, có nh hư ng l n lao trong t p quán, truy n công vi c tìm ki m khó khăn, vi c phân b các dòng h thì sinh s ng th ng c a ngư i Vi t Nam. Gia ph giúp ta tư ng nh ñ n t tông, nhi u nơi nên khó khăn trong vi c ñánh giá h c v n, năng l c c a công ơn c a ông bà, nó duy trì k cương, l giáo ñ t n n t ng ñ o lý dòng h . Do ñó v n ñ ñ t ra là làm th nào ñ có th xây d ng h cho gia ñình m i ngư i, ki m ñi m l i s còn m t, s phát tri n c a th ng nh m giúp cho m i ngư i có th hi u rõ v ngu n g c, m i dòng h , mà c g ng tr n ch nh l i n p ăn c a m i ngư i trong quan h gi a ngư i và ngư i trong ñ i s ng hi n nay. tông môn ñ ng th i ñ t n n móng vi c th ph ng t tiên cho ñư c quy cũ hơn v i m c ñích “cùng nhau u ng nư c nh ngu n” Xu t phát t nh ng lý do trên mà tôi ñã ch n ñ tài: “ ng D ng Logic M Trong Qu n Lý L ch S Các Dòng H Vi t Nam ”, Qu n lý các dòng h Vi t Nam t trư c t i nay ñ u ñư c có các gi i pháp và tính năng làm ñ tài lu n văn t t nghi p th c sĩ th c hi n r t th công. Các dòng h ñ u ph i ghi chép t t c các c a mình. Chương trình ñư c xây d ng và ng d ng s giúp hoàn thông tin liên quan ñ n dòng h ñ ñ i sau có th bi t g c tích h thi n hơn ki n th c ñư c h c và có ý nghĩa khoa h c, th c ti n cao hàng. Nhưng bên c nh ñó còn r t nhi u v n ñ b t c p khi ph i xây trong xã h i. d ng gia ph và qu n lý di v t c a t tiên dòng h như: Di v t có th bi n d ng theo th i gian, b m t mát, th t l c, ho c vì m t vài lý do 2. M c tiêu và nhi m v nghiên c u nào ñó ngư i ghi chép gia ph không th nh n i các thông tin c a Nh ng k t qu nghiên c u nh m ng d ng có hi u qu cho m t thành viên trong gia ñình, vi c tìm ki m bia m , tên tu i thành công tác qu n lý t i m t s dòng h Vi t Nam. Đ hoàn thành m c viên nào ñó r t khó khăn. Hay trong nh ng trư ng h p c n thi t ñích ý tư ng ñ ra c n nghiên c u các n i dung như sau : không th ñưa ra ngay thông tin c a thành viên m t cách chính xác - Phân tích th c tr ng t i m t s dòng h và các quy trình như nhóm máu, b nh truy n nhi m, b nh di truy n….Ho c không qu n lý gia ph c a dòng h ñ ñ ra gi i pháp h p lý trong vi c xây th y ñư c s phát tri n h c v n c a dòng h qua các th h d ng và tri n khai h th ng. M c dù, trên th trư ng ñã xu t hi n m t s ph n m m qu n - Phân tích và tìm hi u t ng quan v các ki n th c cơ b n c a lý gia ph nhưng chưa ñáp ng h t các nhu c u c a ngư i dùng như logic m , n m v ng qui trình qu n lý gia ph c a các dòng h và h n ch quy n c a ngư i dùng, giao di n khó s d ng, chưa th ng v n d ng logic m vào bài toán qu n lý gia ph c a các dòng h kê theo s ki n c a các dòng h , chưa lưu tr ñư c các t p hình nh, âm thanh và nh ng thông tin v di v t c a ngư i ñã m t cũng như
 3. -5- -6- - Nghiên c u, ng d ng công ngh dotNet, ngôn ng VB.net, - Nghiên c u tài li u, ngôn ng và công ngh liên quan. CSDL Microsoft Access 2003 ho c SQL Server 2000,… trong ti n - T ng h p các tài li u lý thuy t v Logic m . trình xây d ng h th ng. - Phân tích và thi t k h th ng thông tin theo quy trình xây - Xây d ng h th ng ph n m m Qu n lý các dòng h ñư c d ng ng d ng ph n m m. ti n hành th nghi m trên m t s dòng h Qu ng Nam, Đà N ng. Phương pháp nghiên c u th c nghi m - Cài ñ t và tri n khai trên môi trư ng Windows - Phân tích yêu c u th c t c a bài toán Gia ph và xây d ng 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u các bư c phân tích h th ng ñ h tr vi c l p trình, xây d ng ng Đ i tư ng nghiên c u d ng. - Tìm hi u công tác qu n lý gia ph t i m t s dòng h trên - V n d ng các v n ñ nghiên c u v logic m trong ti n ñ a bàn thành ph Qu ng Nam, Đà N ng có nh ng b t c p, lưu tr trình xây d ng h th ng. còn th công, thi u xót ñ ñ ra gi i pháp ñ gi i quy t bài toán và - Th nghi m và ñánh giá k t qu ñ t ñư c. ñem l i hi u qu cao hơn. 5. K t qu d ki n - Nghiên c u các v n ñ v Logic m và ñ ra gi i pháp ñ - Phân tích ñư c quy trình qu n lý, lưu tr Gia ph c a dòng ng d ng nó vào d báo v trình ñ h c v n, năng l c làm vi c c a h có khoa h c và d dàng. các dòng h qua các th h . - Đ ra gi i pháp và ng d ng các v n ñ v logic m vào - Tri n khai xây d ng h th ng Family Annals ph c v qu n gi i quy t bài toán d báo v h c v n, năng l c c a dòng h qua các lý. th h trong vi c xây d ng h th ng. - Đánh giá kh năng ng d ng logic m vào h th ng. - Xây d ng h th ng Family Annals nh m ph c v cho công Ph m vi nghiên c u tác qu n lý t i m t s dòng h trên ñ a bàn thành ph Qu ng Nam, - Các v n ñ v logic m , ng d ng c a logic m vào d Đà N ng. báo v h c v n, năng l c làm vi c c a dòng h b ng cách s d ng 6. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a lu n văn các lu t suy di n trong logic m . V m t lý thuy t - ng d ng cho công tác qu n lý t i m t s dòng h trên ñ a - Tìm hi u quy trình và cách th c lưu tr Gia ph t i m t s bàn Thành ph Qu ng Nam, Đà N ng. dòng h 4. Phương pháp nghiên c u Phương pháp nghiên c u lý thuy t
 4. -7- -8- - Tìm hi u và v n d ng các công c , ngôn ng và công ngh CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ THUY T liên quan. Trong chương này tôi ñi vào trình bày các khái ni m v logic - Phân tích và ñánh giá ñư c v n ñ m trong vi c d báo ñ m và cách v n d ng c a nó vào xây d ng h th ng ph n m m. ng d ng vào h th ng Family Annals. 1.1. GI I THI U LOGIC M VÀ H CHUYÊN GIA - Đ xu t gi i pháp ng d ng logic m trong h th ng 1.1.1. S phát tri n công ngh m Family Annals. 1.1.2. H chuyên gia - ng d ng quy trình xây d ng ph n m m trong h th ng 1.1.2.1. Khái quát qu n lý. 1.1.2.2. C u trúc và ho t ñ ng c a h chuyên gia m V m t th c ti n 1.1.2.3. Đi u ki n và lĩnh v c ng d ng c a logic m - ng d ng các công c , ngôn ng h tr ñ xây d ng h 1.2. NH NG KI N TH C CƠ S C AH M th ng ph n m m. 1.2.1. T p m (Fuzzy Sets) - S n ph m là h th ng ph n m m qu n lý các dòng h và có tăng cư ng tính năng d báo v h c v n và năng l c làm vi c c a 1.2.1.1. Đ nh nghĩa dòng h qua các th h . Trong ph n này nêu m t s ñ nh nghĩa v t p rõ, t p m và - Tri n khai h th ng trên môi trư ng Windows l y ví d c th cho t ng ñ nh nghĩa. 7. Đ t tên ñ tài 1.2.1.2. Các phép toán ñ i s trên t p m “ NG D NG LOGIC M TRONG QU N LÝ Trong ph n này nêu m t s phép toán t p m và ñưa ra m t s L CH S CÁC DÒNG H VI T NAM ” ví d v các phép toán trên t p m . 1.2.2. S m (Fuzzy Numbers) 8. B c c lu n văn 1.2.2.1. S logic d ng hình kh i N i dung chính c a lu n văn ñư c chia thành 3 chương sau: 1.2.2.2. S logic d ng tam giác Chương 1: Cơ s lý thuy t c a ñ tài 1.2.2.3. S logic d ng hình thang Chương 2: Phân tích và thi t k h th ng 1.2.3. Nguyên lý suy r ng c a Zadeh Chương 3: Cài ñ t và th nghi m
 5. -9- - 10 - Đ làm vi c v i nhi u bi n, nguyên lí suy r ng sau c a Zadeh 1.5. NG D NG C A LOGIC M TRONG D BÁO là r t quan tr ng và ñư c s d ng ñ xác ñ nh các h s tin tư ng ñ 1.5.1. Giá tr trung bình trong th ng kê ti n hành th c hi n d báo trong lu n văn. M t trong nh ng khái ni m quan tr ng nh t trong th ng kê ñó 1.2.3.1. Nguyên lí suy r ng là giá tr trung bình (average hay mean) c a n phép ño, n ý ki n ho c 1.2.3.2. Suy r ng phép c ng hai s m n ñ i lư ng ñư c bi u di n b i các s th c r1, r2,…., rn ñư c ñ nh 1.3. LOGIC M VÀ QUAN H M nghĩa b i n 1.3.1. Logic m rave r + r + ... + rn = 1 2 = ∑r i i (1.20) 1.3.1.1. Logic m nh ñ c ñi n n n 1.5.2. Các bư c ti n hành d báo theo logic m 1.3.1.2. Các phép toán cơ b n trong logic m B1. Chu n b s li u Trong m c này nêu m t s phép toán cơ b n trong logic m và ñưa ra m t s ví d c th cho các phép toán như: phép ph ñ nh, B2. Tham v n chuyên gia ñ xác ñ nh các tham bi n cho mô phép h i, phép giao, phép tuy n và phép h p. tơ suy di n m 1.3.2. Quan h m B3. L p các nhãn m 1.3.2.1. Khái ni m quan h m B4. L p các bi n m 1.3.2.2. Tính chuy n ti p B5. L p các input (d li u ñ u vào) và output (d li u ñ u ra) 1.3.2.3. Phương trình quan h m . B6. Các ti n ñ và h qu 1.4. H TR GIÚP L Y QUY T Đ NH M B7. Các qui t c m 1.4.1. Bài toán l y quy t ñ nh và v n ñ l p lu n B8. L p d báo 1.4.2. Suy lu n x p x và suy di n m B9. Ti n hành d báo 1.4.2.1. Suy lu n x p x (suy lu n m ) B10. Trình di n d li u 1.4.2.2. M nh ñ ñi u ki n d ng “If … Then” 1.4.2.3. Bi n ngôn ng 1.4.2.4. M nh ñ ñi u ki n d ng “If … Then…Else” 1.4.2.5. Cơ s tri th c c a nhi u h m
 6. - 11 - - 12 - CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THI T K H TH NG 2.2. PHÂN TÍCH H TH NG FAMILY ANNALS. Trong chương này tôi v n d ng các ki n th c liên quan ñ 2.2.1. Nh n ñ nh v m t s b t c p c a h th ng kh o sát hi n tr ng; phân tích và nh n ñ nh v h th ng; phân tích 2.2.2. Yêu c u c a h th ng thi t k h th ng thông tin ñ làm n n t ng, cơ s xây d ng h th ng 2.2.3. Yêu c u khi tri n khai h th ng Family Annals. 2.2.4. Ch c năng c a h th ng 2.1. KH O SÁT HI N TR NG 2.3. XÂY D NG M I LIÊN H GI A CÁC PHÉP TOÁN 2.1.1. Gi i thi u v h th ng LOGIC M VÀ D BÁO V H C V N, NĂNG L C LÀM 2.1.2. H th ng qu n lý dòng h VI C 2.1.3. Th c tr ng công tác qu n lý t i m t s dòng h Đ d hình dung, trong lúc xây d ng m i liên h này chúng 2.1.4. Tóm t t k t qu kh o sát hi n tr ng tôi d a vào s li u th ng kê c a dòng h Phan Quang (dòng h ng 2.1.5. Gi i pháp xây d ng h th ng cư t i xã Phong th - Đi n th - Đi n Bàn – Qu ng Nam). Ph n m m xây d ng là h th ng Family Annals ph c v qu n 2.3.1. Th ng kê s ngư i trong dòng h lý cho nhi u dòng h khác nhau. C th là: Theo k ho ch ñ t ra, k ho ch kh o sát s ñư c th c hi n - Xây d ng kho cơ s d li u cho phép truy xu t d li u trên nhi u dòng h , nhưng do th i gian cũng như nhân l c h n ch , trên h th ng chính vì v y tôi ch kh o sát ñư c m t s dòng h , nhưng theo tính toán và s li u th ng kê thì nh ng k t qu này cũng hoàn toàn có th - Xây d ng m t h s tin tư ng ñ có th d báo ñư c s áp d ng cho các dòng h khác. phát tri n v h c v n và năng l c làm vi c c a dòng h qua các th h Trên th c t khi m t dòng h quá l n thì s ñư c tách ra thành các chi nh hơn và trư ng chi s là ngư i qu n lý chi ñó, dòng h - Xây d ng các lu t gi a các th h t th h cha ông sang Phan Quang sau khi tách chi cho ñ n nay có t ng s 6 ñ i. Dư i ñây th h con cháu. là s li u th ng kê v các ñ i trong dòng h ñó. - Chương trình có giao di n dành cho t t c ngư i s d ng h th ng có th ñăng nh p theo quy n s d ng h th ng và th c hi n các thao tác: C p nh t, tìm ki m, truy xu t cơ s d li u và tr k t qu v cho ngư i dùng...
 7. - 13 - - 14 - B ng 2.1. Th ng kê v t ng s ngư i c a dòng h Phan Quang Áp d ng công th c tính trung bình ta có: Đ i th S ngư i 1 2 x x = 7 i 2 4 3 5 ∑i = 1 x i 4 15 5 29 Trong ñó: xi : S ngư i thu c tính i (v i i =1 → 7) 6 30 7 T ng c ng 85 ∑ xi : T i =1 ng s ngư i trong ñ i (t ñ i 1 ñ n ñ i 6) 2.3.2. K t qu kh o sát v trình ñ h c v n và năng l c làm T ñó ta có b ng k t qu sau : vi c B ng 2.3. B ng h s v trình ñ h c v n Trong ph n này ta ch kh o sát cho quá trình d báo v trình Đ i Sau Đ i Cao Trung Công Ko Khác ñ h c v n, còn d báo v năng l c làm vi c thì ta làm tương t th ñ ih c h c ñ ng c p nhân ñi h c a. K t qu kh o sát 1 0 0 0 0 0.5 0.5 0 Ta có k t qu kh o sát v trình ñ h c v n c a dòng h Phan 2 0 0 0.25 0.25 0.25 0.25 0 Quang ñư c k t qu th hi n trong b ng dư i ñây: 3 0 0.2 0.4 0.2 0 0.2 0 B ng 2.2. Th ng kê v trình ñ h c v n c a dòng h Phan Quang 4 0 0.13333 0.26667 0.33333 0.13333 0.13333 0 5 0 0.10345 0.06897 0.03448 0.62069 0.17241 0 Đ i Sau Đ i Cao Trung Công Ko Khác 6 0.1 0.33333 0.1 0.1 0 0.03333 0.33333 th ñ ih c h c ñ ng c p nhân ñi h c T b ng s li u th ng kê và k t qu tính toán chúng ta c n 1 0 0 0 0 1 1 0 xây d ng m t h s tin tư ng ñ phán ñoán s phát tri n v Năng 2 0 0 1 1 1 1 0 l c, H c v n c a dòng h . Áp d ng các phép toán logic và k t qu 3 0 1 2 1 0 1 0 tính toán ñư c t ñ i 1 ñ n ñ i 6 chúng ta s li u d ñoán dư i ñây 4 0 2 4 5 2 2 0 b. D ñoán 5 0 3 2 1 18 5 0 T cơ s lý thuy t v h m , qua các k t qu kh o sát dòng h Phan Quang, ta ñi vào xây d ng các lu t gi a các ñ i t cha ông 6 3 10 3 3 0 1 10 sang con cháu như sau:
 8. - 15 - - 16 - Ch n không gian n n cho h th ng Áp d ng công th c tính trung bình : • U={ Trình ñ h c v n c a cha (ông)}={trên ñ i h c, ñ i V1 = 1 1 1 1 0.5 0.5 1 h c,cao ñ ng, trung c p, công nhân, không ñi h c, khác}={u1, u2, u3, u4, u5, u6, u7} → %V1 = 0.17 0.17 0.17 0.17 0.08 0.08 0.17 • V={ Trình ñ h c v n c a con (cháu)}={trên ñ i h c, Tương t tính toán cho các ñ i 2 ñ n 7 ta có k t qu như sau: ñ i h c,cao ñ ng, trung c p, công nhân, không ñi h c, khác}={u1, u2, u3, u4, u5, u6, u7} V2 = 1 1 0.75 0.75 0.75 0.75 1 M nh ñ A/U có hàm thu c hoàn toàn xác ñ nh b i vector {A(u):u∈U} → % V2 = 0.17 0.17 0.12 0.12 0.12 0.12 0.17 M nh ñ B/V có hàm thu c hoàn toàn xác ñ nh b i vector {B(v):v∈V} V3 = 1 0.8 0.6 0.8 1 0.8 1 Đ i 1 sang ñ i 2: → %V3= 0.17 0.13 0.1 0.13 0.17 0.13 0.7 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 .25 0.25 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 .25 0.25 0.25 0.25 0 V4 = 1 0.87 0.73 0.67 0.87 0.87 1 A1 = 0 0 0 0 0.5 0.5 0 B1= 0 0 0 .25 0.25 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 .25 0.25 0.25 0.25 0 →%V4 = 0.17 0.14 0.12 0.11 0.14 0.14 0.17 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 .25 0.25 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 .25 0.25 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 .25 0.25 0.25 0.25 0 V5 = 1 0.9 0.93 0.97 0.4 0.83 1 1 1 1 1 0.5 0.5 1 1 1 1 1 0.5 0.5 1 →%V5 = 0.17 0.15 0.15 0.16 0.06 0.14 0.17 P1⇒Q1 = ┐A1∪ (A1 ∩B1) = V1= 1 1 1 1 0.5 0.5 1 1 1 1 1 0.5 0.5 1 Áp d ng công th c nguyên lý suy r ng 1 1 1 1 0.5 0.5 1 1 1 1 1 0.5 0.5 1 µA1∪A2∪A3∪A4∪A5(u,v) = Min(µA1∪A2∪A3∪A4, µA5) 1 1 1 1 0.5 0.5 1 = Min(µA1∪A2∪A3, µA4,µA5) = Min(µA1∪A2, µA3, µA4,µA5) Chuy n ma tr n k t qu 7× 7 chi u thành ma tr n m t chi u = Min(µA1, µA2, µA3, µA4,µA5)
 9. - 17 - - 18 - Theo sơ ñ UseCase t ng quan, h th ng ñư c chia thành các Min(V1,V2,V3,V4,V5) = 1 0.8 0.6 0.67 0.4 0.5 1 phân h : Qu n lý tài kho n ngư i dùng, qu n lý danh m c dòng h , qu n lý thông tin thành viên; Báo cáo th ng kê và d báo % Min = 0.2 0.16 0.12 0.14 0.08 0.1 0.2 Do h th ng có nhi u ch c năng và phân h nên trong 2.4. THI T K H TH NG THÔNG TIN Báo cáo tóm t t lu n văn tôi ch trình bày phân tích quá Ph n này, tôi v n d ng cơ s lý thuy t v ngôn ng mô hình trình báo cáo th ng kê và d báo. h p nh t UML ñ phân tích và thi t k h th ng thông tin theo các 2.4.3. Mô t các ca s d ng bư c c n thi t c a quy trình xây d ng ph n m m. 2.4.4. Bi u ñ tu n t Đây là ph n quan tr ng ñ xây d ng h th ng theo các ch c Bi u ñ tu n t là bi u di n s tương tác gi a các ñ i tư ng năng phù h p v i yêu c u ñ t ra thông qua quá trình nghiên c u, theo th t th i gian. Nó mô t các ñ i tư ng liên quan trong m t kh o sát và các gi i pháp t lý thuy t ñ n th c ti n. tình hu ng c th và các bư c tu n t trong vi c trao ñ i các thông 2.4.1. Xác ñ nh các tác nhân và ca s d ng báo gi a các ñ i tư ng ñó ñ th c hi n m t ch c năng c a h th ng. 2.4.2. Sơ ñ ca s d ng Hình 2.3. Sơ ñ Use case t ng quan c a h th ng Hình 2.9. Bi u ñ tu n t quá trình in báo cáo th ng kê d báo
 10. - 19 - - 20 - 2.4.5. Bi u ñ ho t ñ ng tblThanhvien tblGiasu tblDivat MaTV : String Bi u ñ ho t ñ ng ch ra lu ng ñi t ho t ñ ng này sang ho t MaGiasu : String NienDai : String TenTV : String MaDV : String TenDV : String TocUoc : String GioiTinh : Yes/No ñ ng khác trong m t h th ng. Nó ñ c bi t quan tr ng trong vi c xây 1 1 Ngaysinh : Date AmThanh : String HinhAnh : String Them() Noisinh : String d ng mô hình ch c năng c a h th ng và nh n m nh t i vi c chuy n Sua() QueQuan : String TenHuy : String 0..* Them() Xoa() * Sua() ñ i quy n ki m soát gi a các ñ i tư ng. TenTu : String ConThu : String 1 Xoa() DiTat : String 1 1 NhomMau : String tblDongho TrinhdoHV : String TuoiTho : Single * MaHo : String BenhTruyenNhiem : String 0..* * 0..* 1 TenHo : String TenMe : String HuongHoa : String 0..* TenBo : String có>> Them() VoThu : Int NgayMat : Date 0..* 0..* Sua() NoiAnTang : String Xoa() TieuSu : String tblTendoi NangLuc : String MaDoi : Int Anh : String tblGiadinh TenDoi : String 1 1 MaGD : String Them() 1 TenGD : String Them() Sua() Ghichu : String Sua() Xoa() Xoa() Timkiem() Them() Thongke() Sua() Dubao() Xoa() Hình 2.12. Bi u ñ l p c a h th ng 2.4.7. Thi t k cơ s d li u Tóm l i, trong chương này tôi ñã trình bày nh ng v n ñ kh o sát công tác qu n lý t i m t s dòng h , th c tr ng qu n lý các thành viên trong dòng h và ñ ra gi i pháp 2.11. Bi u ñ ho t ñ ng c a th ng kê d báo xây d ng h th ng; phân tích và ñ ra các nh n ñ nh, yêu 2.4.6. Bi u ñ l p c u khi tri n khai h th ng, ch c năng c n có c a h th ng; phân tích thi t k h th ng thông tin m t cách chi H th ng này có các l p ñ i tư ng sau: thành viên, dòng h , ti t theo quy trình hư ng ñ i tư ng v i ngôn ng mô hình gia ñình, gia s , di v t, tên ñ i. Tương t ta có th xác ñ nh ñư c hóa UML, thi t k kho d li u ñ làm n n t ng, cơ s l p quan h gi a các th c th khác nhau trong h th ng và bi u di n qua trình, xây d ng h th ng . bi u ñ l p th c th như sau:
 11. - 21 - - 22 - CHƯƠNG 3: CÀI Đ T VÀ K T QU MINH H A 3.1. CÀI Đ T CHƯƠNG TRÌNH - H th ng ph n m m Family Annals ñư c xây d ng trên n n t ng ng d ng Desktop, s d ng ngôn ng VB.Net 2005 và ng d ng logic m vào xây d ng h th ng. - C u hình yêu c u cài ñ t như sau: Các máy s d ng chương trình ph i ñư c cài ñ t DotNetframework 2.0 tr lên. - Chương trình hoàn ch nh s ñư c ñóng gói và khi ñưa vào s d ng ngư i dùng ch vi c cài ñ t (Setup) và ch y chương trình như m t ng d ng bình thư ng. 3.2. TH NGHI M H TH NG Hình 3.2. Giao di n chính c a chương trình 3.2.1. Giao di n ñăng nh p c a h th ng 3.2.3. Các ch c năng chính trong h th ng Hình 3.1. Đăng nh p h th ng 3.2.2. Giao di n chính c a h th ng Hình 3.3. T ch c lưu tr thông tin thành viên trong dòng h
 12. - 23 - - 24 - 3.2.4. Bi u ñ th ng kê và d báo Hình 3.8. Th ng kê danh m c các th h c a dòng h Hình 3.11. D ñoán trình ñ h c v n c a dòng h qua các th h Hình 3.9. Th ng kê trình ñ h c v n qua các th h c a dòng h
 13. - 25 - - 26 - K T LU N - H th ng chưa ñáp ng cho vi c h tr ñ y ñ các ch c 1. ĐÁNH GIÁ K T QU năng c a m t h th ng ph n m m qu n lý Gia Ph và vi c ng d ng logic m vào bài toán còn h n ch . K t qu ñ t ñư c - ng d ng sâu hơn công ngh m vào bài toán qu n lý gia - Đã tìm hi u v phân tích h th ng b ng ngôn ng mô hính ph . hóa UML và dùng ph n m m Rational Rose ñ th hi n. Quá trình phân tích bài toán chi ti t, c th . 2. PH M VI NG D NG - ng d ng logic m vào d ñoán v trình ñ h c v n, năng - Chương trình ñư c xây d ng ch y u ñ ph c v công tác l c làm vi c c a dòng h . Xây d ng h th ng v i ñ y ñ các ch c lưu tr thông tin c a thành viên trong dòng h và ñư c tri n khai t i năng ñáp ng các yêu c u ñ t ra ban ñ u. m t s dòng h thu c Qu ng Nam, Đà N ng Nh n xét - Chương trình có th phát tri n, m r ng và tri n khai cho m t s dòng h thu c các t nh thành khác trên c nư c 1. Ưu ñi m 3. HƯ NG PHÁT TRI N - H th ng có th t ch c lưu tr nhi u dòng h khác nhau b ng cách t o ra cây thư m c trên máy tính - Xây d ng thêm kho CSDL phong phú hơn và s d ng ph n m m CSDL có tính b o m t cao cho h th ng. - Quá trình qu n lý thông tin các thành viên trong dòng h ñư c th c hi n m t cách d dàng b ng m t s các thao tác nh p, - Vi c nghiên c u và ng d ng sâu hơn công ngh m vào ch n và kích chu t. bài toán qu n lý gia ph - Giao di n h th ng khá thân thi n, có menu tr giúp rõ - Nâng cao t c ñ th c hi n h th ng b ng cách xây d ng ràng và ch c năng tìm ki m d li u thông minh giúp ngư i dùng các thu t toán t i ưu hơn. thao tác thu n ti n, d dàng hơn. - Xây d ng h th ng có th ch y ñư c trên môi trư ng m ng - Là m t h th ng có nhi u nhóm ngư i dùng và có kh Internet, ñ phát tri n và tri n khai r ng hơn năng qu n lý tài kho n ngư i dùng - Quá trình d báo ñư c th c hi n m t cách d dàng b ng cách ng d ng logic m . 2. Như c ñi m
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2