intTypePromotion=1
ADSENSE

luận văn: Tổ chức và hoat đông củ a Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ở giai đoaṇ hiêṇ nay

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bích Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

100
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Sơn La. Đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh Sơn La. Nêu phương hướng và đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm đổi mới và hoàn thiện tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh Sơn La trong tình hình hiện nay

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: luận văn: Tổ chức và hoat đông củ a Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ở giai đoaṇ hiêṇ nay

 1. LU N VĂN T T NGHI P TÀI: “ T ch c và ho t ng c a y ban nhân dân t nh Sơn La giai o n hi n nay”
 2. Tổ chức và hoa ̣t đô ̣ng của Ủy ban nhân dân tinh ̉ Sơn La ở giai đoa ̣n hiê ̣n nay Bùi Lê Anh Khoa Luật Luận văn ThS ngành: Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật; Mã số: 60 38 01 Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Xuân Đức Năm bảo vệ: 2012 Abstract: Làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Sơn La. Đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh Sơn La. Nêu phương hướng và đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm đổi mới và hoàn thiện tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh Sơn La trong tình hình hiện nay. Keywords: Ủy ban nhân dân; Quản lý nhà nước; Pháp luật Việt Nam; Sơn La Content 1. Tính cấp thiết của đề tài Theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam, UBND (UBND) tỉnh là một bộ phận quan trọng trong bộ máy quản lý nhà nước ở địa phương, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với tất cả các ngành, lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua mỗi thời kỳ lịch sử, căn cứ vào tình hình cụ thể của đất nước mà Quốc hội tiến hành sửa đổi Hiến pháp cho phù hợp, quyền hạn, nhiệm vụ của UBND cấp tỉnh được Hiến pháp ghi nhận là một bộ phận quan trọng trong Bộ máy quản lý nhà nước ở địa phương, do đó vấn đề đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh là tất yếu. Thực tiễn ở Việt Nam chúng ta việc tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh có rất nhiều vấn đề cần nghiên cứu trên cả phương diện khoa học cũng như thực tiễn để qua đó phát hiện ra những thiếu sót, hạn chế từ đó đề xuất những biện pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh là góp phần cải cách nền hành chính nhà nước và công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (khóa VII) của Đảng nhằm xây dựng một nền hành chính trong sạch, có đủ năng lực,
 3. sử dụng đúng quyền lực và từng bước hiện đại hóa để quản lý có hiệu lực và hiệu quả công việc của Nhà nước… nâng cao chất lượng hoạt động của Hô ̣i đồ ng nhân dân (HĐND) và UBND các cấp. Đề cao trách nhiệm và kỷ luật của HĐND và UBND trong việc chấp hành pháp luật và các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan hành chính cấp trên. Riêng đối với tỉnh Sơn La (địa phương mà đề tài nghiên cứu) thì thực trạng, đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh đặt ra mang tính cấp bách bởi: công tác quản lý nhà nước của UBND tỉnh ngoài những thành tựu đã đạt được, còn tồn tại nhiều yếu kém cần khắc phục như: trật tự an toàn xã hội còn nhiều bất cập (tội phạm về ma túy còn nhiều), phát triển kinh tế ở các vùng còn chưa tương xứng với tiềm năng vốn có, cải cách hành chính chưa đạt hiệu quả cao… Với những tồn tại đó trong tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh Sơn La là một trong những nguyên nhân làm cho Sơn La gặp khó khăn trong việc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Do đó, việc nghiên cứu tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh, qua đó phát hiện ra hạn chế, tồn tại, bất cập để từ đó đề xuất những phương hướng, giải pháp đổi mới, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh là hết sức cần thiết nhằm góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Xuất phát từ lý do trên, tôi chọn đề tài "Tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn la ở giai đoạn hiện nay" làm đề tài luận văn tốt nghiê ̣p Cao ho ̣c Luâ ̣t. 2. Tình hình nghiên cứu và pha ̣m vi nghiên cƣu c ủa đề tài ́ Trong những năm qua đã có một số công trình nghiên cứu, đề tài khoa học và bài viết liên quan đến vấn đề tổ chức và hoạt động của UBND các cấp, trong đó đáng chú ý là một số công trình sau: " đổi mới, hoàn thiện bộ máy nhà nước trong giai đoạn hiện nay", PGS.TS Bùi Xuân Đức, Nxb Tư pháp, 2007; "Cải cách hành chính địa phương lý luận và thực tiễn", Tô Tử Hạ, Nguyễn Hữu Trị, Nguyễn Hữu Đức, Nxb Chính trị quốc gia, 1998; " Mô hình bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương trên thế giới", GS.TS Nguyễn Đăng Dung, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 1/2000; "Tổ chức chính quyền nhà nước ở địa phương (lịch sử và hiện tại)", GS.TS Nguyễn Đăng Dung, Nxb Đồng Nai 1997; "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân", Lê Minh Thông, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 6/1999. Nhưng hầu hết các các công trình nghiên cứu, đề tài, bài viết đều ở phạm vi rộng, chưa đi sâu vào một tỉnh, một địa phương cụ thể.
 4. Phạm vi nghiên cứu mà đề tài đă ̣t ra chỉ giới ha ̣n ở những vấ n đề lý luâ ̣n và thực tiễn liên quan tới: * Thực tra ̣ng tổ chức và hoa ̣t đô ̣ng của Ủy ban nhân dân tinh Sơn La trên các linh vực ̉ ̃ kinh tế , văn hóa - xã hội, an ninh - quố c phòng, cải cách hành chính. * Đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh và khi nghiên cứu đề tài này , các yếu tố như vi ̣trí điạ lý , dân cư, phong tu ̣c tâ ̣p quán… là những yế u tố ảnh hưởng rấ t lớn . Vì vâ ̣y, theo tôi, những nô ị dung này là quan tro ̣ng và cũng đang là những vấ n đề câp thiế t , cầ n đươ ̣c nghiên cứu. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh Sơn La cũng như những yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động của nó trong quản lý nhà nước tại địa phương, từ đó kiến nghị đưa ra những phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh Sơn La. * Nhiệm vụ Để đạt được mục đích trên, luận văn có các nhiệm vụ sau: - Làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh. - Đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh Sơn La - Nêu phương hướng và đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm đổi mới và hoàn thiện tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh Sơn La trong tình hình hiện nay. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài được nghiên cứu dựa trên cơ sở của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và lý luận Nhà nước và pháp luật. Qua nghiên cứu những tài liệu thu thập được luận văn này sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp điều tra, khảo sát, thống kê, so sánh và một số phương pháp khác. 5. Những điểm mới và ý nghĩa của luận văn Theo tôi, đây là đề tài chuyên khảo mà tôi nghiên cứu dựa trên những hiểu biết về thi thức khoa học pháp lý, trình bày, phân tích và đánh giá có hệ thống về tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh Sơn La.
 5. Lần đầu tiên, trên cơ sở lý luận về tổ chức chính quyền địa phương, phân tích một cách có hệ thống thực trạng, tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh Sơn La, những khó khăn và nguyên nhân của những hạn chế này. Đưa ra những phương hướng, giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh Sơn La. Những kết quả nghiên cứu của luận văn có thể được tham khảo và vâ ̣n d ụng từng bước vào thực hiện tổ chức và hoạt động trong điều kiện cụ thể của UBND tỉnh Sơn La hiện nay. 6. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Chương 2: Thực tra ̣ng tổ chức và hoa ̣t đô ̣ng của Ủy ban nhân dân tinh Sơn La. ̉ Chương 3: Phương hướng nhằ m hoàn thiê ̣n tổ chức và hoa ̣t đô ̣ng của Ủy ban nhân dân tinh Sơn La trong giai đoa ̣n hiê ̣n nay. ̉ Chương 1 ́ ̉ ̉ NHƢ̃ NG VÂN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BAN VỀ TÔ CHƢC VÀ HOA ̣T ĐỘNG CỦ A ỦY ́ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 1.1. Vị trí, tính chất của Ủy ban nhân dân trong hê ̣ t ỉnh hố ng chính quyề n Nhà nƣớc tỉnh Sơn La 1.1.1. Khái niệm Ủy ban nhân dân tỉnh Căn cứ vào Điề u 123 Hiế n pháp 1992 (sử a đổ i 2001) và Điều 2 Luâ ̣t tổ chức HĐND và UBND 2003 ta thấ y UBND tỉnh Sơn La nói riêng và UBND cấ p tỉnh ở nước ta n ói chung là cơ quan c hấ p hành của HĐND tỉnh, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, do HĐND tỉnh bầ u ra , chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp , Luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND cấp tỉnh. 1.1.2. Tính chất và các mối quan hệ của Ủy ban nhân dân tỉnh với các cơ quan khác ở tỉnh
 6. Vị trí pháp lý của UBND tỉnh được Hiến pháp 1992 và Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003 xác định là cơ quan chấp hành của HĐND cùng cấp, là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (Điều 123 Hiến pháp và Điều 2 Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003). Như vậy, trong quan hệ với HĐND tỉnh, UBND tỉnh là cơ quan do HĐND cùng cấp bầu ra, về nguyên tắc nó có thể bị HĐND tỉnh bãi nhiê ̣m , miễn nhiê ̣m. Với tư cách là cơ quan chấp hành của HĐND tỉnh, UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của HĐND trong phạm vi toàn tỉnh, chịu trách nhiệm trước HĐND, thực hiện chế độ báo cáo trước HĐND, chịu trách nhiệm trước HĐND, thực hiện chế độ báo cáo trước HĐND, mọi hoạt động của UBND đều nằm dưới sự kiểm tra, giám sát của HĐND, mọi hoạt động của UBND đều nằm dưới sự kiểm tra, giám sát của HĐND tỉnh. 1.2. Chƣc năng , nhiêm vu ̣ , nguyên tắ c tổ chƣc và hoa ̣t đô ̣ng của ́ ̣ ́ Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La 1.2.1. Chưc năng, nhiê ̣m vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ́ Theo Hiế n pháp 1992 (sử a đổ i 2001) của nước Cộng hòa XHCN Viê ̣t Nam và Luật tổ chức HĐND và UBND 2003 thì UBND tỉnh Sơn La là cơ quan do HĐND tỉnh bầu ra và cơ quan chấ p hành của HĐND tỉnh , cơ quan hành chính nhà nước ở điạ phương , chịu trách nhiê ̣m chấ p hành trước HĐND tỉnh và các cơ quan trung ương . UBND tỉnh Sơn La chiụ trách nhiệm chấ p hành Hiế n pháp , pháp luật, các văn bản của Nhà nước cấp trên và nghị quyế t của HĐND tỉnh nhằ m đảm bảo thực hiê ̣n chủ trương , biê ̣n pháp phát triể n kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn. 1.2.2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La UBND tỉnh Sơn La tổ chức và hoa ̣t đô ̣ng theo các nguyên tắ c sau: - Nguyên tắc đề cao trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh. - Nguyên tắc phân công rành mạch trong công tác. - Nguyên tắc phối hợp công tác giữa các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La. - Nguyên tắc linh hoạt. 1.3. Sơ lƣơ ̣c về lich s ử hình thành , phát triển của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ̣ tƣ̀ khi thành lâ ̣p đế n nay 1.3.1. Giai đoan từ 1945 đến 1954 ̣
 7. Sau khi bầu cử Quốc Hội, Sơn La tiến hành củng c ố một bước hệ thống chính quyền các cấp ở địa phương theo các Sắc lệnh số 01-SL ngày 23-1-1946 của Chủ tịch Chính phủ, tháng 11-1946, Quốc hội khóa I thông qua Hiến pháp năm 1946, trong đó quy định HĐND được thành lập ở tỉnh, thành phố, thị xã và xã, do phổ thông đầu phiếu và trực tiếp bầu ra; HĐND tỉnh, thành phố, thị xã hay xã cử ra Ủy ban hành chính. Từ năm 1946, Ủy ban hành chính được tổ chức và hoạt động theo Sắc lệnh số 63-SL ngày 22-11-1945 của Chủ tịch Chính phủ về việc tổ chức HĐND và Ủy ban hành chính và theo Hiến pháp năm 1946. Cuối năm 1947, đầu năm 1948, các Ủy ban kháng chiến hành chính được hình thành ở các địa bàn quan trọng của tỉnh Sơn La. 1.3.2. Giai đoan từ 1954 đến 1975 ̣ Ngày 7-5-1954, Khu tự trị Thái - Mèo được thành lập, trụ sở tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Theo chủ trương này, cấp khu là đơn vị hành chính của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Khu tự trị Thái - Mèo không có cấp tỉnh mà tổ chức theo mô hình hệ thống hành chính 3 cấp: Khu, Châu, xã. Ngày 24-12-1962, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định thành lập Ủy ban hành chính lâm thời tỉnh Sơn La. Ngày 9-6-1963, Sơn La đã tiến hành bầu cử HĐND tỉnh khóa I. Từ ngày 25 đến ngày 27-7-1963, HĐND tỉnh khóa I họp kỳ họp thứ nhất. Kỳ họp thứ nhất tiến hành bầu cử Ủy ban hành chính của tỉnh, bầu tòa án nhân dân tỉnh, bầu thẩm phán và hội thẩm tòa án nhân dân tỉnh. 1.3.3. Giai đoan từ 1976 đến nay ̣ Ngày 25-4-1976, cùng với cử tri cả nước, cử tri Sơn La phấn khởi tham gia cuô ̣c b ầu cử Quốc Hội khóa VI, Quốc Hội nước Việt Nam thống nhất. Ngày 15-5-1977, cử tri toàn tỉnh hăng hái tham gia bầu cử HĐND các cấp, Từ ngày 29-6 đến 02-7-1977, HĐND tỉnh khóa VI họp kỳ họp thứ nhất, HĐND đã tiến hành bầu UBND tỉnh mới gồm 15 đồng chí,. Sau 15 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, cùng với những đổi mới trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, hệ thống chính trị cũng có những đổi mới quan trọng. Chương 2 ̉ ́ THƢ̣C TRẠNG TÔ CHƢC VÀ HOA ̣T ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 2.1. Cơ cấ u tổ chƣc của Ủ y ban nhân tinh Sơn La ́ ̉ 2.1.1. Cơ cấ u tổ chưc của Ủy ban nhân tỉnh tỉnh ́ * UBND tỉnh Sơn La
 8. Theo luật tổ chức HĐND và UBND (2003), một số văn bản của Chính phủ như Nghị quyết 08/2004/ NQ-CP ngày 30/6/2004, Nghị định 107/2004/ NĐ-CP, Nghị định 171/2004/NĐ-CP ngày 29/09/2004 và Quyết định 350/2004/QĐ-UB của UBND tỉnh Sơn La ngày 18/07/2004, Quy chế làm việc của UBND tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 65/2004/QĐ-UB ngày 18/07/2004 thì UBND tỉnh Sơn La do HĐND tỉnh bầ u ra , có 11 thành viên chỉ gồm Chủ tịch UBND tỉnh, 04 phó Chủ tịch UBND tỉnh và 06 ủy viên. * Cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh Sơn La Các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh Sơn La bao gồm: 1. Sở Nội vụ; 2. Sở Tư pháp; 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư; 4. Sở Tài chính; 5. Sở Công thương; 6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 7. Sở Giao thông vận tải; 8. Sở Xây dựng; 9. Sở Tài nguyên và Môi trường; 10. Sở Thông tin và Truyền thông; 11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 12. Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch; 13. Sở Khoa học và Công nghệ; 14. Sở Giáo dục và Đào tạo; 15. Sở Y tế; 16. Thanh tra tỉnh; 17. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh được tổ chức theo đặc thù tại tỉnh , gồ m 2 cơ quan: 1. Sở Ngoại vụ; 2. Ban Dân tộc 2.1.2. Cơ cấ u chưc danh của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ́ * Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La (hiê ̣n là đồng chí; Cầ m Ngọc Minh) là người lãnh đạo và điề u hành công viê ̣c của UBND tinh, chịu trách nhiệm cá nhân về nhiệm vụ và quyền hạn ̉ của mình theo quy đinh của pháp luâ ̣t. ̣ * Phó chủ tịch UBND tỉnh (gồ m 4 phó chủ tịch) - Một phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh. + Chỉ đạo công tác của văn phòng UBND tỉnh. + Phụ trách các lĩnh vực: kinh tế, tài chính, doanh nghiệp, thương mại, du lịch, kinh tế đối ngoại. - Một phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phụ trách các lĩnh vực: thi đua và khen thưởng, văn hóa xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, bảo hiểm, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và các lĩnh vực xã hội khác.
 9. - Một phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phụ trách các lĩnh vực: Nông - Lâm - Thủy sản, phát triển nông thôn, công nghiệp, xây dựng cơ bản, nhà ở, đất ở, giao thông công chánh, khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường… - Một phó Chủ tịch UBND tỉnh:Phụ trách công tác di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, công tác ngoại vụ, biên giới lãnh thổ quốc gia, công tác dân tô ̣c * Ủy viên UBND tỉnh (gồ m 6 ủy viên) - Mô ̣t Ủy viên phụ trách lĩnh vực công an. - Mô ̣t Ủy viên phụ trách lĩnh vực quân sự. - Mô ̣t Ủy viên phụ trách lĩnh vực nội vụ. - Mô ̣t Ủy viên phụ trách văn phòng. - Mô ̣t Ủy viên phụ trách kế hoạch đầu tư. - Mô ̣t Ủy viên phụ trách tài chính. 2.1.3. Mố i quan hê ̣ và phân đinh chưc trách nhiê ̣m vụ của các thành Ủy ban nhân ̣ ́ dân tỉnh Sơn La * Quan hê ̣ thành lập - Chủ tịch UBND do HĐND cấ p tinh bầ u ra ta ̣i kỳ ho ̣p thứ nhấ t của mỗi khóa theo sự ̉ giới thiê ̣u của chủ tich HĐND , chủ tịch UBND được bầu trong số các đại biểu HĐND ̣ theo thể thức bỏ phiế u kín , phải được quá một phần hai tổng số đại biểu HĐND c ó mặt biể u quyế t tán thành. - Phó chủ tịch UBND do HĐND tỉnh bầ u ra ta ̣i kỳ ho ̣p thứ nhấ t của mỗi khóa theo sự giới thiê ̣u của chủ tich UBND, theo thể thức bỏ phiế u kin , các phó chủ tịch UBND không ̣ ́ nhấ t thiế t phải là đa ̣i biể u HĐND. - Các thành viên khác của U BND do HĐND cấ p tỉnh bầ u ra ta ̣i kỳ ho ̣p thứ nhấ t của mỗi khóa theo sự giới thiê ̣u của chủ tich UBND, theo thể thức bỏ phiế u kin. ̣ ́ Kế t quả bầ u cử các thành viên UBND tỉnh phải được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩ n. * Quan hê ̣ chức trách - Chủ tịch UBND tỉnh là người lãnh đạo và điều hành công viê ̣c của UBND tỉnh. - Các Phó chủ tịch UBND tỉnh là người giúp việc cho chủ tịch , đươ ̣c chủ tich phân ̣ công phu ̣ trách, thực hiê ̣n công viê ̣c nhấ t đinh hoă ̣c mảng công viê ̣c nhấ t đinh . ̣ ̣
 10. - Ủy viên UBND tỉnh là những người được chủ tịch phân công phụ trách quản lý những ngành, lĩnh vực chuyên môn nhất định như : Công an, quân sự, tổ chức, thanh tra, kế hoa ̣ch, tài chính, văn phòng ủy ban. * Quan hê ̣ trách nhiê ̣m - Chủ tịch UBND tỉnh là người lãnh đạo, điề u hành công viê ̣c của UBND nên phải chiụ trách nhiệm cá nhân về viê ̣c thực hiê ̣n nhiê ̣m vu ̣ , quyề n ha ̣n của minh , cùng với tâ ̣p thể ̀ UBND chiu trách nhiê ̣m về hoa ̣t đô ̣ng của UBND trước HĐND tỉnh và trước Chính phủ. ̣ - Phó chủ tịch ủy ban nhân tỉnh phải chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiê ̣m vu ̣ trước chủ tich UBND. ̣ - Ủy viên UBND tỉnh phải chịu trách nhiệm cá nhân về ngành , lĩnh vực được phân công trước chủ tich UBND tinh và cùng với tâ ̣p thể UBND tinh chiu trách nhiê ̣m về hoa ̣t ̣ ̉ ̉ ̣ đô ̣ng của UBND trước HĐND tỉnh và Chính phủ . 2.2. Hình thức hoạt động của Ủy ban nhân tỉnh Sơn La 2.2.1. Hoạt động của tập thể Ủy ban nhân tỉnh tỉnh Về vai trò của tập thể UBND, Hiến pháp quy định: "Khi quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, Uỷ ban nhân dân phải thảo luận tập thể và quyết định theo đa số" (Điều124). Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003 tại Điều 124 quy định 6 vấn đề mà UBND phải thảo luận tập thể và quyết định theo đa số. 2.2.2. Hoạt động của từng thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh * Hoạt động của chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh là người đứng đầu UBND tỉnh, người đại diện cao nhất của UBND tỉnh Sơn La, thông qua hoạt động của mình Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La giải quyết những vấn đề được Luật tổ chức HĐND và UBND (2003) và các văn bản pháp luật khác quy định thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh nhưng không do UBND tỉnh thảo luận, quyết định tập thể. * Hoạt động của các phó Chủ tịch UBND tỉnh Trên cơ sở sự phân công công tác của Chủ tịch UBND tỉnh, phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công. * Hoạt động của các thành viên và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. - Hoạt động của Ủy viên UBND tỉnh.
 11. - Hoạt động của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn. - Hoạt động của Chánh văn phòng UBND tỉnh. 2.3. Đánh giá thƣ̣c tra ̣ng tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La 2.3.1. Đánh giá thự trạng về tổ chức của ban nhân dân tỉnh Sơn La c Ủy * Về số lượng thành viên UBND Qua thực tiễn hoa ̣t đô ̣ng ta thấ y số lượng các thành viên UBND tỉnh chưa thật hơp lý. ̣ Cụ thể tron quá trình hoạt động đã bộc lộ một số bất cập ; Một là, Ủy viên không đủ thời gian nghiên cứu, nắm bắt được chuyên môn của ngành khác để biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền tập thể UBND tỉnh; hai là, khi biểu quyết xuất hiện tâm lý ưu tiên cho ngành lĩnh vực mà mình giữ chức vụ Thủ trưởng cơ quan chuyên môn; ba là, các Ủy viên giữ chức vụ Thủ trưởng cơ quan chuyên môn do HĐND tỉnh bầu, nên việc Chủ tịch tỉnh cách chức Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khi vi phạm trở thành bất cập, khó khăn do pháp luật quy định chưa rõ ràng. * Về cách thức thành lập Theo quy định của Hiến pháp và Luật tổ chức HĐND và UBND thì UBND tỉnh do HĐND bầu ra và phải được thì phải được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn. Thực tế cho thấy, có những cuộc bầu UBND hoàn toàn hợp pháp song đến khâu phê chuẩn thì có những người được bầu đã không được cấp trên phê chuẩn. Với việc không phê chuẩn một vài thành viên khác thì chưa có vấn đề lớn, song nếu đó là chức danh Chủ tịch thì vấn đề trở nên phức tạp. * Về các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh Đối với UBND tỉnh Sơn La căn cứ yêu cầ u của điạ phương và Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh là 19 trong đó các cơ quan có tính chất khung là 17 còn tổ chức thêm 02 cơ quan chuyên môn là Sở chung . UBND tỉnh Sơn La nói riêng chưa dám quyết định thành lập những Sở có tính chất quản lý đa ngành, lĩnh vực theo yêu cầu quản lý của địa phương. 2.3.2. Đánh giá thực trạng về hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La * Về tương quan giữa hình thức tập thể và trách nhiê ̣m của cá nhân từng thành viên UBND
 12. Nghiên cứu kỹ các quy định và đánh giá thực tiễn có thể thấy rằng còn không ít vướng mắc: Một là, quy định về vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên khác với tư cách là ủy viên UBND còn chưa rõ ràng. Hai là, quy định UBND thảo luận, bàn bạc tập thể khi quyết định những vấn đề quan trọng xong trên thực tế cần giải quyết mối quan hệ về thẩm quyền của bộ phận không chính thức là Thường trực UBND và tập thể UBND. Ba là, pháp luật quy định Chủ tịch UBND tỉnh phân công công tác cho Phó Ch ủ tịch và các thành viên khác UBND; người được phân công phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. Mục đích của quy định này là đề cao vai trò thủ trưởng của Chủ tịch UBND tỉnh. Tuy nhiên, trên thực tế việc phân công này thường được thực hiện bởi UBND tỉnh. Bố n là, theo quy đinh hiê ̣n nay các quyết định của UBND chỉ nhằm vào sáu ̣ vấn đề quy định ở Điều 124 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003, các chức danh (thành viên) UBND. Họ phải tự quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Song, trong nhiều trường hợp các chức danh trên đã ký quyết định, chỉ thị, thậm chí các thông báo của mình dưới danh nghĩa UBND. Đến khi xảy ra xung đột, quyết định bị khiếu kiện thì rất khó quy kết trách nhiệm. * Về thủ tục trình tự hoạt động của UBND tỉnh Khi đề câ ̣p đế n thủ tu ̣c trì nh tự hoa ̣t đô ̣ng của UBND đó chính là quá trình của công tác chỉ đạo, điề u hành của UBND trên các mă ̣t, lĩnh vực của đời sống xã hội địa phương. Trong những năm qua, thực tế công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Sơn La được thể hiện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng có thể đánh giá như sau: - Về chỉ đạo, điều hành, lề lối làm việc và quan hệ phối hợp công tác Trong chỉ đạo, điều hành UBND tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo, điều hành toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế - văn hoá, xã hội; công tác di dân tái định cư thủy điện Sơn La; công tác phòng, chống ma tuý, công tác trồng cây cao su, công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản; công tác an sinh xã hội, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân; công tác cải cách hành chính; Công tác Quốc phòng - an ninh và đối ngoại. - Về tổ chức thực hiê ̣n, thi hành văn bản pháp luật Trong thời gian qua UBND tinh Sơn La đã ti ̉ ếp nhận, xử lý và ban hành văn bản: Tính năm 2004 đến ngày 31/12/2010 tỉnh đã tiếp nhận và xử lý: 103.835 văn bản. Đến nay UBND tỉnh đã ban hành 65.249 văn bản, trong đó: 30.538 quyết định; 256 chỉ thị;
 13. 1085 thông báo, 1.752 báo cáo, và 31.628 văn bản hành chính khác để chỉ đạo, điều hành, về các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, về các giải pháp bình ổn giá cả thị trường, kiềm chế lạm phát. - Trong lĩnh vực kinh tế UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành, phát triển đô thị và nông thôn trong phạm vi quản lý; xây dựng kế hoạch dài hạn 05 năm, 10 năm và hàng năm về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo từng giai đoạn trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và trình Chính phủ phê duyệt theo quy định. Kế t quả: Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, quy mô không ngừng được nâng lên (số liệu báo cáo số 229-BC/BCS ngày 19/9/2010) Tổng sản phẩm trong tỉnh (GĐP) năm 2010 (giá so sánh 1994) ước đạt 4.410 tỷ đồng, tăng 94,05% so với năm 2005, tốc độ tăng bình quân 05 năm (2006 - 2010) đạt 14,2%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trong khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản. Trong 5 năm (2006-2010), tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thuỷ sản giảm từ 50,81% xuống còn 39,6%; công nghiệp - xây dựng tăng từ 15,78% lên 22,12%; dịch vụ tăng từ 33,41% lên 38,28%. Tuy vậy, vẫn chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra là đến năm 2010 tỷ trọng công nghiệp và xây dựng chiếm 34%-35% và nông lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 28%-29%. Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác chỉ đạo trong lĩnh vực này cũng còn một số tồn tại như: Công tác chỉ đạo điều hành ở một số lĩnh vực chưa thực sự năng động, chưa sâu, có mặt còn buông lỏng chưa tạo được sự phát triển đồng đều giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tính chủ động của một số cơ quan chuyên môn trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chung của tỉnh chưa cao, chưa tạo được sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành và lãnh thổ. Các ngành kinh tế mũi nhọn như chăn nuôi , trồ ng cho ̣t chưa đư ợc quan tâm đúng mức. Vai trò của một số cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND còn nhiều hạn chế. - Lĩnh vực văn hóa - xã hội. Trong những năm vừa qua UBND Sơn La đã chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách của Đảng và nhà nước trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, tập trung vào đẩy mạnh phát triển y tế, Giáo dục đào tạo, xây dựng đời sống văn hóa, giải quyết các vấn đề bức xúc xã hội, bảo đảm chế độ chính sách, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc..
 14. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tuy có nhiều chuyển biến tích cực và có bước phát triển mới song vẫn còn nhiều hạn chế. Thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở còn rất thiếu. Chưa có những tác phẩm văn học nghệ thuật xứng tầm với sự phát triển của tỉnh và truyền thống của quê hương Sơn La. Một số giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là về đạo đức, lối sống của một bộ phận nhân dân, nhất là thanh thiếu niên có biểu hiện đang bị sa sút. Một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu thực hiện tốt nếp sống mới trong việc cưới, việc tang. Chênh lệch về phát triển giữa các vùng, về đời sống, thu nhập giữa thành thị và nông thôn, giữa các tầng lớp dân cư có xu hướng ngày càng gia tăng. Thu nhập của người dân vùng sâu, vùng xa, miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp, đời sống vật chất và tinh thần còn nhiều khó khăn. Xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở chưa thực sự đi vào chiều sâu; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị chưa được quan tâm đúng mức. - Lĩnh vực an ninh, quốc phòng. Công tác quân sự - quốc phòng luôn được quan tâm tập trung chỉ đạo, trọng tâm là xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững mạnh toàn diện. Lực lượng vũ trang địa phương thường xuyên được củng cố, kiện toàn, không ngừng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tham gia tích cực, có hiệu quả vào công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai ở địa phương. Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị trên dịa bàn tỉnh ổn định; tình hình trật tự an toàn xã hội có nhiều tiến bộ, có tác dụng tốt cho việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển. Tuy nhiên tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội vẫn còn những nhân tố gây mất ổn định. - Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính. Công tác cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức về cải cách hành chính của cán bộ, công chức được nâng lên. Tỉnh đã triển khai đồng bộ cả 5 nội dung: cải cách thể chế; cải cách bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. 100% các sở, ngành, huyện, thành phố; có bộ phận một cửa hoạt động thường xuyên; 198/206 xã, phường, thị trấn đạt 96,11% có bộ phận một cửa hoạt động. Bước đầu đã giảm thiểu những khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.
 15. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính còn nhiều lúng túng, vẫn còn tình trạng gây phiền hà khi tổ chức và công dân có công việc phải đến cơ quan nhà nước. Nhiều đơn thư khiếu nại của công dân bị chuyển vòng vèo, chậm được giải quyết. Chỉ đạo công tác đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại chưa thật tập trung, đồng bộ, việc phát huy vai trò của quần chúng tham gia phát hiện, xử lý các vụ việc tiêu cự còn nhiều hạn chế. Chương 3 PHƢƠNG HƢỚNG NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trong giai đoạn hiện nay 3.1.1. Điều kiê ̣n tự nhiên, kinh tế , xã hội tác động đến việc hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Sơn La là mô ̣t tinh miề n núi vùng biên giới ̉ , nằ m ở phia Tây bắ c nước ́ Cộng hòa XHCN Viê ̣t Nam, trên to ̣a đô ̣ điạ lý 20031’ đế n 22002’ vi ̃ bắ c , 103011’ đến 105002’ kinh đông; Sơn La có diê ̣n tích tự nhiên 14.055 km2, chiếm 4,27% tổng diện tích Việt Nam, đứng thứ 3 trong số 63 tỉnh thành phố. Bao gồ m 1 thành phố, 10 huyê ̣n, 9 thị trấn, 6 phường và 191 xã, dân số 1.080.641 người. Về khí hâ ̣u Sơn La có khí hậu nhiệt đới gió mùa vùng núi, mùa đông lạnh khô, mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều. Do địa hình bị chia cắt sâu và mạnh nên hình thành nhiều tiểu vùng khí hậu, cho phép phát triển một nền sản xuất nông - lâm nghiệp phong phú. Về hoa ̣t đô ̣ng kinh tế - xã hội, theo truyề n thông hoa ̣t đô ̣ng sản xuấ t nông nghiê ̣p là hoạt động kinh tế chủ yếu của đồng bào Sơn La , trồ ng tro ̣t và chăn nuôi là hai ngành sản xuấ t chinh, lúa là cây trồng chủ yếu. ́ Tóm lại: Từ những điề u kiê ̣n tự nhiên , kinh tế , xã hội và dân cư tỉnh Sơn La ta có thể thấ y đó cũng là mô ̣t trong những yế u tố ảnh hưởng đế n kế t quả tổ chức và hoa ̣t đô ̣ng của UBND tinh Sơn La. ̉ 3.1.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trong giai đoạn hiện nay
 16. Những yế u tố như trinh đô ̣ phát triể n kinh tế - văn hóa - xã hội cũng như phong tu ̣c, ̀ tâ ̣p quán đề u là những nhân tố tấ t yế u tác đô ̣ng đế n cơ cấ u, tổ chức, phương thức hoa ̣t đô ̣ng và vai trò của Nhà nước nói chung và UBND tỉnh nói riêng trong đời sống xã hội của địa phương. Do đó viê ̣c đổ i mới kiê ̣n toàn la ̣i bô ̣ máy nhà nước, trong đó có UBND tinh Sơn La , ̉ là một tất yế u khách quan. 3.2. Phƣơng hƣớng hoàn thiện tổ chức và hoạt động của UBND tinh Sơn La ̉ trong giai đoa ̣n hiên nay ̣ Xuất phát từ nhu cầu chung của UBND tỉnh và những nhu cầu thực tiễn của tỉnh Sơn La, tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh Sơn La cần phải được định hướng hoàn thiện theo những phương hướng. Thứ nhấ t: Luôn quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển toàn diện từ trong chỉ đạo đến khâu tổ chức thực hiện Thứ hai : Tăng cường trách nhiệm của UBND tỉnh đối với hiệu quả hoạt động của UBND tỉnh trên các lĩnh vực trước HĐND tỉnh và chính phủ. Thứ ba: Xây dựng UBND tỉnh là một thiết chế đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, chính sách HĐND tỉnh thông qua. Thứ tư: Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh Sơn La theo hướng đảm bảo năng suất hơn là chú trọng cải cách về số lượng. Thứ năm: Thường xuyên quan tâm xây dựng tập thể UBND 3.3. Mô ̣t số giải pháp hoàn thiên tổ chƣc và hoa ̣t đô ̣ng của Ủ y ban nhân dân tỉnh ̣ ́ Sơn La trong giai đoa ̣n hiên nay ̣ Xuất phát từ thực trạng hoạt động của UBND tỉnh trong thời gian qua, để hướng tới đáp ứng những yêu cầu của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh Sơn La cần phải hoàn thiện như sau: 3.3.1. Hoàn thiện pháp luật về cách thức thành lập Ủy ban nhân dân Theo quy định của pháp luật thì UBND do hội đồng nhân dân bầu ra và phải được thì phải được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn. Quy định này về cơ bản là giống như các quy định trước đó. Điểm khác là ở chỗ: trước đây, HĐND bầu theo danh sách chức vụ từng người do Đoàn Chủ tịch kỳ họp và các tổ đại biểu giới thiệu chung và giới thiệu của đại biểu thì nay HĐND trước hết bầu Chủ tịch UBND theo giới thiệu của Chủ tịch HĐND; tiếp đến bầu Phó chủ tịch và các thành viên khác theo sự giới thiệu của Chủ tịch UBND mới
 17. được bầu. Các đại biểu cũng có quyền giới thiệu và ứng cử vào các chức vụ mang tính hình thức và do cả tập thể UBND thực hiện thì nay việc phê chuẩn đi vào thực chất và chỉ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định. Tuy nhiên, những thay đổi theo hướng đề cao vai trò của Chủ tịch UBND so với HĐND đã làm nảy sinh các vướng mắc mà các nhà làm luật chưa trù liệu hết. Tôi đề nghị cần quy định lại cách thức thành lập chức danh Chủ tịch UBND tỉnh tốt nhất là sao cho có thể xác định được ngay (giống như đối với Thủ tướng Chính phủ). Nhưng vì, hiện tại UBND tỉnh là cơ quan tr ực thuộc hai chiều thì người đứng đầu - Chủ tịch - không nêu để chỉ HĐND bầu giống như Quốc hội bầu Thủ tướng mà vẫn cần sự phê chuẩn của cấp trên. Song việc phê chuẩn này phải theo trình tự sao cho xác định người đứng đầu (Chủ tịch) trước sau đó mới đến các thành viên khác, tức khi chưa phê chuẩn Chủ tịch thì cũng không phê chuẩn các thành viên khác. 3.3.2. Đổi mới c ơ cấ u thành phầ n và tổ chưc của ́ Ủy ban nhân dân tỉnh theo hướng năng động và hiê ̣u quả * Về cơ cấ u thành phầ n các ủy viên của UBND: Hướng thứ nhấ t, thành lập Thường trực UBND gồm Chủ tịch tỉnh, Phó Chủ tịch tỉnh, và Cháng Văn phòng UBND tỉnh là ủy viên thư ký, không có cơ chế thành viên UBND tỉnh như hiện nay. Thường trực UBND tỉnh sẽ quyết định tập thể những vấn đề thuộc quyền tập thể UBND tỉnh theo sự giải trình của ngành, lĩnh vực có liên quan. Hướng đề xuất thứ hai, cơ cấu thành viên và UBND tỉnh bao gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và tất cả các Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Những thành viên này quyết định tập thể những vấn đề thuộc thẩm quyền tập thể của UBND tỉnh. Mặc dù, cơ cấu thành viên trong trường hợp này phát huy tối đa tính tập thể nhưng thực tế không thể pháp huy tính đa diện, chịu trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch UBND tỉnh, khi mà, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn do HĐND tỉnh bầu, quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. Khi xảy ra vi phạm, ai là người chịu trách nhiệm. Về nguyên tắc, trách nhiệm do Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm, nhưng lại không có quyền quyết định nhân sự đối với Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn dưới quyền. Do vậy, hướng đề xuất thứ nhất có nhiều khả năng áp dụng và mang lại hiệu quả cao cho hoạt động của UBND tỉnh.
 18. * Về tổ chức các cơ quan chuyên môn: Quy định của pháp luật cho phép phát huy "tính chủ động, năng động của địa phương", "kết hợp quản lý theo ngành quản lý theo địa phương và vùng lãnh thổ phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội" nhưng cũng dưới góc độ quy định của pháp luật đã chưa dành cho địa phương quyền được "chủ động, năng động". Bởi vì, gần như mỗi sở chức năng đều có nghị định của Chính phủ hoặc văn bản của các Bộ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Như vậy, Chính phủ và Trung ương nên ban hành nghị quyết quy định chức năng cơ quan theo linh vực (như kinh tế, công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông ̃ nghiệp, văn hóa - xã hội …) để UBND tỉnh xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Sở và tương đương. Quy chế được thông qua trước HĐND tỉnh và trình Chính phủ phê duyệt. Hướng hoàn thiện này phát huy chức năng giúp việc, tham mưu của các Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; nâng cao vai trò, quyền hạn, và trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đối với những quyết định chỉ thị của UBND tỉnh. 3.3.3. Đẩy mạnh việc phân định chức trách giữa tập thể và cá nhân và giữa các cá nhân trong Ủy ban nhân dân tỉnh Đối với vai trò c ủa tập thể UBND, Hiến pháp quy định: "Khi quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, UBND phải thảo luận tập thể và quyết định theo đa số" (Điều 124 Hiến pháp). Luật Tổ chức HĐND và UBND tại Điều 124 quy định sáu vấn đề mà UBND phải thảo luận tập thể và quyết định theo đa số. Tuy nhiên, nghiên cứu kỹ các quy định và đánh giá thực tiễn có thể thấy rằng còn không ít vướng mắc: Thứ nhấ t , quy định về vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên khác với tư cách là ủy viên UBND còn chưa rõ ràng, cụ thể. Thứ hai, quy định UBND thảo luận, bàn bạc tập thể khi quyết định những vấn đề quan trọng xong trên thực tế cần giải quyết mối quan hệ về thẩm quyền của bộ phận không chính thức là Thường trực UBND và tập thể UBND. Thứ ba, pháp luật quy định Chủ tịch UBND tỉnh phân công công tác cho Phó Chủ tịch và các thành viên khác UBND; người được phân công phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. Mục đích của quy định này là đề cao vai trò thủ trưởng của Chủ tịch UBND tỉnh. Tuy nhiên, trên thực tế việc phân công này thường được thực hiện bởi UBND tỉnh. Thứ tư, cần phải có những quy định cụ thể hóa
 19. hơn nữa để phân biệt rõ những nhiệm vụ, quyền hạn thuộc về tập thể UBND tỉnh và những nhiệm vụ, quyền hạn của từng thành viên đặc biệt là của chủ tịch UBND tỉnh. Vì vậy cần phải hoàn chỉnh cơ sở pháp lý về vấn đề này của UBND và bảo đảm việc thực hiện một cách đúng đắn. Về địa vị pháp lí các ủy viên UBND tỉnh, nếu tiếp tục tồn tại các thành viên này thì cần phải hoàn chỉnh các quy định về thẩm quyền các chức danh này. Trường hợp thu gọn cơ cấu thành phần, bỏ các chức danh ủy viên thì cần tập trung phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn giữa UBND với Chủ tịch, giữa Chủ tịch và thành viên khác, kể cả với thành viên mới thiết lập nếu có. Cũng cần quy định phân biệt hình thức văn bản mà Chủ tịch UBND được ban hành để tránh trùng lặp với văn bản của UBND nói chung (vì hiện tại cả hai đều ban hành quyết định và chỉ thị). 3.3.4. Hoàn thiện cơ chế trách nhiệm của tập thể và từng thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Pháp luật quy định trách nhiệm cá nhân của mỗi thành viên của UBND tỉnh về phần công tác của mình trước UBND cùng cấp, song hình thức và trình tự áp dụng như thế nào thì chưa có quy định cụ thể. Mặt khác, một số điểm còn thiếu nhất quán: Tại sao lại chịu trách nhiệm trước UBND mà không phải trước Chủ tịch trong khi Chủ tịch giới thiệu để bầu, phân công công tác chứ không phải UBND tỉnh. Cần thiết phải nghiên cứu lại cơ chế trách nhiệm này, cho phép Chủ tịch ít nhất cũng được quyền đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh mi ễn nhiệm, bãi nhiệm giống như trách nhiệm của các Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng trước Thủ tướng. Vì vâ ̣y, Mô hình một là : nên xây dựng một cơ chế thoáng. Để giám sát hoạt động của Chủ tịch UBND, UBND tỉnh tốt, phải dành cho đại biểu HĐND tỉnh quyền được đề xuất. Trong trường hợp nếu - xét thấy hiệu quả hoạt động của UBND tỉnh một năm sau khi được bầu không có sự phát triển, một đại biểu HĐND tỉnh có quyền đề xuất ý kiến của mình trong kỳ họp HĐND tỉnh về trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét biểu quyết có hay không có việc xem xét trách nhiệm của Chủ tịch UBND, UBND tỉnh. Nếu HĐND tỉnh thông qua việc xem xét trách nhiệm của Chủ tịch UBND, UBND tỉnh, thì việc xét trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh sẽ được chuẩn bị và đưa ra trong kỳ họp HĐND tỉnh tiếp theo. Kết quả bãi nhiệm, miễn nhiệm báo cáo Chính phủ phê chuẩn.
 20. Mô hình 2, qua các kỳ họp thường kỳ của HĐND tỉnh, HĐND tỉnh định kỳ 1 năm/1 lần (hay cách một kỳ họp một lần) xem xét báo cáo hoạt động của UBND tỉnh trên các lĩnh vực. Nếu xét thấy hiệu quả chưa đáp ứng yêu cầu đưa ra, HĐND (thường trực đề nghị) có quyền thực hiện xem xét trách nhiệm đối với UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND tỉnh. Nếu HĐND tỉnh thông qua việc xem xét trách nhiệm của Chủ tịch UBND, UBND tỉnh, thì việc xét trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh sẽ được chuẩn bị và đưa ra trong kỳ họp HĐND tỉnh tiếp theo. Sau đó, HĐND do thực hiện hoặc không thực hiện quyền bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh phụ thuộc vào kết quả biểu quyết của HĐND tỉnh. Kết quả bãi nhiệm, miễn nhiệm báo cáo Chính phủ phê chuẩn. Mô hình 3, kết hợp mô hình trên, HĐND tỉnh thực hiện xem xét trách nhiệm thường kỳ kết hợp với xem xét trách nhiệm theo đề xuất của đại biểu HĐND tỉnh trong quá trình hoạt động theo nhiệm kỳ. Việc xem xét trách nhiệm theo các mô hình trên có những ưu điểm: - Xem xét trách nhiệm phải thận trọng: Trách nhiệm được xem xét qua một năm hoạt động hay cách 1 kỳ họp; trình tự xem xét trách nhiệm được thực hiện tại hai kỳ họp: một kỳ đề xuất và kỳ họp tiếp theo được đưa ra xem xét trách nhiệm. - Xem xét trách nhiệm theo hướng này đảm bảo tính khả thi, có thể được đề xuất bởi một số đại biểu hoặc HĐND tỉnh. - Đảm bảo dân chủ. 3.3.5. Đổi mới phương thức hoạt động , chế độ làm viê ̣c của Ủy ban nhân dân tỉnh để nâng cao hiệu lực quản lý, thực hiê ̣n có hiêu quả cải cách hành chính ̣ Để đảm bảo viê ̣c đổ i mới phương thức hoa ̣t đô ̣ng , chế đô ̣ làm viê ̣c của UBND tỉnh để nâng cao hiê ̣u lực quản lý, thực hiê ̣n có hiê ̣u quả cải cách hành chinh cầ n: ́ Nâng cao chấ t lượng cuộc họp Họp là hình thức hoạt động của UBND tỉnh. Họp là chế , độ làm việc giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh với lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc, với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và chính quyền cấp dưới nhằm triển khai, phối hợp, tổng kết hoặc tổ chức thực hiện nhiệm vụ cụ thể nhằm hoàn thành, thúc đẩy nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Thực hiê ̣n có hiê ̣u quả cải cách hành chính Tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh Sơn , La tiến tới đòi hỏi hoạt động cải cách hành chính thực hiện theo hướng lấy hiệu quả làm
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2