intTypePromotion=1

Luận văn: Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2004 của công ty Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí

Chia sẻ: Nguyen Bao Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:75

0
107
lượt xem
23
download

Luận văn: Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2004 của công ty Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nền kinh tế nước ta đã tr.i qua thời kỳ dài trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp, mặc dù đây là một cơ chế đã phát huy hiệu qu. rất cao khi đất nước có chiến tranh nhưng trong hoà bình thì cơ chế này trở nên lạc hậu kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Nhận thức rõ điều này tại đại hội Đ.ng toàn quốc lần thứ VI – 1986, Đ.ng và nhà nước ta chủ trương đổi mới và xác định đặc điểm của nền kinh tế nước ta:”...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2004 của công ty Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí

 1. Luận văn X©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh n¨m 2004 cña c«ng ty DÞch Vô Kü ThuËt DÇu KhÝ
 2. Lêi më ®Çu NÒn kinh tÕ n­íc ta ®· tr¶i qua thêi kú dµi trong c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung bao cÊp, mÆc dï ®©y lµ mét c¬ chÕ ®· ph¸t huy hiÖu qu¶ rÊt cao khi ®Êt n­íc cã chiÕn tranh nh­ng trong hoµ b×nh th× c¬ chÕ nµy trë nªn l¹c hËu k×m h·m sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. NhËn thøc râ ®iÒu nµy t¹i ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI – 1986, §¶ng vµ nhµ n­íc ta chñ tr­¬ng ®æi míi vµ x¸c ®Þnh ®Æc ®iÓm cña nÒn kinh tÕ n­íc ta:” NÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa”. Víi sù chuyÓn biÕn m¹nh mÏ cña c¬ chÕ qu¶n lý nhµ n­íc, lóc nµy cã thÓ nãi c«ng t¸c kÕ ho¹ch trë thµnh mét c«ng cô qu¶n lý ®¾c lùc cña c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c tæ chøc kh¸c ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong qu¶n lý. Lµ nh©n tè quan träng gãp phÇn vµo thµnh c«ng cña c«ng cuéc ®æi míi trªn ®Êt n­íc ta h¬n 10 n¨m qua. MÆc dï trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch ®· cã sù ®æi míi tuy nhiªn sù ®æi míi ®ã vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp, cÇn ®­îc tiÕp tôc hoµn thiÖn tõ nhËn thøc cña ng­êi lµm kÕ ho¹ch ®Õn néi dung vµ ph­¬ng ph¸p x©y dùng kÕ ho¹ch, ®Ó c«ng t¸c kÕ ho¹ch thùc sù trë thµnh mét c«ng cô ®¾c lùc, cã hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Qua qu¸ tr×nh t×m hiÒu vÒ mÆt lý luËn vµ thùc tiÔn t¹i c«ng ty dÞch vô kÜ thuËt dÇu khÝ (PTSC), nhËn thÊy tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn t«i ®· chän ®Ò tµi: X©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh n¨m 2004 cña c«ng ty DÞch Vô Kü ThuËt DÇu KhÝ Néi dung ®Ò tµi gåm 3 ch­¬ng: Ch­¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh trong doanh nghiÖp.
 3. Ch­¬ngII: Ph©n tÝch thùc tr¹ng x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh ë c«ng ty DÞch Vô Kü ThuËt DÇu KhÝ 2000-2003 Ch­¬ngIII: X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cho n¨m 2004 vµ c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn kÕ ho¹ch trong ba quý cßn l¹i cña n¨m 2004 .
 4. ch­¬ng 1 C¬ së lý luËn vÒ c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch trong doanh nghiÖp i. kh¸i niÖm & vai trß cña kÕ ho¹ch kinh doanh trong doanh nghiÖp. 1. KÕ ho¹ch vµ vai trß cña kÕ ho¹ch víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 1.1 §Þnh nghÜa: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét c«ng cô qu¶n lý quan träng, kh«ng thÓ thiÕu ®­îc víi bÊt k× doanh nghiÖp nµo dï lµ lín hay nhá, dï lµ doanh nghiÖp quèc doanh hay ngoµi quèc doanh.Víi chøc n¨ng t¹o sù chñ ®éng trong c«ng viÖc huy ®éng vµ sö dông mäi nguån lùc cña doanh nghiÖp nh»m lµm t¨ng hiÖu qu¶ cho doanh nghiÖp. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh còng lµ mét ph¹m trï kinh tÕ vµ nh­ mäi ph¹m trï kh¸c nã cã nhiÒu c¸ch tiÕp cËn theo nhiÒu khÝa c¹nh ®Ó cã thÓ hiÓu hÕt ý nghÜa vµ b¶n chÊt cña nã. Víi c¸ch tiÕp cËn theo qu¸ tr×nh th× cho r»ng : KÕ ho¹ch kinh doanh lµ mét qu¸ tr×nh liªn tôc xo¸y tr«n èc víi chÊt l­îng ngay cµng t¨ng, kÓ tõ khi chuÈn bÞ x©y dùng cho tíi lóc chuÈn bÞ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch nh»m ®­a ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp theo c¸c môc tiªu ®· ®Þnh. Theo quan niÖm cua Steiner th×: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét qu¸ tr×nh b¾t ®Çu bëi viÖc thiÕt lËp c¸c môc tiªu vµ quyÕt ®Þnh chiÕn l­îc ®­îc thùc hiÖn nh»m hoµn thiÖn h¬n b¶n kÕ ho¹ch. Nh­ vËy, theo c¸ch tiÕp cËn cña Steiner th× c¸c kh¸i niÖm vÒ hiÖn t­îng t­¬ng lai, tÝnh liªn tôc cña qu¸ tr×nh, sù g¾n bã cña hµng lo¹t hµnh ®éng vµ quyÕt ®Þnh ®Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ mong muèn ®Òu ®· ®­îc thÓ hiÖn trong b¶n kÕ ho¹ch. KÕ ho¹ch ho¸ chiÕn l­îc lµ mét tr¹ng th¸i ý t­ëng, ®ã lµ sù suy nghÜ vÒ qóa tr×nh tiÕn triÓn, vÒ sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong thêi gian tíi. Ngµy
 5. nay, kÕ ho¹ch ho¸ doanh nghiÖp ®­îc xem nh­ lµ mét qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu c¸c ph­¬ng ¸n huy ®éng nguån lùc (bªn trong vµ bªn ngoµi) nh»m thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c môc tiªu ®· x¸c ®Þnh. KÕ ho¹ch ho¸ quan t©m ®Õn sù biÕn ®éng m«i tr­êng trong vµ ngoµi doanh nghiÖp hay lµ ®Õn tÝnh phøc t¹p cña c¸c vÊn ®Ò. §ång thêi sè l­îng c¸c bé phËn kÕ ho¹ch, tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm, chøc n¨ng, thêi h¹n, ®èi t­îng kh¸c nhau còng ®­îc c©n nh¾c kü. Tõ ®ã míi thÊy ®­îc tÝnh phøc t¹p cña ho¹t ®éng kÕ ho¹ch ho¸. Theo c¸ch tiÕp cËn hiÖn nay ®­îc nhiÒu ng­êi sö dông ë ViÖt Nam th× kÕ ho¹ch lµ nh÷ng chØ tiªu nh÷ng con sè ®­îc dù kiÕn, ­íc tÝnh tr­íc trong viÖc thùc hiÖn mét nhiÖm vô cô thÓ nµo ®ã ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt (tøc lµ phï hîp víi yªu cÇu vÒ thÞ tr­êng, phï hîp víi ph¸p luËt vµ kh¶ n¨ng thùc tÕ cña doanh nghiÖp). Theo quan niÖm nµy th× nh÷ng chØ tiªu nh÷ng con sè ph¶i cã c¬ së khoa häc, c¬ së thùc tÕ vµ nã ph¶i ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng biÓu kÕ ho¹ch. Nh÷ng con sè chØ tiªu nµy mang tÝnh kh¶ n¨ng vµ muèn biÕn chóng thµnh hiÖn thùc th× ph¶i ¸p dông hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p. Nãi tãm l¹ i, kÕ ho¹ch thùc chÊt lµ x¸c ®Þnh môc tiªu phÊn ®Êu vµ dù kiÕn sö dông mét c¸ch hîp lý, tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc ®Ó ®¹t môc tiªu víi hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. NÕu cã mét kÕ ho¹ch tèt, cã chÊt l­îng th× ®· ®¹t ®­îc 50% môc tiªu ®Æt ra. 1.2 Vai trß cña x©y dùng kÕ ho¹ch. 1.2.1 Trong c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp chÝnh lµ c¸c chØ tiªu ph¸p lÖnh mµ nhµ n­íc giao cho, cïng víi c¸c chØ tiªu ®ã nhµ n­íc c¨n cø cung cÊp nguyªn nhiªn liÖu ®Çu vµo vµ bao tiªu ®Çu ra cho doanh nghiÖp. Hay nãi c¸ch kh¸c doanh nghiÖp tham gia vµo qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cho chÝnh m×nh, nh­ng kh«ng cã quyÒn tù chñ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, hoµn toµn thô ®éng tr­íc thÞ tr­êng kh«ng kÝch thÝch, s¸ng t¹o, k×m h·m s¶n xuÊt.
 6. 1.2.2Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc. a.Tõ nh÷ng ®Æc tr­ng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ho¹t ®éng dùa trªn c¸c quy luËt: -Quy luËt gi¸ trÞ: Tøc lµ trao ®æi hµng ho¸ ®­îc tiÕn hµnh phï hîp víi chi phÝ lao ®éng x· héi cÇn thiÕt ®Ó t¹o ra nã, thÓ hiÖn qua quy luËt gi¸ c¶ biÕn ®æi xoay quanh gi¸ trÞ. -Quy luËt cung cÇu: Sù thay ®æi th­êng xuyªn gi÷a nhu cÇu vÒ hµng ho¸ ®­îc cung cÊp t¹o ra mét ®iÓm c©n b»ng míi . T¹i ®ã cung cÇu vµ gi¸ c¶ cña mét lo¹i hµng ho¸ ®­îc x¸c ®Þnh ®èi víi mét hµng ho¸ nµo ®ã th× khi cung lín h¬n cÇu th× gi¸ c¶ gi¶m vµ ng­îc l¹i. -Quy luËt c¹nh tranh: Tøc lµ mçi chñ thÓ khi tham gia vµo thÞ tr­êng ph¶i chÊp nhËn sù tham gia vµ c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ kh¸c nh»m giµnh giËt thÞ tr­êng vµ doanh thu. Nh­ vËy víi 3 quy luËt nµy th× nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã nh÷ng ­u vµ nh­îc ®iÓm: b.¦u ®iÓm. NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã tÝnh n¨ng ®éng vµ tÝnh thÝch nghi cao víi sù thay ®æi cña m«i tr­êng kinh doanh, ë ®ã tÝnh c¹nh tranh cao ®ßi hái c¸c chñ thÓ còng ph¶i thay ®æi (vÒ ®Çu t­ ®æi míi thiÕt bÞ, vÒ mÆt hµng, vÒ mÉu m·, vµ vÒ cung c¸ch qu¶n lý) do ®ã s¶n xuÊt ph¸t triÓn. H¬n n÷a, nã cßn t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng, ®¬n vÞ kinh tÕ n©ng cao tÝnh tù chñ, tù lùc vµ s¸ng t¹o khi tham gia vµo thÞ tr­êng. C¸c quan hÖ kinh tÕ më réng ra thÞ tr­êng thÕ giíi t¹o ®iÒu kiÖn häc hái, du nhËp c¸c nguån lùc víi chÊt l­îng cao h¬n. Kinh tÕ thÞ tr­êng võa lµ ®éng lùc võa lµ ph­¬ng tiÖn cña sù ph¸t triÓn. c.Nh­îc ®iÓm. §ã lµ sù tù ph¸t trong c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, khñng ho¶ng, l¹m ph¸t, mÊt c©n ®èi kinh tÕ ngµnh cïng khu vùc, ph©n ho¸ giÇu nghÌo...Kh«ng nh÷ng thÕ nã cßn g©y hËu qu¶ vÒ mÆt x· héi nh­ phong tôc tËp qu¸n truyÒn thèng bëi
 7. tÝnh thùc dông vµ qu¸ thiªn vÒ môc tiªu lîi nhuËn. Còng do nh÷ng ®Æc ®iÓm nµy mµ kh«ng thÓ ®Ó nÒn kinh tÕ theo h­íng thÞ tr­êng quy ®Þnh hoµn toµn mµ ph¶i cã kÕ ho¹ch ®Ó kh¾c phôc nh­îc ®iÓm vµ ph¸t huy nh÷ng ­u ®iÓm cña nã. KÕ ho¹ch lµ ho¹t ®éng chñ quan, cã ý thøc cña con ng­êi nh»m x¸c ®Þnh môc tiªu, ph­¬ng ¸n b­íc ®i tr×nh tù vµ c¸ch thùc hiÖn môc tiªu. KÕ ho¹ch ho¸ lµ yªu cÇu cña b¶n th©n qu¸ tr×nh lao ®éng cña con nguêi vµ g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh ®ã. NghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø 7&8 cña §¶ng ®Òu kh¼ng ®Þnh “m« h×nh kinh tÕ mµ chóng ta ®ang h­íng tíi x©y dùng kh«ng thÓ thiÕu ®­îc c«ng t¸c kÕ ho¹ch”. Trong c¬ chÕ nµy th× vai trß cña kÕ ho¹ch ho¸ míi thùc sù béc lé râ nÐt. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc sau 10 n¨m ®æi míi cµng kh¼ng ®Þnh vai trß to lín cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch trong doanh nghiÖp. Víi c¬ chÕ thÞ tr­êng, th× thÞ tr­êng víi c¸c nguyªn t¾c cña nã sÏ trùc tiÕp ®iÒu tiÕt mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp h­íng dÉn doanh nghiÖp trong ®Þnh h­íng vµ thùc hiÖn c¸c ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh tèi ­u ®Ó t×m gi¶i ph¸p cho c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n cña doanh nghiÖp, thÞ tr­êng sÏ lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp tr¶ lêi c¸c c©u hái s¶n xuÊt cho ai? S¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo? Nhµ n­íc chØ cã vai trß ®iÒu tiÕt. Nhu vËy th× kÕ ho¹ch kh«ng chØ cã vai trß ®èi víi doanh nghiÖp mµ cßn trong ph¹m vi nÒn kinh tÕ. -Trong ph¹m vi nÒn kinh tÕ: KÕ ho¹ch ho¸ lµ mét trong nh÷ng c«ng cô ®iÒu tiÕt chñ yÕu cña Nhµ n­íc, gióp nhµ n­íc x¸c ®Þnh chiÕn l­îc,®Þnh h­íng ph¸t triÓn chung lµm c¬ së ho¹ch ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p. -Trong ph¹m vi doanh nghiÖp, kÕ ho¹ch ho¸ lµ kh©u ®Çu tiªn, bé phËn kh«ng thÓ thiÕu trong c«ng t¸c qu¶n lý. NÕu kh«ng cã kÕ ho¹ch th× kh«ng chØ doanh nghiÖp mµ bÊt kú mét tæ chøc hay c¸ nh©n nµo còng ®Òu bÞ mÊt ph­¬ng h­íng, nh­ ®i trong rõng mµ kh«ng cã la bµn, kh«ng biÕt ®i ®©u vµ ®Ých lµ ®©u. Ho¹t ®éng kÕ ho¹ch gióp doanh nghiÖp chñ ®éng trong viÖc huy ®éng, khai th¸c, nguån lùc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®Ó ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn c¸c
 8. môc tiªu ho¹t ®éng,dù b¸o c¸c kh¶ n¨ng vµ nguån lùc, thÈm ®Þnh vµ lùa chän c¸c ph­¬ng ¸n phï hîp. MÆt kh¸c, kÕ ho¹ch ho¸ gióp doanh nghiÖp chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh b»ng c¸c kÕ ho¹ch nh»m khai th¸c triÖt ®Ó c¸c lîi thÕ so s¸nh, tËn dông c¸c lîi thÕ cña doanh nghiÖp. X©y dùng kÕ ho¹ch còng lµ c¸ch mµ c¸c doanh nghiÖp sö dông ®Ó h¹n chÕ rñi ro trong kinh doanh th«ng qua viÖc x¸c ®Þnh nh÷ng vïng t­¬ng ®èi an toµn mµ ë ®ã x¸c suÊt rñi ro thÊp nhÊt. C¸c kÕ ho¹ch dù phßng cho phÐp doanh nghiÖp øng phã mét c¸ch nhanh nh¹y víi nh÷ng thay ®æi cña thÞ tr­êng. Ngoµi ra, kÕ ho¹ch cßn thÓ hiÖn ®­îc tham väng cña doanh nghiÖp trong t­¬ng lai nh»m ®¹t môc tiªu kh«ng chØ tån t¹i mµ cßn ph¸t triÓn víi tèc ®é ngµy cµng cao vµ æn ®Þnh. 1.2.3.TÇm quan träng cña viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch . Trong thêi gian tr­íc ®©y, n­íc ta thùc hiÖn x©y dùng chñ nghÜa x· héi theo c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung mµ c¬ chÕ nµy chØ phï hîp khi ®Êt n­íc cã chiÕn tranh,khi hÕt chiÕn tranh ph¶i thay ®æi nh­ng chóng ta vÉn gi÷ nguyªn dÉn ®Õn nÒn kinh tÕ bÞ suy sôp nghiªm träng tiªu cùc x· héi xÈy ra. Nguyªn nh©n lµ do kÕ ho¹ch tËp trung cao ®é tõ mét trung t©m lµ nhµ n­íc, doanh nghiÖp thùc hiÖn chØ tiªu ph¸p lÖnh do nhµ n­íc giao mét c¸ch chÆt chÏ, cøng nh¾c vµ kh«ng chó ý ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, tÝnh thiÕu s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt kinh doanh dÉn ®Õn nÒn kinh tÕ bÞ tr× trÖ kÐo dµi. NhËn thøc ®­îc ®iÒu nµy §¹i héi VI cña ®¶ng ®· ®Ò ra ®­êng lèi ®æi míi qu¶n lý kinh tÕ theo h­íng: "Kiªn quyÕt xo¸ bá tËp trung quan liªu bao cÊp thiÕt lËp vµ h×nh thµnh ®ång bé c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ theo h­íng h¹ch to¸n kinh doanh x· héi chñ nghÜa, theo ®óng nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ”. Trong giai ®o¹n ®Çu thùc hiÖn c¬ chÕ míi ng­êi ta t­ëng r»ng lóc nµy hoµn toµn kh«ng cÇn kÕ ho¹ch mµ do thÞ tr­êng ®iÒu tiÕt hoµn toµn, c¬ chÕ míi kh«ng cã chç ®øng cho kÕ ho¹ch, thùc tÕ, c«ng t¸c kÕ ho¹ch ë n­íc ta trong nh÷ng n¨m tr­íc ®©y bÞ coi nhÑ, doanh nghiÖp bÞ cuèn hót vµ tr«i næi theo thÞ tr­êng, kÕ ho¹ch kh«ng nh÷ng kh«ng ph¸t huy ®­îc t¸c dông lµ ®iÒu
 9. tiÕt thÞ tr­êng mµ cßn g©y ra sù gß bã, cøng nh¾c, thiÕu linh ho¹t trong qu¶n lý. BiÓu hiÖn cô thÓ lµ nh÷ng c¬n sèt vÒ xi m¨ng, s¾t thÐp,nhµ...sù ph¸t triÓn mÊt c©n ®èi gi÷a c¸c ngµnh c«ng-n«ng-dÞch vô,gi÷a c¸c vïng n«ng th«n-thµnh thÞ lµm cho l­îng lao ®éng di chuyÓn vÒ thµnh phè lín lµm ¨n mét c¸ch å ¹t sinh nhiÒu tÖ n¹n x· héi. NÒn kinh tÕ ViÖt Nam thùc sù bÞ chao ®¶o tr­íc “c¬n lèc thÞ tr­êng”. MÆt kh¸c, kinh nghiÖm ë c¸c n­íc cã nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¸t triÓn cho thÊy hä lu«n quan t©m ®Õn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ cÊp c«ng ty. Hä ®¸nh gi¸ ®óng vai trß, vÞ trÝ, chøc n¨ng,tæ chøc nghiªn cøu thùc thi nhiÒu gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c nµy. Nhµ kinh tÕ häc ng­êi Anh Roney cho r»ng ho¹t ®éng kÕ ho¹ch ho¸ c«ng ty lµ thùc sù cÇn thiÕt nh»m hai môc ®Ých: tÊn c«ng(tËn dông c¸c c¬ héi ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng thµnh c«ng cña doanh nghiÖp) vµ dù phßng(tr¸nh rñi ro c¹m bÉy cña thÞ tr­êng). C¸c nhµ kinh tÕ vµ c¸c chuyªn gia kh¸c còng kh¼ng ®Þnh chøc n¨ng kÕ ho¹ch lµ chøc n¨ng ®Çu tiªn trong chu tr×nh qu¶n lý cÊp c«ng ty. Thùc tÕ ®· cho thÊy sù thµnh c«ng ë c¸c n­íc nh­ NhËt, §øc ... ph¶i kÓ ®Õn sù ®ãng gãp cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng, tõ bé ngµnh tíi c¸c doanh nghiÖp kÕ ho¹ch chiÕn l­îc,kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp lu«n ®­îc tiÕn hµnh vµ hoµn thiÖn h¬n. Nh­ vËy, trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam c«ng t¸c kÕ ho¹ch sÏ lu«n tån t¹i vµ ®­îc c¶i tiÕn cho phï hîp víi tõng giai ®o¹n, tõng ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh, víi tõng cÊp ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ. N­íc ta trong qu¸ tr×nh x©y dùng chñ nghÜa x· héi theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc, c«ng t¸c kÕ ho¹ch ®· vµ ®ang ®Æt ra rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i nghiªn cøu c¶ vÒ mÆt lý luËn còng nh­ thùc tiÔn nh»m kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i trong thêi gian qua. Trong lÜnh vùc nµy ®· tån t¹i nh÷ng ý kiÕn tr¸i ng­îc nhau vÒ vai trß vµ sù tån t¹i kh¸ch quan cña nã. Nh­ng tõ lý luËn vµ thùc tiÔn ®Òu chøng minh r»ng : c«ng t¸c kÕ ho¹ch lµ c«ng t¸c kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong bÊt cø ho¹t ®éng nµo, sù tån t¹i cña nã lµ tÊt yÕu kh¸ch quan. +øng phã víi sù bÊt ®Þnh vµ sù thay ®æi cña c¬ chÕ thÞ tr­êng.
 10. Sù bÊt ®Þnh vµ thay ®æi lµm cho viÖc lËp kÕ ho¹ch trë thµnh tÊt yÕu ®Ó øng phã víi sù thay ®æi cña c¬ chÕ thÞ tr­êng. Gièng nh­ nhµ hµng h¶i kh«ng thÓ chØ lËp tr×nh mét lÇn råi quªn nã, mét ng­êi qu¶n lý kinh doanh kh«ng thÓ lËp mét kÕ ho¹ch vµ dõng l¹i ë ®ã. T­¬ng lai rÊt Ýt khi ch¾c ch¾n, vµ t­¬ng lai cµng dµi th× c¸c kÕt qu¶ cña quyÕt ®Þnh mµ ta cÇn ph¶i xem xÐt, sÏ cµng kÐm ch¾c ch¾n .ThËm chÝ khi t­¬ng lai cã ®é ch¾c ch¾n cao th× mét sè kÕ ho¹ch vÉn cÇn thiÕt. Thø nhÊt lµ, c¸c nhµ qu¶n lý vÉn t×m c¸ch tèt nhÊt ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu. Thø hai lµ sau khi tiÕn tr×nh ®­îc x¸c ®Þnh cÊn ph¶i ®­a ra c¸c kÕ ho¹ch ®Ó sao cho mçi bé phËn cña tæ chøc cÇn ph¶i ®ãng gãp nh­ thÕ nµo vµo c«ng viÖc ph¶i lµm. +TËp trung sù chó ý cña tæ chøc vµo c¸c môc tiªu. Do toµn bé c«ng viÖc lËp kÕ ho¹ch lµ nh»m ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu cña c¬ së cho nªn chÝnh ho¹t ®éng lËp kÕ ho¹ch tËp trung sù chó ý vµo c¸c môc tiªu nµy. Nh÷ng kÕ ho¹ch ®­îc xem xÐt lµ ®ñ toµn diÖn sÏ thèng nhÊt ®­îc nh÷ng ho¹t ®éng t­¬ng t¸c gi÷a c¸c bé phËn nh»m thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu cña tæ chøc. +T¹o kh¶ n¨ng t¸c nghiÖp kinh tÕ. ViÖc lËp kÕ ho¹ch sÏ cùc tiÓu ho¸ chi phÝ v× nã chó träng vµo c¸c ho¹t ®éng hiÖu qu¶ vµ sù phï hîp. KÕ ho¹ch thay thÕ nh÷ng ho¹t ®éng manh món, kh«ng cã ®Þnh h­íng chung, thay thÕ luång ho¹t ®éng thÊt th­êng bëi mét luång ®Òu ®Æn, vµ thay thÕ nh÷ng ph¸n xÐt véi vµng b»ng nh÷ng quyÕt ®Þnh cã tÝnh c©n nh¾c kÜ l­ìng, gióp cho tæ chøc chñ ®éng trong viÖc khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc s¶n xuÊt. +Lµm ®¬n gi¶n ho¸ viÖc kiÓm tra. Ng­êi qu¶n lý kh«ng thÓ kiÓm tra c«ng viÖc cña c¸c cÊp d­íi nÕu kh«ng cã ®­îc môc tiªu ®· ®Þnh ®Ó ®o l­êng. Nh­ mét ng­êi l·nh ®¹o cÊp cao ®· tõng nãi. "Khi t«i rêi khái v¨n phßng lóc n¨m giê chiÒu, t«i kh«ng cßn quan t©m tíi nh÷ng viÖc xÈy ra trong ngµy h«m ®ã,t«i ch¼ng thÓ lµm g× ®­îc n÷a, t«i sÏ chØ xem xÐt nh÷ng viÖc cã thÓ xÈy ra vµo ngµy mai hoÆc ngµy kia hoÆc vµo n¨m tíi, bëi v× t«i cßn cã thÓ lµm ®­îc mét ®iÒu g× ®ã vÒ nh÷ng vÊn ®Ò
 11. nµy". Ta cã thÓ thÊy ®iÒu quan träng trong kiÓm tra cã hiÖu qu¶ lµ sù kiÓm tra h­íng tíi t­¬ng lai. 1.2.4.Nh÷ng sai lÇm cã thÓ gÆp ph¶i trong c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch -C¸c ph­¬ng ¸n vµ quyÕt ®Þnh kÕ ho¹ch th­êng dùa trªn c¬ së kÕt qu¶ dù b¸o, dù ®o¸n, do ®ã kÕ ho¹ch ho¸ cã thÓ gÆp sai lÇm do c¸c hiÖn t­îng, qu¸ tr×nh dù tÝnh cã thÓ thay ®æi tr­íc biÕn ®éng cña m«i tr­êng (suy tho¸i kinh tÕ, c«ng nghÖ míi ...) do ®ã lµm sai kÕ ho¹ch ban ®Çu. Mét nhµ kinh tÕ häc ng­êi §øc ®· nãi: "Mét kÕ ho¹ch tèt nhÊt lµ kh«ng cã kÕ ho¹ch”. ý muèn nãi kh«ng cã mét kÕ ho¹ch cøng nh¾c nµo c¶ mµ nã ph¶i lu«n lu«n ®­îc ®iÒu chØnh thay ®æi phï hîp víi sù thay ®æi cña m«i tr­êng kinh doanh. ChÝnh v× vËy, ngay c¶ khi kÕ ho¹ch ®· ®­îc x©y dùng xong th× c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ vÉn ch­a ®­îc chÊm døt. Tãm l¹i, ng­êi lËp kÕ ho¹ch ph¶i th­êng xuyªn theo dâi vµ ®iÒu chØnh cho phï hîp víi thùc tÕ kh¸ch quan. -KÕ ho¹ch ho¸ lµ mét qu¸ tr×nh dµi vµ nh÷ng kho¶n chi phÝ lín.Nã ®ßi hái sù nç lùc vµ phèi hîp cña nhiÒu nguêi vµ nh÷ng kho¶n chi phÝ lín. Mäi sù ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch ®Òu g©y hËu qu¶ vÒ nhiÒu mÆt v× vËy ®Òu khã thùc hiÖn.Cã thÓ nãi kÕ ho¹ch lµ cøng nh¾c vµ thiÕu linh ho¹t. -Sù gß bã cña c¸c thñ tôc hµnh chÝnh, sù thiÕu ®ång bé cña m«i tr­êng ph¸p lý còng lµm sai lÖch kÕt qu¶ thùc hiÖn vµ c¶n trë c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau cña kÕ ho¹ch ho¸. 2. Ph©n lo¹i kÕ ho¹ch cÊp doanh nghiÖp 2.1.C¨n cø vµo tiªu thøc thêi gian hÖ thèng kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp bao gåm: 2.1.1. ChiÕn l­îc kinh doanh Nh»m x¸c ®Þnh c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng mµ tæ chøc sÏ tham gia, x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu chÝnh s¸ch gi¶i ph¸p dµi h¹n( th­êng lµ 4-5 n¨m ) vÒ tµi chÝnh, ®Çu t­, nghiªn cøu ph¸t triÓn, con ng­êi... do cÊp qu¶n lý cÊp cao lËp, mang tÝnh tËp trung cao vµ linh ho¹t.
 12. 2.1.2. KÕ ho¹ch trung h¹n: Ph¸c th¶o c¸c ch­¬ng tr×nh trung h¹n ®Ó hiÖn thùc ho¸ c¸c lÜnh vùc c¸c môc tiªu, chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p ®­îc ho¹ch ®Þnh trong chiÕn l­îc ®· chän. Lo¹i nµy ®­îc lËp bëi c¸c chuyªn gia qu¶n lý cÊp cao vµ chuyªn gia qu¶n lý ®iÒu hµnh. Lo¹i nµy Ýt tËp trung vµ Ýt uyÓn chuyÓn h¬n kÕ ho¹ch dµi h¹n. Thêi gian kÕ ho¹ch th­êng kÐo dµi tõ 3 - 5 n¨m. 2.1.3.KÕ ho¹ch hµng n¨m: Tuú theo c¸ch thøc tiÕp cËn cña kÕ ho¹ch chiÕn l­îc vµ trung h¹n, c¸ch cô thÓ ho¸ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh h»ng n¨m cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh theo ch­¬ng tr×nh hoÆc ph­¬ng ¸n kÕ ho¹ch n¨m. KÕ ho¹ch n¨m lµ sù cô thÓ ho¸ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh c¨n cø vµo ®Þnh h­íng môc tiªu chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch trung h¹n, kÕt qu¶ nghiªn cøu ®iÒu chØnh c¸c c¨n cø x©y dùng kÕ ho¹ch phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña n¨m kÕ ho¹ch. Lµ kÕt qu¶ ho¹ch ®Þnh cña c¸c chuyªn gia qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ chuyªn gia qu¶n lý thùc hiÖn. 2.1.4. KÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ c¸c dù ¸n: §Ó triÓn khai c¸c môc tiªu vµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng trong tæ chøc. 2.2. C¨n cø vµo mèi quan hÖ g¾n bã gi÷a c¸c lo¹i kÕ ho¹ch ho¸ trong ph¹m vi tæ chøc. 2.2.1.Bé phËn kÕ ho¹ch môc tiªu: §©y lµ mét bé phËn kÕ ho¹ch quan träng nhÊt cña tæ chøc, nh»m ho¹ch ®Þnh c¸c môc tiªu, chÝnh s¸ch vµ c¸c gi¶i ph¸p vÒ s¶n phÈm, thÞ tr­êng, qui m« vµ c¬ cÊu ho¹t ®éng cña tæ chøc. Nã còng x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu vÒ tµi chÝnh c¬ b¶n nh»m x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng g¾n víi tõng ph­¬ng ¸n ®­îc ho¹ch ®Þnh. 2.2.2. C¸c kÕ ho¹ch ®iÒu kiÖn hay hç trî: ( VÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng vËt t­ thiÕt bÞ, vèn...). Nh»m x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu, gi¶i ph¸p, ph­¬ng ¸n huy ®éng, khai th¸c c¸c kh¶ n¨ng vµ nguån lùc nh»m thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c ph­¬ng ¸n kÕ ho¹ch môc tiªu. KÕ ho¹ch ®iÒu kiÖn ®­îc c¨n cø vµ g¾n bã víi kÕ ho¹ch ho¸ môc tiªu. viÖc x¸c ®Þnh c¸c kÕ ho¹ch nµy nh¨m ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé trong môc tiªu, gi¶i ph¸p vµ ®iÒu kiÖn thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kÕ ho¹ch vµ qu¶n lý. §é dµi cña thêi gian vµ yªu cÇu cña kÕ ho¹ch môc tiªu sÏ quyÕt ®Þnh c¸c vÊn
 13. ®Ò t­¬ng øng cña kÕ ho¹ch ®iÒu kiÖn. Cuèi cïng ®­îc x©y dùng vµ thùc hiªn c¸c kÕ ho¹ch ®iÒu kiÖn lµ nh»m ®¶m b¶o vµ n©ng cao tÝnh kh¶ thi cña c¸c ph­¬ng ¸n vµ ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch cña tæ chøc. H×nh 1: S¬ ®å hÖ thèng kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp: C¸c sø mÖnh vµ môc tiªu cña doanh nghiÖp ChiÕn l­îc kinh doanh KÕ ho¹ch trung h¹n KÕ ho¹ch n¨m KH SX-TT KH TC-TD L§-TL VT-KT KH-KT GTSP §S §TXD CB KÕ Ho¹ch t¸c nghiÖp (quý th¸ng) Nguån: Phßng tæ chøc nh©n sù
 14. HÖ thèng kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp Trong hÖ thèng kÕ ho¹ch ho¸ cña doanh nghiÖp th× kÕ ho¹ch hµng n¨m gi÷ mét vÞ trÝ vai trß ®Æc biÖt quan träng.Nã lµ sù cô thÓ ho¸ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cã c¨n cø vµo ®Þnh h­íng môc tiªu chiÕn l­îc. Bªn c¹nh ®ã c¸c bé phËn kÕ ho¹ch còng cã mèi quan hÖ kh¨ng khÝt, rµng buéc víi nhau, trong ®ã kÕ ho¹ch s¶n xuÊt - tiªu thô lµ mét trong nh÷ng bé phËn trung t©m cña kÕ ho¹ch n¨m,nã thuéc lo¹i kÕ ho¹ch môc tiªu. C¸c bé phËn kÕ ho¹ch kh¸c nh­ vËt t­ kÜ thuËt, lao ®éng tiÒn l­¬ng, nghiªn cøu vµ øng dông khoa häc kÜ thuËt , gi¸ thµnh s¶n phÈm...lµ nh÷ng kÕ ho¹ch ®iÒu kiÖn. II. ph­¬ng ph¸p luËn vÒ x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1. Nh÷ng yªu cÇu vµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.1. Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh cña doanh nghiÖp. Thø nhÊt :C«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cÇn qu¸n triÖt yªu cÇu hiÖu qu¶. Doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th× hiÖu qu¶ kinh doanh ph¶i lµ tiªu chuÈn hµng ®Çu cho viÖc x©y dùng , lùa chän vµ quyÕt ®Þnh ph­¬ng thøc kinh doanh. Lo¹i trõ mét sè doanh nghiÖp ho¹t ®éng c«ng Ých (ph¶i ®Ò cao hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi) th× phÇn lín c¸c doanh nghiÖp cßn l¹i tiªu chuÈn hiÖu qu¶ lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ mµ biÓu hiÖn râ nhÊt lµ chØ tiªu lîi nhuËn. Tuy nhiªn còng cÇn l­u ý, lîi nhuËn trong x©y dùng lùa chän ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh lµ "lîi nhuËn kinh tÕ” tøc lµ lîi nhuËn dùa trªn tÝnh to¸n chi phÝ c¬ héi cña ph­¬ng ph¸p lùa chän , kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ lîi nhuËn kÕ to¸n. MÆt kh¸c môc tiªu lîi nhuËn cßn ®­îc ph©n biÖt theo thêi gian. Qu¸n triÖt yªu cÇu nµy ®ßi hái: +X©y dùng kÕ ho¹ch theo ph­¬ng thøc h¹ch to¸n kinh doanh ®¶m b¶o nguyªn t¾c lÊy thu, bï chi, kinh doanh cã l·i.
 15. +§Æt nÒn t¶ng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trªn nguyªn t¾c kinh doanh ®Ých thùc, mäi sù trî gi¸, hç trî, (nÕu thÊy thùc sù cÇn thiÕt) nªn thùc hiÖn bªn ngoµi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. +LÊy nhu cÇu thÞ tr­êng vµ c¸c tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp lµ nh÷ng c¨n cø hµng ®Çu trong qu¸ tr×nh x©y dùngvµ ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Thø hai:C«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch ph¶i qu¸n triÖt yªu cÇu ®ång bé hÖ thèng. Doanh nghiÖp lµ mét ph©n hÖ trong hÖ thèng thèng nhÊt lµ nÒn kinh tÕ quèc d©n. §iÒu ®ã ®ßi hái c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh kÕ ho¹ch ho¸ ph¶i ®¶m b¶o cho môc tiªu ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp (ph©n hÖ) vµ gãp phÇn thóc ®Èy viÖc thùc hiÖn môc tiªu bao trïm cña c¶ hÖ thèng. §ång thêi bé phËn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh còng ph¶i ®ång bé, ¨n khíp víi c¸c bé phËn kÕ ho¹ch kh¸c cña doanh nghiÖp. Qu¸n triÖt yªu cÇu nµy ®ßi hái: +§æi míi c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp ph¶i g¾n liÒn víi ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý vµ kÕ ho¹ch ho¸ nÒn kinh tÕ quèc d©n. +ChuyÓn hÖ thèng kÕ ho¹ch ho¸ n¨m cña doanh nghiÖp tõ chç lµ tæng hîp c¸c chØ tiªu ®­îc tÝnh to¸n rêi r¹c (l¾p ghÐp c¬ häc) sang x¸c ®Þnh c¸c ph­¬ng ¸n kÕ ho¹ch theo ph­¬ng ph¸p ®ång bé cã môc tiªu. Khi x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp còng nh­ ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch nµy ph¶i g¾n bã chÆt chÏ víi c¸c kÕ ho¹ch môc tiªu vµ hç trî kh¸c. Thø ba:C«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶i qu¸n triÖt yªu cÇu "võa tham väng, võa kh¶ thi”. Kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi môc tiªu lµ lîi nhuËn ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Çy tham väng. MÆt kh¸c, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh kh¶ thi l¹i lµ vÊn ®Ò nguyªn t¾c vµ lµ ®iÒu kiÖn kiªn quyÕt ®Ó c¸c ý ®å kinh doanh ®­îc thùc hiÖn. Qu¸n triÖt yªu cÇu nµy ®ßi hái:
 16. +Khi ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch ph¶i ®iÒu tra nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng, m«i tr­êng kinh doanh nh»m n¾m ch¾c c¬ héi , tr¸nh c¸c sù rñi ro, c¹m bÉy cña thÞ tr­êng. +KÕ ho¹ch ®Çy tham väng ph¶i ®­îc ho¹ch ®Þnh trªn c¬ së khai th¸c c¸c kh¶ n¨ng vµ nguån lùc bªn trong vµ bªn ngoµi cña doanh nghiÖp cã tÝnh ®Õn sù thay ®æi cña chóng d­íi t¸c ®éng cña tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ. Thø t­: C«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶i qu¸n triÖt yªu cÇu “kÕt hîp c¸c môc tiªu chiÕn l­îc víi c¸c môc tiªu t×nh thÕ”. Nãi c¸ch kh¸c hÖ thèng môc tiªu kÕ ho¹ch ph¶i ®­îc ho¹ch ®Þnh vµ ®iÒu chØnh linh ho¹t theo yªu cÇu thay ®æi cña m«i tr­êng vµ ®iÒu kiÖn kinh doanh. Qu¸n triÖt yªu cÇu nµy ®ßi hái: +Thùc hiÖn ph­¬ng ch©m lîi dông mäi c¬ héi kinh doanh, lÊy ng¾n nu«i dµi, coi lîi Ých tr­íc m¾t lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó ®¹t lîi Ých c¬ b¶n cao h¬n trong t­¬ng lai. +Ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶i ho¹ch ®Þnh theo h­íng kÕt hîp chuyªn m«n ho¸ víi kinh doanh tæng hîp. Mçi doanh nghiÖp võa ph¶i x¸c ®Þnh h­íng ®i c¬ b¶n, æn ®Þnh cña m×nh, võa ph¶i ®¸p øng nhu cÇu mu«n h×nh, mu«n vÎ cña thÞ tr­êng. +X¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng, b­íc ®i vµ gi¶i ph¸p trong h×nh thµnh c¬ cÊu lao ®éng tèi ­u, ®æi míi kü thuËt c«ng nghÖ. Thø n¨m:C«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i qu¸n triÖt yªu cÇu kÕt hîp ®óng ®¾n c¸c lo¹i lîi Ých k inh tÕ trong doanh nghiÖp. §iÒu ®ã sÏ t¹o ra ®éng lùc ph¸t triÓn, lµ c¬ së b¶o ®¶m thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh. Yªu cÇu nµy ®ßi hái: +Ho¹ch ®Þnh lùa chän vµ ®iÒu chØnh c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh ph¶i qu¸n triÖt yªu cÇu toµn diÖn vµ hÖ thèng. C©n ®èi gi÷a lîi Ých côc bé vµ lîi Ých cña nÒn kinh tÕ quèc d©n.
 17. +Xö lý c¸c quan hÖ tµi chÝnh gi÷a Nhµ n­íc víi doanh nghiÖp vµ víi c¸c ph­¬ng ¸n ph©n phèi trong néi bé doanh nghiÖp. +Trong gi¶i quyÕt c¸c mèi quan hÖ hîp t¸c liªn doanh vµ liªn kÕt kinh tÕ ph¶i trªn nguyªn t¾c:B×nh ®¼ng,t«n träng lÉn nhau, vµ cïng cã lîi. 1.2 C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.2.1 TÝnh kh«ng ch¾c ch¾n cña m«i tr­êng kinh doanh. X©y dùng kÕ ho¹ch lµ qu¸ tr×nh chuÈn bÞ ®Ó ®èi phã víi sù thay ®æi vµ tÝnh kh«ng ch¾c ch¾n cña m«i tr­êng kinh doanh mµ chñ yÕu lµ c¸c nh©n tè trong m«i tr­êng nÒn kinh tÕ vµ m«i tr­êng ngµnh. Tuy nhiªn, vÊn ®Ò quan träng lµ ph¶i tÝnh to¸n, ph¸n ®o¸n ®­îc sù t¸c ®éng cña m«i tr­êng kinh doanh. Sù kh«ng ch¾c ch¾n cña m«i tr­êng kinh doanh ®­îc thÓ hiÖn d­íi 3 h×nh thøc: + T×nh tr¹ng kh«ng ch¾c ch¾n: xÈy ra khi toµn bé hay mét phÇn m«i tr­êng ®­îc coi lµ kh«ng thÓ tiªn ®o¸n ®­îc. + HËu qu¶ kh«ng ch¾c ch¾n lµ tr­êng hîp mÆc dï ®· cè g¾ng nh­ng nhµ qu¶n lý kh«ng thÓ tiªn ®o¸n ®­îc nh÷ng hËu qu¶ cña sù kiÖn hay sù thay ®æi cña m«i tr­êng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, do ®ã dÉn ®Õn sù kh«ng ch¾c ch¨n. + Sù ph¶n øng kh«ng ch¾c ch¾n:lµ t×nh tr¹ng kh«ng thÓ tiªn ®o¸n ®­îc nh÷ng hÖ qu¶ cña mét quyÕt ®Þnh cô thÓ hay sù ph¶n øng cña tæ chøc ®èi víi nh÷ng biÕn ®éng cña m«i tr­êng. Nh×n chung c«ng viÖc cña ng­êi x©y dùng kÕ ho¹ch lµ ph¶i ®¸nh gi¸ tÝnh chÊt vµ møc ®é kh«ng ch¾c ch¾n cña m«i tr­êng ®Ó x¸c ®Þnh c¸ch thøc ph¶n øng cña tæ chøc vµ triÓn khai c¸c kÕ ho¹ch thÝch hîp , ë nh÷ng lÜnh vùc cã møc ®é kh«ng ch¾c ch¾n th× viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch lµ kh«ng mÊy phøc t¹p, nh­ng nh÷ng lÜnh vùc cã møc ®é kh«ng ch¾c ch¾n cao ®ßi hái kÕ ho¹ch ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh rÊt linh ho¹t.
 18. 1.2.2 Sù h¹n chÕ cña c¸c nguån lùc: Khi lËp kÕ ho¹ch doanh nghiÖp ®· gÆp mét trë ng¹i lín lµ sù h¹n chÕ cña c¸c nguån lùc. Thùc tiÔn cho thÊy sù khan hiÕm cña c¸c nguån lùc lµ bµi to¸n lµm ®au ®Çu c¸c nhµ kÕ ho¹ch khi lËp kÕ ho¹ch. ChÝnh ®iÒu nµy nhiÒu khi lµm gi¶m møc tèi ­u cña ph­¬ng ¸n kÕ ho¹ch ®­îc lùa chän. Tr­íc hÕt cÇn nãi ®Õn nguån nh©n lùc, ®©y vèn ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng thÕ m¹nh cña ViÖt Nam nh­ng thùc tÕ ë c¸c doanh nghiÖp cßn rÊt nan gi¶i. Lùc l­îng lao ®éng thõa vÒ sè l­îng nh­ng l¹i yÕu vÒ chÊt l­îng. Sè l­îng lao ®éng cã tr×nh ®é qu¶n lý, tay nghÒ cao vÉn thiÕu, lùc l­îng lao ®éng trÎ vÉn cßn ph¶i ®µo t¹o nhiÒu. TiÕp ®Õn cÇn ph¶i kÓ ®Õn sù h¹n hÑp vÒ tµi chÝnh. TiÒm lùc tµi chÝnh yÕu sÏ c¶n trë sù triÓn khai c¸c kÕ ho¹ch, h¬n n÷a nã còng giíi h¹n viÖc lùa chän nh÷ng ph­¬ng ¸n tèi ­u. C¬ së vËt chÊt kü thuËt nãi chung cña doanh nghiÖp còng lµ nguån lùc h¹n chÕ. §ã lµ kh¶ n¨ng h¹n chÕ vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, nhµ x­ëng kho tµng...Thùc tiÔn ë c¸c doanh nghiÖp ë n­íc ta hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cßn rÊt yÕu vµ thiÕu. §iÒu ®ã ®· c¶n trë viÖc x©y dùng vµ lùa chän nh÷ng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt tèi ­u nhÊt... 1.2.3 HÖ thèng môc tiªu cña doanh nghiÖp Môc tiªu ®­îc hiÓu theo sù cam kÕt cô thÓ ®èi víi thùc hiÖn mét kÕt qu¶ cã thÓ ®o l­êng trong kho¶ng thêi gian ®· ®Þnh. C¸c môc tiªu ®­îc x¸c ®Þnh cµng cô thÓ cµng tèt trªn ph­¬ng diÖn: sè l­îng, c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ hay nh÷ng d÷ liÖu cã thÓ ®o l­êng ®­îc vµ ®­îc thÓ hiÖn trong nh÷ng kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. D­íi ®©y lµ 3 c©u hái ®Ó kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh mét môc tiªu: +Môc tiªu ®· ®Ò cËp ®Õn kÕt qu¶ hoµn thµnh nh­ thÕ nµo? +Môc tiªu nµy x¸c ®Þnh khi nµo th× kÕt qu¶ chê ®îi ®­îc hoµn thµnh? +Cã thÓ ®o l­êng ®­îc kÕt qu¶ chê ®îi kh«ng?
 19. Môc tiªu h÷u Ých cña doanh nghiÖp ph¶i tho¶ m·n c¶ 3 c©u hái nµy, nÕu môc tiªu kh«ng tho¶ m·n bÊt kú c©u hái nµo còng g©y khã kh¨n cho qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch. 1.2.4 Qu¸ tr×nh tæ chøc th«ng tin, thèng kª, kÕ to¸n. Nhµ kinh tÕ häc ng­êi Anh Roney cho r»ng:muèn chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh mét mÆt c«ng ty ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng tr­íc hÕt ph¶i n¾m ®­îc th«ng tin, tiÕp ®ã ph¶i x©y dùng cho m×nh c¸c chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch ®Çy tham väng. Trong qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh th«ng tin sÏ gióp ta ®¸nh gi¸ so s¸nh vµ lùa chän ph­¬ng ¸n...Th«ng tin gióp bé phËn l·nh ®¹o cña doanh nghiÖp cã ®­îc c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, kÞp thêi. Thèng kª vµ kÕ to¸n lµ hai c«ng cô ®Æc biÖt cã ý nghÜa ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung vµ c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh nãi riªng. Tæ chøc thèng kª, kÕ to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi, sÏ ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp thùc sù ®i vµo c¬ chÕ ho¹ch to¸n, x©y dùng cã hiÖu qu¶ gióp cho bé phËn kÕ ho¹ch lùa chän, x©y dùng nh÷ng ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt tèi ­u nhÊt. Tuy nhiªn ë n­íc ta c¸c doanh nghiÖp ch­a thùc sù chó ý ®óng møc c«ng t¸c thèng kª. 1.2.5 C¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ vµ kÕ ho¹ch ho¸ cña Nhµ n­íc. §©y lµ nhãm nh©n tè cã ¶nh h­ëng s©u s¾c ®Õn c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. Mét c¬ chÕ qu¶n lý phï hîp sÏ thóc ®Èy ho¹t ®éng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ph¸t triÓn, ng­îc l¹i nã sÏ k×m h·m sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.Thùc tÕ trong nh÷ng n¨m chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý cho thÊy cµng ®i s©u vµo c¬ chÕ thÞ tr­êng cµng ph¸t sinh nhiÒu vÊn ®Ò míi cÇn tiÕp tôc nghiªn cøu gi¶i quyÕt ®Ó hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý vµ kÕ ho¹ch cña nhµ n­íc. Nhµ n­íc cÇn tiÕp tôc gi¶i quyÕt c¸c tån ®äng ,v­íng m¾c trong nh÷ng n¨m chuyÓn ®æi ®Ó thùc sù t¹o quyÒn tù chñ cho doanh nghiÖp song vÉn ®¶m b¶o yªu cÇu qu¶n lý tËp trung thèng nhÊt cña nhµ n­íc.
 20. 2. C¸c c¨n cø x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh. ViÖc x¸c ®Þnh c¸c c¨n cø v÷ng ch¾c ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch lµ viÖc lµm rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt nh»m ®¶m b¶o cho kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp ®­îc ho¹ch ®Þnh kh¶ thi vµ ®¹t hiÖu qña cao. C¸c c¨n cø chñ yÕu khi x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh gåm: 2.1. C¨n cø vµo chñ tr­¬ng, ®­êng lèi ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty: Trong c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh vÒ nguyªn t¾c doanh nghiÖp ®­îc quyÒn tù chñ. Song Tæng c«ng ty lµ ®¬n vÞ chñ qu¶n mang l¹i quyÒn lîi vµ ®Æt ra nh­ng yªu cÇu víi c«ng ty. Trªn c¬ së sè vèn ®­îc tæng c«ng ty cÊp ®Ó c«ng ty ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× c«ng ty ph¶i thùc hiÖn sù chØ ®¹o cña Tæng c«ng ty ®Ó thùc hiÖn môc tiªu ®Þnh h­íng cña Tæng c«ng ty . 2.2. C¨n cø vµo kÕt qu¶ ®iÒu tra nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng. Yªu cÇu cña c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc quy m«, c¬ cÊu nhu cÇu ®èi víi tõng s¶n phÈm vµ dÞch vô cña doanh nghiÖp, cã tÝnh ®Õn sù t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè lµm t¨ng hoÆc gi¶m nhu cÇu. KÕt qu¶ nghiªn cøu nhu cÇu cã thÓ tËp hîp theo c¸c møc gi¸ ®Ó ®Þnh h­íng môc tiªu kinh doanh phï hîp víi sù ph©n ®o¹n cña doanh nghiÖp ®¶m b¶o sù g¾n bã gi÷a s¶n xuÊt víi c¸c yÕu tè hç trî. §èi víi doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô th× thÞ tr­êng còng l¹i rÊt ®Æc biÖt còng nh­ ®Æc tr­ng vÒ s¶n phÈm cña nã. Do ®ã, viÖc nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng lµ rÊt quan träng trong c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch hµng n¨m cña c«ng ty. 2.3.C¨n cø vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong n¨m cña c«ng ty. Mét b¶n kÕ ho¹ch muèn cã tÝnh kh¶ thi cao th× cÇn ph¶i dùa vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong thêi kú ®· qua vµ dù b¸o kh¶ n¨ng trong t­¬ng lai vµ t­¬ng øng víi nh÷ng nguån lùc hiÖn cã cña C«ng ty. Träng t©m
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2