intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật xử lý vi phạm hành chính và trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính và các bình luận năm 2014: Phần 1

Chia sẻ: ViOlympus ViOlympus | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:159

102
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác pháp luật có liên quan đến lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính nói riêng nắm vững những quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, Nhà xuất bản Hồng Đức cho xuất bản tài liệu Luật xử lý vi phạm hành chính và trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính và các bình luận năm 2014. Phần 1 của tài liệu sẽ mang đến các nội dung chính sau: Những quy định chung về luật xử lý vi phạm hành chính, các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hiệu quả, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật xử lý vi phạm hành chính và trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính và các bình luận năm 2014: Phần 1

BÌNH LUẬN 2014<br /> LUẬT xđ lÝ VI PHẠM HẦNH CHÌNH<br /> ÏA<br /> <br /> TRÌNH Tự,<br /> ■■THỦ TỤC<br /> ■ XEM XÉT<br /> qUYẾT ĐỊNH ÂP DỤNG<br /> CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH<br /> ■<br /> <br /> (VĂN BẢN MỚI NHẤT 2013-2014)<br /> Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH 13 về trình tự, thủ tục xem xét,<br /> quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC - 2014<br /> <br /> NGƯYẺN NGỌC DUY<br /> <br /> BÌNH LUẬN 2014<br /> LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH<br /> VÀ<br /> <br /> TRÌNH Tự, THỦ TỤC XEM XÉT<br /> QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG<br /> CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH<br /> (VĂN BẢN MỚI NHẤT 2013-2014)<br /> >PHÁP LỆNH SỐ 09/2014/UBTVQH13 NGÀY 20-01-2014<br /> CỦA ỦY BAN THƯỜNG v ụ QUỐC HỘI VỀ TRÌNH Tự, THỦ TỤC<br /> XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP xử LÝ<br /> HÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢx\ HỒNG ĐỨC<br /> <br /> LỜI N H À X U Ấ T B Ả N<br /> <br /> V ừ a qua ngày 2 0 -6 -2 0 1 2 , Q uốc h ội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa V iệ t Nam khóa X I II<br /> đã thó n g qua Luật x ử lý vi phạm hành chính thay th ế cho Pháp lệnh X ử lý v i phạm hành chính<br /> được ban hành năm 2002 ( V à các Pháp lệ n h sửa đ ổ i, bổ sung Pháp lệnh này).<br /> V iệ c ban hành Luật x ử lý v i phạm hành chính lần này nhằm đáp ứng yêu cầu tăng<br /> cường pháp c h ế và nâng cao h iệ u lực quản lý nhà nước trong tình hình h iện nay, đồng th ờ i thay<br /> th ế những quy định không phù hỢp của Pháp lệ n h X ử lý vi phạm hành chính năm 2002. N g o ài<br /> ra Luật còn bổ sung những quy định m ớ i bảo đảm cho việ c phát h iệ n, xử lý n gh iê m m inh, kịp<br /> th ờ i đối v đ i m ọ i hành v i vi phạm hành chính.<br /> N h ằ m g iú p bạn đọc n ói chung, những người là m công tác pháp luật có liê n quan đến lĩn h<br /> vực xử lý v i phạm hành chính n ói riê n g nắm vững những quy địn h của Luật x ử lý vi phạm hành<br /> chính, Nhà xu ấ t bản Hồng Đức cho xu ât bản cuốn sách “B ĩn h luận 2014 L u ậ t X ử lý vi phạm<br /> <br /> h à n h chính và trìn h tự, thủ tục xem xét quyết đ ịn h áp dụng cấc biện phá p xử lý hành c h ín h "<br /> do táe giả N g u y ễ n N g ọ c D u y biê n soạn.<br /> V ớ i phương pháp bình luận m ớ i tác giả đã phân tích khá chi tiế t và dễ hiể u đ ối v ớ i từng<br /> đ iề u luật, g iú p bạn đọc có thể dễ dàng nắm bắt được các n ội dung cơ bản của Luật X ử lý vi<br /> phạm hành chính, cũng như có thể lin h hoạt vận dụng trong thực tiễ n.<br /> N g o à i ra cuốn sách còn in các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý v i phạm hành chính<br /> m ớ i nhâ't năm 2013-2014 trong m ột số lĩn h vực chủ yếu đang có hiệ u lực thi hành, g iú p bạn đọc<br /> có thể dễ dàng tra cứu khi cần thiết.<br /> Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQ H13 ngày 20-1-2014 của ủy ban ihường vụ Quốc hội trình lự, ihủ<br /> lục xcm xét, quyêì định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính lại Tòa án nhân dân<br /> T ro n g quá trình biên soạn chắc chắn kh ôn g tránh kh ỏ i th iế u sót, m ong nhận đưỢc sự góp<br /> ý , phê bình của bạn đọc gần xa.<br /> T râ n trọ ng g iớ i thiệu cùng bạn đọc.<br /> <br /> NHÀ X U Ấ T BẢN<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2