Luyện thi Đại học môn Toán 2015: Phương trình mũ (phần 4) - Thầy Đặng Việt Hùng

Chia sẻ: Thành Chung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
8
download

Luyện thi Đại học môn Toán 2015: Phương trình mũ (phần 4) - Thầy Đặng Việt Hùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Luyện thi Đại học môn Toán 2015: Phương trình mũ (phần 4) - Thầy Đặng Việt Hùng" cung cấp 1 số bài tập ví dụ và bài tập tự luyện. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu sau để ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi Đại học 2015 cũng như các kỳ thi Đại học sau này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện thi Đại học môn Toán 2015: Phương trình mũ (phần 4) - Thầy Đặng Việt Hùng

Khóa h c LT H môn Toán 2015 – Th y<br /> <br /> NG VI T HÙNG<br /> <br /> Facebook: LyHung95<br /> <br /> 04. PHƯƠNG TRÌNH MŨ – P4<br /> Th y<br /> V. PHƯƠNG PHÁP HÀM S D ng 3: S d ng hàm Phương pháp: +) Bi n i phương trình ã cho vè d ng f [u ( x) ] = f [v( x)] r i xét hàm c trưng f(t)<br /> <br /> ng Vi t Hùng<br /> <br /> GI I PHƯƠNG TRÌNH MŨ (ti p)<br /> <br /> c trưng gi i phương trình mũ<br /> <br /> +) Ch ng minh r ng f(t) luôn a) 2 x −1 − 2 x<br /> −x<br /> <br /> ng bi n ho c ngh ch bi n, khi ó ta thu ư c u(x) = v(x).<br /> <br /> Ví d 1: [ VH]. Gi i phương trình sau:<br /> 2<br /> <br /> = ( x − 1) \<br /> 2<br /> <br /> b) 4 x −1 − 2 x<br /> <br /> 2<br /> <br /> −1<br /> <br /> = ( x − 1)<br /> <br /> 2<br /> <br /> Ví d 2: [ VH]. Gi i phương trình sau: a) 2 x<br /> 2<br /> <br /> − 3 x +1<br /> 2<br /> <br /> − 2x−2 + x2 − 4 x + 3 = 0 \<br /> 2<br /> <br /> b) ecos x − esin VI. M T S<br /> <br /> x<br /> <br /> = cos 2 x<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP KHÁC GI I PHƯƠNG TRÌNH MŨ i v phương trình tích b) 8.3x + 3.2 x = 24 + 6 x b) 4 x 2 + x.3x + 31+ x = 2 x 2 .3x + 2 x + 6 c) 12.3x + 3.15 x − 5 x +1 = 20<br /> <br /> D ng 1: Bi n<br /> <br /> Ví d 1: [ VH]. Gi i phương trình a) 2 x + 3x = 1 + 6 x a) 8 − x.2 x + 23− x − x = 0<br /> <br /> Ví d 2: [ VH]. Gi i phương trình<br /> <br /> D ng 2: Phương pháp ánh giá hai v Ví d 1: [ VH]. Gi i phương trình a) 3 x = cos 2 x<br /> 2<br /> <br /> b) 2cos<br /> <br /> 2<br /> <br /> x<br /> <br /> = ( 2 + x2 )<br /> <br /> 1+ x<br /> <br /> c) 2 x + 2− x = 4 16 − x 2<br /> <br /> Ví d 2: [ VH]. Gi i phương trình a) 22 x − x =<br /> 2<br /> <br /> x2 + 1 x<br /> <br /> b) 2<br /> <br /> 3− x<br /> <br /> = − x 2 + 8 x − 14<br /> <br /> c)<br /> <br /> 2.6 x − 4 x + 3 3.12 x − 2.8 x = 2.3x<br /> <br /> BÀI T P T<br /> Bài 1: [ VH]. Gi i các phương trình sau : a) 31−2 x − 31+ 2 x = 4 x.3− x<br /> 2 2<br /> <br /> LUY N:<br /> b) 5x +4 x+2 − 52 x +8 x+4 = x2 + 4 x + 2<br /> 2 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> c) 2sin x + 3sin x − 2cos x + 3cos x = 2cos2x<br /> 2 2<br /> <br /> (<br /> <br /> )<br /> <br /> Bài 2: [ VH]. Gi i các phương trình sau : a) e c) 2<br /> 2 x −5<br /> <br /> −e<br /> <br /> x −1<br /> <br /> 1 1 = − 2x − 5 x −1<br /> <br /> 1− x 2<br /> <br /> 1− 2 x<br /> <br /> b) 2<br /> <br /> x2<br /> <br /> −2<br /> <br /> x2<br /> <br /> =<br /> <br /> 1 1 − 2 x<br /> <br /> x 2 − 3 x +1<br /> <br /> − 2 x −2 + x 2 − 3x − x + 3 = 0<br /> <br /> Tham gia tr n v n khóa LT H môn Toán 2015 t i Moon.vn<br /> <br /> t i m s cao nh t trong kỳ TS H 2015!<br /> <br /> Khóa h c LT H môn Toán 2015 – Th y<br /> <br /> NG VI T HÙNG<br /> x x<br /> <br /> Facebook: LyHung95<br /> <br /> Bài 3: [ VH]. Gi i phương trình ( cos 36 0 ) + ( cos 72 0 ) = 3.2 − x Bài 4: [ VH]. Gi i các phương trình sau a) x.2 x = 2 ( 2 x − 1) + x ( 3 − x ) Bài 5: [ VH]. Gi i các phương trình sau a) x 2 .2 x +1 + 2 x −3 + 2 = x 2 .2 x −3 + 4 + 2 x −1 Bài 6: [ VH]. Gi i các phương trình sau a) 2 x = cos x 4 v i x ≥ 0 Bài 7: [ VH]. Gi i các phương trình sau a) 3 sin<br /> x<br /> <br /> b) 4 x<br /> <br /> 2<br /> <br /> −x<br /> <br /> + 21− x = 2(<br /> 2<br /> <br /> x −1)<br /> <br /> 2<br /> <br /> +1<br /> <br /> b) 2 x<br /> <br /> 2<br /> <br /> +x<br /> <br /> − 4.2 − x + x − 2 2 x + 4 = 0<br /> 2<br /> <br /> b) 3x<br /> <br /> 2<br /> <br /> −6 x +10<br /> <br /> = − x2 + 6x − 6<br /> <br /> = cos x<br /> <br />  x3 − x  x −x b) 2 cos 2   = 3 +3  2 <br /> <br /> Bài 8: [ VH]. Gi i các phương trình sau a) π<br /> sin x<br /> <br /> = cos x<br /> <br /> b) 3sin x + 3cos x = 2 x + 2− x + 2<br /> 2 2<br /> <br /> Tham gia tr n v n khóa LT H môn Toán 2015 t i Moon.vn<br /> <br /> t i m s cao nh t trong kỳ TS H 2015!<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản