intTypePromotion=1

Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
1.885
lượt xem
213
download

Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module Mầm non 3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản về đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm non, xác định được những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ em mầm non về ngôn ngữ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ

 1. 99 | §GN N“ GN ‰ V N ON M x M …RT ¬ I®´ GN OM t UQ TŠ K r V UˆIT C ¢M GN§H N ,§GN N“GN N‹IRT Ts HP M ‹I´ C ‚´ ÷gn n«gn Òv non mÇm Îrt ë iî® gnom ¶uq tÕk µv uªit côm gn÷hn ,÷gn n¤gn n Óir t t ¸ h p m Ó i® c Æ ® 3 nm ELUDOM OẢHT HNIM ỊHT NỄYUGN
 2. 3 NM ELUDOM | 00 1 . rt c d oáig ,cós m hc hnìrt áuq gnort oac uq u ih óc àv i ut i v p h ùhp c d oáig gn t oh c hc t gn nôgn v non m m rt i gnom uq t k àv uêit c m ,m i c các gn v m n gn hC .c d oáig hnìrt áuq gnort me rt a c gn nôgn n irt táhp s v gnêir m i c gn hn gn rt nôT ỘĐ I ÁHT ỀV .i m non m m c d oáig hnìrt gn hC oeht c d oáig cát gnôc oàv non m m rt a c gn nôgn n irt táhp m i c v t ib u ih gn hn gn d n V GNĂN Ĩ K ỀV . gn nôgn v non m m rt i gnom uq t k àv uêit c m gn hn c hn cáX — .non m m rt a c gn nôgn n irt táhp m i c v n b c c ht n ik gn hn c m N — CỨHT NẬHN ỀV UÊI T CỤM .B .yàn gnóm n n n o iaig ohc uêit c m gn hn c t t oh hnil ,p h ùhp páhp gn hp gn hn ar t , gn nôgn n irt táhp rt rt h hnìrt áuq gnort t hn t t gn n k àv c ht n ik gn hn c óc nêiv oáig i gn ohc púig s yàn m i c gn hn gn v m n c i V . rt a c i ut n o iaig gn t oàv c uht yùt uahn cáhk m i c gn hn óc rt a c gn nôgn n irt táhp S .non m m gn rt rt ohc gn nôgn n irt táhp a c mât gn rt u c uêy àl t M p l oàv c b gnàs n s b n uhc c ,t i V gn it t iv hc i v neuq màl c ,c l hc m gn n ión rt ,y v ì V .i gn iàol i h ãx a c uàm c s r c r ,o n yuh ,hnil gnul i ig ht oàv c b rt púig i n u c c ihc àl ó ...m c hnìt ,c ht n hn ,yud t gn n hk n irt táhp rt púig nòc àm ,t iv n it àv c n it ,ión ,ehgn hn gn nôgn c l gn n các n irt táhp àv hnàht hnìh rt púig m hn gn hn gnôhk yàn gn t oH .non m m gn rt t hn gn rt nauq v m ihn gn hn gnort t m àl rt ohc gn nôgn n irt táhP NAUQ GNỔT UỆIHT IỚIG .A
 3. 10 1 | §GN N“ GN ‰ V N ON M x M …RT ¬ I®´ GN OM t UQ TŠ K r V UˆIT C ¢M GN§H N ,§GN N“GN N‹IRT Ts HP M ‹I´ C ‚´ .i ut 5,1 — 0 t n o iaig rt a c gn nôgn m i c gn hn hcít nâhP :n ul o ht , hgn yus àv u il iàt c nêiv c H i ổu t 5 ,1 – 0 ẻrt aủ c ữgn n ôgn n ểi rt táh p m ểi đ cặđ hc í t nâhP .1 gnộđ tạoH IỔUT 3 – 0 ẺRT AỦC ỮGN NÔGN NỂIRT TÁHP MỂIĐ CẶĐ HCÍT NÂHP 1 gnu d i ộN non m m rt gn nôgn 1 2 n irt táh p v i gnom uq t k h n cáX 4 1 3 non m m rt gn nôgn n irt táhp uêit c m gn hn u ih mìT 3 2 2 i ut 6 — 3 rt a c gn nôgn n irt táhp m i c hcít nâhP 2 2 2 i ut 3 — 0 rt a c gn nôgn n irt táhp m i c hcít nâhP 1 gnu rt p T c h T gnud i N TT c h t it , naig i hT ELUDOM A C GNUD I N CÁC GN UD I Ộ N .C .yàn c v hn l gnort m hc i h yah n hk óhk óc rt gn hn àl t ib c ,gn ht hnìb hcác t m gn nôgn n irt táhp rt púig àv cós m hc hnìrt áuq gnort nit t àv gn hc oáig ôc ohc púig s rt a c gn nôgn n irt táhp m i c các c hc m N .uas v iàd uâl gn nôgn n irt táhp s b nàot i t n l t r gn h hn óc gn c àv cáhk oàn n o iaig t m ìk t b i l p l ig oab gnôhk ,t ib gnêir t r m i c gn hn óc yàn n o iaiG . rt a c t ib c gn nôgn n irt táhp n o iaig àl i ut 3 n 0 t n o iaiG NỒUGN NIT GNÔHT
 4. 3 NM ELUDOM | 20 1 i l ìht ”tám m t on n “ v iuv ihk ;cóhk ìht t iá ,ió b rt : d í V . gn nôgn auq rt a c u iht i t u c uhn ,gn rt mât c náo gn c gn hn ,ìg ión rt u ih ht a hc n l i gn yàn n o iaiG .mòx mo téh òh c oh cóhk rt ,u hc óhk s l u ib n um ihk ;gn it hnàht ot i c rt ,u hc d ihK .tóh mihc gn it hn rt a c hnaht mâ i uhc ihk u ihn ,mihc gn im hn ar u d rt gn iM .i h nêil gn ohk auhk yat nâhc hnìm i v n yuhc ión i gn gn im àv t m oàv nìhn t m ,gn hnil ,gn h oàh t r rt ,ó ihK .gnàr õr gnôhk ,c t nêil hnaht mâ i uhc gn hn mâ táhp ;n yuhc ”ión“ ,gnóh ã rt i ut gnáht 3 gn ohK .nêl téht cóhk me các p h gn rt u ihn ,iãh s ,hnìm t ig rt oag t g ,hn m hnaht mâ gn hn y ht ihk nòC .ehgn gn l àv úht hcíht n ih u ib óc gn ht rt c hn n b gn hn c oh tóh mihc gn it ,ur táh iàh iàb các a c gn d ud u i mâ gn hn ehgn ihK .hnaht mâ n ugn các i v t r õr gn n hp óc gn c rT .yagn cóhk nín ht óc rt u n gn n , v v m gn it ehgn cóhk gna ihk nên , m a c c uht nâht ,gnàd u d ión gn it c n hn m c gnàd d rt ar hnis ihk n ,hnaht mâ i v gn n hp gn hn óc ã rt iaht oàb gnort t y ht ohc u c nêihgN . rt a c gn nôgn n it n o iaig àl i g nòc i ut gnáht 5 — 0 t n o iaiG — :yâ i d nit gnôht gn hn i v ar t iv a v ) hc( hna u i gn hn u ihc i IỒH NẢHP NIT GNÔHT :i ut gnáht 81 — 21 n o iaiG :i ut gnáht 21 — 6 n o iaiG :i ut gnáht 5 — 0 n o iaiG
 5. 30 1 | §GN N“ GN ‰ V N ON M x M …RT ¬ I®´ GN OM t UQ TŠ K r V UˆIT C ¢M GN§H N ,§GN N“GN N‹IRT Ts HP M ‹I´ C ‚´ õr c gnôhk rt a c mâ táhp ihk u ihn ,nêihn yuT . t 3 — 2 c ión ht óc gn c rt các ...)òb( ò ò ;)óhc( uâg uâg ;)oèm( oem hn i g n g iôun t v các a c uêk gn it c hc t b nòc rt ,ar iàogN .t il t ihn gn gn h ,ión i c gn ht ,úht hcíht t r rt , v c n l i gn c ihk ,ión uâc a c gnùc uas gn it các ”oel ión“ hn u ik oeht gn ht ,cáhk i gn a c ión i l c hc t b gn h ux óc yah rt ,gnáht 81 n 61 T . rt a c iv hnàh n gn cát àv hn t yuq n it gn hp hnàht rt n l i gn a c ión i l ìht gn hnàh các t ib nâhp t ib ã rt n o iaig .u x màl ,t m yáhn ,oàv m i ,oàn i ,yâ n : hn n ig n hn l hn m /n d gn h gn hn oeht màl àv ...oá n uq ,u ,i m ,t m hn t s t m u ih ht óc rT .gn u ,n ,i hc ,i : hn t các gn hc gn d s ht óc àv a hgn u ih rT . t 03 — 02 n nêl n irt táhp ã rt a c t n v i ut gnáht 81 n 21 T — ...ìg iác iò n um ihk ”... , “ mâ táhp ; b ó ia n um gnôhk c oh p it oaig n um gnôhk rt u n i t m yauq — ,yat t g ,”y hc“ , b n b n um ihk n b aíhp v yat 2 a : ht c a c gn nôgn gn b p it oaig óc àv gnôhk/óc t a c a hgn c u ih ã rt yàn ìk i hT .v ,t ,d ,b ,p ,m iôm mâ các mâ táhp gnàd d rt ,t t n yul p t c ã iôm p b c các , m úb neuq ióht hn yàn ìk i hT .uas v rt a c ión c h hnìrt áuq i v i t ib c gn rt nauq m t t m óc b p b ìk i hT .mâ táhp yám b a c gn gn t gn t oh các àv ar táhp hnaht mâ các a ig h nêil i m hnàht hnìh gn c rt có gnort ,cáig hníht àv mâ táhp v n d n iht nàoh c iv i v gnùc ,kciD oeht gn C .hnàht hnìh c rt a c c ht ý óc hcác t m hnaht mâ o t u c gn n hk àv n yul p t c gn c cáig hníht ,n iht nàoh gnàc yàgn rt a c mâ táhp nauq c ,y v ì V .ó t gnú mâ táhp c hc t b gn g c s rt , t t m n l u ihn i l c hn n b ihk , b p b hcíht gnàc rt ìht rt i v u ihn n yuhc ión gnàC ...àb àb ,ab ab ab ,am am ,m m m m hn a hgn u ih ht óc i ut 1 n o iaig i uc t các tí s t m hc , rt a c t các c u ih gnôhk n l i gn s a i .”amma“ àv ,”argna“ ,”rgn“ mâ các iàogn , t các c t t gnort uahn gn ig n g yàn mâ p h t k các ,i uc t it mâ nôul mâ gn rt ,i l p l c nêyux gn ht ó mâ cáC . rt a c m gn it gnort óc gnôhk l ax mâ gn hn óc ,t it mâ u ihn t r táhp rt ,yàn ìk i ht ,kciD .K oehT .ôb ib , b p b mâ táhp rt i ut gnáht 21 n 6 t n o iaiG — .gnuhc ión rt a c n id nàot n irt táhp s hn gn c gnêir ión gn nôgn n irt táhp c iv i v i gn rt nauq gnùc ôv òrt iav t m óc rt i v n yuhc ión nêyux gn ht m ahc c iv ,y v yuT .i h nêil ”ión“ i c
 6. 3 NM ELUDOM | 40 1 .i l gn b gnôhk ,n ig n i h uâc gn hn i l rT — . hc c , b u i gn b n b a c n ig n n d gn h gn hn oeht màL — .túhp 2 gn ohk gnòv gnort i hc c oh hcás n ý úhC — gnáht 71 n 21 T :3 n o iaiG * .n b a c hnaht mâ i l c hn gn g C — . b u i , hc c ,gn hnàh gn b p it oaig gn g C — .”am-am-am“ c oh ”ab-ab-ab “ ôb ib , b p b ióN — .gnôhk — gnôhk :c u iH — gnáht 11 — 6 T :2 n o iaiG * .)i v n yuhc ión n b ihk a hgn õr gnôhk( ôb ib mâ táhP — .) ...mòx mo téh al c oh hcíhk cúhk i c ,cóhk ,ot i c( u hc óhk yah iám i oht s ht u ib ,mâ táhP — .ión n b ihk n b t m nôuhk oàv nìhN — .hnaht mâ ar táhp n ugn aíhp v u yauQ — .n l hnaht mâ i v gn n hP — gnáht 5 c hnis :1 n o iaiG * :uas hn yàn n o iaig n rt a c gn ht hnìb gn nôgn n irt táhp m i c gn hn u c nêihgn ã M aig c uQ gn d hnid n iV aig nêyuhc cáC .p hn aòh rt púig m s p iht nac gn hn óc n c , gn nôgn v n hk óhk óc /m hc n ih u ib óc rt i v i — .i l c hn àv c hc t b nên gnôhk gn c n l i gn gn hn hn hgn gn t r ht óc rt a c u nab u hgn gn gn gn nôgn ,y v ì V .a hc a s óhk t r rt ìht hn n ã ias u m t m óc rt a c gn nôgn gnort u n ì V .p t c h rt i m m m ,àm t m u i gn ig i v n ig n àv cáx hníhc uâc gn hn ión n c n l i gn yàn naig i hT .aóh n uhc n i ,gnú mâ táhp rt rt ohc hn hc ý úhc n C )túhp 3 — 2( n gn naig i ht gnort neuq màl rt ohc n c n b ,uâl c a hc rt a c ý úhc s gn hN .p hn hnart óc , r c r c s uàm ni hcás gn hn àl t ib c ,hcás i v úht gn h óc rt yàn ìk i hT ...àgn noc — àg noc ;n x — hnax ,hna — n : d í V .gn gn ión gn h ux nòc rt óc ,gnàr
 7. 50 1 | §GN N“ GN ‰ V N ON M x M …RT ¬ I®´ GN OM t UQ TŠ K r V UˆIT C ¢M GN§H N ,§GN N“GN N‹IRT Ts HP M ‹I´ C ‚´ gnáht 81 n 21 T gnáht 21 n 6 T gnáht 5 n 0 T tn V ió N ehgN n o iaiG :uas gn b oàv nit gnôht n i yãH .i ut 5,1 — 0 t n o iaig rt a c gn nôgn n irt táhp m i c các hcít nâhP :1 uâC ÁIG HNÁĐ IỎH UÂC .n ig n t các i v neuq màl gn g C — .)gnàr õr gnôhk ht óc mâ táhp( t v c oh i gn nêt hc t 3 n 2 c ióN — .hnì aig gnort nêiv hnàht các àv hnart c b ,t v các ar hC —
 8. 3 NM ELUDOM | 60 1 àm gn t gn hn àl ó ,hnìm a c m gn it gnort t các ión hc rt ìht i rt i ut gnáht 21 t gn hN .uahn gn ig hnaht mâ gn hn ”ión“ u i ig ht nàot nêrt i ut gnáht 21 n 6 t rt àl ó . rt a c yàn n irt táhp n o iaig v úht n ik s t m óc ,eropagniS u c nêihgn àhn các oehT — .hnì aig gnort nêiv hnàht các àv hnart c b ,t v các ar hC .i l gn b gnôhk ,n ig n i h uâc gn hn i l rT — i ut gnáht . hc c , b .n ig n t các i v u i gn b n b a c 81 n 21 T neuq màl gn g C — n ig n n d gn h .)gnàr õr gnôhk ht gn hn oeht màL — . t óc mâ táhp( t v .túhp 2 gn ohk gnòv 03 — 02 gn ohk c oh i gn nêt hc gnort i hc c oh t n v óC t 3 n 2 c ióN — hcás n ý úhC — . b u i , hc .”am-am-am“ c ,gn hnàh gn b c oh ”ab-ab-ab“ p it oaig gn g C — gnáht ...àb ,àb ,m m ôb ib , b p b ióN — .gnôhk 21 n 6 T m m ,ab ab .n b a c hnaht mâ — gnôhk :c u iH — : t các ôb iB — i l c hn gn g C — gnáht 11 — 6 T * ión n b ihk n b t m nôuhk oàv nìhN — ...nêl téht cóhk ,hnìm t ig :n l hnaht gnáht mòx mo téh al c oh mâ i v gn n hP — 5n 0 T cóhk ,ot i c :u hc hnaht mâ n ugn aíhp óhk yah úht hcíht v u yauq :hnaht s ht u ib :mâ táhP — mâ i v gn n hp óC — tn V ió N ehgN n o iaiG ÁI G HNÁĐ IỎH UÂC NẦHP OHC NÁ PÁĐ ? gn nôgn v n hk óhk óc /m hc rt y ht ohc ht óc oàn u ih u d gn hN :2 uâC
 9. 70 1 | §GN N“ GN ‰ V N ON M x M …RT ¬ I®´ GN OM t UQ TŠ K r V UˆIT C ¢M GN§H N ,§GN N“GN N‹IRT Ts HP M ‹I´ C ‚´ :i ut 3 n 2 n o iaiG :gnáht 32 — 81 n o iaiG .i ut 3 — 5,1 t n o iaig non m m rt a c gn nôgn m i c hcít nâhP NẬUL OẢHT IỎH UÂC iổut 3 – 5,1 ẻrt aủc ữgn nôgn nểirt táhp mểiđ cặĐ .2 gnộđ tạoH . gn nôgn v n hk óhk c oh m hc n v óc ht óc u nêrt n ih u ib gn hn c t gnôhk rt gn hn c t T .2 uâc ohc ná pá óc ht óc n b ,1 uâc oàv a D :2 uâc ohc ná pá . hn rt a c gn nôgn n irt táhp s i v i gn rt nauq gnùc ôv àl gn nôgn gn rt iôm y ht ht óc at gnúhc ,y v hN .hnauq gnux gn rt iôm t c ehgn rt yàgn gnàh
 10. 3 NM ELUDOM | 80 1 gn d s a hc ùd c m ,u ihn s m in iáhk c u ih gn c rT .p b i d n nàb iác yah i gn yah b àm hcáhk gnòhp gnort c n gn u nàb iác ohc i g àl gn c , rt a c c h nàb iác ohc i g c nàb iác t y ht rt : d í V .gn gn t hnít óc gnúhc a ig àv t v u ihn t r ohc i g ht óc i g nêt t m gn r ar n ih táhp ihk t a c táuq iáhk t hc hnít u ih u t b rT . hn ihg gn g c àv i g nêt hn cáx i l c hn i c hn n b n um rt ,”?ìg àl yàn iác nòC“ ,”?aik ìg noC“ ,?yâ ìg iáC“ hn uâc gn hn i h yah gn ht éb cáC .y ht nìhn rt àm t v a c i g nêt n mât nauq rt yàn ìk i hT .hc l ias nòc uâc a c t t t rt ht óc ùd c m ,)noc b ,i àb( n hp hnàht iah óc uâc c gn d s ã rt i ut 2 c ihk n ) b àb : d ív( , t 2 — 1 óc uâc gn hn c ión hc rt m n u n o iaig hn u N . k gná b n it gn hn óc gn c yàn n o iaig rt a c uâc gn d s gn n hK .n h oac táuq iáhk c m các n n d n iht nàoh s rt a c gn nôgN .y v hn o t u c ,gn d gnôc gnùc óc t v các ohc gnuhc hc ac iác t àl ó u ih a hc , rt a c ac iác hc àl ó u ih hc rt ac iác t ihk óc ,oac a hc rt a c táuq iáhk t gn d s gn n hk ,yàn cúL .uahn cáhk i gn u ihn àv t v u ihn ohc hc c ht óc t t m gnùc i ht gn .m n a n naig i ht gn ohk gnort y v hn uâc gn hn gn b ión rT ”!áuq iuv noc ,i M“ ,”noc yat t d ,i M“ ,”?i r uâ M“ ,”!yâ i l m ,i M“ hn a hgn gn hn óc ht óc gn c ,a hgn ý t ol t m óc ht óc ,uahn cáhk hcác u ihn oeht mâ táhp ,” m“ t , d íV .uahn cáhk n um gnom gn hn ohc ht u ib u i gn i yaht àv n gn t c t t m gnùd rt nên n v n rt uâc c c ión a hc ìv ,kciD .K oehT .ó oàn v úht gn uh hnìt t m c hp iôhk n um rt c oh ,i d n h yah n um gnom s t m ,u c uêy t m ,n um gnom s t m ht u ib u rt a c t i m ìht ,i ut 5,1 c rt ihK .” t gnùd àl gnùc i uc àv ,u ih àl ó uas ,m ihgn hnik àl u i M“ .yàgn gnàh gn t oh các gnort gnùc i hc ,y ht s ,y ht nìhn ht óc rt àm gn t n ih ,t v ,hn hnìh các i v n il n g ,nauq c rt hcác t m gn nôgn uht p it ,n hn m c rt yàn n o iaiG . rt a c yàgn gnàh gn s c uc i v i g n g t gn hn , t gn àv t hnad àl gnùd gn ht t cáC . t 003 — 002 gn ohk t n v óc ã rt i ut 2 n , t 03 — 02 gn ohk t , m hn m n irt táhp s óc rt a c gn nôgn àm n o iaig àl yâ :yâ i d nit gnôht i v n ul o ht uq t k u ihc i IỒH NẢHP NIT GNÔHT
 11. 90 1 | §GN N“ GN ‰ V N ON M x M …RT ¬ I®´ GN OM t UQ TŠ K r V UˆIT C ¢M GN§H N ,§GN N“GN N‹IRT Ts HP M ‹I´ C ‚´ .hcás n uc t m ,hcás gnart t m a c cúrt u c hn gn c t i V gn it a c uâc àv t t t rt u ih rt ohc y d ý úhC .gnàd d hcác t m t v ”c “ ht óc rt ,n l u ihn k ehgn c ã n yuhc uâc gn hn i v i , b n it u ihn óc gn c rt a c hcás ”c “ c iv yàn n o iaiG .)c h p l iàogn nêb i hc i ,nauq m ht i p l n d ôc ihk( i h c óc ihk ”c “ rt n d gn h ý úhc n c ôc ,y v ìv , rt a c gn s c uc i v gn rt nauq t r yàn u ih ík gn hn c ”c “ c i V .gnôht oaig oáb n ib s t m ,ar i l ,hnis v àhn ,m ih yugn oáb n ib hn gn s c uc gnort gn ht gnôht u ih ík s t m ”c “ rt ,nêl rt i ut 3 n . rt a c m c hnìt ht u ib mâ gn rt n hn óc ,gn ht d gn b m rt u i mâ óc rt a c gn nôgN .hcác nâhn àv nâht n b v c ht ý ,nâhn ác v rt a c hn m n irt táhp c b t m u d hná ,n ih t ux ”iôt“ T ... t iáht hnìt , t gn rt , t i hn cáhk i ol t s t m nòc ar iàogn ,gnêir t hnad àl %01 ; t gn àl %02 ; t hnad àl %06 :uas hn l c hcác t m aihc nâhp ht óc gn d s rt àm t các agN gn hP hT n yugN .ShT oehT . t 0001 gn ohk àl c t ,iah ht m n n l 5 p g ,hnahn gn t rt a c t n V .óhk t c k , t các gn it õr ,hnàv nòrt ,c l hc m ,gnàr õr t r ión rt u ihN .)6991 ,t yuT hnÁ n yugN( ”n iht nàoh n irt táhp ìk i ht n mâ táhp nauq c àv gn nôgn n hn p it nauq c — ehgn iat ,oãn v gn nôgn uhk gnurt các n iht nàoh s óc hn“ — yàn i ut m hn m n irt táhp s óc rt a c gn nôgn t ib ã at gnúhc a x ax t r t ,y v hn ;”ab nêl rt hn ht ht“ yah ,”ión c h àhn c ab nêl rt“ uâc óc at naig nâD ?yauq i l t iárt oas i T ?mê yàgn óc i l oas i T ?nòrt i l gn rt t m ,i rt t m oas i T : d í V . rt a c gn ugn gn hc gn t i h uâc gn hn c i l rt ht gnôhk n l i gn ihk u ihn ,gnùc n i h àv ?oàn ht ?oas i T :uâc các u ihn i h gn h ux óc rT . rt a c i ig ht v u ih mìt u c uhn i v n il n g ón ,u ihn t r ión àv ión hcíht v óc rt ,i ut ab nêL . rt ohc n l iòht t iht t m àl uq ìht àhn gnort t v ,i hc ,hn ,hnart i v cúx p it rt ohc i l gn d hc at u N ...m c hnìt ,íl mât ,c ht n hn àv gn nôgn n irt táhp hnìrt áuq gnort u ihn t r rt púig , rt túh n uc s gnúhc a c t oh hnil ,gn gn s s àv hnaht mâ ,c s uàm ,gn ht d ,gn hnis t v noc các ,úht ìk y nêihn nêiht gn s c uc i v cúx p it rt ohc i hp at gnúhc t iht t hn , rt a c úhp gnohp n hn m c gn nôgn n irt táhp ,nêihn yuT . rt ohc n d gn h àv p h ùhp hcás gn hn óc at u n u ihn c n irt táhp ht óc rt ,hnart hcás àl t hn , v hcás i v úht gn h óc ã rt yàn naig i hT .u ihn s t hnad gnú
 12. 3 NM ELUDOM | 01 1 ...gnud gnu ,n hc n b ,mùt mu :n v yáL ...mít mit ,ax ax ,hnax hnax :nàot nàoh yáL :yál T + ...iám àg ,an yâc ,mùh môt ,péhc ác : hp hníhc péhG ...me hna ,gnôs iún ,c n t :p l gn péhG :péhg T + ...ác ,uar ,t ht ,oáhc ,m c :m hp c ht a hgn gn rt c uht gn T + ...n b các ,gn rt gn c ,gn rt nâs ,gn b , hg ,nàb ,oáig ôc :gn rt àhn a hgn gn rt c uht gn T : d í V + .hnìh gn t ,hnaht gn t t ,péhg t ,yál t các àl t ib c ,m c u ib ,gn t hnìh hnít gnam gn nôgn u ihn gn d s t ib ã rt ,t ib c .t r õr b n it s óc gnàr õr rt a c yud t ,n h c l hc m ,táol u l rt a c ión i l n ihk n hp hnàht u ihn gn r m n uâc ,c hp uâc gn d s gn n hK !ar cát gnás i m rt uâc gn hn c àv iàb u ihn gnort uâc u ihn a c áv p hc s m g oab ón ,i c gn b mô u àhn c àm iàb t m táh rT ?gnôhk c táh noc hT : M .”uT“ iàb c h noC : rT ?oàn ehgn cáb ohc táh ,i m ìg táh iàb c h noc yan môh ,à hniL hnáhK : M : d í V .i t n ih m i i ht n c y l hcít rt àm gn nôgn n v nêrt a d táh iàb i l ,n yuhc uâc ar a b gn n hk óc ,i m t gn hn ar cát gnás nòc rt ,ó hn c nêB 2NB 1NB N V NC . yab gnób uq /noc ohc //aum/ M NB N V NC .i ogn àb àhn /i hc i //noC NB N V NC .non m m gn rt /c h i //noC : d íV ... gn b , gn gn rt hn cáhk n hp hnàht các gn r m óc ihk u ihn ,n hp hnàht iah uâc ión ht óc rt ,i rt i ut aB
 13. 11 1 | §GN N“ GN ‰ V N ON M x M …RT ¬ I®´ GN OM t UQ TŠ K r V UˆIT C ¢M GN§H N ,§GN N“GN N‹IRT Ts HP M ‹I´ C ‚´ .nêrt ,iàogn ,gnort :naig gnôhk hc m in iáhk iàv t iB — .gnáht 42 c ihk t 05 gn ohk c t iB — i ut 3 n 2 :5 n o iaiG * . m a c ,noc a c : hn , t i gn d s u t B — ...a n n ,a s mêht : d ív , t các t k nêil u t B — ...uâg uâg ,oem oem :t v gn a c uêk gn it ar o T/c hc t B — .gn ht gnôht n c ht gn hn nêt i H — .)gnàr õr gnôhk ht óc mâ táhp( t 01 n 8 t i uhc c ióN — .cáhk ión i l ,hnaht mâ gn hn gn d s u t b gn c i ht gn .n gn t gn hn àv t it mâ a c u t b àl t ib c ,h ,p ,m ,n :mâ hp các àv mâ nêyugn các gnú mâ táhP — .” gn“ ,”n “ hn n ig n t gn gn hn c u iH — .”t m ,gn im ,i m“ hn i gn ht c nêrt n ig n n hp gn hn ar hC — . hc c , b u i gn b oeht mèk ht u ib n c gnôhk àm n ig n hgn gn hn oeht màL — .c c iv oàv aig maht úht hcíhT — gnáht 32 n 81 t :4 n o iaiG * :uas hn yàn n o iaig n rt a c gn ht hnìb gn nôgn n irt táhp m i c gn hn u c nêihgn ã M aig c uQ gn d hnid n iV aig nêyuhc cáC .n h u ihn rt h c n c , gn nôgn v n hk óhk óc ,m hc n ih u ib óc rt s t M .i gn nauq nên gnôhk at gnúhc ,n l i gn a c púig s hn uas n o iaig gn hn oàv n iht nàoh rt c s ,gn ht hnìb gn c n ih u ib gn hn àl yâ .n x n l nòc uâc gnort t t t rt ,n uhc a hc t gn d s ,gn n àv ãgn u d ,óhk t s t m gn gn ión ,p l ión hn i l s t m c m rt yàn n o iaig ,nêihn yuT ...mohk mol ,hn hg p g ,m ht m hT :hnìh gn t T + ...hcár cór ,uv iv ,gnek gneL :hnaht gn t T + ... o , u ,gn l gn l :mâ n ib nàot nàoh yáL ...gnôm hnêm ,u uhk cúhk ,hn hg p hg :u mâ hp yáL
 14. 3 NM ELUDOM | 21 1 i ut 3 n 2 T gnáht 32 n 81 T tn V ió N ehgN n o iaiG :uas gn b oàv nit gnôht n i yãH ?i ut 3 n 5,1 t rt a c gn nôgn n irt táhp v m i c gn hn uêN .1 uâC ÁIG HNÁĐ IỎH UÂC .”i r n ã “ hk áuq ìht àv ”péd iô gn hn“ ,”t t iác gn hn“ : hn u ihn s hc t các gn d s u t B — ”?uâ noc a c gnób uQ“ : d ív ;i h mâ gn rt n hn óc i h uâc gn d S — . t 3 — 2 óc t m c c ióN — .”n b“ ,”iôt“ hn ,n h t i u ihn gn d s u t B — .n ig n i h uâc gn hn i l rT — .ión rt ìg gn hn m l u ihn c u ih gnôhk ht óc l i gN .i uc mâ gn hn t un/i u b ht óc gn hn n h cáx hníhc u t b ión i l ,gnáht 42 c ihk t i m n b gn ohk c ióN — .” v iuv “ ,”ot“ : hn t các t uêim t iB — .”y ôc“ ,”iôt“ ,”n b“ : t i iàv t iB —
 15. 31 1 | §GN N“ GN ‰ V N ON M x M …RT ¬ I®´ GN OM t UQ TŠ K r V UˆIT C ¢M GN§H N ,§GN N“GN N‹IRT Ts HP M ‹I´ C ‚´ t các t uêim t iB ”?uâ noc .nêrt ,iàogn ,gnort a c gnób uq“ : d ív :naig gnôhk hc ;i h mâ gn rt n hn i ut 3 m in iáhk iàv t iB óc i h uâc gn d S — n ig n n 2 T . t 003 n 002 . t 3 — 2 i h uâc gn hn i l rT gn ohk t n v óC óc t m c c ióN — .ión rt ìg gn hn m l u ihn c u ih gnôhk ht óc l i gN .i uc mâ gn hn t un/i u b ht óc gn hn n h cáx hníhc u t b ión i l ,gnáht 42 .”y ôc“ ,”iôt“ ,”n b“ c ihk t i m n b : t i iàv t ib óC gn ohk c ióN — .” gn“ ,”n “ hn n ig n t ...uâg gn gn hn c u iH uâg ,oem oem :DV :t v .”t m ,gn im gn a c uêk gn it ,i m“ hn i gn ar o T/c hc t B — ht c nêrt n ig n gnáht 32 .gn ht gnôht n n hp gn hn ar hC — n 81 T c ht gn hn nêt i H — . hc c , b u i .gnáht .)gnàr õr gnôhk ht gn b mèk ht u ib n c 42 c ihk t 05 óc mâ táhP( t 01 n gnôhk àm n ig n hgn gn ohk c t iB 8 t i uhc c ióN — gn hn oeht màL — tn V ióN ehgN n o iaiG ÁIG HNÁĐ NẦHP OHC NÁ PÁĐ
 16. 3 NM ELUDOM | 41 1 .i ut 5 — 4 t rt a c gn nôgn n irt táhp m i c gn hn hcít nâhP .i ut 4 — 3 t rt a c gn nôgn n irt táhp m i c gn hn hcít nâhP :gn t oh hnàh n it ihk c rt u c nêihgn gnud i N iổut 6 – 3 ẻrt aủc ữgn nôgn nểirt táhp mểiđ cặĐ .1 gnộđ tạoH IỔUT 6 – 3 ỪT ẺRT AỦC ỮGN NÔGN MỂIĐ CẶĐ HCÍT NÂHP 2 g nud i ộN .mêht áig hná yàn c gnôc b oàv a d ht óc n b ,hn t các iahk n irt c gnôc b t m óc gna knaB dlroW yan n iH . rt i v yàgn gnàh cúx p it hnìrt áuq gnort nâht n b a c n hn m c àv tás nauq i v p h t k n ul yus nêrt a d ht óc n B .2 i h uâc ohc ná pá óc 1 i h uâc oàv a D :ná pá — ? gn nôgn v n hk óhk óc /m hc rt y ht ohc ht óc oàn u ih u d gn hN :2 uâC .”i r n ã “ : hk áuq ìht àv ”péd iô gn hn“ ,”t t iác gn hn“ : hn u ihn s hc t .” v iuv“ ,”ot“ : hn các gn d s u t B — tn V ióN ehgN n o iaiG
 17. 51 1 | §GN N“ GN ‰ V N ON M x M …RT ¬ I®´ GN OM t UQ TŠ K r V UˆIT C ¢M GN§H N ,§GN N“GN N‹IRT Ts HP M ‹I´ C ‚´ :uahn cáhk n uâc u ik các c ión ã i ut 4 — 3 rt ,aohK nâuX n yugN oehT .ión hcí c m oeht uâc u ik các àv páhp gn cúrt u c oeht aihc uâc u ik các n ih t ux ã rt a c ión i l các gnorT .i m n o iaig t m nêl n it gna rt a c gn nôgn gn n hk t gn hc ,i ut 4 m n p l gnort n b các v k c oh iôun t v a c hcác hnít t uêim gnùd rt c ...á hna ,hnim gnôht , d ,n ih hn m in iáhk cáC . ht óc t hn n g naig i ht gn ohk gnort rt a c t nôgn hnàht rt ,gn d s oàv ó gn t a s rt ,u ih rt ohc gnox hcíht i ig n b ihK ?oàn ht hn àl a hgn aú ál n b i h ,túh uht b s rt ,)aú ál T( ehgn i ut 5 — 4 rt ohc i m t t m ión n b ihK : d í V .ión at ihk yagn hn n g i m t các i l gn d s àv õr a hc ihk a hgn v i h ;a hgn c u ih rT .hnahn t r i m t các c h àv t hnít gn d s gn n hk ;gnuhc ión ...gnàohc oá , d oá ,cáohk oá ,nel oá m g oab tér oá n uq c u ih rT : d í V .t r õr t r nêl gn t rt a c táuq iáhk t gn d s gn n hk yàn ìk i hT .gn s hnis rt àm i n gn hp a i h ãx aóh n v gn rt iôm àv hnì aig gn rt iôm ,c h p l gn rt iôm c m g oab ón , rt hnauq gnux gn nôgn gn rt iôm oàv n l t r c uht hp ón àm ,i ut oàv c uht hp hc gnôhk rt a c gn nôgn gnort úhp gnohp àv t oh hnil S . t 0003 n nêl rt a c t n v i ut 6 c ihk àv t 0002 àl i ut 5 , t 0021 àl rt a c t n v i ut 4 nêl m n ìht u c nêihgn các oeht ,hnahn gn t gnàc t n v ìht n l gnàc rT :yâ i d nit gnôht i v hcít nâhp a v u i gn hn u ihc i IỒH NẢHP NIT GNÔHT ?i ut 6 — 5 t rt a c gn nôgn n irt táhp m i c gn hn hcít nâhP
 18. 3 NM ELUDOM | 61 1 ,iàd oék ión nòc c i V .gn hp a gn nôgn od àl ihk u ihn yàn n v ,r —d ;x —s ;rt —hc ;n —l :gn gn ión hn i l các c m n v rt s t m ,nêihn yuT . rt i l rt ìrt nêik i hp n l i gn àl gn rt nauq u i ,i h uâc 5 — 4 i t óc ht óc rt ,túhp 2 — 1 gnòv gnort ihk óc ,u ihn t r i h gn h ux óc rT .ial gn t gnort n ik s ,hc oh k gn hn ar gn t gn t ión i l gnùd gn n hk óc rT .c b t v b n it gn hn óc rt cúht t k àv u m ,cigol óc ,t it hnìt óc c l hc m n yuhc k gn n hK %7,93 542 %4,06 373 %4,42 002 %6,57 816 818 gnáht 27 %2,73 972 %8,26 274 %4,72 482 %6,27 157 5301 gnáht 06 %63 461 %8,36 192 %6,82 281 %4,17 554 748 gnáht 84 gnú uâc péhg n gnú i ut l T l T l T a hc l T s uâC uâC uâC gnáhT uâC gn T :uas hn )4991 — 2991( n v n ul gnort u c nêihgn naL hT u L ig cát c rt a c uâc gn d s gn n hK .n yuhc k t ihk i ol các péhg uâc %2,52 gn ohk gn d s i ut 6 n 5 rt ,péhg uâc %01 gn ohk gn d s i ut 5 — 4 rt ,aohK nâuX n yugN oehT ! c naogn i hp hnìm p l ,nehk c .hcí c m !y ãgn b i m t ,u c ì V ,nâhn nêyugn hc gn gn rt óc uâC !éhn m s v noc nó m yan u ihC a ,naig i ht hc gn gn rt ó.cm âiC u .na gnôc . t hnad móhn óc uâC úhc các màl s uáhc p l iart n b cáC . hn iàd àH ôc cóT . t hnít àl gn v óc uâC .gnàh . t hnad àl gn v óc uâC náb i gn àl n b ,gnàh aum i gn àl iôT .hnaO n b àl hnìm p l t hn naogN . t hnít àl gn hc óc uâC .naogn gnôhk àl uahn hná . t gn àl gn hc óc uâC .p ex n h hnahn y hc yám eX . t hnad àl gn hc óc uâC d íV uâc i oL
 19. 71 1 | §GN N“ GN ‰ V N ON M x M …RT ¬ I®´ GN OM t UQ TŠ K r V UˆIT C ¢M GN§H N ,§GN N“GN N‹IRT Ts HP M ‹I´ C ‚´ . t 0002 n h c u iH — i ut 5 :8 n o iaiG * .”?oas i T“ i h uâc các gn d S — ...gnôht oaig n it gn hp ,t v gn : d ív ,i ol oeht t v các êk t iL — .hnart c b t m v : d ív ,oàn ht hn c iv t m màl t uêiM — .uahn cáhk t 003 — 002 c ióN — .”u uhk cúhk“ ,”u hk mihc“ : hn p t c hp ,óhk ,iàd t gn hn mâ táhp ihk ias i l iàv nòc gn hn c u ih ht óc ión i L — .p t c hp i h uâc gn hn c u iH — .”hn c nêb“ ,”uas gn “ : hn naig gnôhk m in iáhk các c u iH — i ut 5 — 4 :7 n o iaiG * .uâc các i l c hN — .”?gn b ió ihk ìg màl éB“ : d ív ,n ig n i h uâc các i l rT — .”gna “ : t gn a c ìht t n iD — .éb hnauq gnux i ig ht v ión hc c iv i l gn d gnôhk ,cúx m c àv gn t ý t n iD — .”?gnôhk i hp n b u nêrt iov noc óC“ hn d ív , t nôgn gnort íl ôv u i gn hn ar n hn àv ac ht i v gn h oàh , gn nôgn i v úht hcíhT — ...ôt ô ,c c ,oad : hn t v các a c gn d cát c t ôm ht óC — .ión rt ìg gn hn t h u ih a hc ht óc l i gN — .y ,v ,r ,s ,l ,hgn ,ht ,hc ,rt :óhk mâ các i v i mâ nòrt a hc ht óc gn hn mâ các t h u h c gn d S — .c s uàm các c t ib nâhP — ...”n c ht“ ,”oá n uq“ : d ív :gn t i nêt móhn t iB — i ut 4 — 3 :6 n o iaiG * .n v maht s cáb p g nên n b ,yàn s hc gn hn c t a hc n b noc u n ,gn r oác n yuhk yàn aig nêyuhc cáC .éb a c gn nôgn n irt táhp s iõd oeht ó oàv a d ht óc n b ,ar a M aig c uQ t Y n i V a c aig nêyuhc các od m ik gn b àl yâ .gnuhc gn b t m n hnít at gnúhc yâ .gn c gn l nòc uâc gnùd ,p l ,gn gn nòc n v rt óc gn c gnos ,c l hc m gnàr õr ,t t t r ión rt óc gn t n ih óc àl nêihn t T .u ihn t r c a hc a s àv n iht i c ht óc ã rt i ut 6 ,5 gnas ìht i ut 4 m n rt s t m )...hnàc n yuhc ,u uhk cúhk ,u hk mihc( óhk t s t m n uhc a hc mâ táhp
 20. 3 NM ELUDOM | 81 1 i ut 6 — 5 T i ut 5 — 4 T i ut 4 — 3 T tn V ió N ehgN n o iaiG :uas gn b oàv nit gnôht các n i ?i ut 6 n 3 t non m m rt gn nôgn n irt táhp m i c gn hn hcít nâhP .1 uâC ÁIG HNÁĐ IỎH UÂC )tenretnI t hc d o hT hniM — M aig c uq t Y n i V :n ugN( .n yuhc uâc các ar o t gnás gn t gn t gn d S — .t v t uêiM — .c hp uâc àv péhg uâc gn d S — .nêl rt t 8 iàd d t ht óc uâC — .táh iàb , ht uâc a c u i p hn c u iH — .n d gn h 3 óc i uhc n ih c hT — ...ab ht ,iah ht ,nêit c rt ar y x ìg u i : d ív ,naig i ht i uhc c u iH —
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2