Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu ảnh hưởng của bán kính lượn cối đến sự phân bố chiều dày tấm thép không gỉ SS304 khi dập vuốt chi tiết hình trụ

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

10
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Nghiên cứu ảnh hưởng của bán kính lượn cối đến sự phân bố chiều dày tấm thép không gỉ SS304 khi dập vuốt chi tiết hình trụ thực hiện nghiên cứu bằng mô phỏng số và kiểm chứng bằng thực nghiệm để xem xét ảnh hưởng của bán kính cối đến sự phân bố chiều dày của chi tiết hình trụ khi dập bằng thép không gỉ SS304.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu ảnh hưởng của bán kính lượn cối đến sự phân bố chiều dày tấm thép không gỉ SS304 khi dập vuốt chi tiết hình trụ

 1. ‚ “”~w{•–~|w~|—˜~w™š› cdefghijdkjlmnogmojhgpjqomrgdidstjdkj œžŸ ¡¢£¤¥¢¦¡ž¢ž§¨¡¢£©ª¢«¬¡¢­®¡ž¢¯§°¡¢£±Ÿ ²³¡¢´µ¢¶ž·¡¢«±¢£žŸ¸¥¢¹º»¢¼½¾¢¼ž¿¶¢­žÀ¡¢Á   ÃÄÅ¢ ­ žŸ ¢¹Æ¶¢ Ç¥±¼ ¢£žŸ ¢¼ Ÿ³¼ ¢žÈ ¡ž¢ ¼ÉÊ ËžÌ¢ÌÍÍÌ£¼¢ÎÍ¢¹ŸÌ¢Éª¹Ÿ¥´¢Î¡¢¼žŸ£­¡Ì´´¢¹Ÿ´¼ÉŸ«¥¼ŸÎ¡¢ÎÍ¢ÂÂÃÄÅ¢´¼ªŸ¡¯Ì´´¢ ´¼Ì̯¢´žÌ̼¢Ÿ¡¢¹Ì̶¢¹ÉªÏŸ¡¢ÎÍ¢£»¯Ÿ¡¹ÉŸ£ª¯¢£¥¶ ÐÑÒ3Ó8ÔÔÒÕ8ÔÖ×5ØÙ83ÚÛÜÝÞ8×Ðß5Øà8Ô578×6ÞÝ8Ô5Üá3ÚÛ W"( 5 Oâ  M 0.$ ]`ã W# ä( å5$ æç( VR èB$ W F éê ë!/ *!##!#]bìí#!:( îïðñòóôõóòöð÷øòùúûüûýþýùÿòîïðñò01ñ23ò45óïøò6û7ûýþýù 5895 5
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 6. !
 7. "# $%$&'(
 8. )*+,(
 9. -(
 10. "!.(/$ #0 11
 11. 
 12. &2($3(!4$5
 13. 67&'(
 14. 893,
 15. :
 16. ;(
 17. )*
 18. >(#!4 
 19. *(
 20. :(
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2