intTypePromotion=1

Nghiên cứu khoa học " Điều tra đánh giá sâu hại vườn ươm cây rừng và nghiên cứu biện pháp phòng trừ một số sâu hại chính tại một số vùng sinh tháI ở miền Bắc Việt nam "

Chia sẻ: Nguye Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
90
lượt xem
10
download

Nghiên cứu khoa học " Điều tra đánh giá sâu hại vườn ươm cây rừng và nghiên cứu biện pháp phòng trừ một số sâu hại chính tại một số vùng sinh tháI ở miền Bắc Việt nam "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một trong những trở ngại lớn cho việc gây trồng và phát triển rừng là vấn đề sâu hại; những thiệt hại do sâu hại không chỉ xẩy ra ở rừng trồng mà còn xảy ra ngay cả trong vườn ươm. Sâu hại trong vườn ươm tuy mức độ hại và quy mô hại không lớn như ở rừng trồng, nhưng hậu quả của chúng sẽ tồn tại lâu dài ảnh hưởng đến năng suất rừng trồng sau này. Trước kia việc phòng trừ sâu hại vườn ươm cây rừng ở địa phương chủ yếu bằng kinh nghiệm với...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu khoa học " Điều tra đánh giá sâu hại vườn ươm cây rừng và nghiên cứu biện pháp phòng trừ một số sâu hại chính tại một số vùng sinh tháI ở miền Bắc Việt nam "

  1. §iÒu tra ®¸nh gi¸ s©u h¹i v−ên −¬m c©y rõng vμ nghiªn cøu biÖn ph¸p phßng trõ mét sè s©u h¹i chÝnh t¹i mét sè vïng sinh th¸I ë miÒn B¾c ViÖt nam NguyÔn V¨n §é, §µo Ngäc Quang Phßng B¶o vÖ Thùc VËt rõng 1. Më ®Çu Mét trong nh÷ng trë ng¹i lín cho viÖc g©y trång vµ ph¸t triÓn rõng lµ vÊn ®Ò s©u h¹i; nh÷ng thiÖt h¹i do s©u h¹i kh«ng chØ xÈy ra ë rõng trång mµ cßn x¶y ra ngay c¶ trong v−ên −¬m. S©u h¹i trong v−ên −¬m tuy møc ®é h¹i vµ quy m« h¹i kh«ng lín nh− ë rõng trång, nh−ng hËu qu¶ cña chóng sÏ tån t¹i l©u dµi ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng suÊt rõng trång sau nµy. Tr−íc kia viÖc phßng trõ s©u h¹i v−ên −¬m c©y rõng ë ®Þa ph−¬ng chñ yÕu b»ng kinh nghiÖm víi c¸c thuèc cã tÝnh ®éc h¹i cao, tån d− l©u nh− c¸c lo¹i thuèc DDT, 666, Wofatox (NguyÔn §×nh Hanh 1965, §Æng Vò CÈn 1972). Do l¹m dông c¸c lo¹i thuèc trõ s©u trªn g©y ra hiÖn t−îng nhên thuèc ®−a ®Õn hiÖu qu¶ diÖt s©u thÊp l¹i ¶nh h−ëng ®Õn søc kháe ®èi víi ng−êi vµ gia sóc, ®ång thêi g©y « nhiÔm m«i tr−êng. §Ó qu¶n lý s©u h¹i v−ên −¬m c©y rõng cã hiÖu qu¶ vµ cã tÝnh bÒn v÷ng cao, chóng t«i ®· tiÕn hµnh thùc hiÖn ®Ò tµi “ §iÒu tra thµnh phÇn s©u h¹i v−ên −¬m c©y rõng vµ c¸c biÖn ph¸p phßng trõ mét sè loµi s©u h¹i chÝnh t¹i mét sè vïng sinh th¸i ë B¾c ViÖt Nam” . Nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu ®−îc øng dông sÏ gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt l−îng c©y con trong v−ên −¬m, ®ång thêi gi¶m søc Ðp sö dông thuèc trõ s©u ho¸ chÊt ®Ó tr¸nh « nhiÔm m«i tr−êng. 2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 2.1 Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 2.1.1 Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra thµnh phÇn loµi s©u h¹i v−ên −¬m c©y rõng vµ x¸c ®Þnh møc ®é h¹i cña chóng. - §iÒu tra ®Þnh kú 7 ngµy mét lÇn trªn mét sè v−ên −¬m c©y rõng ®−îc chän t¹i c¸c khu vùc cã ®iÒu kiÖn sinh th¸i kh¸c nhau. Ngoµi ra tiÕn hµnh nh÷ng ®ît kh¶o s¸t nhanh t¹i c¸c v−ên −¬m c©y rõng kh¸c ®Ó bæ sung sè liÖu. - Sö dông ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ møc ®é h¹i cña Hutacharen (1990). - Ph©n lo¹i vµ gi¸m ®Þnh tªn khoa häc c¸c mÉu s©u h¹i: dùa trªn c¸c mÉu chuÈn cã t¹i ViÖn Khoa häc L©m nghiÖp vµ c¸c tµi liÖu ph©n lo¹i vµ tµi liÖu chuyªn kh¶o. 2.1.2 Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu h×nh th¸i vµ ®Æc tÝnh sinh häc cña mét sè loµi s©u h¹i chÝnh t¹i v−ên −¬m c©y rõng - Sö dông kÝnh hiÓn vi soi næi Olympus cã ®é phãng ®¹i 10-100 lÇn ®Ó quan s¸t vµ m« t¶ h×nh th¸i c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña s©u h¹i. - Sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu c«n trïng häc truyÒn thèng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c ®Æc tÝnh sinh häc sinh th¸i cña c¸c loµi s©u h¹i ®−îc nghiªn cøu. 2.1.3 Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p phßng trõ mét sè loµi s©u h¹i chÝnh t¹i v−ên −¬m c©y rõng - Bè trÝ c¸c c«ng thøc thö nghiÖm c¸c biÖn ph¸p phßng trõ ®Òu cã ®èi chøng víi 3 lÇn lÆp l¹i. - C¸c sè liÖu thö nghiÖm ®−îc xö lý theo c«ng thøc Abbot vµ Henderon-Tilton. 3. KÕt qu¶ vµ th¶o luËn 3.1 KÕt qu¶ ®iÒu tra thµnh phÇn s©u h¹i vµ møc ®é h¹i cña chóng t¹i c¸c v−ên −¬m c©y rõng t¹i mét sè tØnh ë miÒn B¾c ViÖt Nam §Ò tµi ®· tiÕn hµnh ®iÒu tra ®Þnh kú vµ thu thËp mÉu s©u h¹i còng nh− ®¸nh gi¸ møc ®é h¹i cña chóng t¹i c¸c v−ên −¬m c©y rõng cña c¸c l©m tr−êng, trung t©m nghiªn cøu c©y rõng, hé gia ®×nh t¹i c¸c tØnh 1
  2. Hµ T©y, Hoµ B×nh, Yªn B¸i vµ ghi nhËn ®−îc 27 loµi s©u h¹i thuéc18 hä vµ 6 bé. KÕt qu¶ ®iÒu tra thµnh phÇn loµi vµ møc ®é g©y h¹i cña chóng ®−îc tr×nh bµy trong b¶ng 1: B¶ng1 Thµnh phÇn loµi s©u h¹i vµ møc ®é g©y h¹i cña chóng t¹i v−ên −¬m Stt Tªn loµi s©u h¹i Hä C©y chñ Møc ®é h¹i 1 Adoretus compressus Weber Scarabaeidae 1,2,3,4,5 ++ Bä hung nhá n©u x¸m bông dÑt 2 Agrotis ypsilon Rott. Noctuidae 1,2,3,4,5,6, ++++ 7,8 S©u x¸m 3 Atractomorpha crenulata (Fabr.) Acrididae 1 + Ch©u chÊu 4 Atractomorpha lata Mots. Acrididae 1 + Ch©u chÊu 5 Brachytrupes portentosus (Licht.) Gryllidae 1,2,3,4,5,6, +++ 7,8 DÕ mÌn n©u lín 6 Creatonotus transiens Walk. Arctiidae 1 + 7 Diaphania pyloalis Walk. Pyralidae 1 + 8 Eurema hecabe Linn. Pieridae 1,2,3 ++ S©u xanh 9 Gastropacha sp. Lasiocampidae 2 + 10 Gryllotalpa africana Pal. de Beauvois Gryllotalpidae 1,2,3,4,5,6, ++ 7 DÕ dòi 11 Gryllus testaceus Walk. Gryllidae 1,2,3,4,5,6, +++ 7,8 DÕ mÌn n©u nhá 12 Helopentis sp. Miridae 7 +++ Bä xÝt muçi xanh 13 Heteropsylla sp. Psyllidae 4 ++ RÇy xanh 14 Holotrichia trichophora (Fairmaire) Scarabaeidae 1,2,3,4,5,6, ++ 7 Bä hung n©u lín 15 Homoeocerus walkeri Kirb. Coreidae 1,2,3 + Bä xÝt mÐp xanh 16 Hypomeces squamosus Fabr. Curculionidae 1,2,3,4,5 ++ CÇu cÊu xanh lín 17 Leptocorisa acuta Thunb. Coreidae 1,5 + Bä xÝt xanh dµi 18 Macroglossum pyrrhostica Butler Sphingidae 1 + 19 Maradla sp. Scarabaeidae 1,2,3,4,5 + Bä hung n©u nhá 20 Nezara viridula Linn. Pentatomidae 1,3,5 + Bä xÝt xanh 21 Odontotermes spp. Termitidae 1,2,3,4,5 + Mèi 22 Pantoporia perius Linn. Nymphalidae 5 + 23 Platymycterus sieversi Reit. Curculionidae 3 + 24 Plusia eriosoma Doubl. Noctuidae 1 + 25 Porthesia scintillans Walk. Lymantriidae 1,2 + 26 Prodelia litura Fabr. Noctuidae 1 + 27 Syntomis sperbius Fabr. Amatidae 1 + 2
  3. Ghi chó: 1: Keo lai : Acacia mangium x A. auriculiformis 2 : Keo tai t−îng: Acacia mangium 3 : Keo l¸ trµm: Acacia auriculiformis 4: B¹ch ®µn tr¾ng: Eucalyptus camaldulensis 5 B¹ch ®µn n©u: Eucalyptus europhylla 6: Sao ®en: Hopea odorata 7: QuÕ: Cinamomum cassia 8: Th«ng : Pinus massoniana + Møc ®é h¹i kh«ng ®¸ng kÓ ++ Møc ®é h¹i nhÑ +++ Møc ®é h¹i trung b×nh ++++ Møc ®é h¹i nÆng Dùa vµo kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ møc ®é h¹i cña tõng loµi s©u h¹i t¹i v−ên −¬m c©y rõng, ®Ò tµi ®· x¸c ®Þnh mét sè loµi s©u h¹i chÝnh ®Ó tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Æc ®iÓm sinh häc cña chóng lµm c¬ së khoa häc cho viÖc ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p phßng trõ (xem b¶ng 2) B¶ng 2 : C¸c loµi s©u h¹i chÝnh t¹i v−ên −¬m c©y rõng ë mét sè tØnh miÒn B¾c ViÖt Nam Stt Tªn khoa häc Tªn th−êng gäi Møc ®é h¹i KiÓu g©y h¹i 1 Agrotis ypsilon Rott. S©u x¸m ++++ ¡n l¸, c¾n ngang c©y con 2 DÕ mÌn n©u lín +++ C¾n ngang c©y Brachytrupes portentosus con (Licht.) 3 DÕ dòi +++ H¹i rÔ Gryllotalpa africana Pal. de Beauvois 4 DÕ mÌn n©u nhá +++ C¾n ngang c©y Gryllus testaceus Walk. con 5 Bä xÝt muçi xanh +++ ChÝch hót lµm hÐo Helopentis sp. ngän Mét sè nhËn xÐt vÒ thµnh phÇn loµi s©u h¹i trªn c¸c khu vùc ®iÒu tra - Thµnh phÇn c¸c loµi s©u h¹i trong v−ên −¬m c©y rõng kh«ng kh¸c biÖt nhau nhiÒu gi÷a c¸c tØnh v× hÇu hÕt c¸c loµi s©u lµ loµi cã tÝnh ®a thùc (Polyphaga) vµ cã biªn ®é sinh th¸i réng. - Sù kh¸c biÖt thµnh phÇn loµi s©u h¹i ë mét sè ®Þa ®iÓm chñ yÕu lµ do sù kh¸c biÖt c¸c loµi c©y trång trong v−ên −¬m. ThÝ dô ë c¸c v−ên −¬m trång QuÕ t¹i Yªn B¸i ®Ò tµi ®· thu ®−îc mÉu s©u h¹i quÕ lµ bä xÝt Helopentis sp. mµ c¸c v−ên −¬m c©y rõng ë c¸c tØnh kh¸c kh«ng gieo −¬m c©y QuÕ ®Òu kh«ng cã. - Trong sè c¸c loµi c©y ®iÒu tra s©u h¹i trong v−ên −¬m th× keo lai lµ loµi cã thµnh phÇn s©u h¹i nhiÒu nhÊt. 3.2 Nghiªn cøu biÖn ph¸p phßng trõ c¸c loµi s©u h¹i chÝnh t¹i v−ên −¬m c©y rõng Dùa vµo kÕt qu¶ nghiªn cøu ®Æc tÝnh sinh häc, sinh th¸i cña c¸c loµi s©u h¹i chÝnh t¹i v−ên −¬m, ®Ò tµi ®· ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p phßng trõ nh− sau: 3.2.1 BiÖn ph¸p vÖ sinh v−ên −¬m V−ên −¬m ®−îc xö lý: tiÕn hµnh vÖ sinh mét th¸ng 2 lÇn, nhæ bá c¸c bôi c©y quanh v−ên. V−ên −¬m ®èi chøng: vÖ sinh 2 th¸ng lÇn. Thêi gian theo dâi 6 th¸ng. §Þnh kú 10 ngµy /lÇn. §iÒu tra sè l−îng s©u h¹i t¹i v−ên −¬m (®èi víi c¸c loµi dÕ vµ s©u x¸m). KÕt qu¶ thÓ hiÖn trong biÓu ®å1: 3
  4. B iªu ®å 1: BiÖn ph¸p vÖ sinh v−ên −¬m 7 6 5 Sè s©u h¹i /m2 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 §èi chøng Xö lý Sè lÇn ®iÒu tra HiÖu qu¶ cña biÖn ph¸p vÖ sinh v−ên −¬m so víi ®èi chøng lµ 78% (xö lý theo c«ng thøc Hendeson-Tilton). 3.2.2 BiÖn ph¸p ®µo hè ®Æt måi nhö V−ên −¬m ®−îc xö lý: ®µo hè cã kÝch th−íc 30x30 cm s©u 40cm. cø 10m2 ®µo 1 hè vµ ®Æt måi nhö b»ng c¸m lªn men (20-30 g/hè). V−ên −¬m ®èi chøng kh«ng ®µo hè vµ dÆt måi nhö. §iÒu tra sè l−îng c¸c lo¹i dÕ ®Þnh kú 10 ngµy lÇn vµ thay måi nhö. KÕt qu¶ thÓ hiÖn trong b¶ng 3: B¶ng 3: BiÖn ph¸p bÉy hè t¹i v−ên −¬m c©y rõng ®èi víi c¸c lo¹i dÕ (dÕ mÌn n©u lín, dÕ mÌn n©u nhá vµ dÕ dòi) BiÖn ph¸p xö lý Tr−íc Sau khi xö lý khi xö 1 2 3 4 5 6 lý th¸ng th¸ng th¸ng th¸ng th¸ng th¸ng Sè s©u thu t¹i bÉy hè 0.8 1.2 1.2 1.4 1.3 1.2 2 MËt ®é s©u/1m 0.8 0.7 1.1 1.2 1.2 1.4 1.3 trong v−ên xö lý MËt ®é s©u/1m2 0.7 1.3 1.8 2.0 2.3 2.2 2.1 Trong v−ên ®èi chøng HiÖu qu¶ cña biÖn ph¸p ®µo hè nhö måi ®èi víi c¸c loµi dÕ tÝnh theo c«ng thøc Henderson -Tilton lµ 45% so víi ®èi chøng. 3.2.3 BiÖn ph¸p thñ c«ng (®iÒu tra ph¸t hiÖn vµ diÖt s©u) BiÖn ph¸p thñ c«ng bao gåm: kÕt hîp ch¨m sãc c©y con, ®iÒu tra ph¸t hiÖn hiÖn t−îng c©y bÞ h¹i vµ t×m diÖt s©u (chñ yÕu lµ s©u x¸m). §iÒu tra 10 ngµy/lÇn ph¸t hiÖn s©u x¸m Èn n¸u trong vµ d−íi bµu ®Ó b¾t giÕt. Thêi gian tiÕn hµnh thÝ nghiÖm trong 3 th¸ng. KÕt qu¶ ®−îc thÓ hiÖn trong biÓu ®å 2: BiÓu ®å 2 : BiÖn ph¸p thñ c«ng 20 18 16 Tû lÖ % c©y bÞ h¹i 14 12 10 8 6 4 2 0 Th¸ng 1 2 3 4 §èi chøng Xö lý
  5. HiÖu qu¶ cña biÖn ph¸p thñ c«ng theo biÓu ®å trªn lµ 65% so víi ®èi chøng (xö lý theo c«ng thøc Hendeson-Tilton). 3.2.3 BiÖn ph¸p xö lý ®Êt Bè trÝ thÝ nghiÖm: C¸c luèng xö lý thuèc vµ luèng ®èi chøng ®−îc bè trÝ xen kÏ. T¹i c¸c luèng xö lý, tr−íc khi ®Æt bµu ®−îc r¶i Furadal 3G. C¸ch tiÕn hµnh: - Trén Furadal 3G víi ®Êt kh« t¬i ®Ó r¶i thuèc cho ®Òu: cø 1 tói 1kg trén ®Òu víi 10 x« ®Êt (x« 12 lit). L−îng thuèc 1kg thuèc cho 350 m2. - Cuèc líp ®Êt mÆt cña luèng tõ 5-7 cm g¹t sang 2 bªn. Dïng thuèc ®· tréng ®Êt r¶i ®Òu trªn mÆt luèng, sau ®ã lÊy ®Êt ®· g¹t sang 2 bªn ®Ó lÊp l¹i. - §iÒu tra ®Þnh kú 1 th¸ng/lÇn KÕt qu¶ ®−îc tr×nh bµy trong b¶ng 4: B¶ng 4 : Xö lý ®Êt v−ên −¬m b»ng Furadal 3G Sè s©u h¹i/1m2 C«ng thøc xö lý Tr−íc Sau xö Sau xö Sau xö Sau xö Sau xö Sau xö khi xö lý 1 lý 2 lý 3 lý 4 lý 5 lý 6 lý th¸ng th¸ng th¸ng th¸ng th¸ng th¸ng Furadal 3G 0.8 0 0 0.1 0.3 0.5 0.9 §èi chøng 0.7 1 1.1 1.2 1.6 1.9 2.1 HiÖu qu¶ so víi ®èi chøng lµ 63% so víi ®èi chøng. Xö lý ®Êt b»ng Furadal 3 G lµm gi¶m ®¸ng kÓ mËt ®é s©u h¹i trong v−ên −¬m; ®Æc biÖt sau 1 ®Õn 2 th¸ng kÓ tõ khi r¶i thuèc hÇu nh− kh«ng thÊy cã s©u h¹i xuÊt hiÖn. 3.2.4 BiÖn ph¸p phun thuèc ho¸ häc BiÖn ph¸p nµy chØ sö dông khi ®· sö dông c¸c biÖn ph¸p trªn mµ sè l−îng s©u h¹i xuÊt hiÖn trong v−ên −¬m vÉn cßn cao vµ cã kh¶ n¨ng g©y h¹i lín cho c©y con trong v−ên. §Ò tµi ®· tiÕn hµnh thö nghiÖm 2 lo¹i thuèc trõ s©u Ofatox 400 EC vµ Bitox 40 EC trong phßng vµ t¹i v−ên −¬m c©y rõng ®èi víi c¸c lo¹i dÕ, s©u x¸m, bä xÝt muçi. LiÒu l−îng cña tõng lo¹i thuèc nh− sau: - Ofatox 400 EC: 20-25ml thuèc pha trong b×nh 8-10 lÝt phun cho diÖn tÝch 100 m2. - Bitox 40 EC: 10-15ml thuèc pha trong b×nh 8-10 lÝt phun cho diÖn tÝch 100m2. Sau khi phun thuèc tiÕn hµnh ®iÒu tra ®Þnh kú 5 ngµy/lÇn. Thêi gian theo dâi: 40 ngµy. KÕt qu¶ ®−îc thÓ hiÖn trong biÓu ®å 3 BiÓu ®å 3 BiÖn ph¸p phun thuèc ho¸ häc 3 2.5 2 Con/m2 1.5 1 0.5 0 Tr− íc sau 5 sau10 sau15 sau 20 sau sau sau 35 sau 40 khi ngµy ngµy ngµy ngµy 25 30 ngµy ngµy phun ngµy ngµy thuèc §èi chøng Ofatox Bitox 5
  6. Qua biÓu ®å 3 cho thÊy sau 20 ngµy hiÖu qu¶ diÖt s©u cña O fatox lµ 80% vµ cña Bitox lµ 77% (tÝnh theo c«ng thøc Henderson-Tilton) so víi ®èi chøng. 3.3. §Ò xuÊt biÖn ph¸p phßng trõ tæng hîp s©u h¹i v−ên −¬m c©y rõng §Ó gi¶m thiÓu thiÖt h¹i do c¸c loµi s©u h¹i v−ên −¬m c©y rõng , ®Æc biÖt ®èi víi mét sè loµi s©u h¹i chÝnh nh−: s©u x¸m Agrotis ypsilon, dÕ mÌn n©u lín Brachytrupes portentosus, dÕ mÌn n©u nhá Gryllus testaceus, dÕ dòi Gryllotalpa africana vµ bä xÝt muçi Helopentis sp. cÇn ph¶i tiÕn hµnh nh÷ng c«ng viÖc sau: - Tr−íc mçi ®ît gieo −¬m cÇn xö lý ®Êt v−ên −¬m b»ng Furadal 3G víi liÒu l−îng 1kg/350m2 ®Ó xua ®uæi c¸c loµi dÕ vµ diÖt s©u x¸m. - VÖ sinh v−ên −¬m th−êng xuyªn, Ýt nhÊt 2lÇn/th¸ng. Nhæ bá kh«ng chØ c©y cá d¹i trªn c¸c luèng trong v−ên mµ c¶ c¸c c©y bôi ë hµng rµo vµ ë khu vùc xung quanh v−ên −¬m lµm mÊt chç tró Èn cña c¸c loµi dÕ. - §µo hè kÝch th−íc 30x30cm s©u 40cm. MËt ®é 1 hè/10m2; ®Æt måi nhö b»ng c¸m lªn men (20- 30g/hè) ®Ó diÖt c¸c loµi dÕ. - §iÒu tra th−êng xuyªn ®Ó ph¸t hiÖn sù xuÊt hiÖn cña c¸c loµi s©u h¹i chÝnh lµ dÕ mÌn n©u lín, dÕ mÌn n©u nhá, dÕ dòi, bä xÝt muçi ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi b»ng c¸c biÖn ph¸p thñ c«ng hoÆc ho¸ häc. 4. KÕt luËn - KÕt qu¶ ®iÒu tra thµnh phÇn s©u h¹i v−ên −¬m c©y rõng t¹i c¸c tØnh Yªn B¸i, Hµ T©y, Hoµ B×nh ®· x¸c ®Þnh ®−îc 27 loµi s©u h¹i thuéc 18 hä vµ 6 bé, trong ®ã cã 5 loµi s©u chÝnh cã møc ®é ph¸ h¹i cao lµ s©u x¸m Agrotis ypsilon, dÕ mÌn n©u lín Brachytrupes portentosus, dÕ mÌn n©u nhá Gryllus testaceus, dÕ dòi Gryllotalpa africana vµ bä xÝt muçi Helopentis sp. - §· tiÕn hµnh nghiªn cøu mét sè biÖn ph¸p phßng trõ c¸c lo¹i s©u chÝnh trong v−ên −¬m c©y rõng ®Òu cho hiÖu qu¶ tèt vµ cã tÝnh kh¶ thi lín, phï hîp víi c¸c v−ên −¬m c©y rõng t¹i ®Þa ph−¬ng. - §· ®Ò xuÊt biÖn ph¸p phßng trõ tæng hîp c¸c loµi s©u h¹i chÝnh t¹i v−ên −¬m t¹i Hµ T©y, Yªn B¸i, Hoµ B×nh. Nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu nµy còng cã thÓ ¸p dông c¸c v−ên −¬m c©y rõng t¹i c¸c tØnh kh¸c ë miÒn B¾c n−íc ta. Tµi liÖu tham kh¶o 1. §Æng Vò CÈn (1972). S©u h¹i c©y rõng vµ c¸ch phßng trõ. Nhµ xuÊt b¶n N«ng th«n 1972. 166 trang. 2. NguyÔn §×nh Hanh (1965). Ph−¬ng ph¸p phßng trõ s©u cuèn l¸ b¹ch ®µn. T¹p chÝ L©m nghiÖp 2/1965. Trang 37,43. 3. NguyÔn §×nh Hanh (1965). Nh÷ng loµi s©u ph¸ h¹i b¹ch ®µn nghiªm träng. T¹p chÝ L©m nghiÖp 7/1965. Trang 21-22. 4. §µo Xu©n Tr−êng (1992). Chèng mèi b¹ch ®µn trong v−ên −¬m. T¹p chÝ L©m nghiÖp 3/1992. Trang 28. 5. Chey Vun Khen (1996). Forest Insect Pests in Sabah. Sabah forest record No 15. Sabah Forest Departement Sankada. Malaysia 1996 111pp. 6. Hutacharen (1990) Forest Insect Pests in Thailand. Proceedings of the IUFRO Workshop on Pests and diseases of Forest Plantation in Asia-Pacific Region. Bangkok 1990. pp 75-79. 7. Hutacharen C., Tubtim N. (1995) Check list of Forest Insect Pests in Thani land. OEPP Biodiversity Series, volume 1. 392pp. 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2