intTypePromotion=1

Nhu cầu sinh thái cây đậu xanh

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

1
380
lượt xem
146
download

Nhu cầu sinh thái cây đậu xanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đậu xanh là loại cây họ đậu ( leguminoseae) thuộc loại hoa màu ngắn ngày ( sinh trưởng 63-75 ngày), dễ trồng trong hệ thống luân canh trên đất lúa ở ĐBSCL, trồng đậu xanh còn giúp bồi dưỡng và cải tạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhu cầu sinh thái cây đậu xanh

 1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn ‡ÄQJ 7S &¡Q 7K† 7HO  )D[  :HEVLWH KWWSZZZFWXHGXYQNQQ HPDLO GPLQK#FWXHGXYQ YWDQK#FWXHGXYQ Gi¸o tr×nh m«n häc: Hoa mµu (b¾p - ®Ëu xanh - khoai lang) phÇn: ®Ëu xanh Biªn so¹n bëi D−¬ng Minh, gi¶ng viªn chÝnh
 2. &ƒ\ iƒ›X ;DQK 9LJQD UDGLDWD :LOF /HJXPLQRVHDH &+ml1* ig€& 7q1+ 6,1+ 75mlt1* 1+8 &h|8 6,1+ 7+$v, &h< ih€8 ;$1+ 0lt ih|8 iƒ›X [DQK ODŽ ORD›L Fƒ\ KRœ iƒ›X OHJXPLQRVHDH WKX†œF ORD›L KRD PDŽX QJ‚–Q QJDŽ\ VLQK WUˆ‡QJ  QJDŽ\ G…™ WU†—QJ WURQJ K…› WK†šQJ OXƒQ FDQK WU…Q „ƒšW OX‘D ‡ i%6&/7U†—QJ „ƒ›X [DQK FRŽQ JLX‘S E†—L Gˆ‡QJ YDŽ FDL WD›R „ƒšW W†šW QK‡Ž [D‘F ED WKƒQ OD‘ „…˜ OD›L FKR „ƒšW Wˆ‡QJ „ˆ‡QJ  WKD SKƒQ [DQK YDŽ FD‘F Q†šW Vƒ—Q ‡ U…™ FXQJ FƒšS „D›P FKR Fƒ\ Wˆ‡QJ „ˆ‡QJ  NJ 1KD KD\  NJ SKƒQ 8UHDKD 1K‡Ž „R‘ VDX PXŽD „ƒ›X „ƒšW FDŽQJ WU‡ Q…Q PDŽX P‡ 7U…Q WK…š JL‡‘L „ƒ›X [DQK „ˆ‡œF […šS YDŽR QKR‘P „†™ „ƒ›X J†—P „ƒ›X [DQK „ƒ›X JLD‘ FRZSHD $G]XNL K‚“QJ QL…Q WU†—QJ Oƒš\ K†œW FR‘ GL…›Q WŒFK YDŽ VDQ Oˆ‡œQJ NKD‘ FDR %DQJ 7‰QK K‰QK FDQK WD‘F FD‘F ORD›L „†˜ „ƒ›X WU…Q WK…š JL‡‘L )$2   ih€8 +$€7 'WŒFK 1VXƒšW 6Oˆ‡œQJ 'WŒFK 1VXƒšW 6Oˆ‡œQJ 'WŒFK 1VXƒšW 6Oˆ‡œQJ WUL…›XKD WKD WUL…›XWƒšQ WUL…›XKD WKD WUL…›XWƒšQ WUL…›XKD WKD WUL…›XWƒšQ          :25/'          $)5,&$ ) )  ) )  ) )  %8581',  )  ) ) ) ) ) ) 7$1=$1,$  )   )   )  8*$1'$          1 $0(5,&$  )   )   )  0(;,&2  )   )   )  86$          6 $0(5,&$  )   )   )  %5$=,/          $6,$  )   )  ) ) ) &$0%2',$       " " " &+,1$  )   )  ) )  ,1',$  )   )   ) ,1'21(6,$  )   )   )  -$3$1      ) ) ) /$26  )   )   )  0
 3.  ih€8 +$€7 'WŒFK 1VXƒšW 6Oˆ‡œQJ 'WŒFK 1VXƒšW 6Oˆ‡œQJ 'WŒFK 1VXƒšW 6Oˆ‡œQJ WUL…›XKD WKD WUL…›XWƒšQ WUL…›XKD WKD WUL…›XWƒšQ WUL…›XKD WKD WUL…›XWƒšQ  )   )  ) ) ) 7+$,/$1'  )   )   )  9,(7 1$0          (8523(  )   )  ) )  32578*$/  )   )   )  520$1,$  )   )   )  63$,1          2&($1,$ *KL FKX‘ ) m‡‘F Oˆ‡œQJ FXD )$2 9…— SKˆ‡QJ GL…›Q GLQK Gˆ‡QJ K†œW „ƒ›X [DQK FR‘ FKˆ‘D QKL…—X Gˆ‡QJ FKƒšW QKˆ SURWHLQ  OLSLG  „ˆ‡ŽQJ E†œW NKRDQJ YDŽ FD‘F VLQK W†š QKR‘P % *LD‘ „ƒ›X [DQK NJ „ƒ›X K†œW X „ˆ‡œF  NJ JLD‘ FRŽQ FKˆ‘D QKL…—X VLQK W†š ( YDŽ FD‘F VLQK W†š NKD‘F Q…Q FR‘ JLD‘ WU FDR „…˜ WKD\ WK…š P†œW V†š UDX Wˆ‡L WURQJ FD‘F PXŽD YX› WKL…šX UDX JLD‘ OD›L FR‘ WK…˜ W†—Q WUˆ WˆŽ K†œW YDŽ VDQ [XƒšW G…™ GDŽQJ 3URWHLQ WURQJ K†œW „ƒ›X [DQK FR‘ JLD‘ WU GLQK Gˆ‡QJ FDR Q…Q K†œW FRŽQ „ˆ‡œF GXŽQJ ODŽP E†œW GLQK Gˆ‡QJ FKR QJˆ‡ŽL KR‚›F ODŽP WKˆ‘F ‚Q E†˜ VXQJ FKR JLD VX‘F +†œW „ƒ›X [DQK ODŽ ORD›L Q†QJ VDQ TXHQ WKX†œF „ˆ‡œF GXŽQJ U†œQJ UDL WURQJ QKƒQ GƒQ „…˜ ODŽP WKˆ›F SKƒ˜P +‰QK i‚›F WŒQK WKˆ›F Yƒ›W Fƒ\ „ƒ›X JLD‘ FKHŽ [†L FKD‘R ED‘QK …šFK ED‘QK WH‘W EX‘Q WDŽX PL…šQ NH›R 9LJQD PXQJR ED‘QK UDX V†šQJ JLD‘ „ƒ›X ED‘QK P‰ SKD Y‡‘L E†œW P‰  „…˜ W‚QJ JLD‘ WU GLQK Gˆ‡QJ FXD ED‘QK P‰ E†œW GLQK Gˆ‡QJ YDŽ WKˆ‘F ‚Q JLD VX‘F 1K‡Ž QKL…—X F†QJ GX›QJ YDŽ G…™ Vˆ GX›QJ Fƒ\ „ƒ›X [DQK „ˆ‡œF WU†—QJ U†œQJ UDL WURQJ QKƒQ GƒQ ig€& 7q1+ 7+m€& 9h€7 &ƒ\ „ƒ›X [DQK WKX†œF KRœ iƒ›X OHJXPLQRVHDH FR‘ QJX†—Q J†šF WˆŽ hQ „†œ „ˆ‡œF WU†—QJ U†œQJ UDL WU…Q WK…š JL‡‘L Y‡‘L GL…›Q WŒFK NKRDQJ  WUL…›X KHFWD WKX „ˆ‡œF  WUL…›X WƒšQ K†œW WURQJ „R‘ Qˆ‡‘F WD FKŠ WU†—QJ K‡Q KD FKX \…šX ‡ FD‘F WŠQK SKŒD 1DP 5…™ 7XŽ\ JL†šQJ YDŽ „L…—X NL…›Q WU†—QJ U…™ „ƒ›X [DQK FR‘ WK…˜ PRœF VƒX  FP QK‡Ž „R‘ Fƒ\ „ƒ›X FKX KD›Q NKD‘ W†šW QJˆ‡œF OD›L U…™ FKX X‘QJ NH‘P 7Uˆ‡‘F NKL Fƒ\ WU†˜ KRD FKŠ Fƒ—Q E QJƒ›S X‘QJ QJDŽ\ ODŽ Fƒ\ E FK…šW KR‚›F JLDP Q‚QJ VXƒšW Q‚›QJ Q…— 7ˆŽ  QJ 6.* U…™ E‚–W „ƒ—X WD›R Q†šW Vƒ—Q  Q†šWFƒ\ GR YL NKXƒ˜Q 5KL]RELXP F†œQJ VLQK Y‡‘L U…™ YDŽ WD›R UD FKƒšW „D›P Gƒ—Q Gƒ—Q FXQJ FƒšS FKR Fƒ\ Vˆ GX›QJ 1†šW Vƒ—Q „D›W NŒFK WKˆ‡‘F W†šL „D  PP YDŽ E‚–W „ƒ—X KˆX KL…›X F‚–W „†L FR‘ PDŽX „R WˆŽ  QJ 6.* &D‘F ORDŽL 'ˆ‡QJ 0LQK *LD‘R WU‰QK P†Q d+RD 0DŽXe .KRD 1†QJ QJKL…›S i+&7 
 4. YL NKXƒ˜Q Q†šW Vƒ—Q V†šQJ WU…Q Fƒ\ „ƒ›X +‰QK i‚›F WŒQK WKˆ›F Yƒ›W Fƒ\ „ƒ›X [DQK‘ 9LJQD UDGLDWD SKX›QJ YDŽ „ƒ›X WU‚–QJ „…—X UƒšW G…™ V†šQJ WU…Q Fƒ\ „ƒ›X [DQK QJˆ‡œF OD›L YL NKXƒ˜Q Q†šW Vƒ—Q FXD „ƒ›X QDŽQK OD›L V†šQJ WU…Q „ƒ›X [DQK UƒšW \…šX &R‘ QKL…—X EL…›Q SKD‘S JLX‘S YL NKXƒ˜Q KRD›W „†œQJ KˆX KL…›X &KXQJ YL NKXƒ˜Q FKR K†œW „ƒ›X OX‘F JLHR ER‘Q WK…P SKƒQ OƒQ % YDŽ 0RO\EGHQ FKR „ƒšW ER‘Q OR‘W FKR Fƒ\ ŒW SKƒQ „D›P WU†—QJ „ƒ›X WU…Q „ƒšW FDR UD‘R NK†QJ E SKHŽQ P‚›Q &D‘F Q†šW Vƒ—Q WU…Q U…™ „ƒ›X [DQK WKˆ‡ŽQJ SKƒQ E†š „…—X WU…Q FD‘F U…™ SKX› NK†QJ Wƒ›S WUXQJ Jƒ—Q J†šF QKˆ ‡ „ƒ›X QDŽQK 7KƒQ 'D›QJ EX†œL FDR   P W†šL „D  P FR‘  FDŽQK 7U†—QJ FDŽQJ GDŽ\ V†š FDŽQK FDŽQJ JLDP 7KƒQ FR‘  OR‘QJ FD‘FK QKDX E‡L FD‘F „†šW KD\ P‚–W i†šW WKƒQ PDQJ OD‘ EH› FX†šQJ OD‘ Pƒ—P QKD‘QK KD\ Pƒ—P SKD‘W KRD 3Kƒ—Q WKƒQ WˆŽ J†šF „…šQ KDL OD‘ „ƒ—X WL…Q JRœL ODŽ WUX›F KD› GL…›S 3Kƒ—Q QDŽ\ FR‘ WK…˜ PDŽX [DQK WŒQK O‚›Q KD\ WŒP WŒQK WU†œL 7UX›F KD› GL…›S ODŽ SKƒ—Q WKƒQ FXD FRœQJ JLD‘ „ƒ›X GR K†œW „ƒ›X Qƒ˜\ Pƒ—P WKˆ‡œQJ „D WD›R WKDŽQK /D‘ 0RœF WˆŽ „†šW WKƒQ /D‘ FR‘ FX†šQJ GDŽL  FP PDQJ P†œW OD‘ NH‘S ‡ „ƒ—X 0†™L OD‘ NH‘S WKˆ‡ŽQJ PDQJ OD‘ FKH‘W PRœF WˆŽ FX†šQJ OD‘ SKX› „†L NKL FR‘  OD‘ FKH‘W /D‘ FKH‘W QJX\…Q „†L NKL FR‘ [H WKXŽ\ GDŽL  FP U†œQJ   FP P‚›W WU…Q FR‘ O†QJ W‡ QJ‚–Q KR‚›F WU‡Q /D‘ FKH‘W JLˆD FR‘ NKD Q‚QJ Kˆ‡‘QJ WKHR FKL…—X D‘QK VD‘QJ QK‡Ž „R‘ JLX‘S OD‘ Fƒ\ TXDQJ K‡œS „ˆ‡œF KL…›X TXD K‡Q 3KD‘W KRD 0RœF WˆŽ QD‘FK OD‘ QJRœQ „…šQ QD‘FK OD‘ WKˆ‘ N…˜ WˆŽ QJRœQ 0ƒ—P SKD‘W KRD E‚–W „ƒ—X [XƒšW KL…›Q WˆŽ  QJ 6.* YDŽ SKD‘W WUL…˜Q „…šQ  QJ 6.* WK‰ WU†˜ KRD „ƒ—X WL…Q 0†™L SKD‘W KRD FR‘ 'ˆ‡QJ 0LQK *LD‘R WU‰QK P†Q d+RD 0DŽXe .KRD 1†QJ QJKL…›S i+&7 
 5. FX†šQJ GDŽL  FP PDQJ P†œW FKXŽP  KRD ‡ „ƒ—X FD‘F FX†šQJ SKX› QKˆQJ FKŠ „ƒ›X WUD‘L „ˆ‡œF WUD‘LFKXŽP 7\ O…› KRD UX›QJ WKD\ „†˜L WKHR JL†šQJ PXŽD YX› N\ WKXƒ›W WU†—QJ YDŽ FXQJ WKD\ „†˜L WXŽ\ Y WUŒ „†šW WU…Q WKƒQ FD‘F „†šW QJRœQ YDŽ Jƒ—Q J†šF G…™ UX›QJ QKƒšW 7KL…šX Qˆ‡‘F KR‚›F PˆD QKL…—X FXQJ ODŽP KRD G…™ E UX›QJ Q‚QJ VXƒšW JLDP +RD „ƒ›X [DQK PDŽX YDŽQJ Wˆ‡L FR‘ „ˆ‡ŽQJ NŒQK   FP PDQJ FD‘QK KRD E†œ QK „ˆ›F J†—P QK E†œ QK FD‘L Y‡‘L YRŽL QKX›\ [R‚–Q YDŽ GDŽL +RD WKˆ‡ŽQJ Q‡ OX‘F J VD‘QJ YDŽ KH‘R WˆŽ EX†˜L WUˆD 3KƒšQ QK „ˆ›F „D U‡L O…Q Qˆ‡‘P QK FD‘L YDŽ WKX› SKƒšQ WˆŽ FKL…—X W†šL K†P WUˆ‡‘F NKL WU†˜ Y‰ Yƒ›\ KRD WKˆ‡ŽQJ FR‘ W\ O…› Wˆ› WKX› Wˆ‡QJ „†šL FDR  WXŽ\ JL†šQJ &ƒ\ „ƒ›X [DQK WKˆ‡ŽQJ WU†˜ KRD WKDŽQK  „‡œW 0†™L „‡œW KRD WU†˜ WURQJ YRŽQJ  QJDŽ\ KDL „‡œW FD‘FK QKDX  QJDŽ\ 7UD‘L %‚–W „ƒ—X [XƒšW KL…›Q WˆŽ QJ YDŽ FKŒQ ‡ QJ VDX NKL KRD Q‡ 7UD‘L WUˆ‡QJ WKDŽQK FR‘ NŒFK WKˆ‡‘F   FP [  FP 0‚›W QJRDŽL WUD‘L FR‘ O†QJ W‡ QJ‚–Q WKˆD PDŽX YDŽQJ U‡P KD\ QƒX 7UD‘L QRQ PDŽX [DQK NKL FKŒQ FR‘ PDŽX QƒX „HQ KR‚›F YDŽQJ U‡P 7UD‘L FKŒQ NK† FR‘ WK…˜ Wˆ› WD‘FK YR ODŽP UX›QJ K†œW WXŽ\ JL†šQJ Q…Q FKRœQ JL†šQJ FR‘ WUD‘L NK† NK†QJ E WD‘FK YR 0†™L Fƒ\ „ƒ›X WKˆ‡ŽQJ FKŠ PDQJ  WUD‘L WU†—QJ WKˆD FR‘ WK…˜ FKR  WUD‘LFƒ\ +†œW 0DŽX [DQK OX›F YDŽQJ WŒQK O‚›Q KD\ QƒX +†œW K‰QK Fƒ—X KR‚›F K‡L GDŽL „ˆ‡ŽQJ NŒQK   PP FR‘ WURœQJ Oˆ‡œQJ K†œW  J +†œW „ƒ›X [DQK [XƒšW NKƒ˜X ORD›L WKˆ‡ŽQJ FR‘ WURœQJ Oˆ‡œQJ K†œW WU…Q J +†œW FR‘ YR ER‘QJ OD‘QJ „ƒ›X [DQK P‡ KR‚›F P†šF QKD‘P „ƒ›X [DQK P†šF +†œW FR‘ W…˜ WURŽQ WU‚–QJ GH›W +†œW „ƒ›X [DQK NK†QJ FR‘ PL…Q WUD›QJ 1R‘ FR‘ WK…˜ Qƒ˜\ Pƒ—P WU…Q WUD‘L Q…šX J‚›S PˆD YDŽ WKX KRD›FK WU…™ +†œW FR‘ WK…˜ E KL…›Q Wˆ‡œQJ „ƒ›X „D‘ Fˆ‘QJ GR Fƒ\ E WKL…šX Qˆ‡‘F E NKDP P†œW ORD›L E…›QK GR YLUXV SKD‘ KD›L KR‚›F GR WKX KRD›FK PX†œQ &$v& 7+ls, .
 6. 7K‡ŽL N\Ž Fƒ\ FRQ 7ˆŽ NKL PRœF Pƒ—P „…šQ NKL Fƒ\ FR‘ OD‘ NH‘S  QJ VDX NKL JLHR 7URQJ WK‡ŽL N\Ž QDŽ\ Fƒ\ W‚QJ WUˆ‡QJ FKƒ›P \…šX ‡‘W QKˆQJ U…™ PRœF QKDQK VƒX [X†šQJ „…˜ KX‘W Qˆ‡‘F YDŽ GLQK Gˆ‡QJ /X‘F QDŽ\ Fƒ\ FR‘ NKD Q‚QJ FKX KD›Q W†šW QKˆQJ FKX X‘QJ UƒšW NH‘P &ƒ—Q FKX‘ \‘ „…— SKRŽQJ GRŽL „X›F WKƒQ YDŽ QƒšP E…›QK KH‘R Fƒ\ FRQ FR‘ WK…˜ KD›L Fƒ\ 9DŽR FX†šL WK‡ŽL N\Ž Fƒ\ FRQ ‡ QD‘FK FX†šQJ OD‘ NH‘S VH [XƒšW KL…›Q PR FKLP OD‘ EH› Fƒ\ „ƒ›X [DQK E‚–W „ƒ—X WD›R Pƒ—P KRD ‡ FD‘F SKD‘W KRD „ƒ—X WL…Q 9‰ Yƒ›\ Fƒ—Q ER‘Q WKX‘F SKƒQ 1 YDŽR OX‘F QDŽ\ QJ VDX NKL JLHR „…˜ Fƒ\ FKR QKL…—X Pƒ—P YDŽ QX› KRD 7K‡ŽL N\Ž W‚QJ WUˆ‡QJ FKƒ›P 7ˆŽ VDX WK‡ŽL N\Ž Fƒ\ FRQ „…šQ NKL Fƒ\ FR‘ QX› KRD O‡‘Q Q†QJ GƒQ JRœL ODŽ FR‘ Oˆ‡L EX‘D  QJ 6.* &ƒ\ W‚QJ WUˆ‡QJ QKDQK K‡Q WK‡ŽL N\Ž Fƒ\ FRQ QKˆQJ Yƒ™Q FRŽQ UƒšW FKƒ›P iƒ\ ODŽ WK‡ŽL N\Ž KRDŽQ WKL…›Q K…› WK†šQJ U…™ Y‡‘L „D V†š FD‘F Q†šW Vƒ—Q „D KˆX KL…›X FD‘F SKD‘W KRD FXQJ SKD‘W WUL…˜Q WKDŽQK QX› KRD WˆŽ Gˆ‡‘L O…Q WU…Q &ƒ—Q FKX‘ \‘ „…— SKRŽQJ E…›QK NKDP VƒX ‚Q WD›S VƒX [DQK YDŽ VƒX „X›F WUD‘L SKD‘ KD›L 7K‡ŽL N\Ž WU†˜ KRD 1‚“P J†šL O…Q WK‡ŽL N\Ž VDX WD›R WUD‘L Y‰ Fƒ\ „ƒ›X [DQK FR‘ Wƒ›S TXD‘Q WU†˜ KRD WKDŽQK „‡œW &ƒ\ Fƒ—Q QKL…—X Qˆ‡‘F D‘QK VD‘QJ YDŽ SKƒQ ER‘Q „…˜ W‚QJ WUˆ‡QJ QKDQK 9‰ Yƒ›\ Fƒ—Q ER‘Q WKX‘F SKƒQ 1 YDŽR WK‡ŽL N\Ž QDŽ\ „…˜ QX†L WUD‘L YDŽ K†œW i…— SKRŽQJ VƒX [DQK VƒX „X›F WUD‘L YDŽ Uƒ—\ P…—P SKD‘ KD›L KRD 7K‡ŽL N\Ž SKD‘W WUL…˜Q WUD‘L WD›R K†œW %‚–W „ƒ›X WˆŽ NKL „ƒ›X WUD‘L QJ VDX NKL KRD Q‡ „…šQ NKL FKƒšP Gˆ‘W WKX KRD›FK 7ˆŽ QJ VDX NKL WKX› WLQK WUD‘L GDŽL FP Q†QJ GƒQ JRœL ODŽ „ƒ›X FR‘ WUD‘L „ŠD K†œW „ƒ›X E…Q WURQJ „D E‚–W „ƒ—X SKD‘W WUL…˜Q 7UD‘L FKŒQ NKRDQJ QJ VDX NKL WKX› WLQK „ƒ›X WUD‘L 7URQJ WK‡ŽL N\Ž QDŽ\ Fƒ\ W‚QJ WUˆ‡QJ QKDQK FDR JƒšS   Oƒ—Q VR Y‡‘L OX‘F WU†˜ KRD GR „R‘ QR‘ Fƒ—Q QKL…—X Qˆ‡‘F YDŽ SKƒQ ER‘Q FXQJ FƒšS 7UD‘L „ƒ›X [DQK FKŒQ WKDŽQK „‡œW FD‘FK QKDX QJ 7K‡ŽL N\Ž QDŽ\ Fƒ—Q „…— SKRŽQJ VƒX „X›F WUD‘L E…›QK NKDP „†šP OD‘ YDŽ FKD‘\ OD‘ SKD‘ KD›L Fƒ\ 1+8 &h|8 6,1+ 7+$v, iƒšW iƒ›X [DQK PRœF „ˆ‡œF WU…Q QKL…—X ORD›L „ƒšW QKˆQJ W†šW QKƒšW ODŽ „ƒšW WKW SKD VH‘W W‡L [†šS WKRD‘QJ NK†QJ X‘QJ PDŽX P‡ QKL…—X KˆX F‡ iƒšW F†—Q SKXŽ VD YHQ V†QJ UƒšW WKŒFK K‡œS „…˜ WU†—QJ „ƒ›X [DQK iƒ›X [DQK FKX „ˆ‡œF „ƒšW K‡L FKXD S+    1…šX S+ WKƒšS K‡Q WˆŽ   SKDL FKRœQ JL†šQJ FKX SKHŽQ „…˜ FKR Q‚QJ VXƒšW NKD‘ i; ;F „ƒ›X JLD‘ i; &DŽ\ [‡‘L SKX U‡P SKXQ GLQK Gˆ‡QJ OƒQ FDOFL FKR Fƒ\ FXQJ ODŽP W‚QJ Q‚QJ VXƒšW „ƒ—X [DQK WU†—QJ WU…Q „ƒšW SKHŽQ &ƒ\ „ƒ›X [DQK FKX P‚›Q WUXQJ E‰QK „ƒšW FKˆ‘D  PX†šL QKˆQJ SKDL FKRœQ JL†šQJ FKX P‚›Q i; YDŽ WU†—QJ YX› „†QJ [XƒQ .KŒ Kƒ›X 'ˆ‡QJ 0LQK *LD‘R WU‰QK P†Q d+RD 0DŽXe .KRD 1†QJ QJKL…›S i+&7 
 7. ¬1KL…›W „†œ iƒ›X [DQK Fƒ—Q QKL…›W „†œ ƒšP D‘S  4& 'ˆ‡‘L 4& ODŽP NH‘R GDŽL WK‡ŽL JLDQ VLQK WUˆ‡QJ YDŽ JLDP Q‚QJ VXƒšW i…˜ Qƒ˜\ Pƒ—P K†œW „ƒ›X [DQK Fƒ—Q QKL…›W „†œ  4& 9‰ Yƒ›\ X JLD‘ WURQJ PXŽD OD›QK Fƒ—Q Wˆ‡‘L E‚“QJ Qˆ‡‘F K‡L ƒšP „…˜ WD›R QKL…›W W†šW FKR K†œW Qƒ˜\ Pƒ—P +†œW „ƒ›X [DQK JLHR YDŽR WK‡ŽL „L…˜P OD›QK WURQJ Q‚P YX› i†QJ [XƒQ FXQJ Fƒ—Q „ˆ‡œF SKX U‡P „…˜ „ƒšW ƒ˜P K†œW G…™ PRœF Pƒ—P ¬$vQK VD‘QJ &ƒ\ „ƒ›X [DQK FKX WUDQJ ˆD VD‘QJ 7KL…šX Q‚–QJ KR‚›F WU†—QJ [HQ Y‡‘L FD‘F ORD›L Fƒ\ NKD‘F VH ODŽP Fƒ\ „ƒ›X PDQK NKDQK G…™ „†˜ QJD KRD UX›QJ QKL…—X YDŽ Q‚QJ VXƒšW JLDP 7URQJ PXŽD PˆD Pƒ\ PXŽ QKL…—X ODŽP NH‘R GDŽL VLQK WUˆ‡QJ WK…P QJ 1…šX WU†—QJ [HQ Y‡‘L FD‘F ORD›L KRD PDŽX NKD‘F FR‘ WD‘Q FDR E‚–S PŒD NKRDL P‰ Fƒ—Q SKDL FKX‘ \‘ WK‡ŽL „L…˜P JLHR „ƒ›X „…˜ Fƒ\ „ƒ›X [DQK NK†QJ E FKH U‡œS WUˆ‡‘F OX‘F UD KRD P‡‘L EDR „DP Q‚QJ VXƒšW „ˆ‡œF ¬1ˆ‡‘F &ƒ\ Fƒ—Q FXQJ FƒšS P†œW Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F NKRDQJ PPYX› 0XŽD Q‚–QJ Fƒ—Q FXQJ FƒšS Qˆ‡‘F NKL ƒ˜P „†œ „ƒšW „D›W Gˆ‡‘L Qˆ‡‘F KˆX GX›QJ „ƒšW E‡ŽL U‡ŽL VH NK†QJ GŒQK 7KL…šX Qˆ‡‘F YDŽR JLDL „RD›Q WUD‘L „DQJ WD›R K†œW VH ODŽP K†œW „ƒ›X [DQK G…™ E KL…›Q Wˆ‡œQJ „ƒ›X „D‘ K†œW Fˆ‘QJ NK†QJ KX‘W Qˆ‡‘F OX‘F QƒšX FKHŽ *LHR „ƒ›X WU…Q Q…—Q „ƒšW OX‘D Fƒ—Q JLHR V‡‘P  QJDŽ\ VDX NKL UX‘W Qˆ‡‘F OX‘F „ƒšW FRŽQ ƒ˜P „L FRŽQ OX‘Q FKƒQ WK‰ K†œW P‡‘L PRœF Pƒ—P YDŽ VLQK WUˆ‡QJ W†šW .
 8. iƒšW VˆD VRD›Q [RQJ Q…Q „D‘QK UDQK WKDŽQK FD‘F Pˆ‡QJ QKR U†œQJ FP VƒX FP FD‘FK QKDX  P „…˜ Gƒ™Q Qˆ‡‘F Wˆ‡‘L YDŽR UX†œQJ „ƒ›X PXŽD Q‚–QJ KR‚›F WKRD‘W Qˆ‡‘F PXŽD PˆD &R‘ WK…˜ JLˆ Pˆ›F Qˆ‡‘F Pˆ‡QJ FD‘FK P‚›W „ƒšW  FP „…˜ Wˆ‡‘L WKƒšP 7U…Q „ƒšW SKHŽQ Fƒ—Q OˆX \‘ NK†QJ Q…Q „DR Pˆ‡QJ VƒX „…šQ Wƒ—QJ SKHŽQ „…˜ WUD‘QK KL…›Q Wˆ‡œQJ [‰ SKHŽQ ODŽP KD›L Fƒ\ „ƒ›X &+21 *,k1* 75k|1* 1JRDŽL FD‘F JL†šQJ „D SKˆ‡QJ P‡ $Q JLDQJ P†šF /RQJ NKD‘QK WKˆ‡ŽQJ FKR Q‚QJ VXƒšW NH‘P G…™ QKL…™P VƒX E…›QK WˆŽ WUˆ‡ŽQJ iD›L KRœF &ƒ—Q 7K‡ „D NKX Yˆ›F KR‘D P†œW V†š JL†šQJ „ƒ›X [DQK ‡ i%6&/ i‚›F „L…˜P 0‡ $Q JLDQJ i; i;D i; 1JX†—Q J†šF iD SKˆ‡QJ 7UXQJ WƒP 5DX „ƒ›X $v FKƒX i+&7 FKRœQ 7K‡ŽL JLDQ WU†—QJ  QJDŽ\  QJ  QJ  QJ &KL…—X FDR Fƒ\  FP  FP  FP  FP .KD‘QJ „†šP OD‘ NH‘P W†šW NKD‘ NKD‘ .KD‘QJ E…›QK NKDP NH‘P NKD‘ NKD‘ NKD‘ .KD‘QJ GRŽL „X›F WKƒQ NKD‘ NH‘P NKD‘ .KD‘QJ VƒX „X›F WUD‘L NH‘P NKD‘ NKD‘ NKD‘ 7URœQJ Oˆ‡œQJ K†œW J       0DŽX V‚–F K†œW ;DQK P‡ ;DQK P‡ ;DQK P‡ ;DQK P‡ 3KXŽ VD Pƒ—X 3KHŽQ WUXQJ 3KXŽ VD Pƒ—X 3KXŽ VD FKX /RD›L „ƒšW WU†—QJ P‡ E‰QK P‡ KD›Q 1‚QJ VXƒšW WKD   1JRDŽL FD‘F JL†šQJ WU…Q WUˆ‡ŽQJ i+&7 FRŽQ SK†˜ EL…šQ JL†šQJ „ƒ›X JLD‘ i; iƒ\ ODŽ JL†šQJ „ƒ›X WKŒFK K‡œS FKR YX› „†QJ [XƒQ VLQK WUˆ‡QJ  QJDŽ\ FK†šQJ FKX VƒX E…›QK SKHŽQ X‘QJ UƒšW W†šW QKˆQJ K†œW FKŠ GXŽQJ ODŽP JLD‘ FR‘ SKƒ˜P FKƒšW FDR E†œW GLQK Gˆ‡QJ YDŽ GXŽQJ WURQJ F†QJ QJKL…›S FK…š EL…šQ Y‰ YR K†œW QK‡‘W NKL QƒšX FKHŽ  *,(2 ih€8 &ƒ—Q NKRDQJ  NJ JL†šQJKD „ƒšW WU†—QJ +†œW JL†šQJ SKDL FR‘ PDŽX VD‘QJ „H›S Qƒ˜\ Pƒ—P WU…Q NK†QJ E VƒX E…›QK 7Uˆ‡‘F NKL JLHR K†œW „ˆ‡œF „HP SK‡L Q‚–QJ JL‡Ž „…˜ PRœF Pƒ—P QKDQK YDŽ „…—X 6DX „R‘ K†œW Fƒ—Q „ˆ‡œF [ˆ O\‘ Y‡‘L WKX†šF VD‘W NKXƒ˜Q $UDVDQ 7RSVLQ0 %HQODWH  JNJ K†œW YDŽ WKX†šF VD‘W WUXŽQJ %DVXGLQ + )XUDGDQ +  JNJ K†œW „…— QJˆŽD VƒX E…›QK KD›L Fƒ\ FRQ 1…Q JLHR K†œW WKHR O†šL UD›FK KDŽQJ VƒX FP KR‚›F GXŽQJ FKDŽ\ WŠD FR‘ NKŒD FD›Q „…˜ JLHR K†šF 3Kˆ‡QJ SKD‘S VD› ŒW W†šQ F†QJ QKˆQJ FKR Q‚QJ VXƒšW NH‘P Y‰ NKR‘ FK‚P VR‘F QJRD›L WUˆŽ VD› WKHR E‚QJ U†œQJ  P WU…Q „ƒšW „D VˆD VRD›Q W†šW 'ˆ‡QJ 0LQK *LD‘R WU‰QK P†Q d+RD 0DŽXe .KRD 1†QJ QJKL…›S i+&7 
 9. +†œW JLHR [RQJ Fƒ—Q „ˆ‡œF SKX U‡P   NJ U‡P NK†P i…˜ „X U‡P SKX FKR P „ƒ›X Fƒ—Q FR‘ „X Oˆ‡œQJ U‡P FXD   P OX‘D 3KX U‡P JLX‘S „ƒšW JLˆ ƒ˜P ŒW E FR GD›L E‡‘W KL…›Q Wˆ‡œQJ [‰ SKHŽQ ‡ „ƒšW SKHŽQ Q…Q Fƒ\ „ƒ›X PRœF W†šW K‡Q iƒ›X JLHR WKHR KDŽQJ Y‡‘L NKRDQJ FD‘FK KDŽQJ FD‘L  FP PXŽD PˆD YDŽ „ƒšW W†šW Q…Q WU†—QJ NKRDQJ FD‘FK FP KDŽQJ FRQ FD‘FK QKDX  FP P†™L K†šF „…˜ Fƒ\ Pƒ›W „†œ  Fƒ\P ODŽ W†šW QKƒšW 7U†—QJ TXD‘ GDŽ\ ODŽP Fƒ\ G…™ E VƒX E…›QK YDŽ „†˜ QJD  %2v1 3+h1 1…šX FR‘ SKƒQ KˆX F‡ Q…Q ER‘Q  WƒšQKD QKƒšW ODŽ WU…Q „ƒšW VH‘W Q‚›QJ KR‚›F „ƒšW FR‘ QKL…—X FD‘W 3KƒQ KR‘D KRœF Q…Q GXŽQJ 8UHD 1 '$3 6XSHU OƒQ /ƒP WKDR 32 OƒQ 9‚Q „L…˜Q 32 .&O .2 „…˜ FXQJ FƒšS 1 3 . FKR „ƒ›X [DQK &ƒ\ „ƒ›X [DQK KƒšS WKX› 1 YDŽ 3 QKL…—X QKƒšW OX‘F  QJ 6.* Fƒ—Q . QKƒšW OX‘F QJ 6.* 3KƒQ KR‘D KRœF Q…Q FKLD ODŽP QKL…—X Oƒ—Q ER‘Q  %R‘Q OR‘W WˆŽ QJDŽ\ WUˆ‡‘F NKL JLHR FKRœQ WURQJ F†QJ WKˆ‘F VDX  &†QJ WKˆ‘F   NJ '$3KD  NJ .&OKD &†QJ WKˆ‘F   NJ XUHDKD  NJ 6XSHU OƒQ KD\ Oˆ‡œQJ OƒQ 9‚Q „L…˜Q Wˆ‡QJ „ˆ‡QJ  NJ .&OKD 3KƒQ ER‘Q OR‘W Q…Q UDL „…—X WUˆ‡‘F NKL EˆŽD Oƒ—Q FX†šL lt ORD›L „ƒšW SKXŽ VD „ˆ‡œF E†—L K‚“QJ Q‚P FR‘ WK…˜ JLDP KR‚›F NK†QJ Fƒ—Q ER‘Q SKƒQ .DOL FKR UX†œQJ „ƒ›X %R‘Q WKX‘F Oƒ—Q   NJ 8UHDKD OX‘F QJ 6.* „…˜ QX†L Pƒ—P KRD 1…Q ER‘Q SKƒQ WKHR UDQK YDŽ N…šW K‡œS OX‘F YXQ J†šF „…˜ „‡ F†QJ ODR „†œQJ YDŽ SKƒQ ŒW E PƒšW 3KƒQ 8UHD FXQJ FR‘ WK…˜ „ˆ‡œF ER‘Q WKX‘F E‚“QJ FD‘FK SKD Qˆ‡‘F Wˆ‡‘L QKˆQJ KL…›X TXD Vˆ GX›QJ WKˆ‡ŽQJ NH‘P K‡Q %R‘Q WKX‘F Oƒ—Q   NJ 8UHDKD OX‘F QJ 6.* „…˜ QX†L WUD‘L YDŽ K†œW &D‘FK ER‘Q QKˆ WKX‘F Oƒ—Q 7†˜QJ TXD‘W Oˆ‡œQJ SKƒQ KR‘D KRœF ER‘Q FKR „ƒ›X [DQK P†™L KHFWD WKHR F†QJ WKˆ‘F   1  32  .2 Y‡‘L 1 FKLD „…—X ‡ Oƒ—Q ER‘Q  &+g0 62v& %DR J†—P FD‘F F†QJ WD‘F *Lƒ›P K†œW YDŽ WŠD ER Fƒ\ [ƒšX &ƒ—Q JLƒ›P V‡‘P  QJ 6.* „…˜ Fƒ\ FRQ PRœF NK†QJ E FD›QK WUDQK 9L…›F WŠD ER Fƒ\ [ƒšX WKˆ›F KL…›Q OX‘F  QJ 6.* QK†™ ER FD‘F Fƒ\ [ƒšX ‡ QKˆQJ Q‡L PRœF GDŽ\ EDR „DP Pƒ›W „†œ Fƒ\P 'L…›W FR &R GD›L FR‘ WK…˜ ODŽP WKƒšW WKX  Q‚QJ VXƒšW „ƒ›X [DQK YDŽ ODŽ P†L WUˆ‡ŽQJ Oƒ\ ODQ VƒX E…›QK 1…Q GL…›W FR Oƒ—Q OX‘F  QJ 6.* YDŽ  QJ 6.* &R‘ WK…˜ GL…›W FR E‚“QJ F‡ KRœF [‡‘L FX†šF GXŽQJ GDR KR‚›F GXŽQJ WKX†šF GL…›W FR 'XDO (&  NJ DLKD SKXQ WUˆ‡‘F NKL JLHR „ƒ›X OX‘F K†œW FR FKˆD Qƒ˜\ Pƒ—P 9XQ J†šF i…˜ JLDP Pˆ‘F „†™ QJD WURQJ PXŽD PˆD YDŽ JLX‘S „ƒšW [†šS WKRD‘QJ NK†QJ E „R‘QJ YD‘QJ VDX NKL Wˆ‡‘L &R‘ WK…˜ N…šW K‡œS FXŽQJ OX‘F GL…›W FR 'ˆ‡QJ 0LQK *LD‘R WU‰QK P†Q d+RD 0DŽXe .KRD 1†QJ QJKL…›S i+&7 
 10. 7ˆ‡‘L iƒ›X [DQK Fƒ—Q QKL…—X Qˆ‡‘F OX‘F PRœF Pƒ—P YDŽ WˆŽ WU†˜ KRD „…šQ WD›R WUD‘L  QJ 6.* &R‘ WK…˜ FXQJ FƒšS Qˆ‡‘F E‚“QJ FD‘FK 7ˆ‡‘L WUDŽQ &KŠ D‘S GX›QJ WˆŽ QJ 6.* WU‡ „L Y‰ Fƒ\ FRQ FKX X‘QJ NH‘P YDŽ „ƒšW G…™ E „R‘QJ YD‘QJ VDX NKL Wˆ‡‘L ODŽP U…™ E QJKHQ &ƒ—Q „…˜ \‘ FKŠ FKR „ƒšW QJƒ›S Qˆ‡‘F W†šL „D JL‡Ž 7ˆ‡‘L WKƒšP WKHR UDQK *Lˆ Qˆ‡‘F WKˆ‡ŽQJ [X\…Q WURQJ FD‘F Pˆ‡QJ JLˆD OL…šS FD‘FK P‚›W „ƒšW FP Qˆ‡‘F VH WKHR UDQK WKƒšP YDŽR OL…šS Y‡‘L OL…šS NK†QJ U†œQJ TXD‘ P  7ˆ‡‘L YRŽL KD\ WKXŽQJ &R‘ KL…›X TXD QKˆQJ FKL SKŒ FDR iƒšW FR‘ WKX\ FƒšS FD›Q FD‘FK P‚›W „ƒšW FP FR‘ WK…˜ NK†QJ Fƒ—Q Wˆ‡‘L WˆŽ QJ 6.* Q…šX „ƒšW „ˆ‡œF FKH SKX W†šW  &k1 758s1* 3+$v +$€, ih€8 ;$1+ 'RŽL „X›F WKƒQ 2SKLRP\LD SKDVHROL &RQ WUˆ‡QJ WKDŽQK ODŽ ORD›L UX†—L QKR GDŽL NKRDQJ PP WKˆ‡ŽQJ ED\ WU…Q UX†œQJ „ƒ›X YDŽR EX†˜L VD‘QJ  JL‡Ž YDŽ EX O…Q P‚›W WU…Q OD‘ „…˜ ‚Q YDŽ „H WUˆ‘QJ 5X†—L „H WUˆ‘QJ E‚“QJ FD‘FK GXŽQJ „X†L FKŒFK O…Q OD‘ „ƒ›X Q‡L Jƒ—Q FX†šQJ NKL Fƒ\ „ƒ›X [DQK „ˆ‡œF  QJ 6.* YDŽ  QJ 6.* 7Uˆ‘QJ Q‡ UD GRŽL „X›F YDŽR E…Q WURQJ JƒQ OD‘ WKHR FX†šQJ ‚Q Gƒ—Q [X†šQJ YXŽQJ YR WKƒQ „…šQ Jƒ—Q J†šF ODŽP Fƒ\ KH‘R YDŽ FK…šW NK† i…˜ SKRŽQJ WU GXŽQJ FD‘F ORD›L WKX†šF WUˆŽ VƒX OˆX Gƒ™Q QKˆ %DVXGLQ $]RGULQ 6XPLWKLRQ Q†—QJ „†œ  [W  OŒWKD „…˜ SKXQ O…Q UX†œQJ YDŽR EX†˜L VD‘QJ +‰QK 7KDŽQK WUXŽQJ UX†—L „X›F WUD‘L „ƒ›X [DQK 6ƒX ‚Q WD›S 6SRGRSWHUD OLWXUD 7KDŽQK WUXŽQJ ODŽ ORD›L Eˆ‡‘P „…P FR‘ „ƒ—X „HQ QJˆ›F PDŽX YDŽQJ U‡P FD‘QK [D‘P „HQ %ˆ‡‘P GDŽL  PP FD‘QK WUDL  PP %ˆ‡‘P WKˆ‡ŽQJ KRD›W „†œQJ PD›QK QKƒšW YDŽR EDQ „…P „ƒ—X K†P WˆŽ  JL‡Ž FR‘ NKD Q‚QJ VLQK VDQ FKŠ  QJDŽ\ VDX NKL KR‘D Eˆ‡‘P 0†™L Eˆ‡‘P FD‘L FR‘ WK…˜ „H  WUˆ‘QJ WURQJ YRŽQJ  QJDŽ\ WKDŽQK FD‘F †˜ WUˆ‘QJ K‰QK Eƒ—X GX›F FR‘ SKX O†QJ PDŽX YDŽQJ U‡P ‡ P‚›W Gˆ‡‘L SKL…šQ OD‘ 7Uˆ‘QJ Q‡ WKDŽQK VƒX SKD‘W WUL…˜Q WURQJ YRŽQJ  QJDŽ\ TXD Oƒ—Q WKD\ GD 6ƒX FR‘ PDŽX V‚–F WKD\ „†˜L WˆŽ [DQK O‡œW „…šQ [D‘P „HQ WXŽ\ WKHR WX†˜L QKˆQJ OX†Q FR‘ VRœF YDŽQJ FKD›\ GRœF WKHR OˆQJ YDŽ FKƒšP „HQ WR ‡ „†šW WKƒQ WKˆ‘ YDŽ lt WX†˜L YDŽ VƒX FRŽQ QKR V†šQJ Wƒ›S WUXQJ WKDŽQK „DŽQ YDŽ WKˆ‡ŽQJ ‚Q PRQJ EL…˜X E‰ ‡ P‚›W Gˆ‡‘L OD‘ 6DQJ WX†˜L VƒX „D O‡‘Q FKX‘QJ SKD‘ KD›L PD›QK WKˆ‡ŽQJ SKƒQ WD‘Q VDQJ FD‘F OD‘ Fƒ\ OƒQ Fƒ›Q YDŽ WKˆ‡ŽQJ ‚Q WKXQJ FD SKL…šQ OD‘ 7URQJ JLDL „RD›Q QDŽ\ VƒX WKˆ‡ŽQJ WƒšQ F†QJ Fƒ\ YDŽR EDQ „…P EDQ QJDŽ\ WK‰ FKXL [X†šQJ E…Q Gˆ‡‘L „ƒšW „…˜ WUX‘ ƒ˜Q 3KRŽQJ WU VƒX ‚Q WD›S E‚“QJ FD‘FK [W FD‘F ORD›L WKX†šF OˆX Gƒ™Q YDŽR FKL…—X PD‘W 1…Q [W OX‘F VƒX FRŽQ QKR WX†˜L  „…˜ FKX‘QJ ŒW NKD‘QJ WKX†šF &R‘ WK…˜ GXŽQJ ED P†—L JLD‘ „ƒ›X FD‘P UDQJ WU†œQ Y‡‘L WKX†šF W\ O…› UDL QKˆ VƒX O‡‘Q WX†˜L  OX‘F FKL…—X PD‘W 6ƒX [DQK GD OD‘QJ 6SRGRSWHUD H[LJXD 3KD‘ KD›L Q‚›QJ WˆŽ  QJ 6.* 6ƒX WKˆ‡ŽQJ FR‘ Pƒ›W V†š FDR WˆŽ WKD‘QJ  GO YDŽ JLDP Gƒ—Q GR E E…›QK N\‘ VLQK YDŽR „ƒ—X PXŽD PˆD 7Kˆ‡ŽQJ Jƒ\ KD›L OX‘F FKL…—X PD‘W „…šQ VD‘QJ K†P 'ˆ‡QJ 0LQK *LD‘R WU‰QK P†Q d+RD 0DŽXe .KRD 1†QJ QJKL…›S i+&7 
 11. VDX 'L…›W VƒX E‚“QJ FD‘FK [W SK†šL K‡œS WKX†šF J†šF FX‘F W†˜QJ K‡œS Y‡‘L OƒQ KˆX F‡ 6ƒX FR‘ WŒQK NKD‘QJ WKX†šF FDR YDŽ QKDQK Q…Q SKDL [W OX‘F VƒX WX†˜L QKR  OX‘F FKL…—X W†šL YDŽ WKD\ „†˜L ORD›L WKX†šF WURQJ FXŽQJ QKR‘P ‡ P†™L Oƒ—Q [W &R‘ WK…˜ F‚–P FKDŽ „…˜ FKLP „…šQ GL…›W VƒX WKD JDŽ FRQ KR‚›F GXŽQJ WKX†šF VLQK KRœF 139 1XFOHR 3RO\KHGURVLV 9LUXV „…˜ WL…X GL…›W 6ƒX Jƒ\ WKL…›W KD›L WUƒ—P WURœQJ WU…Q OD‘ KRD WUD‘L „ƒ›X [DQK YDŽ FD‘F KRD PDŽX NKD‘F ‡ i%6&/ WURQJ YX› ;XƒQ KHŽ 6ƒX [DQK FR‘ O†QJ +HOLRWKLV DUPLJHUD %ˆ‡‘P „H WUˆ‘QJ UDL UD‘F WU…Q Fƒ\ WˆŽ QJ 6.* 6ƒX WKˆ‡ŽQJ [XƒšW KL…›Q Y‡‘L Pƒ›W V†š FDR YDŽR WKD‘QJ  GO YDŽ WKD‘QJ  GO 7ŒQK NKD‘QJ WKX†šF FDR Q…Q SKDL Vˆ GX›QJ WKX†šF WU OL…›X QKˆ ‡ VƒX [DQK GD OD‘QJ ;W YDŽR VD‘QJ V‡‘P  JL‡Ž YDŽ OX‘F VƒX FRŽQ QKR 6ƒX „X›F WUD‘L 0DUXFD WHVWXODOLV 7ƒšQ F†QJ „ƒ›X [DQK OX‘F Fƒ\ WU†˜ KRD YDŽ FR‘ WUD‘L QRQ  QJ 6.* Jƒ\ KD›L  Q‚QJ VXƒšW YX› [XƒQ KHŽ YDŽ KHŽ WKX /RD›L VƒX QDŽ\ FR‘ QKL…—X N\‘ FKX WU…Q Fƒ\ KRœ „ƒ›X QKƒšW ODŽ VR „XD YDŽ „ƒ›X WU‚–QJ Q…Q NKR‘ WL…X GL…›W 'XŽQJ WKX†šF OˆX Gƒ™Q YDŽ SK†šL K‡œS Y‡‘L QKR‘P FX‘F W†˜QJ K‡œS „…˜ WU %j€1+ +$€, ih€8 ;$1+ %…›QK KH‘R Fƒ\ FRQ QƒšP 5KL]RFWRQLD VRODQL 7Kˆ‡ŽQJ WƒšQ F†QJ YX› i†QJ [XƒQ ;XƒQ KHŽ WˆŽ  QJ 6.* .KXƒ˜Q W\ QƒšP UƒšW QKR PDŽX WU‚–QJ NH‘R V‡œL QKˆ E†QJ JRŽQ UƒšW G…™ WKƒš\ OX‘F VD‘QJ V‡‘P ‡ J†šF „ƒ›X YDŽ P‚›W „ƒšW [XQJ TXDQK VDX „R‘ FKX‘QJ WD›R Fˆ‡QJ KD›FK WURŽQ QKR „ˆ‡ŽQJ NŒQK  PP PDŽX QƒX 1ƒšP ODŽP Fƒ\ E O‡ F†˜ U…™ KH‘R JX›F YDŽ FK…šW 7URQJ PXŽD PˆD E…›QK FXQJ WƒšQ F†QJ Fƒ\ WUˆ‡QJ WKDŽQK 16* ODŽP OD‘ QKXQ [HP K‰QK GŒQK OD›L QKDX Fƒ\ KH‘R YDŽ FK…šW 3KRŽQJ WU E‚“QJ %HQODWH  &RSSHU%  9DOLGDFLQH  Y‡‘L  OŒWKD SKXQ OX‘F FKL…—X PD‘W %…›QK „†šP OD‘ QƒšP &HUFRVSRUD FDQHVFHQV *ƒ\ KD›L Q‚›QJ WURQJ PXŽD PˆD WˆŽ QJ 6.* 1ƒšP E…›QK WKDŽQK Oƒ›S EDŽR Wˆ FR‘ WK…˜ NKX…šFK WD‘Q WURQJ NK†QJ NKŒ „…šQ „†œ FDR P 1ƒšP E…›QK ODŽP OD‘ E FKD‘\ WKDŽQK FD‘F „†šP K‰QK Eƒ—X GX›F GDŽL PP „†L NKL JLˆD Y…šW E…›QK E FKD‘\ NK† YDŽ FR‘ YL…—Q YDŽQJ QƒX EDR E…Q QJRDŽL %…›QK ODŽP WKƒšW WKX  Q‚QJ VXƒšW „ƒ›X WURQJ PXŽD PˆD 7U†—QJ JL†šQJ „ƒ›X [DQK ŒW E QKL…™P E…›QK i; i;D i; i; Y‰ NK†QJ FR‘ JL†šQJ NKD‘QJ E…›QK WX\…›W „†šL 3KXQ FD‘F ORD›L WKX†šF J†šF „†—QJ &RSSHU % &RSSHU ]LQF %UHVWDQ Y‡‘L Q†—QJ „†œ     OŒWKD WˆŽ QJ 6.* %…›QK FKD‘\ OD‘ QƒšP )XVDULXP R[\VSRUXP 'ˆ‡QJ 0LQK *LD‘R WU‰QK P†Q d+RD 0DŽXe .KRD 1†QJ QJKL…›S i+&7 
 12. *ƒ\ KD›L YDŽR „ƒ—X PXŽD PˆD WKD‘QJ  GO WˆŽ QJ 6.* /D‘ E…›QK E YDŽQJ YDŽ FKD‘\ FD‘F ER‘ PD›FK WKƒQ NKL FKH „†L E WKƒP „HQ Fƒ\ FKD‘\ NK† 'XŽQJ JL†šQJ NKD‘QJ i; i; i; i;D „…˜ QJˆŽD E…›QK 7U E‚“QJ %HQODWH KD\ &RSSHU %  4 SKXQ OŒWKD [W ‡ J†šF WKƒQ YDŽR FKL…—X PD‘W %…›QK NKDP PRVDLF 'R YLUXV WƒšQ F†QJ WUX\…—Q WˆŽ Uƒ—\ P…—P $SKLV VS Uƒ—\ [DQK (PSRDVFD VS YDŽ EXŽ OD›FK 7KULSV VS TXD FD‘F N\‘ FKX WUXQJ JLDQ WKX†œF KRœ „ƒ›X /HJXPLQRVHDH FDŽ ‡‘W 6RODQDFHDH GˆD &XFXUELWDFHDH YDŽ FD‘F ORD›L FR GD›L UDX Pˆ‡QJ FR Fˆ‘W KHR UDX GL…›X &R‘ ORD›L NKDP KL…›Q GL…›Q WU…Q „ƒ›X [DQK .KDP [DQK 7Kˆ‡ŽQJ [XƒšW KL…›Q YX› [XƒQ KHŽ WKD‘QJ  GO /D‘ [DQK QKˆQJ E G†œS QK‚Q [R‚–Q YDŽ QKR OD›L &ƒ\ OXŽQ ŒW KRD WUD‘L QKR TX‚Q +†œW QK‚Q K‡L OH‘S YDŽ E KL…›Q Wˆ‡œQJ „ƒ›X „D‘ .KDP YDŽQJ ED›F OD›W 7ƒšQ F†QJ WˆŽ QJ 6.* WKˆ‡ŽQJ WURQJ YX› KHŽ WKX WKD‘QJ  GO /D‘ E YDŽQJ K‡L QKR WKƒQ YDŽ FX†šQJ FXQJ YDŽQJ &ƒ\ OXŽQ WUD‘L QKR [R‚–Q YDŽ YDŽQJ +†œW E OH‘S OˆQJ PDŽX [DQK YDŽQJ QK‚Q QKHR YDŽ E „ƒ›X „D‘ *ƒ\ KD›L WU…Q Q‚QJ VXƒšW WURQJ PXŽD PˆD 3KRŽQJ WU E…›QK E‚“QJ FD‘FK 'L…›W F†Q WUXŽQJ WUX\…—Q E…›QK Y…› VLQK „†—QJ UX†œQJ QKƒšW ODŽ FD‘F ORD›L FR GD›L Oƒ\ E…›QK OXƒQ FDQK Y‡‘L KRD PDŽX NK†QJ E…›QK QK†˜ ER Fƒ\ E…›QK YDŽ WKL…X KX\ &R‘ WK…˜ [W FD‘F K‡œS FKƒšW Gˆ‡QJ Fƒ\ FKˆ‘D YL Oˆ‡œQJ „…˜ W‚QJ WŒQK FK†šQJ FKX ER‘Q KR‚›F [W WK…P SKƒQ 3 .  7+8 +2$€&+ 9$s 7k|1 75mu 7KX KRD›FK 7UD‘L „ƒ›X [DQK E‚–W „ƒ—X FKŒQ YDŽR  QJ VDX NKL KRD Q‡ 0XŽD Q‚–QJ FR‘ WK…˜ „‡œL WUD‘L FKŒQ U†œ „…˜ WKX KRD›FK FXŽQJ OX‘F QKˆQJ WUD‘L FXD WˆŽQJ „‡œW KRD 1…Q FKRœQ JL†šQJ FKR WUD‘L FKŒQ Wƒ›S WUXQJ i;D i; „…˜ JLDP F†QJ WKX KRD›FK .KL KD‘L WUD‘L Q…Q EH P†™L Oƒ—Q  WUD‘LFKXŽP „…˜ NK†QJ ODŽP JD\ SKD‘W KRD ODŽP Kˆ FD‘F WUD‘L FRŽQ QRQ 6DX NKL KD‘L WUD‘L „ˆ‡œF „HP SK‡L Q‚–QJ  JL‡Ž VDX „R‘ GXŽQJ FKƒQ PD‘\ NH‘R „…˜ „ƒ›S UD K†œW &XQJ FR‘ WK…˜ GXŽQJ Jƒ›\ „ƒ›S KR‚›F PD‘\ VX†šW OX‘D FR‘ OR‘W EDR E†š „…˜ WD‘FK K†œW 1…šX WD‘FK K†œW NK†QJ NS FKŠ Q…Q SK‡L WUD‘L WURQJ ER‘QJ UƒP „…˜ WUD‘L NK†QJ E Qˆ‘W YR WUD‘L NK†QJ E [R‚–Q OD›L ODŽP NH›W K†œW OD›L E…Q WURQJ UƒšW NKR‘ WD‘FK VD›FK VDX QDŽ\ 7†˜Q WUˆ +†œW „ƒ›X W†˜Q WUˆ SKDL SK‡L WKƒ›W NK† „†œ ƒ˜P FRŽQ WKƒšS K‡Q YDŽ WUˆ WURQJ NKD›S NŒQ FR‘ FKˆ‘D O‡‘S WUR E…šS KR‚›F Y†L &D2 NK† &ƒ—Q SK‡L Q‚–QJ  WKD‘QJOƒ—Q „…˜ EDR „DP „†œ Qƒ˜\ Pƒ—P +†œW FR‘ WK…˜ WUˆ WURQJ EDR E†š QKˆQJ SKDL „…˜ FK†™ PD‘W NK† UD‘R „…˜ QJˆŽD FKLP FKX†œW NL…šQ QƒšP P†šF +†œW W†˜Q WUˆ FR‘ WK…˜ E PRœW SKD‘ KD›L 0RœW „H WUˆ‘QJ WˆŽ QJRDŽL „†˜QJ WUˆ‘QJ ED‘P YDŽR K†œW YDŽ SKD‘ KD›L „ƒ›X W†˜Q WUˆ Q…šX NK†QJ SK‡L NK† &R‘ WK…˜ GXŽQJ Qˆ‡‘F JX‘W VD›FK K†œW KR‚›F SKXQ Gƒ—X SKRœQJ KD\ Gƒ—X „ƒ›X QDŽQK  FFNJ K†œW „…˜ [XD „X†™L PRœW WUˆ‡‘F NKL WUˆ 'ˆ‡QJ 0LQK *LD‘R WU‰QK P†Q d+RD 0DŽXe .KRD 1†QJ QJKL…›S i+&7 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản