intTypePromotion=1
ADSENSE

ÔNG TƠ BÀ NGUYỆT

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

123
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thời Nguyên Hoà nhà Đ-ờng rất thái bình, có quan đại thần Chung Thôi rất giàu sang, thuộc vào hàng danh gia vọng tộc. Quý tử của Chung Thôi là Chung Hạo thông minh, đĩnh ngộ, mới 12 thuổi đã nổi tiếng văn hay chữ tốt, quan lại trong triều ai cũng khen, các vị có con gái đều mong muốn kết sui gia với Chung Thôi. Trong một lần đi săn, Chung Hạo bị lạc vào một hang đá trong rừng sâu. Trong hang sâu Chung Hạo thấy một bà lão ngồi xe chỉ, màu chỉ đỏ thắm. Hỏi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ÔNG TƠ BÀ NGUYỆT

  1. 84 hêi Nguyªn Hoµ nhµ §−êng rÊt quÇn ¸o r¸ch b−¬m, d¾t theo mét bµ ¨n xin T th¸i b×nh, cã quan ®¹i thÇn mï loµ. Dß hái th× biÕt ®øa bÐ ¨n mµy tªn Chung Th«i rÊt giµu sang, thuéc Tè Lan. Chung H¹o thÊt kinh, quyÕt diÖt vµo hµng danh gia väng téc. Quý tö cña trõ c¸i mÇm ®Þnh mÖnh kh¾c nghiÖt ®ã. Chung Th«i lµ Chung H¹o th«ng minh, B¶y n¨m sau, Chung H¹o ®· nªn danh ®Ünh ngé, míi 12 thuæi ®· næi tiÕng v¨n phËn. Nghe tin thiªn h¹ bµn t¸n ë huyÖn hay ch÷ tèt, quan l¹i trong triÒu ai còng Tróc Giang cã con g¸i quan Th¸i uý næi khen, c¸c vÞ cã con g¸i ®Òu mong muèn kÕt tiÕng lµ mét giai nh©n s¾c n−íc h−¬ng trêi, sui gia víi Chung Th«i. tªn lµ Th¶o N−¬ng. BiÕt bao ng−êi ®Õn cÇu Trong mét lÇn ®i s¨n, Chung H¹o bÞ l¹c th©n nh−ng kh«ng ®−îc kÐn chän. T×nh cê vµo mét hang ®¸ trong rõng s©u. Trong nh×n thÊy Th¶o N−¬ng, Chung H¹o chao hang s©u Chung H¹o thÊy mét bµ l·o ngåi ®éng c¶ lßng. Chµng véi v· vÒ nhµ giôc cha xe chØ, mµu chØ ®á th¾m. Hái ra míi biÕt mÑ t×m ®−êng mai mèi. Hai gia ®×nh m«n ®©y lµ ®éng tiªn, bµ l·o ®ang ngåi xe ®¨ng hé ®èi, nªn viÖc kÕt h«n sím viªn duyªn cho nh÷ng ®«i t×nh yªu nhau d−íi thµnh. §«i uyªn −¬ng nªn vî nªn chång. trÇn gian. Sîi chØ mµ bµ l·o ®ang xe lµ d©y Mét h«m Chung H¹o ©u yÕm géi ®Çu t¬ hång. Bµ l·o xe nhiÒu hay Ýt th× còng cã cho vî thÊy vî cã mét vÕt sÑo lín ë ®Çu. nghÜa lµ trai g¸i yªu th−¬ng nhau nhiÒu Hái ra míi biÕt lóc nhá, Th¶o N−¬ng dÉn hay Ýt. Bµ l·o muèn ®«i trai g¸i nµo nªn vî mÑ ®i ¨n xin, bÞ ng−êi ta cÇm ®¸ nÐm vµo nªn chång th× hä sÏ kÕt h«n, kh«ng xa l×a ®Çu, t−ëng chÕt. May ®−îc bµ con tËn t×nh nhau ®−îc. Bªn c¹nh bµ lµ «ng t¬. Chung cøu ch÷a. Sau ®−îc quan Th¸i uý cã lßng H¹o rÊt tß mß, lÔ phÐp hái: “Th−a «ng bµ, tõ t©m, l¹i hiÕm muén, nhËn hai mÑ con sau nµy tiÓu nh©n sÏ s¸nh duyªn cïng ai vÒ nu«i. Th¶o N−¬ng ®−îc vî chång Th¸i ¹?” ¤ng t¬ cho chµng biÕt sau nµy chµng sÏ uý yªu th−¬ng, d¹y dç, cho ¨n häc. “VËy lÊy con g¸i mét mô ¨n mµy ë chî §«ng, tªn thËt cña nµng lµ…?” “Tè Lan. Tè Lan gÇn kinh thµnh, tªn lµ Tè Lan. ¤ng l·o lµ tªn cña thiÕp lóc cßn bÐ. VÒ sau Th¸i uý ch−a døt lêi, Chung H¹o ®· ®ïng ®ïng næi míi ®æi sang tªn Th¶o N−¬ng.” giËn. §−êng ®−êng lµ mét quý tö cña quan ®¹i thÇn, tµi nghÖ, v¨n hay ch÷ tèt khã ai Giê Chung H¹o míi tin duyªn giai ngÉu b× kÞp mµ l¹i kÕt duyªn cïng víi con g¸i lµ do thiªn ®Þnh. Chµng say ®¾m ng¾m mô ¨n mµy. nh×n c¸i duyªn sè Tè Lan cña m×nh vµ Mét h«m, kh«ng k×m ®−îc sù th«i thóc, ng©m: “H÷u duyªn thiªn lý n¨ng t−¬ng Chung H¹o vµ gia ®ång t×m xuèng chî ngé. V« duyªn ®èi diÖn bÊt t−¬ng phïng” §«ng. Võa ®Õn ®Çu chî ®· gÆp ngay mét ®øa bÐ g¸i chõng 9 tuæi, mÆt mµy lem luèc, K.N s−u tÇm
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2