intTypePromotion=3

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sức hấp dẫn điểm đến du lịch biển Phú Quốc, Kiên Giang

Chia sẻ: Cho Gi An Do | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
11
lượt xem
0
download

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sức hấp dẫn điểm đến du lịch biển Phú Quốc, Kiên Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sức hấp dẫn đến điểm đến du lịch biển tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sức hấp dẫn điểm đến du lịch biển Phú Quốc, Kiên Giang

  1. MUÅC LUÅC (ISSN 0868-3808) Söë Cuöëi thaáng  - Thaáng 4 nùm 2019 TRUÅ SÚÃ CHÑNH 04. Thuïë xuêët nhêåp khêíu trong quaá trònh höåi nhêåp nïìn kinh tïë 176 Thaái Haâ, Àöëng Àa, Haâ Nöåi Chu Thõ Thaão VÙN PHOÂNG GIAO DÕCH 18 ngoä 49 Linh Lang, Ba Àònh, Haâ Nöåi 07. Phaát triïín nguöìn nhên lûåc chêët lûúång cao úã Viïåt Nam trûúác taác àöång ÀT / Fax: (04) 38574312 cuãa cuöåc caách maång cöng nghïå 4.0 Àöî Thõ Phûúån g Email: ktcatbd@gmail.com 10. ÛÁng duång cöng nghïå Blockchain trong hïå thöëng dõch vuå cöng taåi Viïåt Nam Haân Minh Phûúng TöíNG bIïN TêÅP 13. Ngaânh dïåt may chuêín bõ àïí thñch ûáng vúái cuöåc caách maång cöng nghïå 4.0 Lï Vùn Sang Trêìn Tuêën Anh 16. Giaãi thïí doanh nghiïåp taåi tónh Nam Àõnh: thûåc traång vaâ kiïën nghõ PHOá TöíNG bIïN TêÅP Nguyïîn Vùn Haãi Lï Kim Sa (Viïåt Haâ) 19. Thûåc traång vaâ giaãi phaáp phaát triïín du lõch Thanh Hoáa Nguyïîn Höìng Phöëi Àinh Thõ Thu Thuãy , Lï Thõ Thu Haâ 22. Binh Duong improves human resouces to meet requirements HöÅI àöìNG KHOA HOÅC in the new context Trêìn Vùn Thoå Le Van Dai Voä àaåi Lûúåc Nguyïîn Xuên Thùæng 25. Nhûäng àùåc àiïím cuãa tónh Traâ Vinh aãnh hûúãng àïën phaát triïín nguöìn Trêìn àònh Thiïn nhên lûåc haânh chñnh laâ ngûúâi Khmer trïn àõa baân tónh Traâ Vinh Lï böå Lônh Nguyïîn Minh Trung Nguyïîn àûác Thaânh Trêìn àûác Hiïåp 28. Caác yïëu töë taác àöång àïën hiïåu quaã huy àöång vöën àêìu tû phaát triïín du Lï Vùn Chiïën lõch taåi huyïån Chêu Phuá, tónh An Giang Nguyïîn Vùn Phuá, Huyân h Quang Linh 31. Thûåc traång möåt söë nhên töë taác àöång àïën àöång lûåc laâm viïåc cuãa ngûúâi bAN TRÕ SÛÅ lao àöång trong caác cú súã dõch vuå y tïë úã Nghïå An Chu Tuêën Anh Höìng Huïë: 0962002215 Email: lehonghue0511@gmail.com 34. Phaát triïín dõch vuå phuåc vuå ngûúâi hoåc: trûúâng húåp nghiïn cûáu taåi Hoåc viïån Nöng nghiïåp Viïåt Nam Lï Ngoåc Hûúán g bAN THÛ KYá - bIïN TêÅP Hoaâng Dung: 0938016618 37. Quan niïåm cuãa C. Maác vïì cöng bùçng xaä höåi: Vêån duång vaâo Viïåt Nam Email: hoangdung.brand@gmail.com trong xu thïë caách maång cöng nghiïåp 4.0 Lï Thõ Haån h, Nguyïîn Thõ Thu Hûúân g Vên Anh: 0903833489 Email: ktcatbd.nc@gmail.com 40. Thûåc traång nguöìn lûåc lao àöång vaâ vêën àïì viïåc laâm cho ngûúâi lao àöång hiïån nay úã Viïåt Nam Phan Thõ Kim Xuyïën 43. Möåt söë kyä nùng cêìn coá khi khúãi nghiïåp trong thúâi àaåi 4.0 Vùn phoâng àaåi diïån taåi Tp. Höì Chñ Minh Phaåm Vuä Tuên 14 UÁt Tõch, P.4, Q. Tên Bònh, Tp. HCM ÀT: (08)38117227 Fax: (08).38117997 46. Kyä nùng baão vïå thûúng hiïåu vaâ chöëng gian lêån thûúng maåi trong thúâi kò 4.0 Email: ktcatbd.hcm@gmail.com Nguyïîn Viïët Bònh Thûúâng truá taåi Tp. Höì Chñ Minh 49. Phên tñch caác yïëu töë aãnh hûúãng àïën sûác hêëp dêîn àiïím àïën du lõch biïín Ngoåc Thuãy: 0933.69.38.98 Phuá Quöëc, Kiïn Giang Nguyïîn Thõ Ngoåc Diïåu Email: nhabaongocthuy@gmail.com 52. Traách nhiïåm xaä höåi cuãa doanh nghiïåp taåi Töíng Cöng ty May 10: tiïëp cêån tûâ khña caånh thûåc haânh caác chñnh saách àöëi vúái ngûúâi tiïu duâng Vûúng Thõ Thanh Trò GIêëY PHeáP XUêëT bAÃN: 1545/BC-GPXB; 55. Xuác tiïën baán haâng trong thúâi kyâ cöng nghïå 4.0 175/GP-BVHTT; 11/GP-SÀBS-GPHÀBC; Nguyïîn Thõ Hûúng 274/GP-BTTTT 57. Giaãi phaáp nêng cao hiïåu quaã cuãa vöën tñn duång àöëi vúái kinh tïë nöng höå In taåi Cöng ty in My link trïn àõa baân huyïån Vuå Baãn, tónh Nam Àõnh Trêìn Ngoåc Vên Giaá: 25.000 VND 60. Caác nhên töë aãnh hûúãng àïën tñnh hûäu hiïåu cuãa hïå thöëng thöng tin kïë toaán taåi caác doanh nghiïåp nhoã vaâ vûâa khu vûåc Têy Nam Böå Trêìn Kim Ngên, Nguyïîn Thõ Thanh Thuãy , Nguyïîn Thõ Diïîm Trinh, Nguyïîn Minh Nhaä
  2. 63. Nhûäng kyä nùng cêìn thiïët àöëi vúái ngûúâi lao àöång thúâi 4.0 Trêìn Thõ Hùçn g 66. Möåt söë giaãi phaáp truyïìn thöng cuãa Cöng ty Cöí phêìn Àêìu tû Thûúng maåi Quöëc tïë Mùåt Trúâi Àoã Lï Thõ AÁn h 68. ÛÁng duång tû duy xêy dûång tinh goån àïí nhêån diïån nhûäng laäng phñ trong quaá trònh thi cöng xêy dûång cöng trònh Chu Töën g Khaán h Linh 70. Haån chïë trong viïåc ûáng duång hïå thöëng quaãn lyá chêët lûúång ISO 9001: 2008 taåi caác doanh nghiïåp ngaânh xêy dûång tónh Nam Àõnh vaâ giaãi phaáp khùæc phuåc Àùån g Thõ Thu Phûúng KINH TÏË CHÊU AÁ - THAÁI BÒNH DÛÚNG (Thaáng 4 / 2019) 3
  3. Phên tñch caác yïëu töë aãnh hûúãng àïën sûác hêëp dêîn àiïím àïën du lõch biïín Phuá Quöëc, Kiïn Giang Nguyïîn Thõ Ngoåc Diïåu Trûúâng Àaåi hoåc Traâ Vinh Nghiïn cûáu àûúåc thûåc hiïån nhùçm phên tñch caác yïëu töë aãnh hûúãng àïën sûác hêëp dêîn àiïím àïën du lõch biïín taåi huyïån àaão Phuá Quöëc, tónh Kiïn Giang. Baâi viïët sûã duång phûúng phaáp àõnh tñnh, kïët húåp sûã duång phûúng phaáp àõnh lûúång vúái dûä liïåu thu thêåp trïn cú súã baãng cêu hoãi àiïìu tra 279 khaách du lõch àaä vaâ àang du lõch taåi huyïån àaão Phuá Quöëc, tónh Kiïn Giang. Kïët quaã nghiïn cûáu àaä chó ra caác yïëu töë aãnh hûúãng àïën sûác hêëp dêîn àiïím àïën du lõch biïín Phuá Quöëc, Kiïn Giang, thûá tûå aãnh hûúãng cuãa caác yïëu töë nhû sau: (1) Caãm nhêån tñnh an toaân; (2) Võ trñ àõa lyá vaâ àùåc àiïím tûå nhiïn; (3) Caác àùåc tñnh böí trúå; (4) Vùn hoáa àùåc trûng vaâ (5) Àùåc àiïím vêåt chêët. Trïn cú súã phên tñch kïët quaã nghiïn cûáu, taác giaã àïì xuêët möåt söë giaãi phaápnhùçm hûúáng àïën phaát triïín du lõch biïín Phuá Quöc noái riïng vaâ ngaânh du lõch tónh Kiïn Giang noái chung. 1. Múã àêìu Saãn phêím du lõch laâ caác dõch vuå, haâng hoáa cung cêëp cho khaách du lõch àûúåc taåo nïn búãi sûå kïët húåp Phuá Quöëc, coân àûúåc mïånh danh laâ Àaão Ngoåc, laâ cuãa viïåc khai thaác caác yïëu töë tûå nhiïn, xaä höåi vúái viïåc hoân àaão lúán nhêët cuãa Viïåt Nam, cuäng laâ àaão lúán nhêët sûã duång caác nguöìn lûåc: cú súã vêåt chêët kyä thuêåt vaâ lao trong quêìn thïí 22 àaão nùçm trong võnh Thaái Lan, cuâng àöång taåi möåt cú súã, möåt vuâng hay möåt quöëc gia naâo àoá vúái caác àaão khaác taåo thaânh huyïån àaão Phuá Quöëc trûåc (Nguyïîn Vùn Àñnh vaâ Trêìn Thõ Minh Hoâa, 2012). thuöåc tónh Kiïn Giang. Toaân böå huyïån àaão coá töíng diïån tñch 589,23 km², búâ biïín daâi 120km,súã hûäu nhiïìu 2.2. Caác yïëu töë cêëu thaânh cuãa àiïím àïën du lõch baäi biïín àeåp traãi daâi tûâ phña Bùæc àïën phña Nam vúái (1) Caác àiïím hêëp dêîn khaách (Attractions)laâ caác nhiïìu àaão vaâ caác baäi biïín laân nûúác trong xanh, caát àiïím tham quan, möåt àiïím àïën thûúâng coá nhiïìu trùæng vaâ mõn. Khñ hêåu maát meã quanh nùm vaâ laâ núi coá àiïím thu huát; nuái rûâng, söng suöëi, nhiïìu di tñch mang àêåm neát vùn (2) Mûác àöå tiïån nghi cuãa caác thiïët bõ cöng vaâ tû hoáa. Vúái nguöìn taâi nguyïn àa daång vaâ àöåc àaáo, cöång (Public and Private Amenities) nhû caác tiïån nghi nhû thïm chñnh saách àêìu tû, phaát triïín àuáng hûúáng, chó àûúâng saá, àiïån, nûúác vaâ caác dõch vuå trûåc tiïëp nhû hïå trong voâng vaâi nùm qua, Phuá Quöëc àaä trúã thaânh àiïím thöëng cú súã lûu truá; saáng vïì du lõch trong nûúác vaâ khu vûåc. (3) Khaã nùng tiïëp cêån (Accessibility) thïí hiïån úã tñnh Nghiïn cûáu naây seä têåp trung phên tñch caác yïëu töë dïî daâng vaâ thuêån tiïån trong viïåc di chuyïín túái àiïím aãnh hûúãng àïën sûác hêëp dêîn àiïím àïën du lõch biïín àïën vaâ di chuyïín taåi àiïím àïën hay caác yïu cêìu vïì thõ Phuá Quöëc, Kiïn Giang,nhùçm xaác àõnh caác yïëu töë aãnh thûåc, haãi quan vaâ caác àiïìu kiïån xuêët nhêåp caãnh khaác; hûúãng àïën sûác hêëp dêîn àiïím àïën du lõch biïín.Trïn cú (4) Nguöìn nhên lûåc (Human resources) göìm coá súã àoá, àïì xuêët möåt söë giaãi phaáp nhùçm thuác àêíy cöng nguöìn lao àöång trong ngaânh vaâ ngûúâi dên àõa phûúng taác quaãn lyá àiïím àïën du lõch biïín Phuá Quöëc, Kiïn taåi àiïím àïën; Giang theo hûúáng phaát triïín bïìn vûäng. (5) Hònh aãnh vaâ neát àùåc trûng cuãa àiïím àïën 2. Cú súã lyá thuyïët vaâ mö hònh nghiïn cûáu (Image vaâ Character) laâ neát àùåc trûng cho àiïím àïën laâ möåt yïëu töë rêët quan troång àïí thu huát khaách àïën vúái 2.1.Möåt söë khaái niïåm möåt àiïím àïën bêët kyâ, noá nhêën maånh úã caác khña caånh Theo Töí chûác Du lõch Thïë giúái WTO (1995): “Du nhû: tñnh àùåc trûng, phong caãnh; lõch bao göìm têët caã moåi hoaåt àöång cuãa nhûäng ngûúâi (6) Giaá (Price)laâ möåt trong nhûäng yïëu töë aãnh du haânh, taåm truá, trong muåc àñch tham quan, khaám hûúãng àïën mûác àöå caånh tranh cuãa àiïím àïën cuäng phaá vaâ tòm hiïíu, traãi nghiïåm hoùåc trong muåc àñch nghó nhû quyïët àõnh lûåa choån àiïím àïën cuãa khaách du lõch, ngúi, giaãi trñ, thû giaän; cuäng nhû muåc àñch haânh nghïì giaá göìm têët caã caác chi phñ àöëi vúái khaách du lõch, bùæt vaâ nhûäng muåc àñch khaác nûäa, trong thúâi gian liïn tuåc àêìu tûâ chi phñ àïí di chuyïín túái àiïím àïën, chi phñ sûã nhûng khöng quaá möåt nùm, úã bïn ngoaâi möi trûúâng duång saãn phêím/dõch vuå taåi àiïím àïën vaâ cuöëi cuâng laâ söëng àõnh cû; nhûng loaåi trûâ caác du haânh maâ coá muåc rúâi khoãi àiïím àïën. àñch chñnh laâ kiïëm tiïìn. Du lõch cuäng laâ möåt daång nghó ngúi nùng àöång trong möi trûúâng söëng khaác hùèn núi Trong àoá, àiïím hêëp dêîn khaách du lõch laâ thaânh töë àõnh cû”. haåt nhên, àoáng vai troâ quan troång trong viïåc taåo ra àöång KINH TÏË CHÊU AÁ - THAÁI BÒNH DÛÚNG (Thaáng 4 / 2019) 49
  4. NGHIÏN CÛÁU RESEARCH Asia - Pacific Economic Review cú thuác àêíy khaách lûåa choån àiïím àïën. Möåt trong nhûäng Kïët quaã úã Baãng 1 cho thêëy caác biïën coá hïå söë nguyïn nhên khiïën àiïím àïën àûúåc nhiïìu du khaách lûåa Cronbach's Alpha lúán hún 0,5 vaâ coá hïå söë tûúng quan choån chñnh laâ sûác hêëp dêîn hay sûác huát cuãa noá. biïën töíng lúán hún 0,33, caác biïën naây àûúåc sûã duång 2.3. Àiïím àïën du lõch vaâ sûác hêëp dêîn cuãa noá trong phên tñch EFA tiïëp theo. Àiïìu 3, Luêåt Du lõch (2017): “Àiïím du lõch laâ núi coá taâi nguyïn du lõch àûúåc àêìu tû, khai thaác phuåc vuå khaách du lõch”. Theo Hu vaâ Ritchie (1993), sûác hêëp dêîn cuãa àiïím àïën “phaãn aánh caãm nhêån, niïìm tin, vaâ yá kiïën maâ möîi caá nhên coá àûúåc vïì khaã nùng laâm haâi loâng khaách haâng cuãa àiïím àïën trong möëi liïn hïå vúái nhu cêìu chuyïën ài cuå thïí cuãa hoå”. 4.3. Phên tñch nhên töë khaám phaá EFA 2.4. Àïì xuêët mö hònh vaâ giaã thuyïët nghiïn cûáu - Phên tñch nhên töë caác biïën quan saát thuöåc nhoám Goåi H1, H2, H3, H4, H5 lêìn lûúåt laâ caác giaã thuyïët liïn biïën àöåc lêåp: Theo Nguyïîn Àònh Thoå (2011) thò khöng quan àïën möëi quan hïå giûäa caác biïën àöåc lêåp (göìm: Võ trñ nïn loaåi boã caác biïën coá troång söë nhên töë lúán hún 0,4 àõa lyá vaâ àùåc àiïím tûå nhiïn, Àùåc àiïím vêåt chêët, Yïëu töë vaâ chïnh lïånh troång söë giûäa 2 nhên töë 0,5, cho thêëy rùçng theo phûúng phaáp lêëy mêîu thuêån tiïån, kñch thûúác mêîu kïët quaã phên tñch yïëu töë laâ àaãm baão àöå tin cêåy. n = 290. Sau khi thu vïì laâm saåch vaâ maä hoáa thu àûúåc 3.3. Phên tñch höìi quy 279 quan saát húåp lïå. Kïët quaã phên tñch höìi quy cho thêëy, hïå söë R2 hiïåu 3.2. Kiïím àõnh àöå tin cêåy cuãa thang ào chónh laâ 0,790, cho thêëy mö hònh höìi quy tuyïën tñnh naây laâ phuâ húåp vúái têåp dûä liïåu cuãa mêîu úã mûác 79%, 50 Kinh tïë Chêu AÁ - Thaái Bònh Dûúng (Thaáng 4 / 2019)
  5. tûác laâ caác biïën àöåc lêåp giaãi thñch àûúåc 79% sûå biïën yïëu töë trïn àïìu àaåt yïu cêìu. Têët caã 29 biïën àûúåc gom thiïn cuãa biïën phuå thuöåc. laåi thaânh 5nhên töë laâ (1) Caãm nhêån tñnh an toaân; (2) Võ Vúái giaá trõ P-value cuãa tiïu chuêín F bùçng 0,000 laâ rêët trñ àõa lyá vaâ àùåc àiïím tûå nhiïn; (3) Caác àùåc tñnh böí trúå; nhoã, cho nïn ta baác boã giaã thuyïët H0 tûác laâ coá töìn taåi (4) Vùn hoáa àùåc trûng vaâ (5) Àùåc àiïím vêåt chêët (mua möëi liïn hïå tuyïën tñnh giûäa tñnh hêëp dêîn àiïím àïënvúái sùæm, giaãi trñ)vaâ kïët quaã phên tñch höìi qui cho thêëy, caã5 ñt nhêët möåt trong caác yïëu töë: Caãm nhêån tñnh an toaân; nhên töë coá taác àöång àïën tñnh hêëp dêîn àiïím àïën cuãa Võ trñ àõa lyá vaâ àùåc àiïím tûå nhiïn; Caác àùåc tñnh böí trúå; khaách du lõch àöëi vúái du lõch biïín Phuá Quöëc, Kiïn Vùn hoáa àùåc trûng vaâ Àùåc àiïím vêåt chêët. Sau khi phên Giang,àûúåc sùæptheo mûác àöå giaãm dêìn:(1) Caãm nhêån tñch höìi quy, taác giaã àaä tiïën haânh kiïím tra caác giaã tñnh an toaân; (2) Võ trñ àõa lyá vaâ àùåc àiïím tûå nhiïn; (3) thuyïët cuãa mö hònh höìi quy tuyïën tñnh, àùåc biïåt laâ giaã Caác àùåc tñnh böí trúå; (4) Vùn hoaá àùåc trûng vaâ (5) Àùåc thuyïët vïì phên phöëi chuêín cuãa phêìn dû, àa cöång àiïím vêåt chêët. tuyïën vaâ phûúng sai thay àöíi, caác giaã thuyïët naây khöng Dûåa vaâo kïët quaã nghiïn cûáu, taác giaã àïì xuêët möåt söë bõ vi phaåm. Do àoá, kïët quaã phên tñch höìi quy tuyïën tñnh giaãi phaáp: coá yá nghôa thöëng kï vaâ àaãm baão àöå tin cêåy. - Töí chûác triïín khai àöìng böå caác giaãi phaáp tùng cûúâng cöng taác chó àaåo, phöëi húåp liïn ngaânh àïí thûúâng xuyïn kiïím tra, phaát hiïån vaâ xûã lyá triïåt àïí nhûäng haânh vi cûúáp giêåt taâi saãn, lûâa àaão, gian lêån, tùng giaá, eáp khaách du lõch… - Tùng cûúâng cöng taác tuyïn truyïìn, phöí biïën sêu röång trong cöång àöìng àõa phûúng nhùçm xêy dûång phong caách ûáng xûã vùn minh, lõch sûå, viïåc giûä gòn, àaãm baão an ninh, an toaân, vïå sinh möi trûúâng àïí phaát triïín du lõch bïìn vûäng. - Àêíy maånh khai thaác tòm nùng, lúåi thïë cuãa tónh, têåp Kïët quaã phên tñch höìi qui cho thêëy, coá 05 nhên töë trung àêìu tû, phaát triïín nhiïìu loaåi hònh du lõch phong quan troång aãnh hûúãng àïën tñnh hêëp dêîn àiïím àïënàöëi phuá nhû du lõch biïín gùæn vúái du lõch sinh thaái, du lõch vúái du lõch biïín Phuá Quöëc, Kiïn Giang vaâ àûúåc sùæp theo vùn hoáa, quaãng baá vúái du khaách gêìn xa nhûäng thïë thûá tûå giaãm dêìn laâ PS (beta=0,341), GO (beta=0,199), maånh cuãa àõa phûúng. SUP (beta=0,183), UC (beta=0,131) vaâ PY - Nêng cao chêët lûúång dõch vuå trong caác hïå thöëng (beta=0,068) coá quan hïå tuyïën tñnh vúái tñnh hêëp dêîn nhaâ haâng, khaách saån, àa daång hoáa caác hoaåt àöång höî àiïím àïën àöëi vúái du lõch biïín Phuá Quöëc, Kiïn Giang. trúå àïí phaát triïín du lõch nhû: Maång lûúái àiïån thoaåi di Phûúng trònh höìi quy chuêín hoáa coá daång: àöång, Internet àaáp ûáng nhu cêìu, Phûúng tiïån giao ATT=0,497+0,341*PS+0,199*GO+0,183*SUP+0,1 thöng,... àêìy àuã, chêët lûúång phûúng tiïån töët. 31*UC+0,068*PY - Thu huát caác nhaâ àêìu tû hònh thaânh caác saãn phêím “PS- Caãm nhêån tñnh an toaân” laâ biïën coá aãnh hûúãng du lõch múái, taåo àöång lûåc thuác àêíyphaát triïín du lõch lúán nhêët àïën tñnh hêëp dêîn àiïím àïënàöëi vúái du lõch Phuá Quöëc, tónh Kiïn Giang./. biïín Phuá Quöëc, Kiïn Giang, vúái giaá trõ Beta = 0,341,thò khi àaánh giaá cuãa khaách du lõchvïìsûå “caãm nhêån tñnh an toaân”tùng lïn 1 àún võ (theo thang ào Likert) thò caãm nhêån vïì tñnh hêëp dêîn àiïím àïën cuãa hoå tùng thïm 0,341àún võ.“GO-Võ trñ àõa lyá vaâ àùåc àiïím tûå nhiïn” laâ Taâi liïåu tham khaão biïën coá aãnh hûúãng lúán thûá hai àïën tñnh hêëp dêîn àiïím Hoaâng Troång vaâ Chu Nguyïîn Möång Ngoåc (2008), àïën, vúái giaá trõ Beta = 0,199vúái mûác yá Sig

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản