Phân tích kỹ thuật đường Trix

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

1
365
lượt xem
227
download

Phân tích kỹ thuật đường Trix

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ý nghĩa sử dụng ở đường Trix- - Cách tính chỉ số Trix - Giải thích xu thế đường Trix - Vi dụ về đường Trix

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích kỹ thuật đường Trix

 1. Ph©n tÝch kü thuËt §−êng TRIX
 2. Néi dung chÝnh ý nghÜa sö dông ®−êng TRIX C¸ch tÝnh chØ sè TRIX Gi¶i thÝch xu thÕ ®−êng TRIX VÝ dô vÒ ®−êng TRIX VÝ dô thùc tiÔn vÒ ®−êng TRIX t¹i ViÖt Nam M« h×nh ®−êng TRIX trong qu¸ khø Dù ®o¸n xu thÕ gi¸ qua ®−êng TRIX
 3. ý nghÜa sö dông TRIX lμ chØ b¸o dao ®éng §o l−êng tû lÖ % thay ®æi cña ®−êng b×nh qu©n ®éng (MA) sau 3 lÇn ®iÒu chØnh X¸c lËp ®−êng xu thÕ biÕn ®éng gi¸ trong kho¶ng thêi gian ®· ®Þnh VÝ dô: TRIX (Close, 12) Close: Møc gi¸ ®ãng cöa 12: Víi chu kú 12 (sè liÖu theo th¸ng/n¨m/ngμy/giê)
 4. C¸ch tÝnh to¸n B−íc 1: TÝnh chØ sè b×nh qu©n ®éng tû träng hoÆc n kú (dùa vμo c¸c møc gi¸ ®ãng cöa) MA1 = Gi¸ ®ãng cöa * (%) + MA ngμy h«m tr−íc*(1-%) B−íc 2: TÝnh tiÕp chØ sè b×nh qu©n ®éng tû träng (n kú) cña chØ sè b×nh qu©n ®éng ®· tÝnh ë b−íc 1 MA2 = MA1 * (%) + MA ngμy h«m tr−íc*(1-%) B−íc 3: TÝnh tiÕp chØ sè b×nh qu©n ®éng tû träng (n kú) cña chØ sè b×nh qu©n ®éng ®· tÝnh ë b−íc 2 MA3 = MA2 * (%) + MA ngμy h«m tr−íc*(1-%) B−íc 4: TÝnh møc ®é % thay ®æi trong mét kú cña chØ sè b×nh qu©n ®éng tû träng ®· tÝnh ®−îc ë b−íc 3
 5. B×nh qu©n ®éng tû träng C«ng thøc b×nh qu©n tû träng (%) MA = Gi¸ ®ãng cöa * (%) + MA cña ngμy h«m tr−íc * (1-%) C«ng thøc chuyÓn sè kú sang tû träng Tû träng (%) = 2 : (Sè kú + 1) VÝ dô: Thay v× tÝnh b×nh qu©n ®éng víi chu kú 21 ngμy, ta cã thÓ tÝnh b×nh qu©n tû träng víi % nh− sau: 2: (21+1) = 0.09 = 9% Thay v× tÝnh b×nh qu©n ®éng víi chu kú 10 ngμy, ta tÝnh b×nh qu©n ®éng víi tû träng % nh− sau: 2: (21 +1) = 0.18 = 18%
 6. Gi¶i thÝch ChØ b¸o TRIX biÕn ®éng quanh gi¸ trÞ 0 §−êng TRIX ®−îc ®iÒu chØnh 3 lÇn víi n kú §Ó lo¹i bá nh÷ng xu thÕ kh«ng quan träng §Ó lo¹i nh÷ng xu thÕ cã kho¶ng thêi gian ng¾n h¬n sè kú ®· ®Þnh ViÖc mua b¸n sÏ ®−îc tiÕn hμnh khi ®−êng TRIX ®æi h−íng MUA khi ®−êng TRIX ®i lªn B¸N khi ®−êng TRIX ®i xuèng Sö dông ®−êng b×nh qu©n ®éng (MA) ®Ó lμm ®−êng chØ b¸o. §−êng chØ b¸o nμy ®−îc x¸c ®Þnh dùa vμo chØ sè TRIX MUA khi ®−êng TRIX ®i lªn vμ ë phÝa trªn ®−êng chØ b¸o B¸N khi ®−êng TRIX ®i xuèng vμ ë phÝa d−íi ®−êng chØ b¸o
 7. vÝ dô minh häa
 8. xu thÕ qu¸ khø vμ dù b¸o - laf
 9. Thùc tÕ – laf
 10. xu thÕ qu¸ khø vμ dù b¸o - ree
 11. xu thÕ thùc tÕ – ree
 12. xu thÕ trong qu¸ khø- sam
 13. xu thÕ thùc tÕ – sam
 14. Xin ch©n thμnh c¶m ¬n!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản