intTypePromotion=1

Phân tích thực trạng tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Chia sẻ: Thienthien Thienthien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
30
lượt xem
4
download

Phân tích thực trạng tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững là một vấn đề hiện nay có ý nghĩa cấp bách và chiến lược, mang tính không ổn định không chỉ trên phạm vi quốc gia mà còn ở quy mô cấp tỉnh và thành phố. Bài viết tập trung vào việc trình bày kết quả nghiên cứu, phân tích, đánh giá và đánh giá về vấn đề tăng trưởng kinh tế phù hợp với sự bền vững ở tỉnh Bình Dương kể từ khi thành lập, từ góc độ các yếu tố kinh tế; tăng trưởng gắn liền với công bằng và tiến bộ xã hội, với việc bảo vệ môi trường sinh thái và tài nguyên thiên nhiên thông qua một số tiêu chí cụ thể: (1) tốc độ tăng trưởng, (2) hiệu quả kinh tế, (3) cơ cấu kinh tế và (4) khả năng cạnh tranh và vấn đề của môi trường sinh thái - công bằng xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích thực trạng tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Journal of Thu Dau Mot university, No4(6) – 2012<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> PHAÂN TÍCH THÖÏC TRAÏNG TAÊNG TRÖÔÛNG KINH TEÁ<br /> THEO HÖÔÙNG BEÀN VÖÕNG TREÂN ÑÒA BAØN TÆNH BÌNH DÖÔNG<br /> Trònh Hoaøng Hoàng Hueä<br /> Ñaïi hoïc Quoác gia Thaønh phoá Hoà Chí Minh<br /> <br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Taêng tröôûng kinh teá theo höôùng beàn vöõng laø vaán ñeà thôøi söï, caáp baùch vaø coù tính chieán<br /> löôïc khoâng chæ ñoái voùi caáp quoác gia maø coøn laø vaán ñeà cöïc kì quan troïng ñoái vôùi caáp tænh<br /> thaønh. Baøi baùo naøy trình baøy keát quaû nghieân cöùu, phaân tích vaø ñaùnh giaù chung veà vaán ñeà<br /> taêng tröôûng kinh teá theo höôùng beàn vöõng cuûa tænh Bình Döông töø khi taùi laäp tænh ñeán nay<br /> xeùt treân goùc ñoä caùc yeáu toá kinh teá; taêng tröôûng gaén vôùi coâng baèng vaø tieán boä xaõ hoäi; taêng<br /> tröôûng gaén vôùi baûo veä moâi tröôøng sinh thaùi vaø taøi nguyeân thieân nhieân qua moät soá tieâu chí cuï<br /> theå sau: (1) toác ñoä taêng tröôûng; (2) hieäu quaû kinh teá (3) cô caáu kinh teá; (4) naêng löïc caïnh<br /> tranh vaø caùc vaán ñeà moâi tröôøng sinh thaùi – coâng baèng xaõ hoäi.<br /> Töø khoùa: taêng tröôûng kinh teá, beàn vöõng<br /> *<br /> 1. Giôùi thieäu bình quaân ñaàu ngöôøi, maø phaûi gaén vôùi caû ba<br /> Taêng tröôûng kinh teá laø moät trong nhaân toá: kinh teá, xaõ hoäi vaø moâi tröôøng; taêng<br /> nhöõng vaán ñeà coát loõi cuûa lí luaän phaùt trieån thu nhaäp caàn phaûi gaén vôùi taêng chaát löôïng<br /> kinh teá, laø muïc tieâu haøng ñaàu cuûa caùc quoác cuoäc soáng hay taêng phuùc lôïi vaø xoùa ñoùi ngheøo.<br /> gia. Tuy nhieân, taêng tröôûng kinh teá quaù Cho ñeán nay, khaùi nieäm taêng tröôûng<br /> möùc coù theå daãn ñeán tình traïng neàn kinh teá kinh teá beàn vöõng ñöôïc söû duïng vôùi yù nghóa<br /> "quaù noùng", gaây ra laïm phaùt, hoaëc laøm gia laø taêng tröôûng ñaït möùc töông ñoái cao, oån<br /> taêng söï phaân hoaù giaøu ngheøo trong xaõ hoäi. ñònh trong thôøi gian töông ñoái daøi (ít nhaát töø<br /> Kinh nghieäm cuûa caùc nöôùc chaâu Myõ la tinh 20 - 30 naêm) vaø giaûi quyeát toát vaán ñeà tieán boä<br /> vaøo ñaàu thaäp kæ 1980 vaø ngay sau ñoù söï suïp xaõ hoäi gaén vôùi baûo veä moâi tröôøng. Khaùi nieäm<br /> ñoå ñoät ngoät cuûa caùc nöôùc chaâu Phi caän naøy ñoàng nghóa vôùi chaát löôïng taêng tröôûng<br /> Sahara ñaõ ñaïi dieän cho hieän töôïng naøy. kinh teá - neáu hieåu theo nghóa roäng laø phaïm<br /> Moät trong nhöõng nguyeân nhaân ñöôïc ñöa ra truø kinh teá dieãn ñaït noäi haøm cuûa quan ñieåm<br /> laø do quaù trình taêng tröôûng ñoù chæ laø taêng phaùt trieån beàn vöõng, chuù troïng tôùi taát caû ba<br /> tröôûng theo chieàu roäng maø khoâng coù chieàu khía caïnh kinh teá, xaõ hoäi vaø moâi tröôøng, do<br /> saâu; hay noùi caùch khaùc, quaù trình taêng vaäy raát töông töï vôùi khaùi nieäm “phaùt trieån”;<br /> tröôûng ñoù khoâng coù tính beàn vöõng. theo nghóa heïp coù theå chæ giôùi haïn ôû khía<br /> Taêng tröôûng kinh teá beàn vöõng laø khaùi caïnh taêng tröôûng kinh teá ñi ñoâi vôùi ñaûm baûo<br /> nieäm xaùc ñònh muïc tieâu vaø caùc nhaân toá cho caûi thieän vaø naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng.<br /> moät neàn kinh teá. Theo ñoù, taêng tröôûng Duø hieåu theo caùch naøo thì taêng tröôûng kinh<br /> khoâng chæ hieåu ñôn thuaàn laø taêng thu nhaäp teá khoâng nhaát thieát phaûi ñaït toác ñoä quaù cao,<br /> <br /> 52<br /> Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 4(6) - 2012<br /> <br /> <br /> maø chæ caàn cao ôû möùc hôïp lí nhöng beàn taêng tröôûng xeùt treân goùc ñoä caùc yeáu toá kinh<br /> vöõng; nghóa laø khoâng chæ ñôn thuaàn laø taêng teá; taêng tröôûng gaén lieàn vôùi coâng baèng vaø<br /> thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi maø phaûi ñaït tieán boä xaõ hoäi; taêng tröôûng gaén lieàn vôùi baûo<br /> ñöôïc hai muïc tieâu quan troïng ñoù laø duy trì veä moâi tröôøng vaø taøi nguyeân thieân nhieân.<br /> toác ñoä taêng tröôûng cao trong daøi haïn vaø taêng Cuï theå goàm moät soá tieâu chí sau: (1) toác ñoä<br /> thu nhaäp phaûi gaén vôùi taêng chaát löôïng cuoäc taêng tröôûng; (2) hieäu quaû kinh teá (3) cô caáu<br /> soáng hay taêng phuùc lôïi vaø xoùa ñoùi ngheøo. kinh teá; (4) naêng löïc caïnh tranh vaø caùc vaán<br /> Bình Döông laø moät tænh naèm trong vuøng ñeà moâi tröôøng – coâng baèng xaõ hoäi.<br /> kinh teá troïng ñieåm phía Nam. Töø khi taùi laäp 2.1. Toác ñoä taêng tröôûng kinh teá<br /> tænh (1997) ñeán nay, Bình Döông lieân tuïc Sau khi taùi laäp tænh, kinh teá Bình<br /> duy trì toác ñoä taêng tröôûng kinh teá ôû möùc Döông ñaõ coù söï khôûi saéc. GDP bình quaân<br /> treân 14%, daãn ñaàu caû nöôùc veà phaùt trieån giai ñoaïn 1997-2000 laø 14,1%; so giai ñoaïn<br /> kinh teá. Tuy nhieân, söï taêng tröôûng naøy coù 1991-1995 (khi coøn thuoäc tænh Soâng Beù) chæ<br /> thöïc söï beàn vöõng hay khoâng caàn phaûi xem taêng 0,7% nhöng ñaây laø toác ñoä taêng khaù cao<br /> xeùt ñaùnh giaù cuï theå ñeå coù cô sôû ñeà xuaát caùc so vôùi caû nöôùc (6,4%) vaø so caùc tænh, thaønh<br /> chính saùch phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi trong phoá trong vuøng kinh teá troïng ñieåm phía<br /> hieän taïi vaø töông lai. Nam (10,6%). Tieáp ñeán, toác ñoä taêng bình<br /> 2. Thöïc traïng taêng tröôûng kinh teá tænh quaân giai ñoaïn 2001-2005 laø 15,32%, chuû<br /> Bình Döông (1997 – 2012) yeáu do phaùt trieån coâng nghieäp vaø xaây döïng.<br /> Ñeå ñaùnh giaù taêng tröôûng kinh teá beàn Trong giai ñoaïn 2006-2010, maëc duø gaëp<br /> vöõng thì ngoaøi chæ tieâu toång hôïp GDP hay nhieàu baát oån veà vó moâ nhöng tænh Bình<br /> GDP/ñaàu ngöôøi thì caàn phaûi xeùt ñeán nhieàu Döông vaãn ñaït toác ñoä taêng GDP bình quaân<br /> chæ soá khoâng naèm trong heä thoáng taøi khoaûn 13,94% haøng naêm, cao hôn so vôùi toác ñoä<br /> quoác gia, song trong giôùi haïn cuûa baøi baùo, taùc taêng GDP bình quaân cuûa caû nöôùc (7%).<br /> giaû chæ ñaùnh giaù khaùi quaùt treân ba noäi dung:<br /> Tốc độ tăng trưởng GDP của Bình Dương, Vùng kinh tế trọng<br /> điếm phía Nam và cả nước giai đoạn 1997-2011<br /> <br /> 18<br /> <br /> 16 15,32<br /> 14,1 13,995<br /> 14<br /> <br /> 12 10,6 Bình Dương<br /> % GDP<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 10<br /> Vùng Kinh tế trọng điểm<br /> 8 7,45 7,45 phía Nam<br /> 6,4 6,44 Cả nước<br /> 6<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 0<br /> 1997-2000 2001-2005 2006-2011<br /> Giai đoạn<br /> <br /> <br /> <br /> Bieåu ñoà 2.1<br /> Nguoàn: Nieân giaùm thoáng keâ Bình Döông 1997-2008, 2010, 2011 vaø tính toaùn cuûa taùc giaû)<br /> <br /> <br /> <br /> 53<br /> Journal of Thu Dau Mot university, No4(6) – 2012<br /> <br /> <br /> Naêm 2010, maëc duø coøn chòu aûnh höôûng (Incremental Capital Output Ratio) – hieäu<br /> cuûa cuoäc khuûng hoaûng song kinh teá Bình suaát söû duïng voán saûn phaåm gia taêng. Theo<br /> Döông vaãn tieáp tuïc coù böôùc phaùt trieån vaø soá lieäu tính toaùn, ta nhaän thaáy ICOR cuûa<br /> phuïc hoài, sôùm thoaùt khoûi tình traïng suy Bình Döông luoân ôû möùc cao töông ñoái (lôùn<br /> giaûm vaø coù möùc taêng tröôûng khaù cao; GDP hôn 5), ñieàu naøy phuø hôïp vôùi tình hình thöïc<br /> naêm 2010 vaø naêm 2011 ñeàu taêng 14,5%. teá cuûa neàn kinh teá Bình Döông vaø xu höôùng<br /> 2.2. Hieäu quaû kinh teá chung cuûa Vieät Nam (so vôùi caû nöôùc vaø<br /> Thaønh phoá Ñaø Naüng). So saùnh vôùi Tp.HCM<br /> 2.2.1. Hieäu quaû söû duïng voán: Moät trong<br /> vaø Ñoàng Nai, ta nhaän thaáy heä soá ICOR cuûa<br /> nhöõng chæ tieâu quan troïng ñeå ño löôøng hieäu<br /> Bình Döông cao hôn khaù nhieàu.<br /> quaû söû duïng voán laø heä soá ICOR<br /> Baûng 2.1. Heä soá ICOR cuûa tænh Bình Döông vôùi TP.HCM, Ñoàng Nai vaø caû nöôùc<br /> giai ñoaïn 1997 -2010<br /> Heä soá ICOR cuûa tænh Bình Heä soá ICOR cuûa Heä soá ICOR cuûa Heä soá ICOR<br /> Naêm<br /> Döông TP.HCM Ñoàng Nai cuûa Vieät Nam<br /> 1997 4,40 3.59 4.25<br /> 1998 8,80 4.25 5.63<br /> 1999 8,20 4.42 6.88<br /> 2000 5,96 3.79 5.03<br /> 2001 5,88 3.54 3.34 5.13<br /> 2002 5,23 3.29 3.52 5.28<br /> 2003 4,97 2.88 3.65 5.31<br /> 2004 5,99 3.11 3.16 5.22<br /> 2005 5,81 2.84 2.98 4.85<br /> 2006 5,61 2.92 2.94 5.04<br /> 2007 5,18 3.39 3.13 5.38<br /> 2008 5,31 3.89 3.20 6.92<br /> 2009 6,59 4.94 4.83 8.0<br /> 2010 3,97 3.55 3.12 6.2<br /> Nguoàn: Nieân giaùm thoáng keâ Bình Döông 1997-2008, 2010 vaø tính toaùn cuûa taùc giaû<br /> <br /> Caùc nguyeân nhaân khieán heä soá ICOR cuûa haïn cheá daãn ñeán phaûi quy hoaïch laïi laøm hao<br /> Bình Döông luoân giöõ ôû möùc khaù cao chuû yeáu phí nguoàn voán ñaàu tö töø ngaân saùch.<br /> lieân quan ñeán voán ñaàu tö (hieäu quaû söû duïng 2.2.2.Hieäu quaû söû duïng lao ñoäng treân<br /> voán thaáp), cuï theå laø: voán ñaàu tö phaùt trieån ñòa baøn tænh Bình Döông<br /> phaàn lôùn chi cho lónh vöïc khoâng taïo ra saûn Naêng suaát lao ñoäng laø moät trong nhöõng<br /> phaåm vaät chaát vaø dòch vuï, khoâng tröïc tieáp tieâu chí quan troïng ñaùnh giaù keát quaû cuûa<br /> thu hoài voán vaø laõi nhö xaây döïng cô baûn bao nhaân löïc trong moät neàn kinh teá, phaûn aùnh<br /> goàm vaän taûi, kho baõi vaø thoâng tin lieân laïc, cô hieäu quaû söû duïng lao ñoäng. Naêng suaát lao<br /> sôû haï taàng; voán ñaàu tö phaùt trieån daøn traûi, ñoäng ñöôïc tính baèng GDP theo giaù coá ñònh<br /> tình traïng thi coâng keùo daøi; coâng taùc giaùm (GDP so saùnh) chia cho toång soá lao ñoäng<br /> saùt ñaàu tö caùc döï aùn xöû lí moâi tröôøng coøn ñang laøm vieäc. Qua tính toaùn, ta nhaän thaáy<br /> <br /> 54<br /> Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 4(6) - 2012<br /> <br /> <br /> naêng suaát lao ñoäng treân ñòa baøn tænh Bình nhaát laø khi so saùnh vôùi naêng suaát lao ñoäng<br /> Döông ñang taêng ñeàu qua caùc naêm (chæ coù chung cuûa caû nöôùc; TP. Hoà Chí Minh vaø caùc<br /> naêm 2006 giaûm 8%), ñaây coù theå laø do chaát tænh trong vuøng kinh teá troïng ñieåm phía<br /> löôïng nguoàn nhaân löïc cuûa Bình Döông ngaøy Nam nhö Ñoàng Nai (ñòa phöông coù naêng<br /> caøng ñöôïc naâng cao. Naêm 1997, naêng suaát suaát lao ñoäng cao hôn 30-40% so vôùi bình<br /> lao ñoäng cuûa tænh laø 9.15 trieäu ñoàng vaø taêng quaân caû nöôùc)[8]. Nguyeân nhaân chuû yeáu laø do<br /> thaønh 13.51 trieäu ñoàng naêm 2005 vaø 15.75 coøn haïn cheá trong toå chöùc, ñaàu tö thieát bò,<br /> trieäu ñoàng naêm 2010. Tính bình quaân giai coâng ngheä, söû duïng con ngöôøi, naém baét thò<br /> ñoaïn 1997 -2010, naêng suaát lao ñoäng treân tröôøng, thieáu nguoàn lao ñoäng ñöôïc ñaøo taïo<br /> ñòa baøn tænh Bình Döông taêng tröôûng ngheà baøi baûn, chuyeân nghieäp.<br /> 4.46%/naêm. Ñaây laø moät con soá khoâng cao<br /> Baûng 2.2. Naêng suaát lao ñoäng cuûa tænh Bình Döông giai ñoaïn 1997-2010<br /> GDP tính theo giaù Soá lao ñoäng ñang laøm Naêng suaát lao ñoäng (giaù so Toác ñoä taêng<br /> Naêm<br /> so saùnh (tyû ñoàng) vieäc (ngöôøi) saùnh) (trieäu VND/Ngöôøi/naêm) suaát (%)<br /> 1997 2.884.177 315.356 9,15<br /> 1998 3.201.437 320.048 10,00 9%<br /> 1999 3.598.415 333.664 10,78 8%<br /> 2000 4.156.169 374.940 11,08 3%<br /> 2001 4.754.667 406.435 11,70 6%<br /> 2002 5.505.758 460.809 11,95 2%<br /> 2003 6.359.441 526.602 12,08 1%<br /> 2004 7.341.591 591.376 12,41 3%<br /> 2005 8.482.020 723.000 13,51 9%<br /> 2006 9.758.229 786,259 12.41 -8%<br /> 2007 11.224.995 855,883 13.12 6%<br /> 2008 12.895.777 918,400 14.04 7%<br /> 2009 14.291.510 968,539 14.76 5%<br /> 2010 16.369.785 1,039,621 15.75 7%<br /> <br /> Nguoàn: Nieân giaùm thoáng keâ Bình Döông 1997-2008, 2010 vaø tính toaùn cuûa taùc giaû<br /> <br /> 2.2.3. Ñoùng goùp cuûa nhaân toá naêng suaát chaát löôïng maùy moùc, vai troø cuûa quaûn lí vaø<br /> toång hôïp (TFP) ñoái vôùi taêng tröôûng kinh teá toå chöùc saûn xuaát. TFP phuï thuoäc hai yeáu toá:<br /> treân ñòa baøn tænh Bình Döông tieán boä coâng ngheä vaø hieäu quaû söû duïng voán,<br /> Treân giaùc ñoä caùc yeáu toá ñaàu vaøo, moät lao ñoäng. Caên cöù vaøo soá lieäu thoáng keâ do<br /> neàn kinh teá ñaït ñöôïc taêng tröôûng döïa chuû cuïc thoáng keâ Bình Döông coâng boá töø naêm<br /> yeáu vaøo 3 nhaân toá chính: voán (K), lao ñoäng 1997 – 2010; thöïc hieän hoài quy moâ hình<br /> (L) vaø naêng suaát caùc nhaân toá toång hôïp kinh teá löôïng cho haøm saûn xuaát Cobb –<br /> (TFP – Total Factor Productivity). TFP Douglas baèng phaàn meàm Eviews cho keát<br /> phaûn aùnh söï gia taêng chaát löôïng lao ñoäng, quaû hoài quy haøm saûn xuaát sau: lnGDP= -<br /> <br /> 55<br /> Journal of Thu Dau Mot university, No4(6) – 2012<br /> <br /> <br /> 0.967717 + 0.353934 lnK + .0845927 ln L taêng 1% thì saûn löôïng seõ taêng 0.8459%.<br /> 0.3539 0.8459<br /> hay GDP =0.379313 + K +L (1). Caên cöù vaøo haøm soá (1) vaø caùc soá lieäu thoáng keâ<br /> Haøm soá (1) coù nghóa laø, trong ñieàu kieän cuûa tænh Bình Döông qua caùc naêm, luaän vaên<br /> caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi, neáu voán ñaàu tö tính ñöôïc ñoùng goùp cuûa caùc nhaân toá voán, lao<br /> taêng 1% thì saûn löôïng (GDP) cuûa tænh seõ ñoäng vaø TFP vaøo taêng tröôûng kinh teá ôû Bình<br /> taêng 0,35%; vaø trong tröôøng hôïp caùc yeáu toá Döông trong thôøi gian qua baûng 2.3:<br /> khaùc khoâng ñoåi, neáu löïc löôïng lao ñoäng<br /> Baûng 2.3. Toác ñoä taêng tröôûng caùc nhaân toá vaø ñoùng goùp cuûa caùc nhaân toá vaøo toác ñoä taêng<br /> tröôûng (%) GDP cuûa Bình Döông giai ñoaïn 1997-2010<br /> Toác ñoä taêng Toác ñoä taêng Toác ñoä taêng Ñoùng goùp vaøo taêng tröôûng GDP<br /> Thôøi kyø<br /> GDP voán lao ñoäng Voán(%) Lao ñoäng (%) TFP(%)<br /> 1997- 2000 14.1 23.5 6.0 59.0 36.0 5.0<br /> 2001- 2005 15.32 16.3 10.9 37.7 55.8 6.6<br /> 2006-2010 13.94 13.2 10 33.5 61.3 5.2<br /> Nguoàn: Tính toaùn cuûa taùc giaû töø haøm soá (1) vaø caùc soá lieäu thoáng keâ<br /> cuûa Cuïc thoáng keâ Bình Döông caùc naêm.<br /> Töø keát quaû tính toaùn treân cho thaáy, vai ñoùng goùp cuûa TFP vaøo taêng tröôûng cuûa tænh<br /> troø cuûa yeáu toá nhaân toá naêng suaát toång hôïp - cuõng cuøng chung moät xu theá. Trong giai<br /> TFP ñoái vôùi taêng tröôûng kinh teá cuûa Bình ñoaïn 1990 – 2006, ôû Vieät Nam TFP ñoùng<br /> Döông thôøi gian qua laø raát thaáp, giai ñoaïn goùp 5,9% vaøo taêng tröôûng kinh teá, trong<br /> 1997 - 2000, TFP chæ ñoùng goùp coù 5% vaøo khi ñoù ôû Bình Döông, giai ñoaïn 1997 –<br /> taêng tröôûng kinh teá cuûa Bình Döông vaø giai 2010, TFP ñoùng goùp 6% vaøo taêng tröôûng<br /> ñoaïn 2001 - 2005, TFP ñoùng goùp taêng kinh teá. Coøn ñoái vôùi giai ñoaïn 2001 – 2006,<br /> thaønh 6.4% vaøo taêng tröôûng kinh teá vaø giai ôû Vieät Nam TFP ñoùng goùp 9,7% vaøo taêng<br /> ñoaïn 2006-2010, TFP ñoùng goùp giaûm coøn tröôûng kinh teá, trong khi ôû Bình Döông,<br /> 5.2% vaøo taêng tröôûng kinh teá. Vieäc gia taêng giai ñoaïn 2001 – 2005, TFP chæ ñoùng goùp<br /> veà voán vaø lao ñoäng laø nhöõng nhaân toá chuû 6.6% vaøo taêng tröôûng kinh teá.<br /> yeáu ñoùng goùp vaøo taêng tröôûng kinh teá cuûa 2.3. Chuyeån dòch cô caáu kinh teá<br /> Bình Döông. Nhö vaäy, taêng tröôûng kinh teá Sau khi taùch khoûi Soâng Beù, töø moät tænh<br /> cuûa Bình Döông trong thôøi gian qua chuû vôùi tyû troïng noâng nghieäp chieám gaàn ¼ toång<br /> yeáu laø do taêng caùc yeáu toá vaøo – taêng tröôûng GDP, hieän nay Bình Döông cô baûn ñaõ trôû<br /> veà löôïng; coøn chaát löôïng cuûa taêng tröôûng thaønh moät tænh coâng nghieäp vôùi toång GDP<br /> theå hieän söï ñoùng goùp cuûa TFP cuûa tænh coøn coâng nghieäp vaø dòch vuï chieám treân 90%<br /> khaù thaáp. Ñieàu naøy phaûn aùnh neàn kinh teá GDP toaøn tænh. Ñaây laø moät söï chuyeån ñoåi<br /> cuûa tænh phaùt trieån döïa quaù nhieàu vaøo voán cô caáu giöõa caùc ngaønh raát nhanh theo<br /> vaø lao ñoäng trong khi trình ñoä khoa hoïc höôùng coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa.<br /> coâng ngheä khaù laïc haäu, trình ñoä quaûn lí Trong giai ñoaïn 1997-2010, vôùi toác ñoä taêng<br /> chöa cao vaø moâi tröôøng kinh doanh chöa tröôûng kinh teá cao cuõng ñaõ goùp phaàn<br /> ñöôïc caûi thieän toát. Neáu so saùnh vôùi chaát chuyeån dòch cô caáu caùc ngaønh kinh teá cuûa<br /> löôïng taêng tröôûng kinh teá cuûa Vieät Nam thì tænh theo höôùng tích cöïc, tyû troïng caùc<br /> <br /> 56<br /> Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 4(6) - 2012<br /> <br /> <br /> ngaønh kinh teá coù giaù trò gia taêng cao chieám 11,4% naêm 2008 vaø 11,3% naêm 2009 vaø so<br /> tyû leä ngaøy caøng lôùn trong cô caáu GDP. Coù vôùi Ñoàng Nai chæ baèng 39,8% naêm 2008 vaø<br /> theå nhaän thaáy raèng, tyû troïng caùc nhoùm 72,3% naêm 2009.<br /> ngaønh noâng laâm nghieäp vaø thuûy saûn coù xu<br /> höôùng giaûm daàn, töø 21,8% naêm 1997 xuoáng<br /> coøn 6,62% naêm 2008. Ngaønh coâng nghieäp<br /> vaø xaây döïng chieám tyû troïng cao nhaát trong<br /> ba khoái ngaønh, taêng töø 53,38% naêm 1997<br /> leân 65,5% naêm 2008. Khu vöïc dòch vuï ñoùng<br /> vai troø ngaøy caøng quan troïng trong neàn<br /> kinh teá, taêng töø 24,35% naêm 1997 leân<br /> thaønh 27,87% naêm 2008. Naêm 2010, cô caáu<br /> kinh teá cuûa tænh laø coâng nghieäp - dòch vuï - Bieåu ñoà 2.2.<br /> noâng nghieäp vôùi tyû troïng töông öùng 60.7% -<br /> Tính toaùn cuûa taùc giaû töø Nieân giaùm Thoáng keâ Bình<br /> 33,9% - 5,4% vaø trong naêm 2011 thì tyû leä<br /> Döông1997-2008, 2010, 2011; töø trong ra ngoaøi: naêm<br /> töông öùng laø 62,8% - 33,2% - 4%. Tuy<br /> 1997, 2000, 2003, 2005, 2008, 2010, 2011).<br /> nhieân, ôû Bình Döông môùi chæ coù söï chuyeån<br /> ñoåi töø noâng nghieäp sang coâng nghieäp trong Cô caáu noäi boä ngaønh coâng nghieäp cuûa<br /> quaù trình coâng nghieäp hoùa maø vaãn chöa coù Bình Döông ñaõ coù söï chuyeån dòch tích cöïc,<br /> söï taùc ñoäng maïnh meõ cuûa chuyeån ñoåi khu ñoù laø gia taêng tyû troïng caùc ngaønh coâng<br /> vöïc dòch vuï; ñoù laø tyû troïng cuûa coâng nghieäp nghieäp cô khí, cheá taïo maùy, ñieän töû; giaûm<br /> – xaây döïng trong cô caáu kinh teá cuûa tænh tyû troïng caùc ngaønh caùc ngaønh söû duïng<br /> chieám khaù cao trong khi tyû troïng cuûa dòch nhieàu lao ñoäng. Tuy nhieân, tyû troïng cuûa<br /> vuï chæ chieám 27,87% naêm 2008 vaø 33,81% nhöõng ngaønh coâng nghieäp coâng ngheä cao söû<br /> naêm 2010. So vôùi caû nöôùc vaø khu vöïc Ñoâng duïng nhieàu chaát xaùm coøn chieám khaù thaáp<br /> Nam Boä, ta thaáy Bình Döông luoân daãn vò coøn caùc ngaønh söû duïng yeáu toá thaâm duïng<br /> trí ñaàu veà toác ñoä taêng tröôûng giaù trò saûn lao ñoäng vaãn chieám moät tyû troïng khaù cao.<br /> xuaát coâng nghieäp. Tuy giaù trò saûn xuaát coâng Ñaây laø nhöõng vaán ñeà caàn heát söùc quan taâm<br /> nghieäp taêng daàn qua caùc naêm nhöng vaãn vì coù lieân quan ñeán tính beàn vöõng cuûa<br /> chöa cao chæ chieám 8,8% so vôùi giaù trò caû ngaønh coâng nghieäp tænh Bình Döông. Khu<br /> nöôùc; so vôùi khu vöïc Ñoâng Nam Boä thì chæ vöïc dòch vuï luoân coù toác ñoä taêng bình quaân<br /> hôn hai ñòa phöông laø Bình Phöôùc vaø Taây ngaøy caøng taêng cao töø 9,2% giai ñoaïn 1997-<br /> Ninh. So saùnh toång möùc baùn leû haøng hoaù 2000 leân 15,5% giai ñoaïn 2001-2005 vaø ñaït<br /> vaø doanh thu dòch vuï caû nöôùc, naêm 2008, 24,18% giai ñoaïn 2006-2010 nhöng vaãn coøn<br /> Bình Döông chæ chieám 2,6% toång möùc baùn chieám tyû troïng khieâm toán trong GDP tænh<br /> leû haøng hoùa vaø doanh thu dòch vuï; naêm Bình Döông vaø cô caáu noäi boä trong ngaønh<br /> 2009 chieám 2,7%. So saùnh toång möùc baùn leû dòch vuï vaãn coøn nhieàu maët haïn cheá. Hieän<br /> haøng hoaù vaø doanh thu dòch vuï cuûa khu vöïc nay, trong cô caáu khu vöïc dòch vuï tænh Bình<br /> Ñoâng Nam Boä, Bình Döông chæ ñoùng goùp Döông vaãn coøn toàn taïi moät soá ñieåm yeáu bao<br /> giaù trò gaàn 8%. So vôùi TP.HCM thì chæ baèng goàm: moät soá dòch vuï quan troïng phuïc vuï<br /> <br /> 57<br /> Journal of Thu Dau Mot university, No4(6) – 2012<br /> <br /> <br /> saûn xuaát nhö hoaït ñoäng khoa hoïc coâng cô sôû quan troïng laø nhöõng ñaùnh giaù cuûa<br /> ngheä, giaùo duïc ñaøo taïo coøn chieám tyû troïng chính caùc doanh nghieäp ñang ñaàu tö kinh<br /> thaáp ; caùc dòch vuï caàn thieát cho phaùt trieån doanh taïi caùc tænh thaønh phoá trong caû nöôùc.<br /> kinh teá nhö taøi chính, ngaân haøng; dòch vuï Thoâng qua PCI, chính quyeàn ñòa phöông seõ<br /> tö vaán, kinh doanh baát ñoäng saûn chöa phaùt coù cô hoäi raø soaùt laïi caùc chính saùch kinh teá<br /> trieån töông xöùng; caùc dòch vuï phuïc vuï caù laïc haäu, khoâng phuø hôïp ñeå töø ñoù ñöa ra caùc<br /> nhaân vaø coäng ñoàng chöa phaùt trieån.Cô caáu chính saùch hôïp lí nhaèm thu huùt ñaàu tö,<br /> kinh teá ngaønh noâng nghieäp tænh Bình phaùt trieån kinh teá vaø naâng cao ñôøi soáng<br /> Döông tuy coù söï chuyeån dòch song khaù ngöôøi daân.<br /> chaäm vaø phaûn aùnh trình ñoä phaùt trieån coøn Baûng 2.4. Toång hôïp keát quaû chæ soá PCI<br /> khaù thaáp trong lónh vöïc noâng nghieäp. cuûa Bình Döông giai ñoaïn 2005-2011<br /> Trong cô caáu noâng nghieäp, giaù trò saûn phaåm<br /> Ñieåm toång Keát quaû xeáp Nhoùm ñieàu<br /> ngaønh troàng troït vaãn chieám tyû troïng cao Naêm<br /> hôïp haïng haønh<br /> trong khi ngaønh chaên nuoâi, ñaëc bieät laø<br /> 2005 76.82 1 Raát toát<br /> ngaønh dòch vuï phuïc vuï saûn xuaát noâng<br /> 2006 76.23 1 Raát toát<br /> nghieäp chieám tyû troïng coøn raát thaáp.<br /> 2007 77.20 1 Raát toát<br /> Qua phaân tích treân, ta coù theå nhaän thaáy<br /> 2008 71.76 2 Raát toát<br /> cô caáu ngaønh kinh teá cuûa tænh Bình Döông<br /> 2009 74.01 2 Raát toát<br /> hieän phaùt trieån chöa thöïc söï caân ñoái, dòch<br /> 2010 65.72 5 Toát<br /> vuï phaùt trieån chöa töông xöùng vôùi toác ñoä<br /> 2011 63.99 10 Toát<br /> taêng tröôûng saûn xuaát coâng nghieäp vì ña<br /> Nguoàn: http://www.pcivietnam.org/<br /> phaàn laø nhöõng dòch vuï ñôn giaûn chöa ñem<br /> laïi giaù trò gia taêng cao. Toùm laïi, quaù trình Trong suoát giai ñoaïn 2005-2009, naêm<br /> thöïc hieän chuyeån dòch cô caáu kinh teá theo naøo Bình Döông cuõng ñöôïc xeáp vaøo nhoùm<br /> höôùng coâng nghieäp; thöông maïi, dòch vuï vaø coù chæ soá caïnh tranh caáp tænh, thaønh (PCI)<br /> noâng nghieäp cuûa Bình Döông ñaõ ñi ñuùng vaøo loaïi raát toát. Ba naêm lieàn 2005, 2006,<br /> ñònh höôùng vaø ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû nhaát 2007 ñöùng ñaàu; naêm 2008 vaø naêm 2009<br /> ñöùng thöù hai. Ñieàu naøy cho thaáy raèng: Bình<br /> ñònh song cuõng phaûi coù nhöõng chính saùch<br /> Döông ñaõ coù moät moâi tröôøng phaùp lí vaø quaûn<br /> cuï theå quyeát lieät, hieäu quaû hôn ñoái vôùi<br /> lí nhaø nöôùc toát nhaát caû nöôùc hieän nay, vöôït<br /> nhöõng vaán ñeà coøn toàn taïi ñeå Bình Döông coù<br /> troäi hôn haún caùc ñòa phöông khaùc trong caû<br /> theå tieáp tuïc taêng tröôûng theo höôùng oån<br /> nöôùc. Naêm 2011, vò trí cuûa Bình Döông ñaõ<br /> ñònh, beàn vöõng trong töông lai.<br /> tuït xuoáng thöù 10 trong baûng xeáp haïng Chæ soá<br /> 2.4. Naêng löïc caïnh tranh<br /> naêng löïc caïnh tranh (PCI) caáp tænh nhöng<br /> Ñeå ñaùnh giaù veà naêng löïc caïnh tranh cuûa vaãn ñöùng trong nhoùm ñaàu danh saùch PCI<br /> tænh, ñeà taøi söû duïng chæ soá naêng löïc caïnh khu vöïc mieàn Ñoâng Nam Boä. Ñeå ñaït ñöôïc<br /> tranh caáp tænh (PCI-The Provincial chæ soá caïnh tranh caáp tænh cao nhö treân<br /> Competitiveness Index ). Ñaây laø chæ soá ñöôïc chính laø do söï nhaïy beùn, naêng ñoäng, linh<br /> coâng boá laàn ñaàu tieân vaøo naêm 2005; laø keát hoaït vaø nhaát quaùn cuûa caùc caáp laõnh ñaïo tænh<br /> quaû cuûa moät quaù trình nghieân cöùu, döïa treân Bình Döông veà quan ñieåm, bieän phaùp chæ<br /> <br /> 58<br /> Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 4(6) - 2012<br /> <br /> <br /> ñaïo thöïc hieän ñöôøng loái ñoåi môùi baèng caùch phaân hoùa thu nhaäp ñang dieãn ra treân ñòa<br /> taïo ra moâi tröôøng kinh doanh thoâng thoaùng, baøn tænh Bình Döông. Xeùt veà möùc ñoä baát<br /> haáp daãn, coù tính caïnh tranh ñeå khuyeán bình ñaúng trong phaân phoái thu nhaäp, heä soá<br /> khích moïi thaønh phaàn kinh teá ñaàu tö tham Gini khoaûng 0.3 cho thaáy möùc ñoä baát bình<br /> gia saûn xuaát; thöôøng xuyeân quan taâm giuùp ñaúng trong phaân phoái thu nhaäp ôû möùc<br /> ñôõ caùc nhaø ñaàu tö vaø doanh nghieäp giaûi töông ñoái thaáp, tuy nhieân heä soá Gini coù xu<br /> quyeát caùc vöôùng maéc; ñoàng thôøi thöïc hieän höôùng taêng nheï töø 0.3081 naêm 2002 leân<br /> vieäc kieåm tra giaùm saùt khi caàn thieát. 0.3401 naêm 2006. Heä soá naøy cho thaáy maëc<br /> 2.5. Caùc vaán ñeà moâi tröôøng vaø coâng duø coù söï cheânh leäch lôùn trong phaân phoái<br /> baèng xaõ hoäi thu nhaäp giöõa nhoùm daân cö giaøu nhaát vaø<br /> nhoùm daân cö ngheøo nhaát nhöng nhìn chung<br /> Do laø moät tænh coâng nghieäp vôùi quaù<br /> keát quaû taêng tröôûng chia ñeàu cho taát caû caùc<br /> trình phaùt trieån coâng nghieäp hoaù, ñoâ thò<br /> nhoùm daân cö neân baát bình ñaúng trong phaân<br /> hoaù taêng nhanh neân Bình Döông ñaõ taïo ra<br /> phoái thu nhaäp chöa phaûi laø moái lo ngaïi ñoái<br /> nhieàu aùp löïc lôùn veà moâi tröôøng, ñaët ra<br /> vôùi phaùt trieån beàn vöõng cuûa Bình Döông<br /> nhieàu thaùch thöùc giöõa yeâu caàu baûo veä moâi<br /> hieän nay, tuy nhieân xu höôùng taêng leân laø<br /> tröôøng vaø lôïi ích taêng tröôûng kinh teá. Hieän<br /> ñaùng lo ngaïi.<br /> nay, saûn xuaát coâng nghieäp coù theå gaây oâ<br /> nhieãm moâi tröôøng töø caùc nguoàn chaát thaûi Taêng tröôûng kinh teá töông ñoái cao coù<br /> raén, nöôùc thaûi vaø khí thaûi. Haàu heát caùc ñoâ taùc ñoäng nhö theá naøo tôùi naâng cao möùc<br /> thò treân ñòa baøn tænh Bình Döông hieän nay soáng vaø thu nhaäp? Ñeå ñaùnh giaù taùc ñoäng<br /> chöa taùch rieâng heä thoáng thoaùt nöôùc möa naøy caàn xem xem keát hôïp giöõa taêng tröôûng<br /> vaø nöôùc thaûi, chöa coù heä thoáng thu gom vaø kinh teá tôùi taêng GDP/ñaàu ngöôøi. Theo tính<br /> xöû lí nöôùc thaûi. Trong soá 24 Khu coâng toaùn cuûa taùc giaû, giai ñoaïn 2000-2010, toác<br /> nghieäp (KCN) ñang hoaït ñoäng thì chæ coù 10 ñoä taêng GDP thöïc teá taêng khoaûng<br /> KCN coù nhaø maùy xöû lí nöôùc thaûi 14.7%/naêm, toác ñoä taêng GDP danh nghóa<br /> (NMXLNT) ñang hoaït ñoäng, soá coøn laïi ñang cao hôn, treân 23%/naêm, töùc laø taêng tröôûng<br /> trong quaù trình xaây döïng hoaëc môùi coù döï GDP cuûa Tænh trong tình traïng laïm phaùt<br /> aùn. Ñaây laø haäu quaû cuûa vieäc phaùt trieån khaù cao. Chæ soá CPI lieân tuïc taêng töø 0.47%<br /> khoâng ñoàng boä. naêm 2000 leân ñeán 6.63% naêm 2004 vaø ñænh<br /> ñieåm laø 14.79% naêm 2008; sau ñoù ñaõ giaûm<br /> Veà phaân phoái thu nhaäp, cheânh leäch<br /> maïnh xuoáng coøn 3.45% naêm 2009 vaø taêng<br /> giöõa thaønh thò vaø noâng thoân ngaøy caøng<br /> nheï leân 4.3% naêm 2010. Neáu so saùnh toác ñoä<br /> giaûm cho thaáy keát quaû taêng tröôûng trong<br /> taêng GDP thöïc teá vaø taêng chæ soá CPI thì coù<br /> nhöõng naêm qua cuûa tænh ñaõ laøm giaûm bôùt<br /> theå thaáy thu nhaäp thöïc teá taêng leân khoâng<br /> khoaûng caùch giöõa thaønh thò vaø noâng thoân.<br /> ñaùng keå. Laïm phaùt tuy vaãn trong ngöôõng<br /> Tuy nhieân, söï cheânh leäch thu nhaäp giöõa caùc<br /> moät chöõ soá nhöng ñaùng lo ngaïi laø ñang coù<br /> nhoùm daân cö coù xu höôùng taêng leân, thu<br /> xu höôùng taêng khoâng oån ñònh thì khoù coù<br /> nhaäp bình quaân giöõa nhoùm giaøu nhaát vaø<br /> theá naâng cao ñöôïc thu nhaäp thöïc teá cuûa<br /> nhoùm ngheøo nhaát ñaõ taêng töø 5.33 naêm<br /> ngöôøi daân trong khi caùc nhaân toá taùc ñoäng<br /> 2002 leân 6.22 naêm 2006. Ñieàu naøy chöùng toû<br /> <br /> 59<br /> Journal of Thu Dau Mot university, No4(6) – 2012<br /> <br /> <br /> laøm taêng giaù caû hieän nay chöa theå kieåm hoäi: ñôøi soáng vaät chaát cuûa ngöôøi daân trong<br /> soaùt höõu hieäu ñöôïc. Taùc ñoäng cuûa taêng tænh ñöôïc naâng cao, thu nhaäp bình quaân<br /> tröôûng haàu nhö chöa laøm thay ñoåi cô baûn ñaàu ngöôøi cao hôn bình quaân cuûa caû nöôùc,<br /> ñöôïc möùc soáng ngöôøi daân trong tænh. tyû leä hoä ngheøo thaáp nhaát caû nöôùc. Nhöõng<br /> Tuy nhieân, theo ñaùnh giaù chung, trong lôïi ích töø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá (taêng<br /> nhöõng naêm qua, möùc soáng cuûa ngöôøi daân xuaát khaåu, taêng thu huùt doøng voán ñaàu tö<br /> tænh Bình Döông lieân tuïc ñöôïc naâng cao, tröïc tieáp nöôùc ngoaøi… ) ñöôïc khai thaùc hieäu<br /> theå hieän ôû möùc thu nhaäp bình quaân ñaàu quaû.<br /> ngöôøi taêng nhanh vaø khaù cao so vôùi caùc ñòa – Kinh teá Bình Döông phaùt trieån<br /> phöông khaùc trong caû nöôùc; ñieàu kieän chaêm nhanh nhöng chöa beàn vöõng theå hieän qua<br /> soùc y teá, giaùo duïc vaø ñôøi soáng tinh thaàn cuûa söï ñoùng goùp raát thaáp cuûa nhaân toá naêng suaát<br /> ngöôøi daân cuõng ñöôïc caûi thieän; maëc duø möùc toång hôïp - TFP ñoái vôùi taêng tröôûng kinh teá.<br /> ñoä caûi thieän veà ñôøi soáng tinh thaàn, giaùo duïc Taêng tröôûng kinh teá cuûa Bình Döông thôøi<br /> vaø y teá taêng vôùi möùc ñoä coøn chaäm, chöa gian qua chuû yeáu laø döïa vaøo taêng caùc yeáu toá<br /> töông xöùng vôùi vò theá cuûa tænh. Möùc ñoä vaøo (voán vaø lao ñoäng) töùc taêng tröôûng veà<br /> phaân hoùa giaøu ngheøo cuûa tænh trong giai löôïng. Cô caáu kinh teá coøn chaäm, chöa thöïc<br /> ñoaïn naøy laø khoâng lôùn, thaáp hôn möùc bình söï caân ñoái, hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh<br /> quaân cuûa caû nöôùc, theå hieän möùc ñoä phaân vaø naêng löïc caïnh tranh chöa cao. Veà<br /> phoái thu nhaäp laø töông ñoái bình ñaúng vaø söï chuyeån dòch cô caáu laõnh thoå, vieäc phaùt trieån<br /> thaønh coâng cuûa caùc chöông trình xoùa ñoùi coøn taïo ra söï gia taêng caùch bieät veà thu<br /> giaûm ngheøo cuûa tænh. ÔÛ khu vöïc noâng thoân, nhaäp giöõa caùc vuøng trong tænh (phía Nam<br /> söï phaân hoùa giaøu ngheøo maïnh hôn ôû khu vaø phía Baéc). Nguoàn nhaân löïc goàm lao ñoäng<br /> vöïc thaønh thò, ñaây cuõng laø vaán ñeà caàn löu yù coù chuyeân moân, coù tay ngheà vaø caû lao ñoäng<br /> ñoái vôùi chính quyeàn tænh trong vieäc thöïc phoå thoâng chöa ñaùp öùng kòp yeâu caàu veà soá<br /> hieän caùc chöông trình muïc tieâu veà xoùa ñoùi löôïng laãn chaát löôïng. Ñaàu tö coøn phuï thuoäc<br /> giaûm ngheøo trong thôøi gian tôùi. khaù nhieàu vaøo nguoàn voán beân ngoaøi, chöa<br /> 3. Keát luaän khai thaùc ñöôïc nguoàn voán, naêng löïc noäi<br /> sinh ñeå taïo tieàn ñeà cho coâng nghieäp hoaù -<br /> – Bình Döông laø moät trong soá ít tænh<br /> hieän ñaïi hoaù. Tình traïng oâ nhieãm moâi<br /> daãn ñaàu caû nöôùc veà toác ñoä taêng tröôûng kinh<br /> tröôøng nhaát laø oâ nhieãm nguoàn nöôùc ngaøy<br /> teá nhanh vaø oån ñònh. Cô caáu kinh teá ngaønh<br /> caøng gia taêng; coâng taùc quaûn lí taøi nguyeân<br /> chuyeån dòch ñuùng ñònh höôùng “taêng tyû troïng<br /> gaén vôùi baûo veä moâi tröôøng thöïc hieän chöa<br /> dòch vuï, oån ñònh tyû troïng coâng nghieäp vaø<br /> trieät ñeå, kòp thôøi; vieäc ñaàu tö baûo veä moâi<br /> giaûm tyû troïng noâng nghieäp”. Chaát löôïng<br /> tröôøng chöa ñoàng boä vôùi phaùt trieån kinh teá,<br /> taêng tröôûng cuûa Bình Döông ngaøy caøng caûi<br /> coøn nhieàu haïn cheá veà taàm nhìn, nguoàn voán,<br /> thieän theå hieän qua naêng suaát lao ñoäng taêng<br /> trieån khai caùc döï aùn.<br /> cao, heä soá ICOR ñöôïc giöõ vöõng ôû möùc treân<br /> döôùi 5 trong boái caûnh ICOR caû nöôùc taêng – Do ñaëc thuø kinh teá cuûa tænh phaùt<br /> maïnh. Cuøng vôùi taêng tröôûng kinh teá, Bình trieån theo höôùng xuaát khaåu neân nhaïy caûm<br /> Döông ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu veà maët xaõ vôùi nhöõng bieán ñoäng cuûa tình hình theá giôùi,<br /> <br /> 60<br /> Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 4(6) - 2012<br /> <br /> <br /> aûnh höôûng ñeán muïc tieâu taêng tröôûng. Quaù hoäi veà giaùo duïc, y teá, vieäc laøm, ñaøo taïo ngheà<br /> trình dòch chuyeån lao ñoäng töø tænh khaùc vaø nhaø ôû cho ngöôøi lao ñoäng, anh ninh traät<br /> ñeán Bình Döông naûy sinh nhieàu vaán ñeà xaõ töï, veä sinh moâi tröôøng…<br /> ANALYZING ECONOMIC GROWTH IN LINE WITH THE COMMITMENT TO<br /> SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN BINH DUONG PROVINCE<br /> Trinh Hoang Hong Hue<br /> Vietnam National University Ho Chi Minh City<br /> ABSTRACT<br /> Economic growth towards sustainability is a current issue of urgent and strategic<br /> significance, bearing imperativeness not only on national but also on provincial and city scales.<br /> The paper focuses on the presentation of research outcomes, analysis, evaluation and assessment<br /> on the issue of economic growth in accordance with sustainability in Binh Duong province since<br /> its establishment, from the perspective of economic factors; growth associated with equity and<br /> social progress, with the protection of ecological environment and natural resources through a<br /> number of specific criteria: (1) growth rate, (2) economic efficiency, (3) economic structure, and<br /> (4) competitiveness and the issue of ecological environment – social justice.<br /> Keywords: economic growth, sustainable<br /> TAØI LIEÄU THAM KHAÛO<br /> [1]. Buøi Quang Bình (2010), Moâ hình taêng tröôûng kinh teá Vieät Nam nhìn töø goùc ñoä chuyeån<br /> dòch cô caáu, Taïp chí Khoa hoïc vaø Coâng ngheä, Ñaïi hoïc Ñaø Naüng, soá 5(40).<br /> [2]. Cuïc Thoáng keâ tænh Bình Döông, Nieân giaùm thoáng keâ caùc naêm 1997-2011.<br /> [3]. Cuø Chí Lôïi (2008), Chaát löôïng taêng tröôûng kinh teá ôû Vieät Nam, Taïp chí Nghieân cöùu<br /> Kinh teá, thaùng 11 naêm 2008, trang 3 – 9.<br /> [4]. Leâ Xuaân Baù (2009), Quan heä giöõa taêng tröôûng kinh teá vaø phaùt trieån beàn vöõn g ôû Vieät<br /> Nam, Vieän Nghieân cöùu quaûn lí kinh teá.<br /> [5]. Löu Ngoïc Thònh, Traàn Ñöùc Vui (2008), Chaát löôïng taêng tröôûng kinh teá cuûa Vieät Nam<br /> hieän nay, Vieän Kinh teá vaø chính trò theá giôùi, Tröôøng Ñaïi hoïc kinh teá, Ñại học Quốc gia Hà<br /> Nội.<br /> [6]. Ngoâ Doaõn Vònh, Nguyeãn Hoaøng Haø (2009), Taøi lieäu phaân tích chaát löôïng taêng tröôûng<br /> kinh teá, Vieän chieán löôïc phaùt trieån, Haø Noäi.<br /> [7]. Ngoâ Quang Minh (2010), Chaát löôïng taêng tröôûng kinh teá Ñoàng Nai töø 1999-2009, Hoïc<br /> vieän Chính trò Haønh chính Khu vực II.<br /> [8]. Nguyeãn Chí Haûi, Ñoã Phuù Traàn Tình (2009), Nhöõng luaän cöù khoa hoïc cho phaùt trieån<br /> kinh teá beàn vöõng tænh Bình Döông trong quaù trình coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa, Đề tài<br /> cấp bộ, mã số B2008-76-08.<br /> [9]. Nguyeãn Hoàng Cöø (2008), Taêng tröôûng kinh teá ôû thaønh phoá Ñaø Naüng, beàn vöõng hay<br /> khoâng beàn vöõng, Taïp chí Khoa hoïc vaø Coâng ngheä, Ñaïi hoïc Ñaø Naüng, soá 5(28), 2008.<br /> [10]. Nguyeãn Tueä Anh, Leâ Xuaân Baù (2005), Chaát löôïng taêng tröôûng kinh teá - moät soá ñaùnh giaù<br /> ban ñaàu cho Vieät Nam, Haø Noäi.<br /> [11]. Ñoã Phuù Traàn Tình (2008), Chaát löôïng taêng tröôûng kinh teá treân ñòa baøn TP.HCM,<br /> nhöõng ñaùnh giaù ban ñaàu, Taïp chí Phaùt trieån kinh teá, soá 11/2008.<br /> [12]. Phaïm Thu Trang (2007), Ñaùnh giaù chaát löôïng taêng tröôûng kinh teá cuûa 64 tænh, thaønh<br /> phoá giai ñoaïn 1991-2006, Trung taâm Thoâng tin vaø döï baùo kinh teá xaõ hoäi quoác gia.<br /> <br /> 61<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2