intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

Chia sẻ: Vinh So Lax | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

24
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nghiên cứu phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội thông qua các khía cạnh như vai trò, thực trạng, chất lượng, kinh phí nghiên cứu khoa học của sinh viên. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

PHONG TRAO NGHIÉN CW KHOA HOC<br /> CÙA SINH VIÉN DAI HOC QUÓC GIÀ HA NOI<br /> ThS. LéNOfQuynhNga<br /> San KHCN - DHQGHN<br /> <br /> <br /> MÒDAU<br /> <br /> Dai hoc Quò'c già Ha Noi (DHQGHN) là mot trung tàm dào tao dai<br /> hoc, sau dai hoc, nghién ciiu va ùng dung kboa hoc - cong nghe da<br /> ngành, da llnh vue chat lUdng cao. Do vay ed cà'u to cbiic eiia<br /> DHQGHN bao gom nhiéu trUÒng thành vién, càc khoa trUc thuóe, càc<br /> vien va càc trung tàm nghién ciiu. Hien nay DHQGHN dang tùng<br /> bude phà'n dà'u de dat muc tiéu dào tao va nghién cùu khoa hoc chà't<br /> lUdng cao. Qua nhiéu nàm lién tue, boat dòng nghién ciiu khoa hoc<br /> (NCKH) eùa sinh vién càc trUdng thành vién, càc khoa trUe thuóe dUde<br /> trién khai vdi quy mò Idn va ngày càng ed chat lUdng cao khóng ehi<br /> trong pham vi DHQGHN ma con trong pham vi cà nUdc. Dac biet<br /> DHQGHN ebù trong còng tàc nghién cùu khoa hoc eiia sinh vién, tùng<br /> bude dUa boat dòng này vào né nè'p. Càc boi nghi NCKH eùa sinh vién<br /> dà tra thành boat dong thUdng ky (bang nàm vào kboàng tbàng 5<br /> trong càc trUdng t h à n h vién va càc khoa trUc thuoc déu phàt dòng rong<br /> khip trong sinh vién "Tuin li nghién cùu khoa hoc eùa sinh vién"<br /> phong trào này dà tbu bùt bang nghìn sinh vién tham già nghién cùu<br /> kboa hoc.<br /> <br /> Phong trào NCKH eiia sinh vién trong nàm qua vàn phàt buy<br /> dUdc thè' manh eùa mot trung tàm dào tao da ngành, da llnh vUc, chà't<br /> lUdng cao, diéu này the hien d so' lUdng càc còng trìnb NCKH ma sinh<br /> vién tham già hàng nàm.<br /> <br /> 687<br /> TT D d n vi So de tal NCKH<br /> 1 TrUdng Dai hoc KHTN 306<br /> 2 TrUdng Dai hoc KHXH&NV 760<br /> 3 TrUdng Dai hoc Ngoai ngù 491<br /> 4 Khoa Còng nghe 76<br /> 5 Khoa Kinh té' 139<br /> 6 Khoa Luat 76<br /> 7 Khoa Su pham 55<br /> (So' lUdng càc còng trình NCKH eùa sinh vién DHQGHN nàm hoc<br /> 2003 - 2004)<br /> <br /> Muc dich eùa còng tàc NCKH eùa sinh vién là góp phan nàng cao<br /> chà't lUdng dào tao, dac biet là nguón nhàn lUc co chà't lUdng cao. Qua<br /> day sinh vién sé dUde tiép can vdi nhiing kiè'n thùc mdi ve khoa hoc<br /> còng nghé (KHCN), va co ed boi vàn dung kién thùc da dUdc trang bi<br /> de gòp phan giài quyét càc và'n de cu the dat ra trong khoa hoc va<br /> trong tbUe tién. Trong diéu kién phàt trién nhanh chdng eùa KHCN,<br /> nhà't là còng nghé thòng tin, trong xu huóng toàn ciu boa, ed the coi<br /> sinh vién là lUc lUdng ké tue xùng dàng eùa dói ngù eàn bò khoa hoc<br /> còng nghe eùa nude ta, dac biet là sinh vién dUde làm quen vdi phUdng<br /> phàp NCKH, dUde trang hi phUdng phàp luan hien dai, diéu kbòng the<br /> thiéu khi sinh vién ra trUdng. Tu nhùng nhàn thùc dung d i n co tinh<br /> chién lUdc ve boat dòng NCKH eùa smh vién va nhàm khuyén kbich<br /> sinh vién càc trUdng dai hoc, hoc vién co diéu kién de phàt trién tài<br /> nàng: Tu nàm 1989, Bò trUÒng Bò Dai hoc, Trung hoc chuyèn nghiep<br /> va day nghé (nay là Bò GD&DT) dà ky quyét dinb ban bành Giai<br /> tbuòng "Sinh vién nghién cùu khoa hoc" eùa Bò trudng, tu dò Bò dà<br /> xét va trao giài 13 lan.<br /> <br /> DUdc su quan tàm eùa Bò Giào due va Dào tao, eùa Ban Giàm ddc<br /> DHQGHN phong trào NCKH eùa sinh vién phàt trién vdi quy mò rong<br /> Idn nhu hien nay. Nhùng vàn ban hudng d i n ve nghién cùu KHSVcùa<br /> Bò dà tudng ddi boàn chinh va 6n dinb trong nhiéu nàm. Tu nàm 2001<br /> Bò Giào due va dào tao dà eó ebù trUdng tao diéu kién cho nhùng em<br /> dat giài nhà't NCKH càp bò dUdc nhàn hoc bong hoc d nude ngoài theo<br /> <br /> 688<br /> de àn dào tao eàn bò khoa hoc ky thuàt ò nude ngoài bang ngàn sàch<br /> Nhà nude (tu nàm 1999 tra lai day, moi nàm DHQGHN ed 2 sinh vién<br /> dUde gùi di hoc bang con dUdng trén). Dac biet cùng vdi càc vàn ban<br /> eùa Bò Giào due va Dào tao, DHQGHN cùng dà ed vàn ban so 219/DT<br /> -KHCN ngày 8 thàng 10 nàm 1999 ve "Quy dinb ve còng tàc nghién<br /> cùu khoa hoc eùa sinh vién trong DHQGHN" trong dò diéu 5 quy dinb<br /> "Hàng nàm Hieu trUdng càc trUdng thành vién thuoc DHQGHN quy<br /> dinb mot khoàn kinh phi thich hdp de bò trd cho boat dòng NCKH eùa<br /> sinh vién thuoc ddn vi". Kinh phi này là'y tu càc nguon sau:<br /> <br /> - Kinh phi do Nhà nude cà'p cho càc boat dòng dào tao (tu 1 -2%<br /> kinh phi dào tao hàng nàm eùa trUdng).<br /> <br /> - Kinh phi do nhà nude cà'p cho boat dòng khoa hoc còng nghe<br /> thUdng xuyén eùa trUdng.<br /> <br /> C6 thè nói nguon kinh phi bò trd cho sinh vién NCKH bang ngàn<br /> sàch nhà nude con han che (kboàng 40 trieu dong/1 nàm cho 1 ddn vi),<br /> xong phan nào cùng dong vién khuyén kbich càc em say me NCKH.<br /> Co nhiéu sinh vién nàm thù 2 cùng tham già NCKH va dà dat giài cao<br /> eùa Bo GD&DT nhU em: Le Thi Minh Hién sinh vién Khoa Ngòn ngù<br /> va Vàn hoà Anh My- TrUdng Dai hoc Ngoai ngù vdi de tài "Bude d i u<br /> khào sàt càc biéu hien giao tiép ngòn ngù trén dien thoai" (còng trình<br /> dat giài nhà't). Em Le Thi NhU Quynh, sinh vién nàm thù 2, khoa Kinh<br /> té - DHQGHN vdi de tài "Trung Quò'c già nhap WTO va bài hoc kinh<br /> nghiem dò'i vdi Viet Nam" (còng trình dat giài nhì). Em Bùi Tién Dat,<br /> sinh vién nàm thù 2 khoa Luàt - DHQGHN vdi de tài "Nghién cùu so<br /> sành chinh the eùa Còng hoà Phàp va lién bang Nga" (còng trình dat<br /> giài nhì) v.v.<br /> <br /> Bàt d i u tu nàm hoc 1999-2000 Bò giào due va Dào tao dà uy<br /> quyén cho 2 DHQG dUde ehà'm càc còng trìnb NCKH eùa sinh vién va<br /> Bo chi tham dinb lai ké't qua. Diéu do chùng tò Bò dà tin tudng va trao<br /> quyén tu ebù cao cho 2 DHQG. Chùng ta hoàn toàn co quyén tu hào<br /> khi nhìn lai t h à n h tich NCKH ma sinh vién DHQGHN dà dat dUde tu<br /> nàm 1999 dén nay:<br /> <br /> <br /> 689<br /> Nàm Giài n h à t Giài n h ì Giài b a Gài k h u y é n k h i c h<br /> <br /> 1999 3 9 13 3<br /> <br /> 2000 4 5 12 3<br /> <br /> 2001 2 4 9 18<br /> <br /> 2002 2 4 7 18<br /> <br /> 2003 2 3 6 12<br /> <br /> 2004 Bo chUa xét<br /> <br /> Theo dành già eùa càc chuyén già, trong s6' nhùng còng trình du<br /> giài ed nhiéu còng trình dUdc dành già là ed già tri thUe tién cao: Sau<br /> day là mot so'vi du:<br /> <br /> Còng trình "Dac diém quang hoà vàng Tra Nàng" do sinh vién<br /> Nguyén Thi Hoàng Ha, K4 eù nhàn tài nàng Dia chà't, TrUdng Dai hoc<br /> Khoa hoc Tu nhién (DHTN) dudi sU hUdng d i n eùa PGS.TSKH.<br /> Nguyén Vàn Nhàn.<br /> <br /> Còng trình "Phan lap va biéu hien gen Flie3 ma hoà kbàng<br /> nguyén roi eùa vi khuan Salmonella Typhimuohum trong té hào<br /> Eseberichia coH BL 21"do sinh vién Nguyén Thi Tbu Hàng, K3 eù<br /> nhàn tài nàng Sinh hoc, TrUdng Dai hoc KHTN, do GS.TS.Lé Dình<br /> Ludng va TS. TrUdng Nam Hai huóng d i n .<br /> <br /> Còng trình "Nghién cùu xày dUng robot di dong thòng minh boat<br /> dong tu quan tri" do 2 sinh vién Tran PhUdng Hoa va Pham Duy<br /> Hung, K44 Khoa Còng nghé - DHQGHN, dudi sU hUdng d i n eùa TS.<br /> Tran Quang Vinh v.v.<br /> <br /> Cùng vdi thành tich eùa càc sinh vién tham già va dat giài, khóng<br /> thè khòng ghi nhàn va dành già cao còng lao dong gòp eùa càc giàng<br /> vién, càc nhà khoa hoc giàu tàm huyé't vdi còng tàc NCKH eùa sinh<br /> vién. Càc GS tiéu biéu nbu GS.TS. Dang Nhu Tai eàn bò giàng day<br /> khoa Hoà hoc - TrUdng Dai hoc KHTN trong 2 nàm hén déu co sinh<br /> vién dat giài nhà't eùa Bò GD&DT.<br /> <br /> <br /> 690<br /> Cd dUdc nhùng thành tich NCKH nhU trén cùng là nhd ehi dao<br /> quan tàm sau sàt eùa Ban Giàm dò'e DHQGHN, Hieu trudng càc<br /> trUÒng thành vién, ebù nhiem càc khoa trUe thuoc dà quan tàm ehi<br /> dao, dong vién khuyén khich va tao diéu kién de sinh vién tham già<br /> va tùng bude nàng cao chà't lUdng NCKH, day manh trién khai ùng<br /> dung. Dò là nguón dong vién lón lao dò'i vdi the he tré DHQGHN trong<br /> phong trào NCKH sinh vién.<br /> <br /> <br /> TÀI LIÉU THAM KHÀO<br /> 1. Bào cào tong ké't còng tàc xét tang Giài thUdng 'Sinh vién nghién<br /> cùu khoa hoc" lan thù 13 eùa Bò Giào due va Dào tao.<br /> 2. Bào cào tong ké't còng tàc nghién cùu khoa hoc nàm hoc 2000 -2001<br /> va xày dUng kéhoach 2001 -2005 eùa trUdng DHKHXH&NV.<br /> 3. Bào Giào due va Thdi dai so' 21 ngày 16/2/2002.<br /> 4. Ké hoach khoa hoc va còng nghé eùa DHQGHN nàm 2005.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 691<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2