intTypePromotion=1
ADSENSE

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG - CHƯƠNG 2

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

208
lượt xem
76
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PHÂN TÍCH CÁC THÔNG SỐ VẬT LÝ BÀI 3: pH, EC, ĐỘ MẶN 1. Ý nghĩa môi trường độ pH pH là một thuật ngữ chỉ độ acid hay bazơ của một dung dịch, pH ảnh hưởng đến các quá trình sinh học trong nước và có ảnh hưởng đến sự ăn mòn, hòa tan các vật liệu. Trong kỹ thuật môi trường, pH được quan tâm trong các lĩnh vực như quá trình keo tụ, quá trình làm mềm nước, quá trình khử trùng, ổn định nước… ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG - CHƯƠNG 2

  1. Phöông phaùp phaân tích caùc chæ tieâu moâi tröôøng - ThS. Ñinh Haûi Haø CHÖÔNG 2 PHAÂN TÍCH CAÙC THOÂNG SOÁ VAÄT LYÙ BAØI 3: pH, EC, ÑOÄ MAËN 1. YÙ nghóa moâi tröôøng ñoä pH pH laø moät thuaät ngöõ chæ ñoä acid hay bazô cuûa moät dung dòch, pH aûnh höôûng ñeán caùc quaù trình sinh hoïc trong nöôùc vaø coù aûnh höôûng ñeán söï aên moøn, hoøa tan caùc vaät lieäu. Trong kyõ thuaät moâi tröôøng, pH ñöôïc quan taâm trong caùc lónh vöïc nhö quaù trình keo tuï, quaù trình laøm meàm nöôùc, quaù trình khöû truøng, oån ñònh nöôùc… Trong xöû lyù nöôùc thaûi baèng phöông phaùp sinh hoïc, chæ tieâu pH ñöôïc duy trì trong giôùi haïn toái öu ñeå sinh vaät phaùt trieån, thöôøng 6.5-7.5 H2O ↔ H+ + OH- pH = -lg[H+] pH + pOH = 14 2. Thöïc haønh Trong phaàn naøy sinh vieân seõ thöïc taäp söû duïng maùy ño pH - Laéc ñeàu maãu tröôùc khi ñoå ra coác 100ml ñeå ño - Röûa saïch ñieän cöïc baèng bình tia - Baät maùy, nhuùng ñieän cöïc vaøo maãu caàn ño - Ñôïi cho giaù trò pH treân maùy oån ñònh ñoïc keát quaû - Röûa saïch ñieän cöïc baèng nöôùc caát, ngaâm ñieän cöïc vaøo dd baûo quaûn ñieän cöïc. 3. EC, ñoä maën Giaùo vieân höôùng daãn sinh vieân söû duïng maùy ño 4. Caâu hoûi Ñôn vò ño EC vaø ñoä maën laø gì? -22-
  2. Phöông phaùp phaân tích caùc chæ tieâu moâi tröôøng - ThS. Ñinh Haûi Haø BAØI 4: CHAÁT RAÉN 1. Giôùi thieäu chung 1.1. YÙ nghóa moâi tröôøng Chaát raén trong nöôùc bao goàm chaát raén toàn taïi ôû daïng lô löûng vaø daïng hoøa tan. Trong nöôùc coù haøm löôïng chaát raén cao gaây caûm quan khoâng toát vaø caùc beänh ñöôøng ruoät cho con ngöôøi. 1.2 Caùc ñònh nghóa Chaát raén toång coäng (TS) = Chaát raén lô löûng (SS) + Chaát raén hoøa tan (TDS) Chaát raén oån ñònh (thaønh phaàn laø caùc chaát voâ cô): laø phaàn coøn laïi cuûa chaát raén toång coäng sau khi ñoát ôû 550OC Chaát raén khoâng oån ñònh hay coøn goïi laø chaát raén bay hôi (VS - thaønh phaàn laø caùc chaát höõu cô): laø löôïng chaát raén toång coäng maát ñi sau khi ñoát ôû 550OC 2. Thöïc haønh 2.1 Xaùc ñònh chaát raén toång coäng (Total Soilds) - Chuaån bò coác söù ñaõ saáy khoâ ôû 100oC trong 1h, để nguội trong bình huùt ẩm đến nhiệt độ phoøng, caân coác xaùc ñònh khoái löôïng coác ban ñaàu mo (mg) - Choïn theå tích maãu sao cho löôïng caën naèm trong khoaûng 2,5-200mg, laéc ñeàu maãu tröôùc khi söû duïng - Cho maãu vaøo coác saáy ôû 100oC ñeå laøm bay hôi nöôùc - Ñeå nguoäi trong bình huùt aåm ñeán nhieät ñoä phoøng - Caân xaùc ñònh khoái löôïng m1 (mg) Chaát raén toång coäng(mg/l) = (m1 – mo)x1000/Vmaãu(ml) 2.2 Xaùc ñònh chaát raén bay hôi (VS – Volatile Solids) - Tieáp tuïc lấy coác ôû treân ñem nung ôû 550OC - Ñeå nguoäi trong bình huùt aåm ñeán nhieät ñoä phoøng - Caân xaùc ñònh khoái löôïng m2 (mg) Chaát raén bay hôi (mg/l) = (m1 – m2)x1000/Vmaãu(ml) 2.3 Xaùc ñònh chaát raén lô löûng (Suspended Soilds) baèng phöông phaùp khoái löôïng - Chuaån bò giaáy loïc sôïi thuûy tinh ñaõ saáy khoâ ôû 100oC trong 1h, caân giaáy loïc xaùc ñònh khoái löôïng ban ñaàu m3 (mg) - Loïc moät theå tích maãu phuø hôïp qua giaáy loïc (maãu ñaõ troän ñeàu tröôùc khi loïc) - Saáy giaáy loïc ôû 100oC ñeå laøm bay hôi nöôùc - Ñeå nguoäi trong bình huùt aåm ñeán nhieät ñoä phoøng - Caân xaùc ñònh khoái löôïng m4 (mg) Chaát raén lô löûng (mg/l) = (m4 – m3)x1000/Vmaãu(ml) 2.4 Xaùc ñònh chaát raén lô löûng (SS) baèng phöông phaùp ño quang Laéc ñeàu maãu trong bình, laáy 50ml maãu vaøo coác 100ml Baät maùy, vaøo maõ chöông trình 630-Enter -23-
  3. Phöông phaùp phaân tích caùc chæ tieâu moâi tröôøng - ThS. Ñinh Haûi Haø Chænh böôùc soùng veà 810nm Cho nöôùc caát vaøo Curet ñeán vaïch traéng, đặt vào buồng đo, đậy nắp, nhaán Zero cho maøn hình xuaát hieän 0.SUSP.SOLIDS Cho maãu vaøo Curvet, baám read ñoïc giaù trò ño. 2.5 Xaùc ñònh chaát raén hoøa tan (TDS) Giaùo vieân höôùng daãn sinh vieân söû duïng maùy ño 2.6 Một số chỉ số khaùc SVI: chỉ số lắng của buøn V 1000 SVI SS Trong đoù: SS: chất rắn lơ lửng (mg/l) V: thể tích lớp buøn lắng sau 30 phuùt trong ống Imhoff 1000ml (l) SVI < 100: buøn lắng tốt SVI >100: buøn nổi bề mặt nhiều 100< SVI < 200: buøn nổi ít 3. Caâu hoûi 1. Giaûi thích taàm quan troïng cuûa vieäc phaân tích chaát raén trong caùc lónh vöïc: a. Haøm löôïng chaát raén hoøa tan vaø vieäc caáp nöôùc ñoâ thò. b. Chaát raén toång coäng vaø chaát raén bay hôi ñoái vôùi nöôùc thaûi vaø buøn laéng. c. Chaát laéng ñöôïc vaø nöôùc thaûi sinh hoaït. 2. Döï ñoaùn keát quaû phaân tích vaø giaù trò thöïc khi xaùc ñònh haøm löôïng chaát raén trong caùc ñieàu kieän sau: a. Coác nung coøn aåm. b. Xaùc ñònh toång chaát raén bay hôi khi tæ leä magan carbonate chöùa trong maãu cao. -24-
  4. Phöông phaùp phaân tích caùc chæ tieâu moâi tröôøng - ThS. Ñinh Haûi Haø BAØI 5: ÑOÄ ÑUÏC 1. Giôùi thieäu chung 1.1. YÙ nghóa moâi tröôøng Ñoä ñuïc cuûa nöôùc baét nguoàn töø söï hieän höõu cuûa voâ soá vaät theå li ti ôû traïng thaùi huyeàn phuø nhö ñaát seùt, vaät chaát höõu cô vaø voâ cô, vi sinh vaät goàm caùc loaïi phieâu sinh ñoäng vaät. 1.2. Nguyeân taéc Nguyeân taéc cô baûn cuûa phöông phaùp naøy döïa treân söï haáp thu aùnh saùng cuûa caùc caën lô löûng coù trong dung dòch. 1.3. Caùc trôû ngaïi Caën lôùn coù khaû naêng laéng nhanh, curvet baån, coù boït khí trong maãu, ñoä maøu thaät cuûa maãu laø nhöõng nguyeân nhaân aûnh höôûng tôùi keát quaû ñoä ñuïc. A) XAÙC ÑÒNH ÑOÄ ÑUÏC BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP DÖÏNG ÑÖÔØNG CHUAÅN 2. Duïng cuï, thieát bò vaø hoùa chaát 2.1. Duïng cuï vaø thieát bò : Maùy Spectrophotometer. Pipet 5ml, 25ml. 2.2. Hoùa chaát : Dung dòch löu tröõ 4000FTU (söû duïng trong moät thaùng) + Dung dòch 1: hoøa tan 1g hydrazine sulfate (NH2.H2SO4) trong 100ml nöôùc caát. +Dung dòch 2: hoøa tan 10g hexamethylenetetramine (C6H12N4) trong 100ml nöôùc caát. + Hoøa 5,0ml dung dòch 1 vaø 5,0 ml dung dòch 2. Pha loaõng thaønh 100ml vôùi nöôùc caát, sau ñoù ñeå yeân 24 giôø ôû nhieät ñoä 25 3oC. Dung dòch naøy coù ñoä ñuïc laø 4000 FTU. Laéc ñeàu khi söû duïng. - Nöôùc duøng pha loaõng khoâng maøu Dung dịch chuẩn 400 NTU: Lấy 100 ml dung dịch lưu trữ độ đục 4000 NTU pha loãng với nước cất, định mức thành 1000 ml. 3. Thöïc haønh 3.1. Laäp ñöôøng chuaån Pha cheá dung dòch chuaån: pha loaõng töø dung dòch chuaån ñeå coù ñoä ñuïc chuaån theo baûng sau : STT 0 1 2 3 4 5 6 Vdung dòch chuaån (ml) 0 2 4 6 8 10 12 400FTU Vnöôùc caát (ml) 100 98 96 94 92 90 88 Ñoä ñuïc (FTU) 0 8 16 24 32 40 48 Ño ñoä haáp thu cuûa caùc dung dòch chuaån treân maùy spectrophotometer ôû böôùc soùng 450nm. -25-
  5. Phöông phaùp phaân tích caùc chæ tieâu moâi tröôøng - ThS. Ñinh Haûi Haø 4. Caùch tính Töø ñoä maøu vaø ñoä haáp thu cuûa dung dòch chuaån, veõ giaûn ñoà A = f(C), söû duïng phöông phaùp bình phöông cöïc tieåu ñeå laäp phöông trình y = ax + b. Töø giaù trò ñoä haáp thu Am cuûa maãu, tính noàng ñoä Cm. Neáu trò soá Am cuûa maãu vöôït quaù caùc trò soá cuûa dung dòch chuaån, phaûi pha loaõng maãu ñeán noàng ñoä thích hôïp. B) XAÙC ÑÒNH ÑOÄ ÑUÏC BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH CAØI SAÜN TREÂN MAÙY Söû duïng maùy spectrophotometer HACH-DR 2010 Laéc ñeàu maãu trong bình, laáy 50ml maãu vaøo coác 100ml Baät maùy, vaøo maõ chöông trình 750-Enter Chænh böôùc soùng veà 860nm Cho nöôùc caát vaøo Curet ñeán vaïch traéng, nhaán Zero cho maøn hình xuaát hieän 0.FAUTURBIDITY Cho maãu vaøo Curvet, baám read ñoïc giaù trò ño. 5. Caâu hoûi 1. Nguyeân nhaân taïo ñoä ñuïc cho: Doøng soâng, doøng soâng bò oâ nhieãm, nöôùc thaûi sinh hoaït? 2. Coù söï lieân quan naøo giöõa caùc ñôn vò ño ñoä ñuïc: mgSiO2/l, FTU, NTU? BAØI 6: ÑOÄ MAØU 1. Giôùi thieäu chung 1.1. YÙ nghóa moâi tröôøng Maøu cuûa nöôùc thieân nhieân do muøn, phieâu sinh vaät, caùc saûn phaåm töø söï phaân huûy chaát höõu cô taïo ra. Tuy nhieân moät soá ion kim loaïi hay nöôùc thaûi coâng nghieäp cuõng laø nguyeân nhaân gaây cho nöôùc coù maøu. Theo thoùi quen chuùng ta nghó maøu cuûa nöôùc laø maøu quan saùt ñöôïc ngay sau khi laáy maãu. Thöïc ra ñaây chæ laø maøu bieåu kieán goàm moät phaàn töø chaát caùc chaát hoøa tan vaø phaàn coøn laïi do chaát huyeàn phuø taïo thaønh. Vì vaäy maøu bieåu kieán ñöôïc xaùc ñònh ngay treân maãu nguyeân thuûy maø khoâng caàn loaïi boû chaát lô löûng. Ngoaøi ra coøn coù ñoä maøu thöïc cuûa maãu. Ñoä maøu thöïc ñöôïc xaùc ñònh treân maãu ñaõ qua ly taâm ñeå loaïi boû caùc haït lô löûng. Khoâng neân loïc ñeå loaïi boû caùc haït lô löûng trong nöôùc vì caùc caáu töû maøu coù theå bò haáp phuï treân giaáy loïc. 1.2. Nguyeân taéc Nguyeân taéc cô baûn cuûa phöông phaùp naøy döïa treân söï haáp thu aùnh saùng cuûa caùc hôïp chaát maøu coù trong dung dòch. 1.3. Caùc trôû ngaïi Ñoä ñuïc aûnh höôûng ñeán ñoä maøu thöïc cuûa maãu. Ngoaøi ra ñoä maøu coøn tuøy thuoäc vaøo pH cuûa nöôùc, do ñoù trong baûng keát quaû cần ghi roõ pH luùc xaùc ñònh ñoä maøu. -26-
  6. Phöông phaùp phaân tích caùc chæ tieâu moâi tröôøng - ThS. Ñinh Haûi Haø A) XAÙC ÑÒNH ÑOÄ MAØU BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP DÖÏNG ÑÖÔØNG CHUAÅN 2. Duïng cuï, thieát bò vaø hoùa chaát 2.1. Duïng cuï vaø thieát bò Maùy Spectrophotometer. Pipet 10ml, 50ml. 2.2. Hoùa chaát Dung dòch maøu chuaån potassium chloroplatinate K2PtCl6 (töông öùng vôùi 500 ñôn vò maøu Pt-Co). Hoøa tan 1,246g K2PtCl6 vaø 1g CoCl2.6H20 trong nöôùc caát + 100ml HCl ñaäm ñaëc, ñònh möùc ñeán 1000ml baèng nöôùc caát. 3. Thöïc haønh 3.1. Laäp ñöôøng chuaån: 1ml dung dòch chuaån = 500 Pt-Co STT 0 1 2 3 4 5 Vdung dòch maøu chuaån (ml) 0 5 10 15 20 25 Vnöôùc caát (ml) 50 45 40 35 30 25 Ñoä maøu Pt-Co 0 50 100 150 200 250 Ño ñoä haáp thu cuûa caùc dung dòch chuaån ôû böôùc soùng 455nm. B) XAÙC ÑÒNH ÑOÄ MAØU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH CAØI SAÜN TREÂN MAÙY Söû duïng maùy spectrophotometer HACH-DR 2010 Baät maùy, vaøo maõ chöông trình 120-Enter Chænh böôùc soùng veà 455nm Cho nöôùc caát vaøo Curet ñeán vaïch traéng, nhaán Zero cho maøn hình xuaát hieän 0.Units PtCo APHA Cho maãu vaøo Curvet, baám read ñoïc giaù trò ño. 4. Caâu hoûi - Nguyeân nhaân gaây ra ñoä maøu? - Theá naøo laø ñoä maøu bieåu kieán, ñoä maøu thöïc? -27-
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2