intTypePromotion=1

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh tai biến mạch máu não trong y học p1

Chia sẻ: Vanthi Bichtram | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
86
lượt xem
5
download

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh tai biến mạch máu não trong y học p1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình bày được phương pháp điều trị tai biến mạch máu não (dùng thuốc và không dùng thuốc của y học cổ truyền). 6. Giải thích được cơ sở lý luận cuả việc điều trị tai biến mạch máu não bằng YHCT. 1. ĐẠI CƯƠNG 1.1. Định nghĩa Tai biến mạch máu não (TBMMN) được định nghĩa la “dấu hiệu phát triển nhanh chóng trên lâm sang của một hội chứng thần kinh nặng nề, thường do nguyên nhân mạch máu não, đôi khi do nguyên nhân mạch máu của cuống mạch máu não nằm ở cổ, tiên lượng sinh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh tai biến mạch máu não trong y học p1

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ to to k k lic lic BỆNH TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO TRONG Y HỌC C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 5. Tr×nh bày ®ưîc phư¬ng ph¸p ®iÒu trÞ tai biÕn m¹ch m¸u n·o (dïng thuèc và kh«ng dïng thuèc cña y häc cæ truyÒn). 6. Gi¶i thÝch ®ưîc c¬ së lý luËn cu¶ viÖc ®iÒu trÞ tai biÕn m¹ch m¸u n·o b»ng YHCT. 1. ĐẠI CƯƠNG 1.1. §Þnh nghÜa Tai biÕn m¹ch m¸u n·o (TBMMN) ®ưîc ®Þnh nghÜa la “dÊu hiÖu ph¸t triÓn nhanh chãng trªn l©m sang cña mét héi chøng thÇn kinh nÆng nÒ, thưêng do nguyªn nh©n m¹ch m¸u n·o, ®«i khi do nguyªn nh©n m¹ch m¸u cña cuèng m¹ch m¸u n·o n»m ë cæ, tiªn lưîng sinh tån còng như tiªn lưîng chøc n¨ng cña thÇn kinh tïy thuéc vao nguyªn nh©n va møc ®é lan réng cña
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k tæn thư¬ng”. Như vËy, theo ®Þnh nghÜa nay trªn l©m sang, ®©y la c¸c biÓu hiÖn bÖnh lý gåm phÇn lín c¸c trưêng hîp ch¶y m¸u trong n·o, ch¶y m¸u dưíi nhÖn, nhòn n·o, thiÕu m¸u n·o tho¸ng qua. Nh÷ng trưêng hîp như tæn thư¬ng hoÆc bÖnh lý cña tÜnh m¹ch n·o (viªm t¾c tÜnh m¹ch n·o) kh«ng ®ưîc ®Ò cËp trong bai nay. §Æc ®iÓm gi¶i phÉu sinh lý cã liªn quan ®Õn tai biÕn m¹ch m¸u n·o. §éng m¹ch n·o gi÷a (®éng m¹ch thưêng g©y TBMMN) cã 2 nh¸nh: 399 Copyright@Ministry Of Health ư Nh¸nh s©u xuÊt ph¸t tõ kho¶ng nÒn, ch¹y trong r·nh Sylvius. Nh¸nh
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k nay dÔ bÞ vì v× la ®éng m¹ch tËn, ph¶i chÞu hËu qu¶ cña viÖc t¨ng cao huyÕt ¸p. ư Nh¸nh n«ng ph©n bè ë vá la mÆt ngoai b¸n cÇu n·o. Nh¸nh n«ng thưêng chÞu hËu qu¶ Ýt h¬n ®èi víi t×nh tr¹ng huyÕt ¸p t¨ng cao nhê hÖ thèng vi m¹ch lín, nhưng ngưîc l¹i dÔ bÞ nhòn n·o v× diÖn cña chóng qu¸ réng. C¸c nh¸nh tËn cïng cña chÊt tr¾ng khi vì dÔ sinh ra khèi tô trong n·o, thưêng liªn quan ®Õn mét dÞ d¹ng m¹ch m¸u n·o (u m¹ch, tói ph×nh…). 1.2. §Æc ®iÓm dÞch tÔ häc ư Theo HiÖp héi Tim m¹ch Mü, n¨m 1977 t¹i Mü cã 1,6 triÖu ngưêi bÞ TBMMN, tư¬ng ®ư¬ng víi sè ngưêi m¾c bÖnh tim do thÊp va b»ng 1/2 sè
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k ngưêi bÖnh m¹ch vanh. ư Theo thèng kª t¹i Mü, h»ng n¨m cã kho¶ng 500000 trưêng hîp TBMMN míi, phÇn lín x¶y ra sau 55 tuæi (Russell, 1983). ư Theo Kurtzke, tû lÖ bÖnh TBMMN míi m¾c h»ng n¨m la 2% cho mäi løa tuæi. Trong ®ã, 12% do ch¶y m¸u trong n·o, 8% do ch¶y m¸u dưíi nhÖn, 69% do lÊp m¹ch. ư T¸c gi¶ Wolf (1978) qua 26 n¨m theo dâi ë nh÷ng ngưêi tõ 65 - 74 tuæi ®· ghi nhËn: + Nhòn n·o do x¬ v÷a ë nam la 58%, ë n÷ la 54%. + Nhòn n·o do lÊp m¹ch n·o ë nam la 16%, ë n÷ la 19%. + Ch¶y m¸u trong n·o ë nam la 5%, ë n÷ la 3%. + Ch¶y m¸u dưíi nhÖn la ë nam la 10%, ë n÷ la 12%. + ThiÕu m¸u n·o tho¸ng qua ë nam la 8%, ë n÷ la 9%.
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k ư VÒ møc ®é tö vong do TBMMN: + §øng hang thø 3 trªn thÕ giíi vÒ tû lÖ tö vong (sau bÖnh tim va ung thư). Theo Russell, tû lÖ tö vong ë giai ®o¹n ®Çu la 15% va 50% bÖnh nh©n sèng sãt bÞ tan phÕ. + N¨m 1977, t¹i Mü cã kho¶ng 182000 trưêng hîp tö vong do TBMMN (chiÕm kho¶ng 1/10 tæng sè tö vong). 2. NGUYªN NH©N Va C¬ CHÕ BÖNH SINH 2.1. Theo y häc hiÖn ®¹i 2.1.1. XuÊt huyÕt n·o ư X¬ mì ®éng m¹ch víi t¨ng huyÕt ¸p. 400 Copyright@Ministry Of Health ư DÞ d¹ng m¹ch m¸u n·o (nhÊt la tói ph×nh). ư U n·o.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản