Quy trình tạm ứng

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
858
lượt xem
343
download

Quy trình tạm ứng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy trình tạm ứng và quyết toán tạm ứng tiền mặt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình tạm ứng

  1. QUY TRÌNH TAÏM ÖÙNG VAØ QUYEÁT TOAÙN TAÏM ÖÙNG TIEÀN MAËT 1. 1. MUÏC ÑÍCH : (Quy trình naøy ñöôïc soaïn thaûo ñeå laøm gi ? giaûi quyeát vaán ñeà gì ?) - Taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù tieàn maët , quaûn lyù coâng nôï taïm öùng nhaèèm söû duïng tieàn voán ñuùng muïc ñích, ñuùng vieäc . - Xaùc ñònh roõ traùch nhieäm quyeàn haïn trong, trình töï taïm öùng vaø quyeát toaùn tieàn taïm öùng . - Löu tröõ chöùng töøø chaët cheõ vaø coù heä thoáng phuïc vuï cho vieäc theo doõi , thanh quyeát toaùn ñuùng ñoái töôïng, naâng cao hieäu quaû söû duïng voán. 2. 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : (Quy trình naøy chi phoái coâng vieäc cuûa caùc phoøng ban boä phaän naøo ? lieät keâ taát caû) Quy trình naøy chi phoái taát caû CBNV trong Coâng ty, thuoäc : -Phoøng ñieàu -Phoøng kinh doanh toång hôïp -Phoøng haønh chính -Phoøng threebond -Thöông xaù tax -Phoøng Keá toaùn -Boä phaän kho, Boác xeáp , ñoáng goùi , phaân loaïi 3. 3. ÑÒNH NGHÓA THUAÄT NGÖÕ & TÖØ VIEÁT TAÉT: (giaûi thích caùc thuaät ngöõ, caùc töø vieát taét söû duïng trong quy trình naøy ) Giaùm ñoác : GÑ Tröôûng phoøng: TP Keá toaùn tröôûng : KTT Keá toaùn thanh toaùn :KTTT Thuû quyõ : TQ Nhaân vieân: NV 4. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO : (Lieät keâ caùc vaên baûn, tieâu chuaån, quy ñònh …, laø cô sôû ñeå soaïn thaûo quy trình naøy keå caû caùc quy trình khaùc trong heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng) -Heä thoáng Taøi khoaûn keá toaùn aùp duïng cho Doanh nghieäp vöøa vaø nhoû Vieät nam, ban haønh theo Quyeát ñònh 144 TC/CÑKT, vaø caùc vaên baûn söûa ñoåi boå sung cheá ñoä keá toaùn -Heä thoáng soå keá toaùn, trong ñoù chuû yeáu laø Soå theo doõi coâng nôï Taïm öùng. -Heä thoáng chöùng töø keá toaùn : Phieáu thu , chi tieàn maët, Phieáu ñeà xuaát Taïm öùng , Phieáu thanh toaùn tieàn taïm öùng . -Tieâu chuaån ISO 9001-2000. 1
  2. 5. MOÂ TAÛ : 5.1. Löu ñoà taïm öùng : Coâng Traùch nhieäm Löu ñoà Bieåu maãu aùp duïng, ñoaïn thöïc hieän (söû duïng caùc kyù hieäu theo quy öôùc ) taøi lieäu lieân quan NV 1 1 Phieáu ñeà xuaát taïm Phieáu ñeà xuaát taïm öùng öùng Phieáu ñeà xuaát taïm GÑ öùng 2 Xem xeùt, duyeät KTTT Phieáu chi Phieáu chi tieàn 4. 4 TQ Phieáu chi 5 5 Chi tieàn Phieáu chi 6 6 Phieáu ñeà xuaát taïm Löu Hoà sô öùng KTTT, TQ Soå theo doõi nôï taïm öùng 2
  3. 5.1 Löu ñoàø quyeát toaùn taïm öùng : Coâng Traùch nhieäm LÖU ÑOÀ Bieåu maãu aùp duïng ñoaïn thöïc hieän Taøi lieäu lieân quan (Söû duïng caùc kyù hieäu theo quy öôùc) 1 NV Phieáu ñeà nghò thanh Ñeà nghò thanh toaùn toaùn Caùc chöùng töø phaùt sinh coù lieân quan 2 KTTT Phieáu ñeà nghò thanh Kieåm tra , ñoái chieáu toaùn Phieáu nhaäp kho, hoaù ñôn VAT,… 3 KTT , GÑ Phieáu ñeà nghò thanh toaùn Xem xeùt, Duyeät 4 KTTT Phieáu chi Phieáu chi Phieáu thu Phieâu thu 5 TQ Phieáu chi Chi hoaëc thu tieàn Phieáu thu 6 KTTT, TQ Phieáu chi ,Phieáu Löu Hoà sô thu, Phieáu ñeà nghò thanh toaùn,Phieáu nhaäp kho, hoaù ñôn VAT,… 3
  4. 5.2. Dieãn giaûi chi tieát Taïm öùng : Coâng Teân Traùch nhieäm Moâ taû thöïc hieän coâng ñoaïn Chuaån chaáp nhaän Bieåu maãu aùp duïng, ñoaïn Coâng ñoaïn (ai laøm ?) (Laøm ñieàu gì & laøm nhö theá naøo, neâu roõ: ôû ñaâu ? luùc naøo ? (Nhö theá naøo laø ñaït/ñöôïc ñoái vôùi hoà sô (Baèng chöùng trong bao laâu ?) coâng ñoaïn) ñeå laïi) Nhaân vieân , Ghi ñuùng, ghi ñuû, caùc yeâu caàu Phieáu ñeà xuaát taïm 1 Trong quaù trình kinh doanh phaùt sinh caùc nghieäp vuï kinh teâ yeâu caàu phaûi coù tieàn voán ñeå thöïc hieän, NV ñeø xuaát cho taïm Tröôûng phoøng trong bieåu maãu laäp saün, coù kyù teân öùng Ñeà xuaát öùng tieàn ñeå thöïc thi nheäm vuï.trình tröôûng phoøng duyeät. cuûa NV vaø tröôûng phoøng . Quyeát ñònh Giaùm ñoác Xem xeùt vaø quyeát ñònh cho taïm öùng Kyù duyeät taïm öùng Phieáu ñeà xuaát taïm öùng 2 Thöïc hieän Keá toaùn thanh Vieát phieáu chi. Ghi roõ noäi dung kinh teá phaùt sinh , Phieáu chi 3 toaùn hoï teân ngöôøi taïm öùng tieàn Thöïc hieän Thuû quyõ Caên cöù vaøo phieáu chi, chi tieàn cho nhaân vieân Ngöôøi nhaän tieàn kyù nhaän vaø ghi Phieáu chi roõ hoï teân, soâ tieàn ñaõ nhaän. 4 Thöïc hieän Keá toaùn thanh Löu ñaày ñuû Hoà sô taïm öùng tieàn Hoàø sô löu ñaày ñuû , coù thöù töï, deã 5 toaùn, Thuû quyõ tìm kieám khi caàn thieát. Haïch toaùn vaoø taøi khoaûn keá toaùn, ghi cheùp soå saùch ñuùng ñoái töôïng 4
  5. 5.2 Dieãn giaûi chi tieát Thanh toaùn taïm öùng: Coâng Teân Traùch nhieäm Moâ taû thöïc hieän coâng ñoaïn Chuaån chaáp nhaän Bieåu maãu aùp duïng, hoà ñoaïn Coâng ñoaïn (ai laøm ?) (Laøm ñieàu gì & laøm nhö theá naøo, neâu roõ: ôû ñaâu ? luùc naøo ? (Nhö theá naøo laø ñaït/ñöôïc ñoái vôùi sô (Baèng chöùng ñeå laïi) trong bao laâu ?) coâng ñoaïn) 1 Ñeà nghò NV Khi thöïc hieän xong nghieäp vuï kinh teá, nhaân vieân taäp Chöùng töø ñaày ñuû, roõ raøng , coù Giaáy ñeà nghò thanh hôïp taát caû chöùng töø phaùt sinh coù lieân quan, laøm Ñeà thöù töï thôøi gian toaùn nghò thanh toaùn ñeå tröø soá tieân maø nhaân vieân ñaõ öùng . Caùc hoaù ñôn chöùng töø lieân quan 2 Kieåm tra,ñoái KTTT Kieåm tra tính hôïp lyù hôïp phaùp cuûa chöùng töø, ñoái chieáu Chöùng töø ñaày ñuû, roõ raøng , coù Giaáy ñeà nghò thanh chieáu toång soá tieàn ñeà nghò thanh toaùn vôùi caùc chöùng töø hoaù thöù töï thôøi gian toaùn ñôn keøm theo. Caùc hoaù ñôn chöùng töø lieân quan 3 Kyù duyeät KTT,GÑ Kieåm tra xem xeùt, kyù duyeät Chöùng töø ñaày ñuû, roõ raøng , coù Giaáy ñeà nghò thanh thöù töï thôøi gian toaùn Caùc hoaù ñôn chöùng töø lieân quan 4 Thöïc hieäân KTTT Vieát phieáu thu laïi toaøn boä soá tieân ñaõ öùng Ghi roõ raøng, ñuùng soá tieàn ñaõ Phieáu thu duyeät Vieát phieáu chi soá tieàn ñöôïc duyeät thanh toaùn Phieáu chi 5 Thöïc hieän TQ Thu laïi tieàn cuûa NV neáu soá tieàn ñaõ öùng lôùn hôn soá Thu chi buø tröø nhau khoâng Phieáu thu ñöôïc duyeät chi nhaàm laãn Phieáu chi Chi theâm tieàn cho NV neáu soá tieàn ñaõ öùng nhoû hôn soá tieàn ñöôïc duyeät chi. 6 Thöïc hieän KTTT, TQ Löu ñaày ñuû Hoà sô taïm öùng tieàn Hoàø sô löu ñaày ñuû , coù thöù töï, Phieáu thu deã tìm kieám khi caàn thieát. Haïch toaùn vaoø taøi khoaûn keá toaùn, ghi cheùp soå saùch Phieáu chi ñuùng ñoái töôïng Giaáy ñeà nghò thanh toaùn Caùc hoaù ñôn chöùng töø lieân quan 5
  6. 6. BIEÅU MAÃU AÙP DUÏNG, HOÀ SÔ: Stt Nhaän bieát Baûo quaûn Baûo veä Thôøi gian löu hoà Caùch huyû hoà sô (Nôi löu hoà sô) (Thaåm quyeàn truy caäp, ai ñöôïc Teân bieåu maãu Kyù hieäu bieåu maãu sô pheùp truy caäp) 1 Phieáu ñeà xuaát taïm öùng ÑXTÖ-LS Phoøng keá toaùn Keá toaùn, Quaûn trò, Giaùm ñoác 10 naêm Chuyeån kho löu tröõ tieáp 10 naêm Giaáy ñeà nghò thanh toaùn 2 ÑNTT-LS Phoøng keá toaùn Keá toaùn, Quaûn trò, Giaùm ñoác 10 naêm Chuyeån kho löu tröõ tieáp 10 naêm 3 Phieáu chi PC-LS Phoøng keá toaùn Keá toaùn, Quaûn trò, Giaùm ñoác 10 naêm Chuyeån kho löu tröõ tieáp 10 naêm 4 Phieáu thu PT-LS Phoøng keá toaùn Keá toaùn, Quaûn trò, Giaùm ñoác 10 naêm Chuyeån kho löu tröõ tieáp 10 naêm 5 6 7 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản