intTypePromotion=1

Sinh trưởng Vi sinh vật

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
385
lượt xem
147
download

Sinh trưởng Vi sinh vật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quan sát hình 38 và cho biết: Sự sinh trưởng của QT vi khuẩn diễn ra qua mấy giai đoạn? Đó là những giai đoạn nào?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh trưởng Vi sinh vật

 1. Bài cũ: Trình bày quy trình muối chua rau quả?
 2. Ch−¬ng II: Sinh tr−ëng vμ sinh s¶n cña vi sinh vËt sinh tr−ëng cña vi sinh vËt
 3. sinh tr−ëng cña vi sinh vËt I. KHÁI NIỆM VỀ SINH TRƯỞNG Sinh trưởng của vi sinh vật là gì? Thời gian thế hệ là gì? Cho ví dụ.
 4. sinh tr−ëng cña vi sinh vËt II. SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI SINH VẬT 1. Nuôi cấy không liên tục: Ph Pha cân bằng as uy vo Log số lượng tế bào ng Quan sát hình 38 và cho biết: Sự sinh hiểu SGK QT vi biế ẩ Hãy tìmtrưởng củavà chokhut:n a Thế diễn là nuôi mấy khôngoliên tục? nào ra qua cấy giai đ ạn? thừ ũy Đó là những giai đoạn nào? al Ph Pha tiềm phát Hình 38: Sơ đồ đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục
 5. sinh tr−ëng cña vi sinh vËt II. SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI SINH VẬT 1. Nuôi cấy không liên tục: Phân tích nội dung SGK hoàn thành PHT theo mẫu sau: Thời gian thực hiện: 7 phút C¸c pha §Æc ®iÓm Pha tiÒm ph¸t Pha Luü thõa Pha C©n b»ng Pha Suy vong
 6. Pha cân bằng Log số lượng tế bào Ph as uy vo ng a thừ ũy al Ph Pha tiềm phát Hình 38: Sơ đồ đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục
 7. sinh tr−ëng cña vi sinh vËt II. SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI SINH VẬT 1. Nuôi cấy không liên tục: Đáp án PHT “ Sự sinh trưởng của QT vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục” C¸c pha §Æc ®iÓm Pha - TÝnh tõ khi vi khuÈn cÊy vμo b×nh b¾t ®Çu sinh tr−ëng - Vi khuÈn thÝch øng víi m«i tr−êng míi tiÒm ph¸t - Tæng hîp m¹nh ADN vμ c¸c enzim chuÈn bÞ ph©n bμo Pha - Trao ®æi chÊt m¹nh Ph©n bμo m¹nh mÏ - Sè l−îng tÕ bμo t¨ng theo luü thõa vμ ®¹t cùc ®¹i Luü thõa - Thêi gian thÕ hÖ ®¹t tíi h»ng sè - Tèc ®é trao ®æi chÊt, sinh tr−ëng gi¶m dÇn do dd c¹n kiÖt Pha - Sè l−îng tÕ bμo ®¹t cùc ®¹i , kh«ng ®æi theo thêi C©n b»ng gian ( tÕ bμo chÕt b»ng tÕ bμo sinh) - Sè tÕ bμo chÕt > sè tÕ bμo sinh do dinh d−ìng qu¸ Pha c¹n kiÖt vμ chÊt ®éc h¹i tÝch luü qu¸ nhiÒu øc chÕ sù Suy vong ph¸t triÓn cña VK
 8. sinh tr−ëng cña vi sinh vËt II. SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI SINH VẬT 1. Nuôi cấy không liên tục: Nrong môi trảy ra phanhiên liênt,nủa thì pha log ởậường ẩn icó sinh trưởng Tếu không x ườngật khôngvong tc ướQTdựa vàovđvithì phả làm ễn ra không? Để nuôi vi sinh v tự suy (đấ ục, c) vi sinh t khu cong digì? em sẽ thu hoạch sinh khối Tại sao? điểm nào là thích hợp? vào thời
 9. sinh tr−ëng cña vi sinh vËt II. SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI SINH VẬT 2. Nuôi cấy liên tục: Thế nào là Van điều khiển. nuôi cấy liên tục? Khí vào Lọc khí Bình nuôi cấy liên tục
 10. sinh tr−ëng cña vi sinh vËt II. SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI SINH VẬT 2. Nuôi cấy liên tục: Đặc điểm sinh trưởng của QT vi khuẩn trong nuôi cấy liên tục?
 11. sinh tr−ëng cña vi sinh vËt Hãy tìm một số ví dụ về ứng dụng tốc độ sinh trưởng nhanh của vi sinh vật thuringiensis sản xuất của con người? B. trong đời sống S¶n xuÊt aa. Glutamic E. Coli Nấm men- Saccar«myces ( KTDT – s¶n xuÊt c¸c s¶n Corynebacterium.glutamic ( s¶n xuÊt biahäc) îu) phÈm snh , r−
 12. Bμi tËp cñng cè Chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt. Đúng Sai C©u 1: C©u 2: Pha cã tèc ®é T§C diÔn ra m¹nh nhÊt Pha nμo cã chÊt ®éc h¹i nhiÒu nhÊt A Pha tiÒm ph¸t A Pha tiÒm ph¸t B Pha luü thõa B Pha luü thõa C Pha suy vong C • Pha suy vong D Pha c©n b»ng D Pha c©n b»ng C©u 3: C©u 4: Nu«i cÊy liªn tôc kh«ng cã pha.? ë pha suy vong nhiÒu tÕ bμo chÕt do A Pha tiÒm ph¸t A ThiÕu dinh d−ìng, thiÕu «xi B Pha c©n b»ng B Thõa chÊt ®éc h¹i, thiÕu «xi. C Pha tiÒm ph¸t, pha c©n b»ng. C ThiÕu dinh d−ìng , thõa chÊt ®éc h¹i • D ThiÕu dinh d−ìng, thừa «xi, thõa D Pha luü thõa, pha tiÒm ph¸t chÊt ®éc h¹i
 13. Bμi tËp cñng cè Sai Pha Pha Pha Pha Đặc điểm tiÒm luü c©n suy ph¸t thõa b»ng vong 1.Sè tÕ bμo sèng trong quÇn thÓ gi¶m dÇn + 2. Sè l−îng vi sinh vËt trong quÇn thÓ ®¹t cùc ®¹i vμ + kh«ng ®æi theo thêi gian. 3. ChÊt dinh d−ìng cña m«i tr−êng c¹n kiÖt vμ + chÊt ®éc h¹i tÝch luü qu¸ nhiÒu . 4. VSV sinh tr−ëng víi tèc ®é lín nhÊt vμ kh«ng ®æi. + 5. Tổng hợp mạnh mẽ ADN và các enzim + + 6. Sè TB cña VSV sinh ra cao h¬n sè TB chÕt ®i 7. Sè TB cña VSV sinh ra b»ng sè TB chÕt ®i + 8. Sinh tr−ëng cña VSV bÞ øc chÕ m¹nh do ®éc tè + 9. VSV thÝch nghi dÇn víi m«i tr−êng + 10. Sè tÕ bμo trong quÇn thÓ VSV t¨ng nhanh. +
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2