SQL Advanced part 4

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
11
download

SQL Advanced part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 2 SQL Advanced (bài 12) SQL GROUP BY and HAVING Tập hợp functions (giống như lệnh SUM) thường cần thiết thêm vào hàm GROUP BY . GROUP BY... được xem thêm vào SQL bởi vì tập hợp các hàm trả về tập hợp của tất cả giá trị của cột theo mọi thời điểm mà họ gọi ra

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SQL Advanced part 4

  1. Phần 2 SQL Advanced (bài 12) SQL GROUP BY and HAVING Tập hợp functions (giống như lệnh SUM) thường cần thiết thêm vào hàm GROUP BY . GROUP BY... được xem thêm vào SQL bởi vì tập hợp các hàm trả về tập hợp của tất cả giá trị của cột theo mọi thời điểm mà họ gọi ra , và ko dùng hàm GROUP BY thì xem như ko thể tìm được số tổng số của những giá trị nhóm cột riêng lẻ . Cú pháp : Trích: SELECT column,SUM(column) FROM table GROUP BY column Ví dụ về GROUP BY : Đây là table "Sales" : Sử dụng câu lệnh SQL để xem những trường có trong table này : Trích: SELECT Company, SUM(Amount) FROM Sales Kết quả : Đoạn code trên sẽ ko có hiệu lực bởi vị cột SUM(Amount) sẽ trả về tổng của tất cả các giá trị trong đó nên hiển thị sai .Mệnh đề GROUP BY sẽ giải quyết được vấn đề này : Trích: SELECT Company,SUM(Amount) FROM Sales GROUP BY Company Kết quả :
  2. Như bạn thấy câu lệnh trên sẽ nhóm những giá trị theo cột Company như vậy các giá trị Amount sẽ phải hiển thị đúng theo sự sắp xếp bên đó. Kết quả W3Schools có giá trị là 12600 vì có 2 trường cộng lại , IBM thì giữ nguyên đúng giá trị của nó. HAVING... Với câu lệnh này có lẽ bạn đã hiểu ý nghĩa của nó vì SQL rất gần với ngôn ngữ bình thường. Cú pháp : Trích: SELECT column,SUM(column) FROM table GROUP BY column HAVING SUM(column) condition value Xem qua ví dụ sau đây bạn sẽ hiểu : Vẫn table Sales : Ta thực hiện lệnh như sau : Trích: SELECT Company,SUM(Amount) FROM Sales GROUP BY Company HAVING SUM(Amount)>10000 Kết quả : Kết quả sẽ hiển thị ra số nào ứng với cột Company có số lượng >10000 (having), vậy chỉ có W3Schools với tổng số là 12600. dondoc (vniss)
Đồng bộ tài khoản