intTypePromotion=1
ADSENSE

Sự khẳng định chủ quyền quốc gia của các Nhà nước quân chủ Việt Nam

Chia sẻ: Cothumenhmong Cothumenhmong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

28
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nghiên cứu sự khẳng định chủ quyền quốc gia của các Nhà nước quân chủ Việt Nam thông qua việc đặt tên nước, định kinh đô, xưng danh hiệu; xác định vấn đề biên giới; chế định triều nghi và chính sách ngoại giao vừa mềm dẻo vừa cương quyết; ý thức tự tôn dân tộc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự khẳng định chủ quyền quốc gia của các Nhà nước quân chủ Việt Nam

 <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> V¯NKQJx–QKFK§TX\QTXŸFJLD<br /> F§DF|FQKyQw¤FTXsQFK§9L‘W1DP<br /> <br /> Y·WK¥SK¹QJ <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> <br /> ½L Y¬ FKË TX\¬Q TXÂF JLD FËD 9L°W 0ÃW O F’F 1K Q‡ÇF TXƒQ FKË 9L°W<br /> <br /> 1DPQJ‡ÄLWDWK‡ÄQJQK˜Fˆ¯QEL 1DP OX…Q F½ × WKÒF WURQJ YL°F NK–QJ ˆ¸QK<br /> <br /> WK†1DPTXÂFV†QK W‡†QJWUX\¬QOFËD FKËTX\¬QTXÂFJLD<br /> <br /> /× 7K‡ÄQJ .L°W O¡Q ˆ¡X WL„QYDQJO„Q E„Q +DLOF’F1KQ‡ÇFTXƒQFKˈàWUL­Q<br /> <br /> G¹QJ V…QJ 1K‡ 1JX\°W ˆà OP JL F 7ÂQJ NKDLY’SGÎQJQKL¬XEL°QSK’SQK•PER<br /> <br /> [ƒPO‡ÈFSK’FKO“FK¿Q[L„X Y°F½KL°XTXFKËTX\¬QTXÂFJLD<br /> <br /> 1DPTX›FVnQKu1DPpŒFo &‚Q FÒ YR QKÑQJ W‡ OL°X ˆ‡ÈF JKL FKªS<br /> <br /> 7LWQKLlQp’QKSKƒQWyLWKLlQWKo WURQJ WK‡ W¸FK FÀ WURQJ EL YL¯W Q\ FKÍQJ<br /> <br /> 1KoKuQJK’FKOšODL[kPSKyP W…L[LQSKƒQW·FKNÖK†QY¬Y¤Qˆ¬WKÒQK¤W<br /> <br /> <br /> 1K©p{QJKuQKNKDQWK£EyLKo 7U‡ºFK¦WF’F1KQ‡ºFTXƒQFK½ˆË<br /> <br /> NK•QJ ˆ¬QK FK½ TX\£Q TXµF JLD E”QJ<br /> '¸FKQJK¶D<br /> YL§F ˆ˜W W„Q Q‡ºF ˆ¬QK NLQK ˆ… [‡QJ<br /> <br /> 6…QJQÍLQ‡ÇF1DPKRQJˆ¯Q‡ÇF1DPÅ GDQKKL§X<br /> <br /> 5DQKJLÇLˆàSKƒQˆ¸QKU“FKU¹LÅV’FKWUÄL<br /> 1‡ÇF 9L°W 1DP WÏ NKL WKQK O¥S ˆ¯Q<br /> <br /> 6DRTXƒQJL FNLDG’Pˆ¯Q[ƒPSK“P QD\ WUL TXD QKL¬X W„Q J¾L WÏ 1K Q‡ÇF<br /> <br /> %¾QED\FÒWKÐ[HPV©FKXÂFO¤\E“LYRQJ  9‚Q/DQJWKÄLF’FYXD+ÉQJˆ¯Q1KQ‡ÇF<br /> <br /> |X /“F WKÄL $Q '‡†QJ 9‡†QJ 1K Q‡ÇF<br /> %L WK† ˆ‡ÈF FRL QK‡ EQ 7X\„Q QJ…Q<br /> 9“Q ;XƒQ WKÄL /× 1DP ¯ 1K‡QJ F½ WK­<br /> ˆÃF O¥S ˆ¡X WL„Q WK­ KL°Q × WKÒF Y¬ FKË<br /> WK¤\ ˆ¯Q WKÄL TXƒQ FKË YL°F ˆ W W„Q Q‡ÇF<br /> TX\¬Q TXÂF JLD FËD GƒQ WÃF 9L°W 1DP %L<br /> ˆà WK­ KL°Q U¼ WLQK WK¡Q Y × WKÒF WÓ W…Q<br /> WK† FÌQJ NK–QJ ˆ¸QK EQ O¶QK Y × FK·<br /> GƒQ WÃF 1ÁL ˆDX P¤W Q‡ÇF Y [‡†QJ P’X<br /> TX\¯W WƒP ER Y° FKË TX\¬Q TXÂF JLD FËD<br /> FËDEDRWK¯K°QJ‡ÄL9L°W1DPˆàˆÀWURQJ<br /> EDR WK¯ K° QJ‡ÄL 9L°W 1DP WK­ KL°Q TXDQ<br /> VXÂWQJK±QQ‚P%˜FWKXÃFˆ­JLQKO“LQ¬Q<br /> ˆL­P Y QK¥Q WKÒF QK¤W TX’Q FËD F’F 1K<br /> ˆÃF O¥S ˆà JLÍS F’F 1K Q‡ÇF × WKÒF U¼<br /> Q‡ÇFTXƒQFKË9L°W1DPY¬Y¤Qˆ¬Q\&½<br /> UQJ K†Q Y¬ FKË TX\¬Q TXÂF JLD 1KÑQJ<br /> WK­ Q½L FKË TX\¬Q TXÂF JLD OX…Q O PÂL<br /> QJ‡ÄL GƒQ ˆ¤W 9L°W Y F’F 1K Q‡ÇF ˆà<br /> TXDQWƒPKQJˆ¡XOTXÂFV’FKFKL¯QO‡ÈF<br /> QK¥Q WKÒF ˆ‡ÈF U•QJ GÉ Q‡ÇF WD F½ QK»Y<br /> FËD W¤W F F’F 1K Q‡ÇF TXƒQ FKË 9L°W<br /> K«SY¬P Wˆ¸DO×QK‡QJGƒQWÃF9L°W1DP<br /> 1DP 4XÂF V’FK FKL¯Q O‡ÈF ˆ½ ˆ‡ÈF WK­<br /> NK…QJ WK¤S NªP Y¬ × FK· WÓ W…Q GƒQ WÃF<br /> KL°QWU„QKDLY¤Qˆ¬F†EQ<br /> &K·QK Y± Y¥\ WÏ WK¯ NÕ ; WUÅ ˆL VDX NKL<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 76“LK¾F4XÂFJLD+1ÃL<br /> <br />  1JKL€QF¾X/¦FKV¼V¯<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> JLQK ˆÃF O¥S WÏ WD\ SKRQJ NL¯Q SK‡†QJ QK‡QJ O“LNK…QJ F½QÍLQRQEDRE¾FYJ¡Q<br /> <br /> %˜F W„Q J¾L FËD Q‡ÇF WD OX…Q F½ FKÑ “L EL„Q JLÇL SK·D %˜F K†Q VR YÇL +RD /‡<br /> <br /> WK­KL°QVÓP“QKP©YF¹QKP×VRV’QK 1K‡QJ F’F QK QJKL„Q FÒX FÌQJ FKR U•QJ<br /> <br /> YÇL TXÂF JLD SK‡†QJ %˜F O’QJ JL¬QJ 7„Q YL°F /× &…QJ 8¢Q GÄL ˆ… Y¬ 7K‚QJ /RQJ<br /> <br /> Q‡ÇF WD WKÄL LQK/„ WK¯ NÕ ; O iyL &˜ FÌQJ FK·QK O VÓ NK–QJ ˆ¸QK U¼ UQJ Y¬ ×<br /> <br /> 9LW WKÄL /×7U¡Q WK¯ NÕ ;,;9 O iyL FK· WÓ O¥S WÓ F‡ÄQJ WÓ Y‡†Q O„Q WÓ ER Y°<br /> <br /> 9LW WKÄL +¿ O iyL 1JX YÇL QJK¶D PÃW FËDGƒQWÃF9L°W1DP7ψ½FKRˆ¯QWK¯NÕ<br /> <br /> QK Q‡ÇF OÇQ P“QK QK‡ WKÄL 1JKL„X ;,; VÓ W¿Q W“L Y SK’W WUL­Q FËD NLQK ˆ…<br /> <br /> 7KX¤QFËD7UXQJ4XÂF 7KÄL/„O¤\O“LW„Q 7K‚QJ /RQJ ˆà FKÒQJ PLQK KÉQJ K¿Q FKR<br /> <br /> iyL 9LW Y ˆ¯Q WKÄL 1JX\®Q WUL¬X 0LQK FKƒQO׈½7X\QKL„QFKRˆ¯QWKÄL1JX\®Q<br /> <br /> 0“QJ J¾L O iyL 1DP 6Ó × WKÒF U¼ UQJ VDX NKL JLQK ˆ‡ÈF FK·QK TX\¬Q *LD /RQJ<br /> <br /> WURQJYL°Fˆ WW„QQ‡ÇFYÏDOVÓNK–QJˆ¸QK ˆà TX\¯W ˆ¸QK ˆ W ˆ… Å 3KÍ ;XƒQ 0 F GÉ<br /> <br /> ×FK·TX\¯WWƒPVÓWÓW…QP“QKP©FËDPÃW Q•P WURQJ NKX YÓF FK·QK JLÑD OàQK WKÀ<br /> <br /> GƒQ WÃF ˆ¿QJ WKÄL FÌQJ O VÓ FK¤S QK¥Q 9L°W 1DP OÍF E¤\ JLÄ QK‡QJ VR YÇL 7K‚QJ<br /> <br /> QKÑQJ WK’FK WKÒF WURQJ PÂL TXDQ K° EDQJ /RQJ 3KÍ ;XƒQ F½ QKÑQJ E¤W OÈL QK¤W<br /> <br /> JLDR%ÅLO©F’FWUL¬Xˆ“LSKRQJNL¯QSK‡†QJ ˆ¸QK&K·QKY±Y¥\WKÓFGƒQ3K’SVDXQ\<br /> <br /> %˜FNK…QJSKLG®GQJNKLFK¤SQK¥QF’FK NK…QJ F¡Q GÉQJ QKL¬X ˆ¯Q VÒF P“QK TXƒQ<br /> <br /> ˆ WW„QQ‡ÇFQK‡Y¥\FËDF’FWUL¬Xˆ“LTXƒQ VÓ Y£Q FKL SKÂL ˆ‡ÈF WUL¬X ˆ±QK QK<br /> <br /> FKË 9L°W 1DP QK‡QJ O¸FK VÐ FKÂQJ QJR“L 1JX\®Q Y± FKÍQJ ˆà FKL¯P ˆ‡ÈF 1DP .Ô<br /> <br /> [ƒPY×FK·FËDGƒQWÃF9L°W1DPˆàFKÒQJ Y %˜F .Ô ˆ W 3KÍ ;XƒQ JLÑD KDL J¾QJ<br /> <br /> PLQKU•QJQ‡ÇFWDQK»PNK…QJQK» N±P QJ\ FQJ VL¯W FK W K†Q EXÃF QK<br /> <br /> 1JX\®Q SKL FK¤S QK¥Q JLL SK’S ˆ­ P¤W<br /> &ÉQJYÇLYL°Fˆ WW„QQ‡ÇFF’FWUL¬Xˆ“L<br /> FKË TX\¬Q TXÂF JLD W¿Q W“L WU„Q GDQK<br /> SKRQJ NL¯Q ˆ¬X FKÍ × ˆ¯Q YL°F p’QK pm<br /> QJK¶D%L K¾F ˆ½FQJNK–QJˆ¸QK× QJK¶D<br /> .LQK ˆ… EDR JLÄ FÌQJ O WUXQJ WƒP FK·QK<br /> FËDYL°Fˆ¸QKˆ…<br /> WU¸NLQKW¯Y‚QKR’FËDPÃWTXÂFJLD9L°F<br /> <br /> [’F ˆ¸QK Y¸ WU· Y [ƒ\ GÓQJ NLQK ˆ… OX…Q ½ WKªF Y‰ FK£ TX\‰Q TX›F JLD F“Q po¡F<br /> <br /> SKQ ’QK EQ O¶QK VÒF P“QK Y × FK· FËD FxF1KuQo FTXkQFK£WKŠKLQžYLF[oQJ<br /> <br /> F’F1KQ‡ÇFY¬FKËTX\¬QTXÂFJLD7URQJ GDQK KLX 1JD\ WÏ WKÄL %˜F WKXÃF QKÑQJ<br /> <br /> WKÄL JLDQ ˆ¡X NKL PÇL JLQK O“L ˆ‡ÈF Q¬Q QJ‡ÄL OàQK ˆ“R F’F FXÃF NKÅL QJK¶D FKÂQJ<br /> <br /> ˆÃFO¥SWÓFKË1K Q‡ÇFWKÄLLQK/„ˆà SKRQJNL¯QSK‡†QJ%˜Fˆà×WKÒFY¬Y¤Qˆ¬<br /> <br /> FK¾Q +RD /‡ YÂQ O TX„ K‡†QJ FËD LQK Q\ 7URQJ VXÂW FKL¬X GL O¸FK VÐ QKÑQJ<br /> <br /> %Ã/¶QK ˆ­ˆ¸QKˆ…QK•PGÓDYRWK¯QÍL QJ‡ÄL OàQK ˆ“R 1K Q‡ÇF ˆ¬X SKL FƒQ<br /> <br /> V…QJKL­PWUÅEDRE¾FYVÓWK…QJWK“Rˆ¸D QK˜FYTX\¯Wˆ¸QKYL°F[‡QJGDQKKL°XY±<br /> <br /> K±QKˆ­ERY°FK·QKTX\¬QWURQJWKÄLELQK ˆL¬X Q\ OL„Q TXDQ NK’ FK W FK© ˆ¯Q TXDQ<br /> <br /> OÐD 1K‡QJ ˆ¯Q WK¯ NÕ ;, YÇL W¡P QK±Q[D K° EDQJ JLDR YÇL 7UXQJ +RD .K’F YÇL YL°F<br /> <br /> WU…QJ UÃQJ YÇL × FK· Y QL¬P WLQ P“QK P© ˆ WTXÂFKL°XYL°F[‡QJGDQKKL°Xˆàˆ‡ÈF<br /> <br /> F½ WK­ ER Y° ˆ‡ÈF Q¬Q ˆÃF O¥S W“R ˆ FKR F’F 1K Q‡ÇF FƒQ QK˜F WXÔ WKHR W±QK K±QK<br /> <br /> VÓ SK’W WUL­Q FËD ˆ¤W Q‡ÇF /× &…QJ 8¢Q TXDQ K° JLÑD KDL Q‡ÇF FÌQJ QK‡ WKÄL WL¯W<br /> <br /> ˆà TX\¯W ˆ¸QK GÄL ˆ… WÏ +RD /‡ Y¬ “L /D FK·QK WU¸ JLÑD 9L°W 1DP Y F’F Q‡ÇF WURQJ<br /> <br /> [ƒ\ GÓQJ NLQK ˆ… 7K‚QJ /RQJ + 1ÃL NKX YÓF ˆ F EL°WO7UXQJ4XÂF &K·QK Y±<br /> <br /> QJ\ QD\ &’F QK QJKL„Q FÒX ˆ¬X FKR WK¯ WURQJ WKÄL SKRQJ NL¯Q F½ PÃW K¾ .KÍF<br /> <br /> U•QJˆ½OPÃWTX\¯Wˆ¸QKV’QJVXÂWYW’R YÇL ˆÄL N¯ WL¯S ˆà EL¯W J“W VDQJ PÃW E„Q<br /> <br /> E“R EÅL O© 7K‚QJ /RQJ O YÉQJ WUXQJ WƒP WKDP Y¾QJ [‡QJ Y‡†QJ P FK² WÓ [‡QJ O<br /> 6¿NKQJ„¦QKFK·TX\QTX¯FJLD <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 7L¯W ˆÃ VÒ QK•P WU’QK FKR ˆ¤W Q‡ÇF PÃW « SK‘D %}F Q‡ÇF WD F½ GL EL„Q F‡†QJ<br /> <br /> O¡Q QÑD O“L U†L YR Y¹QJ O° WKXÃF 7Ï WKÄL GL WL¯S JL’S YÇL 7UXQJ 4XÂF 7URQJ VXÂW<br /> <br /> /× ˆ¯Q WKÄL /„ F’F QK YXD ˆ¬X WÓ [‡QJ WL¯Q WU±QK O¸FK VÐ QKL¬X WUL¬X ˆ“L SKRQJ<br /> <br /> 9‡†QJ ˆ¬X FK¤S QK¥Q W‡ÇF SKRQJ $Q NL¯Q 7UXQJ 4XÂFˆàW±PP¾LF’FKK¹QJ[R’<br /> <br /> 1DP TXÂF Y‡†QJ FËD F’F +RQJ ˆ¯ 7UXQJ E» ˆ‡ÄQJ EL„Q JLÇL WK…Q W·QK Q‡ÇF WD ­<br /> <br /> +RD 1K‡QJ Q‡ÇF WD FÌQJ ˆà WÏQJ F½ LQK NK–QJ ˆ¸QK FKË TX\¬Q TXÂF JLD W¤W F F’F<br /> <br /> %Ã/¶QK/„+RQWÓ[‡QJ+RQJˆ¯QJD\WÏ 1KQ‡ÇFSKRQJNL¯Qˆ¬XF½×WKÒFK¯WVÒF<br /> <br /> WK¯ NÕ ; 9 ˆ¯Q 4XDQJ 7UXQJ WURQJ WK¯ U¼UQJY¬YL°F[’Fˆ¸QKEL„QJLÇLSK·D%˜F<br /> <br /> ˆ“L SK’ TXƒQ 7KDQK …QJ ˆà KL„Q QJDQJ WÓ Q†L WL¯SJL’SYÇL7UXQJ4XÂF4XDJKLFKªS<br /> <br /> [‡QJ O +RQJ ˆ¯ 6DX Q\ F’F QK YXD WURQJWK‡W¸FKFÀF½WK­WK¤\WUL¬X7L¬Q/„<br /> <br /> 1JX\®Q FÌQJ WÓ [‡QJ O +RQJ ˆ¯ QK‡QJ O 1K Q‡ÇF ˆ¡X WL„Q F½ QKÑQJ FK·QK V’FK<br /> <br /> WKHR JKL FKªS WURQJ VÐ V’FK WK± NK…QJ SKL Y EL°Q SK’S ER Y° EL„Q JLÇL F½ KL°X TX<br /> <br /> OÍF QR F’F YXD QK 1JX\®Q FÌQJ VÐ GÎQJ  /„ +RQ ˆà FKR E WU· PÃW OÓF O‡ÈQJ<br /> <br /> GDQK KL°X Q\ 0ÃW V QJ‡ÄL ˆà WÏQJ ˆ W TXƒQ ˆÃL P“QK Å V’W YÉQJ EL„Q JLÇL .KL<br /> <br /> FƒX K»L 7“L VDR F’F QK YXD 9L°W 1DP WKÄL WL¯S ˆàL F’F VÒ WK¡Q QK 7ÂQJ Y¤Q ˆ¬EL„Q<br /> <br /> SKRQJ NL¯Q WK‡ÄQJ FK¤S QK¥Q YL°F W¤Q JLÇLOX…Qˆ‡ÈFˆ WUD<br /> <br /> SKRQJ GDQK KL°X $Q 1DP TXÂF Y‡†QJ FËD ¯Q WKÄL /× Y¤Qˆ¬EL„QJLÇL ˆàˆ‡ÈFFRL<br /> <br /> F’F +RQJ ˆ¯ 7UXQJ +RD" 9¬ Y¤Q ˆ¬ Q\ O Y¤Q ˆ¬ FKL¯Q O‡ÈF WUÅ WKQK PÂL WU‚Q WUÅ<br /> <br /> QKL¬X QK QJKL„Q FÒX FKR U•QJ QK±Q Y¬ WK‡ÄQJ [X\„Q FËD F’F QK YXD 7KÄL /×<br /> <br /> K±QK WKÒF ˆ½ O VÓ FK¤S QK¥Q F’L WK¯ F½ Y¨ 1KƒQ7…QJQKYXDJÐLPÃWWÄEL­XFKRYXD<br /> <br /> WK¤S K†Q VR YÇL +RQJ ˆ¯ 7UXQJ +RD PÃW 7ÂQJ ˆ­ ˆ¹L O“L QKÑQJ YÉQJ ˆ¤W P TXƒQ<br /> <br /> FK·QK V’FK QJR“L JLDR P¬P G¨R ˆ­ WU’QK 7ÂQJˆàFKL¯PWU‡ÇFˆƒ\YFÂW±QKWU±KRàQ<br /> <br /> [XQJ ˆÃW WU’QK FKL¯Q WUDQK 1K‡QJ Y¬ EQ NK…QJ WU FKR“L 9L°W 7URQJWÄEL­X¤\F½<br /> <br /> FK¤W FK·QK YL°F W¤Q SKRQJ ¤\ ˆà O VÓ F…QJ ˆR“Q YL¯W 0~F G¢ p‚W ‚\ FK QK” QKo K“Q<br /> <br /> QK¥Q W·QK FK¤W UL„QJ EL°W ˆÃF O¥S FËD PÃW pyQ QKoQJ YQ NKLŒQ O“QJ WmL pDX [–W OXmQ<br /> <br /> ˆ¤WQ‡ÇFPF’FWUL¬Xˆ“LSKRQJNL¯Q7UXQJ QJKpŒQFvWURQJJL‚FPœQJ <br /> <br /> 4XÂF WUL TXD KQJ QJK±Q Q‚P ˆà NK…QJ<br /> 9ÇLPÂLTXDQWƒPVƒXV˜F¤\Q‚P<br /> WK­QRˆ¿QJKR’YWK…QW·QKˆ‡ÈF<br /> QK /× ˆà FÐ /„ 9‚Q 7K¸QK ˆ¯Q WU“L 9¶QK<br /> <br /> .K•QJ ˆ¬QK FK½ TX\£Q TXµF JLD %±QK FÉQJ YÇL QJ‡ÄL 7ÂQJ EQ YL°F F‡†QJ<br /> <br /> E”QJYL§F[’Fˆ¬QKYœQˆ£EL„QJLºL JLÇL 7KD\ P W QK YXD /„ 9‚Q 7K¸QK ˆà<br /> <br /> Q„X U¼ × NL¯Q FËD “L 9L°W Y¬ YL°F Y“FK<br /> 9L°F ˆ¸QK EL„Q JLÇL O PÃW FXÃF ˆ¤X<br /> ˆ¸QK UDQK JLÇL [’F ˆ¸QK U¼ F’F YÉQJ ˆ¤W<br /> WUDQK JD\ JR TX\¯W OL°W QK‡QJ OX…Q ˆ‡ÈF<br /> WKXÃFQK7ÂQJQK‡7K‡ÈQJL°Q+“/…L<br /> F’F1KQ‡ÇFTXƒQFKË[’Fˆ¸QKOPÃWY¤Q<br /> ~Q 1KX¥Q ˆ¿QJ WKÄL \„X F¡X QK 7ÂQJ<br /> ˆ¬ FKL¯Q O‡ÈF ˆ F EL°W TXDQ WU¾QJ /¸FK VÐ<br /> WU O“L FKR “L 9L°W F’F YÉQJ 9¥W '‡†QJ<br /> GÓQJQ‡ÇFYJLÑQ‡ÇFTXDKQJQJQQ‚P<br /> <br /> FÌQJ ˆ¿QJ WKÄL O O¸FK VÐ WK‚QJ WU¡P FËD<br /> 9¥W ‚ F YÂQ O ˆ¤W YÉQJ 4XQJ 1JX\„Q<br /> <br /> WKXÃF &DR %•QJ QJ\ QD\ &ÌQJ WURQJ<br /> YL°F [’F ˆ¸QK FKË TX\¬Q EL„Q JLÇL TXÂF JLD<br /> EXÀLWL¯SNL¯QQ\/„9‚Q7K¸QKF¹QWÂF’R<br /> FKÒQJ PLQK VÓ QÁ OÓF SKL WK‡ÄQJ FËD F’F<br /> YXD W…L QK 7ÂQJ O¤\ ˆ¤W FËD E¾Q ‚Q WUÃP<br /> 1K Q‡ÇF TXƒQ FKË 9L°W 1DP Y FËD GƒQ<br /> GƒQJ FKR QK‡ Y¥\ NK’F QR N¨ ˆ¿QJ ORà<br /> WÃFWDWURQJYL°FJLÑYÑQJVÓÀQˆ¸QKW‡†QJ<br /> 1K 7ÂQJ ˆXÂL O× ˆQK SKL WU ˆ¤W PÃW<br /> ˆÂL YÉQJ EL„Q JLÇL SK·D %˜F Y PÅ UÃQJ<br /> YÉQJEL„QF‡†QJˆ‡ÈFWKXK¿L <br /> EL„QJLÇLSK·D1DP<br /> <br />  1JKL€QF¾X/¦FKV¼V¯<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 7L¯S WÎF TXDQ ˆL­P Y EQ O¶QK FËD F’F WÎF W¥S TX’Q FËD WÏQJ YÉQJ 7KHR F’F QK<br /> <br /> WUL¬Xˆ“L/×7U¡Q1KQ‡ÇFWKÄL/„ˆàF½ QJKL„Q FÒX 'o p’D FK‘ Ou WxF SK€P p’D O¯<br /> <br /> FK·QK V’FK FÎ WK­ Y KL°X TX K†Q WURQJ O’FK V¨ pX WLlQ J–S SKQ YuR YLF NK{QJ<br /> <br /> YL°F NK–QJ ˆ¸QK FKË TX\¬Q TXÂF JLD WK…QJ p’QK FK£ TX\‰Q TX›F JLD [xF p’QK FonQJ<br /> <br /> TXD YL°F [’F ˆ¸QK Y ER Y° UDQK JLÇL SK·D Y«F p’D JL L Yu JKL QKƒQ QK©QJ Q‡W Fn EvQ<br /> <br /> %˜F .¯ V’FK Y FKL¯Q O‡ÈF Y¬ EL„Q JLÇL ˆà Y‰Q‰QYjQKLŒQ9LW1DP<br /> <br /> ˆ‡ÈF /„ /ÈL TX’Q WUL°W QJD\ WÏ NKL PÇL O„Q<br /> .¯WKÏDQKÑQJWKQKTXWKÄL/×7U¡Q<br /> QJ…L/„/ÈLWÏQJNK–QJˆ¸QK<br /> /„ WUL¬X 1JX\®Q ˆà FKR [ƒ\ GÓQJ F’F ˆ¿Q<br /> %LlQSK“QJSKvLFKjPORSKonQJOo¡F<br /> ER Å YÉQJ EL„Q JLÇL SK·D %˜F &K² W·QK<br /> *L©Qo FFQWRDQW‘QKNŒOkX  UL„QJYÉQJEL„QJLÇL/“QJ6†QQK1JX\®Q<br /> <br /> 4XDQ ˆL­P Q\ F¹Q ˆ‡ÈF WK­ KL°Q WURQJ ˆà FKR GÓQJ KQJ FKÎF ˆ¿Q ER  F EL°W<br /> <br /> FƒX Q½L QÀL WL¯QJ FËD/„ 7K’QK 7…QJ0œW QK1JX\®QˆàWL¯Q[DK†QWURQJYL°FY‡†Q<br /> <br /> WKo FQ¥LPœWW‚FVmQJF£DWDO†QuRW«WLQ UD NK–QJ ˆ¸QK FKË TX\¬Q WU„Q F’F YÉQJ<br /> <br /> YªW E” pL po¡F .… QuR GxP pHPPœWWKo F EL­Q QK‡ 3KÍ 4XÂF &…Q R +RQJ 6D<br /> <br /> Q¥LPœWW‚Fp‚WF£D7KxLW™pŠOyLOuPP˜L 7U‡ÄQJ 6D 9XD *LD /RQJ ˆà FKR WKQK<br /> <br /> FKR JL~F WKŽ N… p– SKvL E’ WU§QJ WU’  O¥S ÃL +RQJ 6D ˆ­ NKDL WK’F TX¡Q ˆR<br /> <br /> 7¡P QK±Q FKL¯Q O‡ÈF FËD QK /„ Y¬ Y¤Q ˆ¬ EàL F’W YQJ Y KDL O¡Q FÐ TXDQ O“L UD<br /> <br /> EL„Q JLÇL ˆà F½ QKÑQJ E‡ÇF WL¯Q [D K†Q VR +RQJ6Dˆ­WK’PV’WˆRˆ“FYY©EQˆ¿<br /> <br /> YÇL F’F WUL¬X ˆ“L WU‡ÇF WK­ KL°Q Å FKÁ QK YR F’F Q‚P  '‡ÇL WKÄL 0LQK<br /> <br /> /„ˆàFKRGÓQJFœWP›FÅF’FYÉQJEL„QJLÇL 0“QJ YR QKÑQJ Q‚P ˆà WÏQJ<br /> <br /> YWL¯QKQKOƒSEvQp˜Q‡ÇF“L9L°W F½ PÃW FK‡†QJ WU±QK Y© EQ ˆ¿ TXƒQ VÓ Å<br /> <br /> 9L°FO¥SEQˆ¿OPÃWWURQJQKÑQJEL°Q F’F YÉQJ EL­Q TX\ P… W² P² ˆL ˆ¯Q ˆƒX<br /> <br /> SK’S F½ W·QK FK¤W FKL¯Q O‡ÈF OƒX GL Y FK² GÓQJPÂFJÁ F¹QJ¾LOER ˆ¯Qˆ¤\ <br /> <br /> ˆ‡ÈF E˜W ˆ¡X WKÓF KL°Q WÏ WKÄL /„ 6’FK 1KÄ QKÑQJ FK·QK V’FK Y EL°Q SK’S<br /> <br /> .KkP p’QK 9LW V¨ WKmQJ JLxP &onQJ P¦F TXDQ WU¾QJ WU„Qˆƒ\WURQJVXÂWWKÄL SKRQJ<br /> <br /> F¹Q JKL U¼ Y¬ VÓ NL°Q Q\ Å WKÄL /„ 7K’QK NL¯Q P F GÉ F½ QKÑQJ WK‚QJ WU¡P EL¯Q<br /> <br /> 7…QJ 1Ku YXD Ky OQK FKR TXDQ WK§D ˆÃQJ QK‡QJ Y¬ F† EQ YÉQJ EL„Q JLÇL SK·D<br /> WX\lQ J˜PFxFFxFpyRELlQJL L WKkQKuQK %˜F Q‡ÇF WD FQJ QJ\ FQJ ˆ‡ÈF [’F ˆ¸QK<br /> pLNKxP[‡WQ¥LVmQJQnLKLŠPWUžQnLEŽQK<br /> U¼UQJYÀQˆ¸QKK†Q<br /> WKvQ Yu V« W‘FK pL [oD pL QD\ WURQJ p’D<br /> &ÉQJ YÇL YL°F TXDQ WƒP ˆ¯Q EL„Q JLÇL<br /> KyW PŽQK FDL TXvQ Y† WKuQK EvQ p˜ JKL<br /> SK·D%˜FF’F1KQ‡ÇFTXƒQFKËF¹QF½N¯<br /> FK¥U•UuQJQœSFKR%œ+œpŠVxQJWxFEvQ<br /> V’FK NK–QJ ˆ¸QK FKË TX\¬Q TXÂF JLD E•QJ<br /> p˜ p’D Go 1K Yƒ\ FX›L QjP EvQ p˜<br /> YL°F [’F ˆ¸QK F‡†QJ YÓF SK·D 7ƒ\ Y SK·D<br /> pyRWK§DWX\lQpo¡FKRuQWKuQK <br /> 1DP &’F WUL¬X ˆ“L SKRQJ NL¯Q /× 7U¡Q<br /> <br /> &ÉQJYÇLYL°FO¥SEQˆ¿QK/„FÌQJO /„ 1JX\®Q ˆà QKL¬X O¡Q FÐ VÒ JL TXD O“L<br /> <br /> 1K Q‡ÇF ˆ¡X WL„Q FKR VR“Q V’FK 'o p’D ˆ­ FÉQJ [’F ˆ¸QK F‡†QJ YÓF YÇL $L /DR<br /> <br /> FK‘7’FJLFËD'op’DFK‘O1JX\®Q7UàL /R Y &KL„P 7KQK Å SK·D 7ƒ\ Y SK·D<br /> <br /> ~QJ ˆà E» UD QKL¬X F…QJ VÒF ˆL ˆ¯Q F’F 1DP 7X\ QKL„Q NK’F YÇL EL„Q JLÇL SK·D<br /> <br /> YÉQJ TX„ WU„Q P¾L PL¬Q ˆ¤W Q‡ÇF NKR W %˜F F’F Q‡ÇF O’QJ JL¬QJ SK·D 7ƒ\ Y SK·D<br /> <br /> Y JKLFKªSF…QJSKXY¬ GL°QP“Rˆ¸DK±QK 1DP ˆ¬X O QKÑQJ Q‡ÇF QK» K†Q “L 9L°W<br /> <br /> V…QJ QÍL W„Q ˆ¤W W„Q OQJ WKÀ QK‡ÆQJ WK­ FK¯ FK·QK WU¸ O“L E¤W ÀQ ˆ¸QK 9± WK¯<br /> <br /> WKXÕY‚QF’FVQSK¢Pˆ FWU‡QJYSKRQJ QJRL PÂL TXDQ K° KR KL¯X F’F 1K Q‡ÇF<br /> 6¿NKQJ„¦QKFK·TX\QTX¯FJLD <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> TXƒQ FKË 9L°W 1DP F¹Q WÀ FKÒF F’F ˆÈW TX’WU±QK[ƒ\ GÓQJYWÀ FKÒF EÃP’\1K<br /> <br /> SKQ F…QJ WÓ Y° NKL TXƒQ JL F TX¤\ SK’ Q‡ÇFF’FWUL¬Xˆ“LSKRQJNL¯Q9L°W1DPˆà<br /> <br /> YÉQJEL„QJLÇLKR FOÈLGÎQJVÓVX\\¯XFËD QJKL„Q FÒX Y WKDP NKR F’FK WÀ FKÒF EÃ<br /> <br /> F’F TXÂF JLD O’QJ JL¬QJ ˆ­ W±P F’FK PÅ P’\ 1K Q‡ÇF FËD F’F 1K Q‡ÇF SKRQJ<br /> <br /> UÃQJF‡†QJYÓF7X\QKL„QNK’FKTXDQP NL¯Q7UXQJ4XÂF9±WK¯Y¬F†F¤XWÀQJWK­<br /> <br /> Q½L NK…QJ SKL P¾L YÉQJ ˆ¤W Å SK·D 1DP FÌQJ QK‡ W„Q J¾L FËD PÃW V F† TXDQ KR F<br /> <br /> QJ\ QD\ F½ ˆ‡ÈF ˆ¬X GR F’F FXÃF FKLQK PÃW V WÀ FKÒF ˆ¬X W‡†QJ WÓ QK‡ Eà P’\<br /> <br /> SK“W E•QJ TXƒQ VÓ P F¹Q GR F’F KR“W 1K Q‡ÇF FËD F’F WUL¬X ˆ“L SKRQJ NL¯Q<br /> <br /> ˆÃQJ QJR“L JLDR 1K 7U¡Q O¤\ ˆ‡ÈF YÉQJ 7UXQJ +RD ˆ‡†QJ WKÄL &K–QJ K“Q VÂ<br /> <br /> FKƒX ~ FKƒX /× 4XQJ %±QK 4XQJ 7U¸ O‡ÈQJ Y W„Q J¾L FËD F’F %à F’F .KRD F’F<br /> <br /> WK…QJ TXD TXDQ K° K…Q QKƒQ YÇL YXD 7Ó7„QF’FF†TXDQFKX\„QWU’FKQK‡+Q<br /> <br /> &KL„P 0ÃW V YÉQJ NK’F O GR F’F 1K OƒP YL°Q 4XÂF WÐ JL’P 1JÓ VÐ ˆL 1ÃL<br /> <br /> Q‡ÇF WÀ FKÒF GL GƒQ NK¢Q KRDQJ WKÄL /„ F’F 0ÃW V QJ‡ÄL FKR U•QJ F’F WUL¬X ˆ“L<br /> <br /> 1JX\®Q &KÍQJWDNK…QJSKËQK¥QQKÑQJ SKRQJ NL¯Q 9L°W 1DP E¸ QK K‡ÅQJ TX’<br /> <br /> VÓWK¥WO¸FKVÐQK‡QJÅPÃWJ½FQK±QNK’F QKL¬XFËD7UXQJ4XÂFWURQJYL°FWÀFKÒFEÃ<br /> <br /> SKL WKÏD QK¥Q U•QJ YL°F NK…QJ QJÏQJ PÅ P’\ 1K Q‡ÇF Q„Q WKL¯X W·QK V’QJ W“R<br /> <br /> UÃQJ EL„Q JLÇL ˆ¤W Q‡ÇF Y¬ SK·D 1DP FÌQJ ’QKJL’QK‡Y¥\F½P WˆÍQJQK‡QJFK‡D<br /> <br /> O PÃW VÓ JL’Q WL¯S NK–QJ ˆ¸QK VÒF P“QK WK¥W FK·QK [’F 1¯X ˆÒQJ G‡ÇL J½F ˆÃ FKË<br /> <br /> FËD TXÂF JLD WURQJ PÂL TXDQ K° SKÒF W“S TX\¬QTXÂFJLDP[HP[ªWWK±YL°FWÀFKÒF<br /> <br /> JLÑDF’FQ‡ÇFOƒQEDQJWURQJNKXYÓF Eà P’\ 1K Q‡ÇF ˆ‡†QJ WKÄL W‡†QJ WÓ QK‡<br /> <br /> .K•QJ ˆ¬QK FK½ TX\£Q TXµF JLD F’F WUL¬X ˆ“L SKRQJ NL¯Q 7UXQJ 4XÂF QK‡<br /> <br /> E”QJ FK¦ ˆ¬QK WUL£X QJKL Y FK«QK Y¥\O“LOYL°FOPF½FKˈ·FKQK•PFKÒQJ<br /> <br /> V’FK QJR“L JLDR YÁD P£P GŸR YÁD W» Eà P’\ 1K Q‡ÇF FËD 9L°W 1DP OÍF ˆ½<br /> <br /> F‡†QJTX\¦W WX\OPÃWQ‡ÇFQK» QK‡QJY£QF½ˆ¡\ˆË<br /> <br /> F’F F† TXDQ Y Y¬ P W QR ˆ½ O QJDQJ<br /> 1JD\ VDX NKL JLQK ˆ‡ÈF ˆÃF O¥S F’F<br /> KQJYÇLEÃP’\1KQ‡ÇFFËDF’FWUL¬Xˆ“L<br /> WUL¬Xˆ“LSKRQJNL¯Qˆ¬XFK‚POR[ƒ\GÓQJ<br /> SKRQJNL¯Q7UXQJ4XÂF&KÍQJW…LFKRU•QJ<br /> Eà P’\ 1K Q‡ÇF WÏ 7UXQJ ‡†QJ ˆ¯Q ˆ¸D<br /> QJD\ F NKL Eà P’\ 1K Q‡ÇF ˆ‡ÈF WÀ FKÒF<br /> SK‡†QJ ˆ W F’F F† TXDQ ˆR W“R Y EÀ<br /> U¤W TX\ P… QK‡QJ Q¯X W„Q J¾L F’F F† TXDQ<br /> GÎQJTXDQO“LF½ˆÒFF½WLSKÎWU’FKWÏQJ<br /> FKÒF TXDQ NK…QJ W‡†QJ ÒQJ WK± WURQJ TXDQ<br /> F…QJ YL°F 7URQJ TX’ WU±QK WÀ FKÒF Eà P’\<br /> K° EDQJ JLDR SK·D 7UXQJ 4XÂF Y£Q W» × FRL<br /> 1K Q‡ÇF F’F WUL¬X ˆ“L SKRQJ NL¯Q ˆ¬X F½<br /> WK‡ÄQJ¤\OFK‡DN­YL°FWÀFKÒFQK‡Y¥\<br /> VÓ ˆL¬X FK²QK NL°Q WRQ FKR SKÉ KÈS YÇL<br /> FÌQJ KP × U•QJ Eà P’\ 1K Q‡ÇF FËD<br /> W±QK K±QK NLQK W¯ [à KÃL &K·QK QKÄ Y¥\<br /> 7UXQJ 4XÂF FÌQJ F½ QKÑQJ \¯X WÂKÈSO×P<br /> Eà P’\ 1K Q‡ÇF WKÄL SKRQJ NL¯Q WUL TXD<br /> 9L°W 1DP ˆà EL¯W WKDP NKR Y Y¥Q GÎQJ<br /> F’FˆÄLQJ\FQJSK’WWUL­QYYÑQJP“QK<br /> ˆL¬Xˆ½FQJF½OÈLFKRTXDQK°EDQJJLDR<br /> &KRˆ¯QWKÄL/„1JX\®QEÃP’\1KQ‡ÇF<br /> <br /> Å 7UXQJ ‡†QJ ˆà F½ %à .KRD 7Ó Y + WK›QJ SKxS OXƒW FËD Q‡ÇF WD WURQJ<br /> <br /> KQJ FKÎF F† TXDQ FKX\„Q WU’FK µ ˆ¸D WKÄL [‡D WX\ NK…QJ ˆ¿ Và QK‡ K° WKÂQJ<br /> <br /> SK‡†QJ QJRL F’F FKÒF TXDQ FDL TXQ SK’S OX¥W FËD F’F 1K Q‡ÇF SKRQJ NL¯Q<br /> <br /> FKXQJ F¹Q F½ F’F F† TXDQ SKÎ WU’FK WÏQJ 7UXQJ 4XÂF QK‡QJ FÌQJ ˆà F½ ˆ‡ÈF<br /> <br /> SK¡Q YL°F F½ SKƒQ F…QJ SKƒQ QKL°P U¼ QKÑQJ WKQK WÓX U¤W ˆ’QJ JKL QK¥Q 1¯X<br /> <br /> UQJ L­P ˆ F EL°W ˆ’QJ FKÍ × O WURQJ QK‡ Å 7UXQJ 4XÂF WÏ WKÄL %˜F WKXÃF ˆàF½<br /> <br />  1JKL€QF¾X/¦FKV¼V¯<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> F’F Eà OX¥W WKQK Y‚Q QÀL WL¯QJ FËD QK QJR“L JLDR VDX F’F FXÃF FKL¯Q WUDQK<br /> <br /> +’Q QK ‡ÄQJ U¿L VDX Q\ O F’F Eà 1K‡QJWURQJTXDQK°QJR“LJLDRNK…QJFK²<br /> <br /> OX¥W FËD QK 7ÂQJ QK 0LQK QK F½ P¬P G¨R Y FDP FK¸X 6Ó NL„Q TX\¯W<br /> <br /> 7KDQK WK± F’F WUL¬X ˆ“L TXƒQ FKË 9L°W FËD F’F 1K Q‡ÇF TXƒQ FKË 9L°W 1DP F¹Q<br /> <br /> 1DP FÌQJ ˆà [ƒ\ GÓQJ ˆ‡ÈF F’F Eà OX¥W ˆ‡ÈFWK­KL°QWURQJF’FQJKLWKÒFˆ½QWL¯S<br /> <br /> OÇQ QK‡ +ŽQK WKo WKÄL /× 7U¡Q 4X›F VÒ JL 7UXQJ 4XÂF 7URQJ YL°F ˆÂL ˆ’S YÇL<br /> <br /> WUL‰X KŽQK OXƒW WKÄL /„ +RuQJ 9LW OXƒW QKÑQJ WK’L ˆÃ FRL WK‡ÄQJ PL°W WK¸ KR F<br /> <br /> O WKÄL 1JX\®Q 0 F GÉ F’F Eà OX¥W Q½L FKÂQJ WU TX\¯W OL°W WU‡ÇFQKÑQJFXÃF WL¯Q<br /> <br /> WU„Q WURQJ TÍD WU±QK [ƒ\ GÓQJ ˆ¬X F½ F…QJ[ƒPO‡ÈFFËDSK‡†QJ%˜F<br /> <br /> WKDP NKR E FÎF Y QÃL GXQJ FËD F’F Eà 4XDQ K° YÇL F’F Q‡ÇF SK·D 7ƒ\ Y<br /> <br /> OX¥WÅ7UXQJ4XÂFQK‡QJWURQJQKL¬XTX\ SK·D 1DP ˆ‡ÈF [’F ˆ¸QK WKHR K‡ÇQJ FÂ<br /> <br /> ˆ¸QK F’F QK OP OX¥W FËD 9L°W 1DP OÍF J˜QJGX\WU±TXDQK°KRKRO’QJJL¬QJ<br /> <br /> ˆ½ Y£Q WK­ KL°Q F’F TXDQ ˆL­P UL„QJ P 1K‡QJ WURQJ EÂL FQK FËD WKÄL NÔ SKRQJ<br /> <br /> QJD\FF’FQKQJKL„QFÒXWURQJYQJRL NL¯Q F’F Q‡ÇF QK» WK‡ÄQJ W» UD WK¡Q<br /> <br /> Q‡ÇFFÌQJˆàWKÏDQK¥Q  SKÎFQ‡ÇFOÇQK†Q9±Y¥\WURQJVÐFÌF¹Q<br /> <br /> JKL O“L YL°F KDL Q‡ÇF &KL„P 7KQK $L<br /> 9‰ FK‘QK VxFK QJRyL JLDR FËD F’F 1K<br /> /DR ˆà QKL¬X Q‚P GX\ WU± YL°F FÂQJ Q“S<br /> Q‡ÇF TXƒQ FKË9L°W1DPˆàF½ QKL¬X F…QJ<br /> FKR F’F WUL¬X ˆ±QK SKRQJ NL¯Q 9L°W 1DP<br /> WU±QK QJKL„QFÒXFKX\„QVƒXˆ¬F¥S7URQJ<br /> 7X\ QKL„Q W±QK K±QK NK…QJ SKL OÍF QR<br /> NKX…Q NKÀ FËD FKX\„Q OX¥Q Q\ FKÍQJ W…L<br /> FÌQJQK‡Y¥\4XƒQ&KL„P7KQKYE¾Q<br /> FK² [LQ NK’L TX’W PÃW V QªW FK·QK WURQJ<br /> WKÀ SK² Å YÉQJ EL„Q JLÇL SK·D 7ƒ\ ˆà<br /> ˆ‡ÄQJ OÂL ˆÂL QJR“L FËDF’F1KQ‡ÇFTXƒQ<br /> QKL¬X O¡Q TX¤\ SK’ Y FKË ˆÃQJ Jƒ\<br /> FKË QK•P NK–QJ ˆ¸QK FKË TX\¬Q TXÂF JLD<br /> FKL¯Q WUDQK YÇL “L 9L°W ­ NK–QJ ˆ¸QK<br /> JLÑPÂLKRNK·OƒQEDQJ<br /> FKË TX\¬Q TXÂF JLD FÌQJ QK‡ VÒF P“QK<br /> ÂL YÇL 7UXQJ 4XÂF F’F 1K Q‡ÇF<br /> FËDPÃWQ‡ÇFOÇQK†QF’F1KQ‡ÇFTXƒQ<br /> TXƒQ FKË 9L°W 1DP ˆ¬X [’F ˆ¸QK ˆƒ\ O<br /> FKË 9L°W 1DP ˆà SKL WÀ FKÒF OÓF O‡ÈQJ<br /> PÂL TXDQ K° OƒX ˆÄL O’QJ JL¬QJ Y ˆ W<br /> WÓ Y° U¿L FKX\­Q VDQJ FKLQK SK“W PÃW VÂ<br /> WURQJVÓW‡†QJTXDQJLÑDQ‡ÇFQK»YQ‡ÇF<br /> YÉQJ ˆ¤W SK·D 1DP VDX ˆ½ ˆ‡D GƒQ NKDL<br /> OÇQ9± Y¥\ˆ­JLÑFKËTX\¬QTXÂFJLDF’F<br /> NK¢Q ˆ¤W ˆDL ˆ­ PÅ UÃQJ EL„Q JLÇL TXÂF<br /> 1K Q‡ÇF TXƒQ FKË 9L°W 1DP ˆà FK¾Q<br /> JLD<br /> SK‡†QJ V’FK QJR“LJLDRYÏDP¬PG¨RYÏD<br /> .K•QJ ˆ¬QK FK½ TX\£Q TXµF JLD<br /> F‡†QJ TX\¯W 6Ó P¬P G¨R WK­ KL°Q Å FKÁ<br /> E”QJÉWKÄFWÅW…QGƒQW¶F<br /> PÁL NKL PÃW WUL¬X ˆ“L PÇL ˆ‡ÈF WKL¯W O¥S<br /> <br /> PÃW QK YXD PÇL ˆ‡ÈF O„Q QJ…L “L 9L°W ƒ\ O PÃW WURQJ QKÑQJ FK·QK V’FK<br /> <br /> ˆ¬X F½ Y‚Q EQ W¤X WU±QK Y [LQ ˆ‡ÈF W¤Q TXDQ WU¾QJ ˆ‡ÈF F’F 1K Q‡ÇF TXƒQ FKË<br /> <br /> SKRQJ QK‡ ˆà Q„X ÅSK¡QWU„Q 0¬PG¨R 9L°W 1DP OX…Q F J˜QJ GX\ WU± L¬X Q\<br /> <br /> WURQJ YL°F WK‡ÄQJ [X\„Q PDQJ O® Y¥W TX× ˆ‡ÈF WK­ KL°Q Å FKÁ F’F 1K Q‡ÇF OX…Q<br /> <br /> KL¯P VDQJ FÂQJ Q“S Y WURQJ PÃW FKÏQJ NKX\¯QNK·FKYW“RˆL¬XNL°QFKRYL°FER<br /> <br /> PÓF QR ˆ½ Y£Q FK¤S QK¥Q QKÑQJ \„X W¿QYSK’WWUL­QQ¬QY‚QKR’GƒQWÃF7KÄL<br /> <br /> V’FK FËD F’F WUL¬X ˆ±QK 7UXQJ 4XÂF 0¬P 7U¡Q1K Q‡ÇFˆà F½FKËWU‡†QJ[ƒ\GÓQJ<br /> <br /> G¨R WURQJ YL°F FKË ˆÃQJ WUDR WU WÉ ELQK Y SK’W WUL­Q FKÑ 1…P Y VDX ˆ½ WKÄL +¿<br /> <br /> FKË ˆÃQJ FÐ VÒ JL VDQJ WKL¯W O¥STXDQ K° 4X× /\ ˆà FKªS WKL„Q 9… '¥W PÃW WKL„Q<br /> 6¿NKQJ„¦QKFK·TX\QTX¯FJLD <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> WURQJ .LQK 7KL F½ × NKX\„Q YXD FKÍD L¬X TX\ ˆ¸QK 1J‡ÄL WUÂQ TXD FÐD<br /> <br /> NK…QJ Q„Q QKQ UÁL G¸FK UD TXÂF ƒP ˆ­ TXDQ UD NK»L EL„Q JLÇL ˆL VDQJ Q‡ÇF NK’F<br /> <br /> G“\ TXDQ JLD 6DX ˆ½ F¹Q VR“Q V’FK 7KL WK± E¸ FKªP 1¯X N¯W YÈ FK¿QJ YÇL QJ‡ÄL<br /> <br /> QJK¶D QJK¶D FËD .LQK 7KL E•QJ TXÂF ƒP Q‡ÇF QJRL SKL O‡X ˆL FKƒX [D ˆ…L YÈ<br /> <br /> FÉQJ EL WÓD ˆ­ G“\ FKR K¥X SKL Y FXQJ FK¿QJ¤\SKLO\G¸YE˜WSKLWUÅY¬Q‡ÇF<br /> <br /> QKƒQ K¾F W¥S 7UL TXD KQJ QJQ Q‚P 7KÄLSKRQJNL¯QWK‡ÄQJF¤PˆR’QYL°FN¯W<br /> <br /> FK˜FFK˜QSKLF½QKÑQJFKËWU‡†QJYF’F K…QYÇLQJ‡ÄLQ‡ÇFQJRL973 <br /> <br /> FK·QK V’FK NKX\¯Q NK·FKFËD1KQ‡ÇF WK± L¬XF¹QQJKL„PF¤PYL°FE’Q<br /> <br /> WL¯QJ9L°WPÇLF½VÒFVÂQJPàQKOL°WYOƒX ˆ¤W Å EÄ F¼L KR F F’F VQ Y¥W TX× KL¯P FKR<br /> <br /> E¬Q QK‡ Y¥\ P NK…QJ E¸ WL¯QJ +’QO¤Q ’W Q‡ÇF QJRL  F EL°W L¬X Y L¬X F½<br /> <br /> Y WK…Q W·QK 0 F GÉ VDX Q\ 1KR JL’R TX\ˆ¸QKQJKL„PF¤PPÃWVÂKQKYLFËDF’F<br /> <br /> ˆ‡ÈF FRL QK‡ TXÂF JL’R QK‡QJ WURQJ %œ VÒ WK¡Q NKL ˆL UD Q‡ÇF QJRL 9· GÎ .K…QJ<br /> <br /> OXƒW +˜QJ iªF 1K Q‡ÇF WKÄL /„ Y£Q ˆ‡D ˆ‡ÈF QK¥Q KÂL Oà Y WL¯W Oà E· P¥W TXÂF JLD<br /> <br /> YR QKÑQJ TX\ ˆ¸QK F½ W‡ W‡ÅQJ SKQ Q¯XSK“Pˆ¬XE¸FKªP1KÑQJTXDQˆLVÒP<br /> <br /> 1KR QK‡ FKR SKªS FRQ J’L F½ TX\¬Q WKÏD FK²FK‚PORYL°FEX…QE’QWK±E¸EL¯PW‡ÇFY¸<br /> <br /> N¯ WL VQ FRQ J’L WU‡ÅQJ F½ WK­ WKÏD N¯ KR F ˆ¿ E˜WOPYL°FNKÀ VDL L¬XOX¥WQ\<br /> <br /> UXÃQJ K‡†QJ KR Q¯X QK NK…QJ F½ FRQ FK² FKR SKªS F’F VÒ WK¡Q ˆ‡ÈF PDQJ Y¬ Q‡ÇF<br /> <br /> WUDL &’F 1K Q‡ÇF Y£Q FKR SKªS GƒQ ED WKÒ O Y¥W TX× O“ V’FK YÅ Y WKXÂF PHQ<br /> <br /> FKÍQJ WÀ FKÒF O® KÃL PÉD ;XƒQ P Å ˆ½  W ˆL¬X OX¥W Q\ WURQJ KRQ FQK Q‡ÇF WD<br /> <br /> QDPQÑF½WK­WÓGRJ SJÆJLDRGX\„Q OÍFˆ½ˆDQJF½VÓF’FKEL°WTX’OÇQY¬NLQKW¯<br /> <br /> <br /> Ç WKÒF WÓ W…QGƒQWÃFF¹Qˆ‡ÈFF’F1K<br /> YÇL 7UXQJ 4XÂF FKÍQJ WD PÇL WK¤\ K¯W ˆ‡ÈF<br /> <br /> WLQK WK¡Q WÓ W…Q GƒQ WÃF P F’F 1K Q‡ÇF<br /> Q‡ÇF O‡X × ˆ¯Q WÏQJ FKL WL¯W QK» /„<br /> TXƒQFKˈ WUDˆÂLYÇLF’FVÒWK¡Q<br /> 7K’QK 7…QJ ˆà WÏQJ QK˜F F’F TXDQ O“L<br /> <br /> YÉQJ EL„Q L SKL EL¯W FK›QJ F« OyL QK©QJ &½ WK­ Q½L WURQJ VXÂW P¤\ WU‚P Q‚P<br /> <br /> N… NKLQK U… Qo F PŽQK W’F JL QK¤Q E•QJ W¡P QK±Q FKL¯Q O‡ÈF F’F 1K Q‡ÇF<br /> <br /> P“QK %œOXƒW+˜QJiªFFÌQJF½WÇLKQJ TXƒQ FKË 9L°W 1DP ˆàF½QKÑQJ TXÂF V’FK<br /> <br /> FKÎF ˆL¬X TX\ ˆ¸QK F’F K±QK SK“W ˆÂL YÇL NK’ U¼ UQJ WURQJ YL°F NK–QJ ˆ¸QK FKË<br /> <br /> QKÑQJ KQK YL ˆ‡ÈF FRL O OP QKÎF TXÂF TX\¬QTXÂFJLDˆ­ˆ¤WQ‡ÇFˆ‡ÈFWU‡ÄQJW¿Q<br /> <br /> WK­FK–QJK“Q YSK’WWUL­Q<br /> <br /> BBBBBBBBBBBBBBBBBBB <br /> <br /> <br /> &KÌWK·FK<br /> <br /> <br />  iyL 9LW V¨ N¯ WRuQ WKo %Q G¸FK W¥S , %Qˆ¿Y©Q‚PKL°QQD\NK…QJF¹Q7“L<br /> <br /> 1[E.KRDK¾F[àKÃL+1ÃLWU 7K‡ YL°Q 4XÂF JLD F¹Q JLÑ ˆ‡ÈF W¥S +˜QJ iªF EvQ<br />  Ç NL¯Q FËD1JX\®Q+¿QJ'‡†QJ3KDQ“L<br /> p˜J¿PEQˆ¿FQ‡ÇFYEQˆ¿F’Fˆ¸DSK‡†QJˆ¬<br /> 'RàQ WURQJ FXÂQ 6n WKvR O’FK V¨ EvR Y DQ QLQK<br /> Q‚P ½ O W¥S EQ ˆ¿ [‡D QK¤W FËD Q‡ÇF WD<br /> TX›F JLD Yu JL© JŽQ WUƒW W« DQ WRuQ [± KœL 1[E<br /> F¹QJLш‡ÈF<br /> &…QJDQQKƒQGƒQ+1ÃLWU<br />  7KHR 6¨ K—F V  1[E “L K¾F Y 7UXQJ<br />   '£Q WKHR 1JX\®Q +¿QJ '‡†QJ 3KDQ<br /> K¾FFKX\„QQJKL°SWU<br /> “L'RàQ6ˆGWU<br />  ;LQ [HP QKÑQJ QK¥Q [ªW FËD ,QVXQ\X<br /> '£QWKHR/„4Xׁ…Q.LŒQYjQWLŠXO¦F/„4X×<br /> <br /> …QWRQW¥SW¥S1[E.KRDK¾F[àKÃLWU WURQJ FXÂQ V’FK /XƒW Yu [± KœL 9LW 1DP WKŒ N­<br /> <br /> 4XÂFVÐTX’QWUL¬X1JX\®Q9LWV¨WKmQJJLxP ;9,,;9,,, 1[E .KRD K¾F [à KÃL + 1ÃL <br /> <br /> FonQJP¦F%QG¸FKFËD%DQQJKL„QFÒX9‚Q6Ё¸D Y/ÄLG£QWURQJ+RuQJ9LWOXƒWO1[E9‚QKR’<br /> <br /> W¥S;,1[E9‚Q6Ё¸D+1ÃLWU 7K…QJWLQ<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2