intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tài liệu đào tạo môi trường (Các khoá A, B, C và D)

Chia sẻ: Minhanh Minhanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

542
lượt xem
103
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình đào tạo môi trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu đào tạo môi trường (Các khoá A, B, C và D)

  1. Ban th− ký Uû héi s«ng Mª C«ng Ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o m«i tr−êng tµi liÖu ®µo t¹o m«i tr−êng (C¸c kho¸ häc A, B, C vµ D) Phnom Penh 10/2001
  2. Danh môc tµi liÖu Kho¸ häc A: Ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ NhËn thøc vÒ M«i tr−êng Bµi 1 - C¸c ®Æc ®iÓm ®Þa lý, d©n c− vµ sinh th¸i cña l−u vùc s«ng Mª C«ng Bµi 2 - Nh÷ng ho¹t ®éng thùc tiÔn kh«ng bÒn v÷ng trong l−u vùc s«ng Mª C«ng Bµi 3 - Nh÷ng nguyªn t¾c ph¸t triÓn bÒn v÷ng Bµi 4 - H−íng tíi ph¸t triÓn bÒn v÷ng Bµi 5 - Kinh tÕ m«i tr−êng Bµi 6 - §Ëp vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng Bµi 7 - TÇm quan träng cña rõng ®èi víi l−u vùc Mª C«ng Bµi 8 - Ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña Uû héi s«ng Mª C«ng Kho¸ häc B: Giíi thiÖu Khoa häc M«i tr−êng trong l−u vùc s«ng Mª C«ng Bµi 1 - §Þnh nghÜa m«i tr−êng l−u vùc s«ng Mª C«ng Bµi 2 - Giíi thiÖu c¸c kh¸i niÖm vÒ khoa häc hÖ sinh th¸i Bµi 3 - C©n b»ng n−íc vïng ®Êt ngËp n−íc trong l−u vùc s«ng Mª C«ng Bµi 4 - Nh÷ng x¸o trén ®èi víi tµi nguyªn sinh th¸i ë l−u vùc s«ng Mª C«ng Bµi 5 - C¬ së quan tr¾c m«i tr−êng Kho¸ häc C: Qu¶n lý tæng hîp Tµi nguyªn n−íc vµ M«i tr−êng Bµi 1 - Sö dông tµi nguyªn l−u vùc s«ng Mª C«ng Bµi 2 - Tæng quan vÒ néi dung qu¶n lý tµi nguyªn n−íc vµ m«i tr−êng tæng hîp Bµi 3 - Nh÷ng c¶n trë ®èi víi qu¶n lý tµi nguyªn vµ m«i tr−êng tæng hîp trªn l−u vùc s«ng Mª C«ng Bµi 4 - Nh÷ng quy ®Þnh ®Ó ph¸t triÓn QLTN&MTT cã HiÖu qu¶ Bµi 5 - ChÝnh s¸ch lµ c«ng cô B¶o vÖ M«i tr−êng Bµi 6 - C¸c c«ng cô qu¶n lý tµi nguyªn n−íc tæng hîp (IREM) trong thùc tÕ Kho¸ häc D: Thñ tôc §¸nh gi¸ T¸c ®éng M«i tr−êng vµ ra QuyÕt ®Þnh Bµi 1 - Giíi thiÖu vÒ ®¸nh gi¸ T¸c ®éng M«i tr−êng Bµi 2 - LuËt ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng ë h¹ l−u vùc s«ng Mª C«ng Bµi 3 - Nh÷ng th¸ch thøc trong viÖc ¸p dông ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng ë L−u vùc s«ng Mª C«ng Bµi 4 - Tæng quan vÒ quy tr×nh ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng Bµi 5 - Kinh tÕ m«i tr−êng trong quy tr×nh EIA
  3. thuËt ng÷
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2