intTypePromotion=3

thiết kế cung cấp điện cho căn hộ, chương 4

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
273
lượt xem
173
download

thiết kế cung cấp điện cho căn hộ, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có 3 phương án cấp điện cho khu dân cư Phương án 1: Phương án cấp điện theo sơ đồ hình tia là sơ đồ phụ tải được cấp diện từ một dường dây riêng. - Phương án 2: Phương án cấp điện theo sơ đồ mạng phân nhánhlà sơ đồ mà người ta sử dụng một đường dây cung cấp cho nhiểu phụ tải - Phương án 3: Phương án cấp điện theo sơ đồ hỗn hợp là loại sơ đồ kết hợp giữa 2 sơ đồ trên dể ận dụng hết những yêu điểm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế cung cấp điện cho căn hộ, chương 4

  1. Chương 4: X©y dùng s¬ ®å Cã 3 ph-¬ng ¸n cÊp ®iÖn cho khu d©n c- - Ph-¬ng ¸n 1: Ph-¬ng ¸n cÊp ®iÖn theo s¬ ®å h×nh tia lµ s¬ ®å phô t¶i ®-îc cÊp diÖn tõ mét d-êng d©y riªng. - Ph-¬ng ¸n 2: Ph-¬ng ¸n cÊp ®iÖn theo s¬ ®å m¹ng ph©n nh¸nhlµ s¬ ®å mµ ng-êi ta sö dông mét ®-êng d©y cung cÊp cho nhiÓu phô t¶i - Ph-¬ng ¸n 3: Ph-¬ng ¸n cÊp ®iÖn theo s¬ ®å hçn hîp lµ lo¹i s¬ ®å kÕt hîp gi÷a 2 s¬ ®å trªn dÓ Ën dông hÕt nh÷ng yªu ®iÓm, nh-ng kinh phÝ l¹i lín §èi víi tr¹m biÕn ¸p khu d©n c- nµy tõ ®-êng d©y cao ¸p 10kV ta kÐo ®iÖn vÒ tr¹m h¹ ¸p ®é µi kho¶ng 50mÐt ta dïng ®-êng d©y dÉn trªn kh«ng, day nh«m cã lâi thÐp. Tõ nguån 10kV vÒ tr¹m ta ®Æt mét dao c¸ch ly vµ cÇu ch× cao ¸p. Tr¹m ph©n phèi ta ®Æt b¶o vÖ chèng sÐt van. Sau tr¹m biÕn ¸p ta ®Æt mét ¸p t«m¸t tæng b¶o vÖ cho toµn m¹ng h¹ ¸p cña m¸y biÕn ¸p ®ã vµ mçi nh¸nh ta ®Æt mét ¸p t« m¸t nh¸nh. HÖ thèng thanh c¸i ¸ptom¸t cña c¸c nh¸nh v× thÞ tr-êng ®iÖn løc b¸n ®iÖn t¹i thanh c¸i tr¹m biÕn ¸p h¹ ¸p nªn t¹i tñ ph©n phèi ta ®Æt 3 ®ång hå Ampe mÐt, mét ®ång hå vol céng víi chuyÓn m¹ch ®Ó do ®iÖn ¸p, dïng mét c«ng t¬ 3 pha. T- ph-¬ng ¸n thiÕt kÕ trªn ta lËp ®-îc s¬ ®å nguyªn lý vµ s¬ ®å ®i d©y cho m¹ng ®iÖn khu d©n c- 3 xãm 7, 8, 9 vµ khu vùc §×nh §«ng x· Nga Trung.
  2. Tr¹m BiÕn ¸p §-êng d©y trªn kh«ng trung ¸p Dao c¸ch ly trung ¸p Chèng sÐt van trung ¸p CÇu ch× h¹ ¸p M¸y biÕn ¸p ph©n phèi HÖ thèng nèi ®Êt C¸p tæng M¸y biÕn dßng ®iÖn
  3. C¸c ®ång hå ®o ®Õm ¸pt«m¸t tæng Thanh c¸i 3 pha vµ thanh c¸i trung tÝnh C¸c ¸ptomat nh¸nh Chèng sÐt van h¹ ¸p S¬ ®å nguyªn lý tr¹m biÕn ¸p cung cÊp ®iÖn cho khu d©n c- 7, 8, 9 vµ khu vùc §×nh ®«ng x· Nga trung
  4. S¬ ®å cung cÊp ®iÖn nh¸nh xãm 7
  5. S¬ ®å cung cÊp ®iÖn nh¸nh xãm 8
  6. S¬ ®å cung cÊp ®iÖn nh¸nh xãm 9
  7. S¬ ®å cung cÊp ®iÖn nh¸nh khu vùc ®×nh ®«ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản