intTypePromotion=1

thiết kế dây chuyền tự đông lắp ráp bút bi ( TL 034 ), chương 4

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
93
lượt xem
29
download

thiết kế dây chuyền tự đông lắp ráp bút bi ( TL 034 ), chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xã hội ngày càng phát triển thì giáo dục càng được quan tâm, giáo dục vững thì kinh tế mới mạnh và xã hội mới phát triển. Do đó, vấn đề giáo dục luôn được đặt lên hàng đầu. Đối vơí nước ta, đào tạo, bồi dưỡng giáo dục luôn được nhà nước và Đảng quan tâm, thể hiện ở các hội nghị trung ương các khoá gần đây. Vấn đề giáo dục được các đại biểu đề nghị cần có bổ sung và chỉnh sửa về chương trình đào tạo, cải cách giáo dục, chú trọng phát triền giáo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế dây chuyền tự đông lắp ráp bút bi ( TL 034 ), chương 4

  1. Chöông 4 : GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC VEÀ CAÙC LOAÏI BUÙT BI TREÂN THÒ TRÖÔØNG VAØ COÂNG NGHEÄ LAÉP RAÙP NOÙ HIEÄN NAY 1 Nhu caàu söû duïng buùt bi hieän nay: Xaõ hoäi ngaøy caøng phaùt trieån thì giaùo duïc caøng ñöôïc quan taâm, giaùo duïc vöõng thì kinh teá môùi maïnh vaø xaõ hoäi môùi phaùt trieån. Do ñoù, vaán ñeà giaùo duïc luoân ñöôïc ñaët leân haøng ñaàu. Ñoái vôí nöôùc ta, ñaøo taïo, boài döôõng giaùo duïc luoân ñöôïc nhaø nöôùc vaø Ñaûng quan taâm, theå hieän ôû caùc hoäi nghò trung öông caùc khoaù gaàn ñaây. Vaán ñeà giaùo duïc ñöôïc caùc ñaïi bieåu ñeà nghò caàn coù boå sung vaø chænh söûa veà chöông trình ñaøo taïo, caûi caùch giaùo duïc, chuù troïng phaùt trieàn giaùo duïc moät caùch toaøn dieän nhaát quaùn. Nhaø nöôùc thöïc söï quan taâm vaø ñaàu tö nhieàu tieàn vaø coâng söùc ñeå phaùt trieån giaùo duïc nöôùc nhaø, quan taâm vaø ñaàu tö ñeå giaûi quyeát duïng cuï hoïc taäp cho hoïc sinh, sinh vieân maø nhöõng duïng cuï naøy tröôùc ñaây laø thieáu, cuøng vôùi nhöõng chính saùch môû cöûa, thu huùt thò tröôøng, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc nhaø maùy, coâng ty naøy tieáp xuùc thò tröôøng, giôùi thieäu saûn phaåm uûng hoä hoï ñeå hoï maïnh daïng ñaàu tö trang thieát bò vaø caùc daây chuyeàn laép raùp hieän ñaïi ñeå töøng böôùc caûi thieän chaát löôïng, maãu maõ ñeå coù theå ñaùp öùng nhu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng ñaëc bieät laø hoïc sinh, sinh vieân, vaø töøng böôùc taïo ñöôïc vò theá cho mình …
  2. Chính vì vaäy maø nhieàu naêm gaàn ñaây duïng cuï hoïc taäp ( thöôùc keû, buùt bi, giaáy taäp…) cho hoïc sinh, sinh vieân raát ña daïng vaø ñöôïc baùn roäng khaép treân caû nöôùc taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho ngöôøi tieâu duøng trong vieäc choïn löïa. Ña daïng caû veà maãu maõ laãn chaát löôïng( thöôïng vaøng haï caùm )nhieàu naêm gaàn ñaây nhieàu coâng ty nhö: coâng ty giaáy taäp Vónh Tieán, coâng ty Buùt Bi Thieân Long, coâng ty buùt bi HanSon, coâng ty buùt bi Beán Nghe…ñaõ taïo choã ñöùng cho mình. Moät trong nhöõng saûn phaåm ñöôïc quan taâm ñoù laø buùt bi, haàu heát moïi ngöôøi ñeàu söû duïng noù töø hoïc sinh tieåu hoïc, ñeán sinh vieân ñaïi hoïc, töø ngöôøitreû em ñeán ngöôøi ngöôùi giaø, vôùi söï phaùt trieån daân trí nhö hieän nay nguôøi ngöôøi nhaø nhaø ñeàu söû duïng, noùi chung noù raát caàn thieát cho chuùng ta. Neáu nhö tröôùc ñaây buùt bi chæ coù maët taïi caùc nhaø saùch, caùc cöûa hieäuvaên phoøng phaåm thì giôø ñaây noù ñaõ coù maët ôû moïi nôi töø sieâu thò, tieäm baùch hoaù hay noùi ñuùng hôn chæ caàn vaøi ba böôùc laø coù theå mua ñöôïc. Töø ñoù, coù theå thaáy buùt bi caàn thieát nhö theá naøo ñoái vôùi chuùng ta. Nöôùc ta coù khoaûng 80 trieäu ngöôøi chæ caàn tính moãi ngöôøi söû duïng moät caây, thì con soá buùt bi ñaõ leân tôùi 80 trieäu caây do ñoù nhu caàu söû duïng noù laø raát lôùn. Chính vì theá, nhieàu cô sôû, nhieàu xí nghieäp, coâng ty saûn xuaát buùt bi ñaõ thaønh laäp, ñoù laø nhu caàu taát yeáu. 2 Söï tieän lôïi cuûa buùt bi so vôùi buùt maùy: 2.1 Buùt maùy
  3. Neáu nhö tröôùc ñaây ta thöôøng söû duïng buùt maùy do coù nhieàu tieän lôïi nhö  Öu ñieåm: - Raát beàn - Neùt chöõ maõnh  Nhöôïc ñieåm: - Deã lem khi vieát - Caàn coù bình möïc ñeå bôm - Toán thôøi gian bôm möïc - Traùnh va chaïm ôû ñaàu buùt Ngoaøi ra söû duïng buùt maùy coøn caàn thieát cho hoïc sinh tieåu hoïc vì chuùng ta thöôøng cho raèng ñoái vôùi treû em môùi baét ñaàu taäp vieát neân cho vieát buùt maùy ñeå reøn chöõ vaø taäp cho noù khoâng hö chöõ. Daàn daàn quan nieäm naøy bò thay ñoåi, buùt maùy ñöôïc thay theá bôûi buùt bi do nhöõng öu ñieåm cuûa noù vaø thuaän lôïi so vôùi buùt maùy khi söû duïng 2.2 Buùt bi Buùt bi daàn daàn thay theá buùt maùy do coù nhöõng öu ñieåm: - Söû duïng deã daøng, thuaän tieän - Khoâng bò lem möïc - Baûo quaûn deã - Neùt chöõ coù theå löïa choïn tuyø yù.
  4. - Ña daïng veà maãu maõ Daàn daàn söû duïng buùt bi ngöôøi ta thaáy noù khaéc phuïc ñöôïc caùc khuyeát ñieåm cuûa buùt maùy do ñoù noù caøng ñöôïc öa chuoäng vaø ñöôïc söû duïng roäng raõi. 2.3 Thöïc traïng, xu höôùng laép raùp buùt bi cuûa caùc coâng ty hieän nay: Haàu heát caùc coâng ty buùt bi trong nöôùc hieän nay thöïc hieän coâng ñoaïn laép raùp laø baèng tay. Caùc cô sôû saûn xuaát vöøa vaø nhoû hoaøn toaøn laép raùp baèng tay, chæ coù moät soá coâng ty lôùn nhö Thieân Long, HanSon... thì coù trang bò daây chuyeàn laép raùp töï ñoäng (nhöng raát haïn cheá). Ôû hình thöùc laép raùp baèng tay, do ngöôøi coâng nhaân tröïc tieáp laép raùp töøng boä phaän, naêng suaát thaáp, chaát löôïng khoâng cao (do phaûi caàm naém nhieàu neân saûn phaåm deã oá, dô khoâng coøn veû boùng loaùng caàn thieát cho saûn phaåm). Do ñoù ñeå taêng naêng suaát, taêng chaát löôïng saûn phaåm, giaûm khoái löôïng coâng vieäc cho coâng nhaân phaûi coù moät daây chuyeàn laép raùp linh hoaït ñaùp öùng nhu caàu ñoù 2.4 Heä thoáng laép raùp: Ñeå thaáy roõ coâng vieäc laép raùp ñöôïc thöïc hieän nhö theá naøo ta ñi tìm hieåu caùc heä thoáng laép raùp vaø xem xeùt noù ñeå löïa choïn heä thoáng laép raùp cho hôïp lyù
  5. Caùc phöông phaùp toå chöùc quaù trình laép raùp ñöôïc phaân loaïi nhö sau: 2.4.1 Laép raùp baèng tay taïi moät vò trí laø: Phöông phaùp laép raùp trong ñoù chæ coùmoät vò trí laøm vieäc maø taïi ñoù coâng vieäc laép raùp ñöôïc hoaøn taát, cho caû chi tieát hoaëc hoaøn taát moät cuïm naøo ñoù cuaû saûn phaåm. Phöông phaùp naøy thöôøng ñöôïc aùp duïng vôùi saûn phaåm phöùc taïp soá löôïng ít ñoâi khi saûn phaåm chæ laø moät loaïi. Ví duï laøm vieäc caàn moät hay nhieàu coâng nhaân phuï thuoäc vaøo kích côû saûn phaàm vaø naêng suaát yeâu caàu. Caùc saûn phaåm ñöôïc thieát keá theo ñôn ñaët haøng nhö maùy coâng cuï, trang thieát bò coâng nghieäp, maùy bay, taøu thuyeàn hoaëc caùc vaät maãu khaù phöùc taïp ( ví duï nhö thieát bò chuyeân duøng, xe hôi …) thöôøng söû duïng phöông phaùp naøy. Daây chuyeàn laép raùp baèng taygoàm nhieàu vò trí laøm vieäc, trong ñoù toaøn boä saûn phaåmhoaëc caùc cuïm chính ñöïôc hoaøn taát theo daây chuyeàn töø vò trí naøy sang vò trí kia trong heä thoáng. Taïi moãi vò trí laøm vieäc moät hoaëc nhieàu coâng nhaân cuøng tham gia laép raùp ñeå hoaøn thaønh saûn phaåm. Khi saûn phaåm tôùi vò trí laøm vieäc cuoái cuøng thì noù ñöôïc hoaøn chænh. Caùc heä thoáng laép raùp töï ñoäng söû duïng caùc phöông phaùp laép raùp töï ñoäng ôû caùc vò trí laøm vieäc thay vì laép raùp baèng tay. 2.4.2 Daây chuyeàn laép raùp baèng tay. Daây chuyeàn laép raùp baèng tay thöôøng ñöôïc duøng trong saûn xuaát haøng khoái, trong ñoù coâng vieäc ñöôïc chia thaønh nhöõng
  6. nhieäm vuï nhoû. Caùc coâng vieäc nhoû naøy ñöôïc giao cho töøng vò trí laøm vieäc trong daây chuyeàn. Moät trong nhöõng thuaän lôïi phöông phaùp naøy laø söï chuyeân moân hoaù lao ñoäng baèng caùch giao cho moãi coâng nhaân moät soá nhieäm vuï coù tính laëp laïi, nhôø vaäy hoï laøm vieäc nhanh hôn. 2.4.3 Daây chuyeàn laép raùp töï ñoäng Thuaät ngöõ laép raùp töï ñoäng nghóa laø söû duïng caùc thieát bò cô khí hoaù vaø töï ñoäng hoaù ñeå thöïc hieän nhöõng chöùc naêng khaùc nhau trong daây chuyeàn hay teá baøo laép raùp. Ñaõ coù nhieàu thaønh töïu ñaït ñöôïc veà lónh vöïc laép raùp töï ñoäng trong nhöõng naêm gaàn ñaây. Moät soá nhöõng tieán boä ñaõ thuùc ñaåy nhôø nhöõng tieán boä trong lónh vöïc ngöôøi maùy. Nhöõng roboùt coâng nghieäp thænh thoaûngñöôïc söû duïng nhö nhöõng thaønh phaàn trong heä thoáng laép raùp. Maëc duø nhöõng phöông phaùp laép raùp baèng tay ñöôïc moâ taû ôû treân chaéc chaén seõ ñöôïc söû duïng nhieàu naêm trong töông lai, nhöng nhöõng cô hoäi ñeå ñaït toát ñeå ñaït hieäu suaát cao laø nhôø söû duïng nhöõng phöông phaùp töï ñoäng .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2