intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 12

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
132
lượt xem
42
download

thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khả năng ứng dụng của khí nén 4.1.1. Trong lĩnh vực điều khiển Sau chiến tranh thế giới thứ 2, nhất là vào những năm 50, 60 của thế kỷ 20, là thời gian phát triển mạnh mẽ của giai đoạn tự động hoá quá trình sản xuất, kỹ thuật điều khiển bằng khí nén được phát triển rộng rãi và đa dạng trong nhiều lĩnh vực khác nha. Hệ thống điều khiển bằng khí nén được sử dụng ở những lĩnh vực mà ở đó nguy hiểm, hay xảy ra các vụ nổ, như các thiết bị phun sơn,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 12

  1. Chöông 12 : HEÄ THOÁNG KHÍ NEÙN 4.1 Khaû naêng öùng duïng cuûa khí neùn 4.1.1. Trong lónh vöïc ñieàu khieån Sau chieán tranh theá giôùi thöù 2, nhaát laø vaøo nhöõng naêm 50, 60 cuûa theá kyû 20, laø thôøi gian phaùt trieån maïnh meõ cuûa giai ñoaïn töï ñoäng hoaù quaù trình saûn xuaát, kyõ thuaät ñieàu khieån baèng khí neùn ñöôïc phaùt trieån roäng raõi vaø ña daïng trong nhieàu lónh vöïc khaùc nha. Heä thoáng ñieàu khieån baèng khí neùn ñöôïc söû duïng ôû nhöõng lónh vöïc maø ôû ñoù nguy hieåm, hay xaûy ra caùc vuï noå, nhö caùc thieát bò phun sôn, caùc loaïi ñoà gaù keïp caùc chi tieát nhöïa, chaát deûo, hoaëc laø ñöôïc söû duïng trong saûn xuaát caùc thieát bò ñieän töû, vì ñieàu kieän veä sinh moâi tröôøng raát toát vaø an toaøn cao. Ngoaøi ra heä thoáng ñieàu khieån khí neùn ñöôïc söû duïng trong caùc daây chuyeàn röûa töï ñoäng, trong caùc thieát bò vaän chuyeån vaø kieåm tra cuûa thieát bò loø hôi, ñoùng goùi, chieát roùt, bao bì vaø trong coâng nghieäp hoaù chaát. 4.1.2. Heä thoáng truyeàn ñoäng.  Truyeàn ñoäng quay Truyeàn ñoäng ñoäng cô quay vôùi coâng suaát lôùn baèng naêng löôïng khí neùn giaù thaønh raát cao. Neáu so saùnh giaù thaønh
  2. tieâu thuï ñieän cuûa moät ñoäng cô quay baèng naêng löôïng khí neùnvaø moät ñoäng cô ñieän coù cuøng coâng suaát thì, giaù thaønh cuûa ñoäng cô söû duïng khí neùn cao hôn gaáp 10 ñeán 15 laàn so vôùi ñoäng cô ñieän. Nhöng ngöôïc laïi theå tích vaø troïng löôïng nhoû hôn 30% so vôùi ñoäng cô ñieän coù cuøng coâng suaát. Nhöõng duïng cuï vaën vít, maùy khoan coâng suaát khoaûng 3,5 kW, maùy maøi coâng suaát khoaûng 2,5 kW thì khaû naêng öùng duïng cuûa ñoäng cô truyeàn ñoäng baèng khí neùn laø phuø hôïp.  Truyeàn ñoäng thaúng. Vaän duïng truyeàn ñoäng baèng aùp suaát khí neùn cho chuyeån ñoäng thaúng trong caùc duïng cuï, ñoà gaù keïp chaët chi tieát, trong caùc thieát bò ñoùng goùi, trong heä thoáng phanh haõm cuûa oâtoâ. Ngoaøi ra khí neùn coøn ñöôïc söû duïng trong caùc thieát bò ño vaø kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm. 4.2 Caùc phaàn töû trong heä thoáng ñieàu khieån baèng khí neùn.
  3. Ñoái töôïng ñieàu khieån Cô caáu chaáp haønh A B Phaàn töû ñieàu khieån P R Boä loïc Ñaïi löôïng vaøo P R Van khoùa löu löôïng aùp suaát Noái vôùi nguoàn khí neùn Hình 4.1. Caáu truùc cuûa maïch ñieàu khieån. Boä loïc : Boä loïc coù nhieäm vuï loaïi boû caùc taïp chaát, hôi nöôùc trong khí tröôùc khi khí ñöôïc di chuyeån vaøo cô xy lanh, nhaèm baûo veä xy lanh khoûi caùc hieän töôïng maøi moøn hay ræ seùt.. Phaàn töû ñieàu khieån : Ñieàu khieån doøng naêng löôïng theo yeâu caàu, thay ñoåi traïng thaùi cuûa cô caáu chaáp haønh.
  4. Cô caáu chaáp haønh : Thay ñoåi traïng thaùi cuûa ñoái töôïng ñieàu khieån, laø ñaïi löôïng ra cuûa maïch ñieàu khieån. Ví duï : xy lanh, ñoäng cô. 4.2.1. Moät soá loaïi van khí neùn. - Van ñaûo chieàu 3/2 taùc ñoäng tröïc tieáp baèng nam chaâm ñieän. A P R - Van ñaûo chieàu xung 4/2 taùc ñoäng baèng doøng khí neùn . A B X Y P R - Van ñaûo chieàu xung 4/2 taùc ñoäng baèng ñieän qua van phuï trôï. A B P R - Van ñaûo chieàu 4/2 taùc ñoäng tröïc tieáp baèng nam chaâm ñieän. A B P R - Van ñaûo chieàu 4/3 taùc ñoäng baèng tay.
  5. A B P R - Van ñaûo chieàu 4/2 taùc ñoäng baèng tay. A B P R Ngoaøi ra coøn nhieàu loaïi van khaùc nhö van tieát löu, van moät chieàu .. Tuyø theo töøng öùng duïng cuï theå maø caùc loaïi van ñöôïc löïa choïn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản