intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 1

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
292
lượt xem
110
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phụ tải tính toán là phụ tải giả thiết lâu dài không đổi, tương đương với phụ tải thực tế( biến đổi) về mặt hiệu quả phát nhiệt hoặc mức độ huỷ hoại cách điện. Nói cách khác, phụ tải tính toán cũng đốt nóng thiết bị lên tới nhiệt độ tương tự như phụ tải thực tế gây ra, vì vậy chọn các thiết bị theo phụ tải tính toán sẽ đảm bảo an toàn cho thiết bị về mặt phát nóng. Phụ tải tính toán được sử dụng để lựa chọn và kiểm tra các thiết bị trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 1

  1. Ch-¬ng 1. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n §2.1. §Æt vÊn ®Ò: Phô t¶i tÝnh to¸n lµ phô t¶i gi¶ thiÕt l©u dµi kh«ng ®æi, t-¬ng ®-¬ng víi phô t¶i thùc tÕ( biÕn ®æi) vÒ mÆt hiÖu qu¶ ph¸t nhiÖt hoÆc møc ®é huû ho¹i c¸ch ®iÖn. Nãi c¸ch kh¸c, phô t¶i tÝnh to¸n còng ®èt nãng thiÕt bÞ lªn tíi nhiÖt ®é t-¬ng tù nh- phô t¶i thùc tÕ g©y ra, v× vËy chän c¸c thiÕt bÞ theo phô t¶i tÝnh to¸n sÏ ®¶m b¶o an toµn cho thiÕt bÞ vÒ mÆt ph¸t nãng. Phô t¶i tÝnh to¸n ®-îc sö dông ®Ó lùa chän vµ kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ trong hÖ thèng cung cÊp ®iÖn nh-: m¸y biÕn ¸p, d©y dÉn, c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t, b¶o vÖ… tÝnh to¸n tæn thÊt c«ng suÊt, tæn thÊt ®iÖn n¨ng, tæn thÊt ®iÖn ¸p; lùa chän dung l-îng bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng, … Phô t¶i tÝnh to¸n phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh-: c«ng suÊt, sè l-îng, chÕ ®é lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, tr×nh ®é vµ ph-¬ng thøc vËn hµnh hÖ thèng… NÕu phô t¶i tÝnh to¸n x¸c ®Þnh ®-îc nhá h¬n phô t¶i thùc tÕ th× sÏ lµm gi¶m tuæi thä cña thiÕt bÞ ®iÖn, cã kh¶ n¨ng dÉn ®Õn sù cè, ch¸y næ,… Ng-îc l¹i, c¸c thiÕt bÞ ®-îc lùa chän sÏ d- thõa c«ng suÊt lµm ø ®äng vèn ®Çu t-, gia t¨ng tæn thÊt,… Còng v× vËy ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu vµ ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n, song cho ®Õn nay vÉn ch-a cã ph-¬ng ph¸p nµo thËt hoµn thiÖn. Nh÷ng ph-¬ng ph¸p cho kÕt qu¶ ®ñ tin cËy th× l¹i qu¸ phøc t¹p, khèi l-îng tÝnh to¸n vµ nh÷ng
  2. th«ng tin ban ®Çu ®ßi hái qu¸ lín vµ ng-îc l¹i. Cã thÓ ®-a ra ®©y mét sè ph-¬ng ph¸p th-êng ®-îc sö dông nhiÒu h¬n c¶ ®Ó x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n khi quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng cung cÊp ®iÖn: 1.Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n ( PTTT ) theo c«ng suÊt ®Æt vµ hÖ sè nhu cÇu n Ptt = knc.  Pdi (2 – 1) i 1 Qtt = Ptt . tg  (2 - 2) Ptt Stt = P 2 tt  Q 2 tt  (2 - 3) cos  Trong ®ã: knc - hÖ sè nhu cÇu cña nhãm hé tiªu thô, tra trong sæ tay kü thuËt, Pdi - c«ng suÊt ®Æt cña thiÕt bÞ hoÆc nhãm thiÕt bÞ i, trong tÝnh to¸n cã thÓ xem gÇn ®óng Pd  P®m ,  kW  . n Khi ®ã: Ptt = knc .  Pdmi (2 – 1’) i 1 n – sè thiÕt bÞ trong nhãm Ptt,Qtt, Stt – c«ng suÊt t¸c dông, ph¶n kh¸ng vµ toµn phÇn tÝnh to¸n cña nhãm thiÕt bÞ (kW, kVAR, kVA) 2. Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n theo hÖ sè h×nh d¸ng cña ®å thÞ phô t¶i vµ c«ng suÊt trung b×nh: Ptt = khd. Ptb (2 - 4) Trong ®ã:
  3. khd- hÖ sè h×nh d¸ng cña ®å thÞ phô t¶i, tra trong sæ tay kü thuËt, Ptb- c«ng suÊt trung b×nh cña thiÕt bÞ hoÆc nhãm thiÕt bÞ,  kW  . t  P(t)dt A Ptb = 0  (2 - 5) t t Ph-¬ng ¸n nµy cã thÓ ¸p dông ®Ó tÝnh phô t¶i tÝnh to¸n ë thanh c¸i h¹ ¸p cña tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. Ph-¬ng ph¸p nµy Ýt ®-îc dïng trong tÝnh to¸n thiÕt kÕ míi v× nã yªu cÇu cã ®å thÞ cña nhãm phô t¶i. 3. Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh PTTT theo c«ng suÊt trung b×nh vµ ®é lÖch cña ®å thÞ phô t¶i khái gi¸ trÞ trung b×nh: Ptt = Ptb   (2 - 6) Trong ®ã: Ptb- c«ng suÊt trung b×nh cña thiÕt bÞ hoÆc nhãm thiÕt bÞ,  kW  .  - ®é lÖch cña ®å thÞ phô t¶i khái gi¸ trÞ trung b×nh, - hÖ sè t¸n x¹ cña  . Ph-¬ng ph¸p nµy th-êng ®-îc dïng ®Ó tÝnh to¸n phô t¶i cho c¸c thiÕt bÞ cña ph©n x-ëng hoÆc cña toµn bé nhµ m¸y. Tuy nhiªn ph-¬ng ph¸p nµy Ýt ®-îc dïng trong tÝnh to¸n thiÕt kÕ míi v× nã ®ßi hái kh¸ nhiÒu th«ng tin vÒ phô t¶i mµ chØ phï hîp víi hÖ thèng ®ang vËn hµnh.
  4. 4. Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh PTTT theo c«ng suÊt trung b×nh vµ hÖ sè cùc ®¹i: Ptt = kmax. Ptb = kmax. ksd. P®m (2 - 7) Trong ®ã: Ptb- c«ng suÊt trung b×nh cña thiÕt bÞ hoÆc nhãm thiÕt bÞ  kW  , kmax- hÖ sè cùc ®¹i, tra trong sæ tay kü thuËt theo quan hÖ kmax = f( nhq, ksd ), ksd - hÖ sè sö dông, tra trong sæ tay kü thuËt, nhq - sè thiÕt bÞ dïng ®iÖn hiÖu qu¶. Ph-¬ng ph¸p nµy th-êng ®-îc dïng ®Ó tÝnh to¸n phô t¶i tÝnh to¸n cho mét nhãm thiÕt bÞ, cho c¸c tñ ®éng lùc, cho toµn bé ph©n x-ëng. Nã cho mét kÕt qu¶ kh¸ chÝnh x¸c nh-ng l¹i ®ßi hái mét l-îng th«ng tin kh¸ ®Çy ®ñ vÒ c¸c lo¹i phô t¶i nh-: chÕ ®é lµm viÖc cña tõng phô t¶i, c«ng suÊt ®Æt cña tõng phô t¶i, sè l-îng thiÕt bÞ trong nhãm. 5. Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh PTTT theo suÊt tiªu hao ®iÖn n¨ng cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm: a0 M Ptt  (2 - 8) Tmax Trong ®ã: a0- suÊt chi phÝ ®iÖn n¨ng cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm  kWh / dvsp  , M - sè s¶n phÈm ®-îc s¶n xuÊt trong mét n¨m,
  5. Tmax - thêi gian sö dông c«ng suÊt lín nhÊt  h . Ph-¬ng ph¸p nµy chØ ®-îc sö dông ®Ó -íc tÝnh, s¬ bé x¸c ®Þnh phô t¶i trong c«ng t¸c quy ho¹ch hoÆc dïng ®Ó quy ho¹ch nguån cho xÝ nghiÖp. 6. Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh PTTT theo suÊt trang bÞ ®iÖn trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch: Ptt = p0. F (2 - 9) Trong ®ã: p0- suÊt trang bÞ ®iÖn trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch W / m 2    F- diÖn tÝch bè trÝ thiÕt bÞ m 2  .   7. Ph-¬ng ph¸p tÝnh tr-c tiÕp. Trong c¸c ph-¬ng ph¸p trªn, 3 ph-¬ng ph¸p 1, 5 vµ 6 dùa trªn kinh nghiÖm thiÕt kÕ vµ vËn hµnh ®Ó x¸c ®Þnh PTTT nªn chØ cho c¸c kÕt qu¶ gÇn ®óng tuy nhiªn chóng kh¸ ®¬n gi¶n vµ tiÖn lîi. C¸c ph-¬ng ph¸p cßn l¹i ®-îc x©y dùng trªn c¬ së x¸c suÊt th«ng kª cã xÐt ®Õn nhiÒu yÕu tè do ®ã cã kÕt qu¶ chÝnh x¸c h¬n nh-ng khèi l-îng tÝnh to¸n lín vµ phøc t¹p. Tuú theo yªu cÇu tÝnh to¸n vµ nh÷ng th«ng tin cã thÓ cã ®-îc vÒ phô t¶i, ng-êi thiÕt kÕ cã thÓ lùa chän c¸c ph-¬ng ¸n thÝch hîp ®Ó x¸c ®Þnh PTTT. Trong ®å ¸n nµy víi ph©n x-ëng Söa ch÷a c¬ khÝ ta ®· biÕt vÞ trÝ, c«ng suÊt ®Æt vµ chÕ ®é lµm viÖc cña tõng thiÕt bÞ trong ph©n x-ëng nªn khi tÝnh to¸n phô t¶i ®éng lùc cña ph©n x-ëng cã thÓ sö dông ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n tÝnh theo c«ng suÊt trung b×nh vµ hÖ sè cùc ®¹i. C¸c ph©n x-ëng cßn l¹i do chØ biÕt
  6. diÖn tÝch vµ c«ng suÊt ®Æt cña nã nªn ®Ó x¸c ®Þnh phô t¶i ®éng lùc cña c¸c ph©n x-ëng nµy ta ¸p dông ph-¬ng ph¸p tÝnh theo c«ng suÊt ®Æt vµ hÖ sè nhu cÇu. Phô t¶i chiÕu s¸ng cña c¸c ph©n x-ëng ®-îc x¸c ®Þnh theo ph-¬ng ph¸p suÊt chiÕu s¸ng trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch s¶n xuÊt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản