intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 2

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
413
lượt xem
37
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân xưởng sửa chữa cơ khí là phân xưởng số 7 trong sơ đồ mặt bằng nhà máy. Phân xưởng có diện tích bố trí thiết bị là 1218,75 m2. Trong phân xưởng có 77 thiết bị, công suất của các thiết bị rất khác nhau, thiết bị có công suất lớn nhất là 10 kW ( máy tiện ren, máy bào giường một trụ, máy mài phẳng có trục đứng ), song cũng có những thiết bị có công suất nhỏ 0.6 kW ( máy phay chép hình ). Tất cả các thiết bị có chế độ làm việc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 2

  1. Chương 2: X¸c ®Þnh phô t¶I tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ Ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ lµ ph©n x-ëng sè 7 trong s¬ ®å mÆt b»ng nhµ m¸y. Ph©n x-ëng cã diÖn tÝch bè trÝ thiÕt bÞ lµ 1218,75 m2. Trong ph©n x-ëng cã 77 thiÕt bÞ, c«ng suÊt cña c¸c thiÕt bÞ rÊt kh¸c nhau, thiÕt bÞ cã c«ng suÊt lín nhÊt lµ 10 kW ( m¸y tiÖn ren, m¸y bµo gi-êng mét trô, m¸y mµi ph¼ng cã trôc ®øng ), song còng cã nh÷ng thiÕt bÞ cã c«ng suÊt nhá 0.6 kW ( m¸y phay chÐp h×nh ). TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ cã chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n. 2.2.1. Giíi thiÖu ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n theo c«ng suÊt trung b×nh Ptb vµ hÖ sè cùc ®¹i kmax ( cßn gäi lµ ph-¬ng ph¸p sè thiÕt bÞ dïng ®iÖn hiÖu qu¶ nhq ): Theo ph-¬ng ph¸p nµy phô t¶i tÝnh to¸n ®-îc x¸c ®Þnh theo biÓu thøc: n Ptt = kmax. ksd.  Pdmi (2 – 7a) i 1 Trong ®ã: P®mi- c«ng suÊt ®Þnh møc cña thiÕt bÞ thø i trong nhãm, kW n- sè thiÕt bÞ trong nhãm, ksd - hÖ sè sö dông, tra trong sæ tay kü thuËt,
  2. kmax - hÖ sè cùc ®¹i, tra trong sæ tay kü thuËt theo quan hÖ kmax = f ( nhq, ksd ), nhq - sè thiÕt bÞ dïng ®iÖn hiÖu qu¶. Sè thiÕt bÞ dïng ®iÖn hiÖu qu¶ nhq lµ sè thiÕt bÞ cã cïng c«ng suÊt, cïng chÕ ®é lµm viÖc g©y ra mét hiÖu qu¶ ph¸t nhiÖt (hoÆc møc ®é huû ho¹i c¸ch ®iÖn) ®óng b»ng c¸c phô t¶i thùc tÕ (cã c«ng suÊt vµ chÕ ®é lµm viÖc cã thÓ kh¸c nhau) g©y ra trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, nhq ®-îc x¸c ®Þnh b»ng biÓu thøc tæng qu¸t sau: 2  n  n n hq    Pdmi    P  ( lµm trßn sè ) (2 - 10) 2 dmi  i 1  i 1 Trong ®ã: P®mi - c«ng suÊt ®Þnh møc cña thiÕt bÞ thø i trong nhãm, n - sè thiÕt bÞ trong nhãm. Khi n lín th× viÖc x¸c ®Þnh nhq theo biÓu thøc trªn kh¸ phiÒn phøc nªn cã thÓ x¸c ®Þnh nhq theo c¸c ph-¬ng ph¸p gÇn ®óng víi sai sè tÝnh to¸n n»m trong kho¶ng   10%. Pdm max a. Tr-êng hîp m = 3 vµ ksdp  0, 4 th× nhq = n. Pdm min Chó ý nÕu trong nhãm cã n1 thiÕt bÞ mµ tæng c«ng suÊt cña chóng kh«ng lín h¬n 5% tæng c«ng suÊt cña c¶ nhãm th×: nhq = n – n1 . Trong ®ã:
  3. P®mmax- c«ng suÊt ®Þnh møc cña thiÕt bÞ cã c«ng suÊt lín nhÊt trong nhãm, P®mmin- c«ng suÊt ®Þnh møc cña thiÕt bÞ cã c«ng suÊt nhá nhÊt trong nhãm. Pdm max b. Tr-êng hîp m = > 3 vµ ksdp  0,2; nhq sÏ ®-îc x¸c ®Þnh Pdm min n 2  Pdmi theo biÓu thøc: nhq= i 1 n (2 – 10’) Pdm max c. Khi kh«ng ¸p dông ®-îc c¸c tr-êng hîp trªn, viÖc x¸c ®Þnh nhq ph¶i®-îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù : n1 P1 Tr-íc hÕt tÝnh: n* = ; P* = (2 - 11) n P Trong ®ã: n – sè thiÕt bÞ trong nhãm, n1- sè thiÕt bÞ cã c«ng suÊt kh«ng nhá h¬n mét nöa c«ng suÊt cña thiÕt bÞ cã c«ng suÊt lín nhÊt, P vµ P1- tæng suÊt cña n vµ cña n1 thiÕt bÞ, Sau khi tÝnh ®-îc n* vµ P* tra theo sæ tay kü thuËt ta t×m ®-îc nhq* = f ( n*, P* ), tõ ®ã tÝnh nhq theo c«ng thøc: nhq = nhq*.n Khi x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n theo ph-¬ng ph¸p sè thiÕt bÞ dïng ®iÖn hiÖu qu¶ nhq, trong mét sè tr-êng hîp cô thÓ cã thÓ dïng c¸c c«ng thøc gÇn ®óng sau: * NÕu n 3 vµ nhq < 4, phô t¶i tÝnh to¸n ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: n Ptt =  Pdmi (2 -7b) i 1
  4. * NÕu n >3 vµ nhq < 4, phô t¶i tÝnh to¸n ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: n Ptt =  k ti .Pdmi (2 – 7c) i 1 Trong ®ã: kti- hÖ sè phô t¶i cña thiÕt bÞ thø i. NÕu kh«ng cã sè liÖu chÝnh x¸c, hÖ sè phô t¶i cã thÓ lÊy gÇn ®óng nh- sau: kti = 0,9 ®èi víi thiÕt bÞ lµm viÖc ë chÕ ®é dµi h¹n, kti = 0,75 ®èi víi thiÕt bÞ lµm viÖc ë chÕ ®é ng¾n h¹n lÆp l¹i. * NÕu n > 300 vµ ksd  0,5 phô t¶i tÝnh to¸n ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: n Ptt =1,05. ksd.  Pdmi (2 – 7d) i 1 §èi víi thiÕt bÞ cã ®å thÞ phô t¶i b»ng ph¼ng ( c¸c m¸y b¬m, qu¹t nÐn khÝ, …) phô t¶i tÝnh to¸n cã thÓ lÊy b»ng phô t¶i trung b×nh: n Ptt = Ptb = ksd.  Pdmi (2 – 7e) i 1 * NÕu trong m¹ng cã thiÕt bÞ mét pha cÇn ph¶i ph©n phèi ®Òu c¸c thiÕt bÞ cho ba pha cña m¹ng, tr-íc khi x¸c ®Þnh nhq ph¶i quy ®æi c«ng suÊt cña c¸c phô t¶i 1 pha vÒ phô t¶i 3 pha t-¬ng ®-¬ng: NÕu thiÕt bÞ 1 pha ®Êu vµo ®iÖn ¸p pha: Pq® = 3.Ppha max NÕu thiÕt bÞ 1 pha ®Êu vµo ®iÖn ¸p d©y: Pq® = 3 .Ppha max * NÕu trong nhãm cã thiÕt bÞ tiªu thô ®iÖn lµm viÖc ë chÕ ®é ng¾n h¹n lÆp l¹i th× ph¶i quy ®æi vÒ chÕ ®é dµi h¹n tr-íc khi x¸c ®Þnh nhq theo c«ng thøc:
  5. Pq® =  dm .P®m Trong ®ã:  ®m- hÖ sè ®ãng ®iÖn t-¬ng ®èi phÇn tr¨m, cho trong lý lÞch m¸y.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2