intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 4

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
364
lượt xem
28
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính toán phụ tải chiếu sáng của phân xưởng sửa chữa cơ khí Phụ tải chiếu sáng của phân xưởng được xác định theo phương pháp suất chiếu sáng trên một đơn vị diện tích: Pcs = po. F Trong đó: p0- suất chiếu sáng trên một đơn vị diện tích chiếu sáng F- diện tích được chiếu sáng Trong phân xưởng SCCK hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn sợi đốt, tra bảng PL. 1.2 (TL1) có p0 =13...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 4

 1. Chương 4: TÝnh to¸n phô t¶i chiÕu s¸ng cña ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ Phô t¶i chiÕu s¸ng cña ph©n x-ëng ®-îc x¸c ®Þnh theo ph-¬ng ph¸p suÊt chiÕu s¸ng trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch: Pcs = po. F Trong ®ã: p0- suÊt chiÕu s¸ng trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch chiÕu s¸ng W / m 2    F- diÖn tÝch ®-îc chiÕu s¸ng m 2    Trong ph©n x-ëng SCCK hÖ thèng chiÕu s¸ng sö dông ®Ìn sîi ®èt, tra b¶ng PL. 1.2 (TL1) cã p0 =13 W / m 2    Phô t¶i chiÕu s¸ng cña ph©n x-ëng: Pcs = p0. F = 13. 1218,75 = 15843,75 W  4. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n toµn ph©n x-ëng: Phô t¶i t¸c dông cña ph©n x-ëng: n Ppx =k®t.  Ptti = 0,8. ( 22,75 + 21,58 + 12,92 + 20,1 + 19,84 ) i 1 = 78,5  kW  Trong ®ã: k®t- hÖ sè ®ång thêi cña toµn ph©n x-ëng, lÊy k®t = 0,8. Phô t¶i ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng: n Qpx = k®t.  Q tti = Ppx.tg  = 78,5. 1,33 = 104,4  kVAr  i 1
 2. Phô t¶i toµn phÇn cña ph©n x-ëng kÓ c¶ chiÕu s¸ng: Sttpx =  Ppx  Pcs   78, 5  15,84   104, 4 2  140,7  kVA 2 2  Q px 2  S ttpx 140,7 Ittpx =   213, 77  A  3.U 3.0,38 HÖ sè c«ng suÊt toµn ph©n x-ëng: Pttpx 78,5  15,84 Cos  =   0,67 S ttpx 140, 7 Tõ c¸c kÕt qu¶ trªn ta cã b¶ng tæng hîp kÕt qu¶ x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cho ph©n x-ëng SCCK ( b¶ng 2.8 ) §2.3. X¸c ®Þnh phô t¶I tÝnh to¸n cho c¸c ph©n x-ëng cßn l¹i: Do chØ biÕt tr-íc c«ng suÊt ®Æt vµ diÖn tÝch cña c¸c ph©n x-ëng nªn ë ®©y sö dông ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh PTTT theo c«ng suÊt ®Æt vµ hÖ sè nhu cÇu. 2.3.1. Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh PTTT theo c«ng suÊt ®Æt vµ hÖ sè nhu cÇu: Theo ph-¬ng ph¸p nµy phô t¶i tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng ®-îc x¸c ®Þnh theo c¸c biÓu thøc: n Ptt = knc.  Pdi i 1 Qtt = Ptt. tg  Stt = Ptt 2  Q tt 2 n Mét c¸ch gÇn ®óng cã thÓ lÊy P® = P®m , do ®ã Ptt = knc.  Pdmi i 1
 3. Trong ®ã: P®i, P®mi - c«ng suÊt ®Æt vµ c«ng suÊt ®Þnh møc cña thiÕt bÞ thø i, Ptt, Qtt, Stt – c«ng suÊt t¸c dông, ph¶n kh¸ng vµ toµn phÇn tÝnh to¸n cña nhãm thiÕt bÞ, n – sè thiÕt bÞ trong nhãm, knc - hÖ sè nhu cÇu tra trong sæ tay kü thuËt. NÕu hÖ sè c«ng suÊt cos  cña c¸c thiÕt bÞ trong nhãm sai kh¸c nhau kh«ng nhiÒu th× cho phÐp sö dông hÖ sè c«ng suÊt trung b×nh ®Ó tÝnh to¸n: P1 .cos 1  P2 .cos 2  P3 .cos 3  ...  Pn .cos n Cos  tb = (2 - 14) P1  P2  P3  ...  Pn 2.3.2. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña c¸c ph©n x-ëng cßn l¹i: 1. Ph©n x-ëng kÕt cÊu kim lo¹i: C«ng suÊt ®Æt ( P® ): 1700 kW DiÖn tÝch: S = ( 4.15 ). 50002. 10-6 = 1500 ( m2 ) Tra b¶ng PL.1.3 (TL1) cã knc = 0,5 Cos  = 0,6  tg  = 1,33 Tra b¶ng PL 1.2 (TL1) cã suÊt chiÕu s¸ng p0 = 15 W/m2 ë ®©y ta dïng ®Ìn sîi ®èt nªn cos  cs= 1 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc: P®l = knc. P® = 0,5. 1700 = 850  kW  Q®l = P®l. tg  = 850. 1,33 = 1130,5  kVAr  * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng:
 4. Pcs = p0. S = 15. 1500 = 22500 W  = 22,5  kW  Qcs = 0 * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng: Ptt = P®l + Pcs = 850 +22,5 = 872,5  kW  * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng: Qtt = Q®l = 1130,5  kVAr  * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng: Stt = Ptt 2  Q tt 2 = 872,52  1130,52  1428  kVA S tt 1428 Itt =   2169, 6  A 3.U 3.0,38 2. Ph©n x-ëng l¾p r¸p c¬ khÝ: C«ng suÊt ®Æt P® = 1850  kW  DiÖn tÝch: S = ( 3.16 + 3.15 ). 50002. 10-6 = 2325 ( m2 ) Tra b¶ng PL.1.3 ( TL1 ) cã knc = 0,3 cos  = 0,6  tg  = 1,33 Tra b¶ng PL 1.2 ( TL1 ) cã suÊt chiÕu s¸ng p0 = 15 W/m2 ë ®©y ta dïng ®Ìn sîi ®èt nªn cos  cs= 1 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc: P®l = knc. P® = 0,3. 1850 = 555  kW  Q®l = P®l. tg  = 555. 1,33 = 738,15  kVAr  * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng: Pcs = p0. S = 15. 2325. 10-3 = 34,88  kW  Qcs = 0
 5. * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng: Ptt = P®l + Pcs = 555 + 34,88 = 589,88  kW  * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng: Qtt = Q®l = 738,15  kVAr  * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng: Stt = Ptt 2  Q tt 2 = 589,882  738,152  944,89  kVA S tt 944,89 Itt = =  1435, 6  A 3.U 3.0,38 3. Ph©n x-ëng ®óc: C«ng suÊt ®Æt P® = 1400  kW  DiÖn tÝch: S = (7. 6). 50002. 10-6 = 1050 ( m2 ) Tra b¶ng PL.1.3 ( TL1 ) cã knc = 0,6 cos  = 0,8  tg  = 0,75 Tra b¶ng PL 1.2 ( TL1 ) cã suÊt chiÕu s¸ng p0 = 15 W/m2 ë ®©y ta dïng ®Ìn sîi ®èt nªn cos  cs= 1 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc: P®l = knc. P® = 0,6. 1400 = 840  kW  Q®l = P®l. tg  = 840. 0,75 = 630  kVAr  * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng: Pcs = p0. S = 15. 1050. 10-3 = 15,75  kW  * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng: Ptt = P®l + Pcs = 840 +15,75 = 855,75  kW  * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng:
 6. Qtt = Q®l = 630  kVAr  * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng: Stt = Ptt 2  Q tt 2 = 855, 752  6302  1062,6  kVA S tt 1062, 6 Itt = =  1614,5  A  3.U 3.0,38 4. Ph©n x-ëng nÐn khÝ: C«ng suÊt ®Æt P® = 800  kW  DiÖn tÝch: S = ( 6. 9 ). 50002.10-6 =1350 ( m2 ) Tra b¶ng PL.1.3 ( TL1 ) cã knc = 0,6 cos  = 0,8  tg  = 0,75 Tra b¶ng PL 1.2 ( TL1 ) cã suÊt chiÕu s¸ng p0 = 10 W/m2 ë ®©y ta dïng ®Ìn sîi ®èt nªn cos  cs= 1 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc: P®l = knc. P® = 0,6. 800 = 480 Q®l = P®l. tg  = 480. 0,75 = 360  kVAr  * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng: Pcs = p0. S = 10. 1350. 10-3 = 13,5  kW  Qcs = 0 * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng: Ptt = P®l + Pcs = 480 +13,5 = 493,5  kW  * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng: Qtt = Q®l = 360  kVAr  * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng:
 7. Stt = Ptt 2  Q tt 2 = 493,52  360 2  610,85  kVA S tt 610,85 Itt = =  928,1  A  3.U 3.0,38 5. Ph©n x-ëng rÌn: C«ng suÊt ®Æt P® = 1600  kW  DiÖn tÝch: S = ( 14. 4 ).50002. 10-6 = 1400 ( m2 ) Tra b¶ng PL.1.3 (TL1) cã knc = 0,5 cos  = 0,6  tg  = 1,33 Tra b¶ng PL 1.2 (TL1) cã suÊt chiÕu s¸ng p0 = 15 W/m2 ë ®©y ta dïng ®Ìn sîi ®èt nªn cos  cs= 1 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc: P®l = knc. P® = 0,5. 1600 = 800  kW  Q®l = P®l. tg  = 800. 1,33 = 1064  kVAr  * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng: Pcs = p0. S = 15. 1400. 10-3 = 21  kW  Qcs = 0 * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng: Ptt = P®l + Pcs = 800 + 21 = 821  kW  * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng: Qtt = Q®l = 1064  kVAr  * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng: Stt = Ptt 2  Q tt 2 = 8212  1064 2  1344  kVA S tt 1344 Itt = =  2042  A  3.U 3.0,38
 8. 6. Tr¹m b¬m: C«ng suÊt ®Æt: P® = 560  kW  DiÖn tÝch: S = ( 7. 5 ). 50002. 10-6 = 875 ( m2 ) Tra b¶ng PL.1.3 ( TL1 ) cã knc = 0,6 cos  = 0,8  tg  = 0,75 Tra b¶ng PL 1.2 ( TL1 ) cã suÊt chiÕu s¸ng p0 = 10 W/m2 ë ®©y ta dïng ®Ìn sîi ®èt nªn cos  cs = 1 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc: P®l = knc. P® = 0,6. 560 = 336  kW  Q®l = P®l. tg  = 336. 0,75 = 252  kVAr  * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng: Pcs = p0. S = 10. 875. 10-3 = 8,75  kW  Qcs = 0 * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng: Ptt = P®l + Pcs = 336 + 8,75 = 344,75  kW  * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng: Qtt = Q®l = 252  kVAr  * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng: Stt = Ptt 2  Q tt 2 = 344,752  2522  427  kVA S tt 427 Itt = =  648, 76  A  3.U 3.0,38 7. Ph©n x-ëng gia c«ng gç: C«ng suÊt ®Æt: P® = 400  kW 
 9. DiÖn tÝch: S = ( 13.4 ). 50002. 10-6 = 1300 ( m2 ) Tra b¶ng PL.1.3 (TL1) cã knc = 0,4; cos  = 0,6  tg  = 1,33 Tra b¶ng PL 1.2 (TL1) cã suÊt chiÕu s¸ng p0 = 14 W/m2 ë ®©y ta dïng ®Ìn sîi ®èt nªn cos  cs = 1 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc: P®l = knc. P® = 0,4. 400 = 160  kW  Q®l = P®l. tg  = 160. 1,33 = 212,8  kVAr  * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng: Pcs = p0. S = 14. 1300. 10-3 = 18,2  kW  Qcs = 0 * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng: Ptt = P®l + Pcs = 160 + 18,2 = 178,2  kW  * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng: Qtt = Q®l = 212,8  kW  * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng: Stt = Ptt 2  Q tt 2 = 178, 2 2  212,82  277,56  kVA S tt 277,56 Itt = =  421, 7  A  3.U 3.0,38 8. Bé phËn hµnh chÝnh vµ x-ëng thiÕt kÕ: C«ng suÊt ®Æt: P® = 50  kW  DiÖn tÝch: S = ( 17.3 + 2.3 ). 50002. 10-6 = 1425 ( m2 ) Tra b¶ng PL.1.3 ( TL1 ) cã knc = 0,8 cos  = 0,8  tg  = 0,75
 10. Tra b¶ng PL 1.2 ( TL1 ) cã suÊt chiÕu s¸ng p0 = 15 W/m2 ë ®©y dïng ®Ìn huúnh quang nªn cã cos  cs = 0,85  tg  cs = 0,62 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc: P®l = knc. P® = 0,8. 50 = 40  kW  Q®l = P®l. tg  = 40. 0.75 = 30  kVAr  * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng: Pcs = p0. S = 15. 1425. 10-3 = 21,375  kW  Qcs = Pcs. tg  cs = 21,375. 0,62 = 13,25  kVAr  * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng: Ptt = P®l + Pcs = 40 + 21,375 = 61,375  kW  * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng: Qtt = Q®l + Qcs = 30 + 13,25 = 43,25  kVAr  * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng: Stt = Ptt 2  Q tt 2 = 61,3752  43, 252  75, 08  kVA S tt 75, 08 Itt = =  114  A 3.U 3.0,38 9. Bé phËn KCS vµ kho thµnh phÈm: C«ng suÊt ®Æt: P® = 520  kW  DiÖn tÝch: S = ( 21. 4 ). 50002. 10-6 = 2100 ( m2 ) Tra b¶ng PL.1.3 ( TL1 ) cã knc = 0,7 cos  = 0,8  tg  = 0,75 Tra b¶ng PL 1.2 ( TL1 ) cã suÊt chiÕu s¸ng p0 = 10 W/m2
 11. ë ®©y ta dïng ®Ìn sîi ®èt nªn cos  cs= 1 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc: P®l = knc. P® = 0,7. 520 = 364  kW  Q®l = P®l. tg  = 364. 0,75 = 273  kVAr  * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng: Pcs = p0. S = 10. 2100. 10-3 = 21  kW  Qcs = 0 * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng: Ptt = P®l + Pcs = 364 + 21 = 385  kW  * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng: Qtt = Q®l = 273  kVAr  * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng: Stt = Ptt 2  Q tt 2  3852  2732  472  kVA S tt 472 Itt = =  717,13  A  3.U 3.0,38 10. Khu nhµ xe: DiÖn tÝch: S = ( 30. 3,5 ). 50002. 10-6 = 2625 ( m2 ) Tra b¶ng PL 1.2 ( TL1 ) cã suÊt chiÕu s¸ng p0 = 15 W/m2 ë ®©y dïng ®Ìn huúnh quang nªn cã cos  cs = 0,85  tg  cs = 0,62 * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng: Pcs = p0. S = 15. 2625. 10-3 = 39,375  kW  Qcs = Pcs. tg  cs = 39,375. 0,62 = 24,4  kVAr 
 12. * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng: Ptt = Pcs = 39,375  kW  * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng: Qtt = Qcs = 24,4  kVAr  * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng: Stt = Ptt 2  Q tt 2 = 39,3752  24, 42  46,32  kVA S tt 46,32 Itt = =  70, 4  A  3.U 3.0,38 KÕt qu¶ x¸c ®Þnh PTTT cña c¸c ph©n x-ëng B¶ng 2.9 – Phô t¶i tÝnh to¸n cña c¸c ph©n x-ëng P0 P0 P®l Qtt Stt Tªn ph©n Cos Pcs Ptt (k knc (W/m (k (kV (kV x-ëng W)  2 ) W) (kW) (kW) Ar) A) P/x kÕt cÊu 170 0, 1130 0,6 15 850 22,5 872,5 1428 kim lo¹i 0 5 ,5 P/x l¾p r¸p c¬ 185 0, 589,8 738, 944, 0,6 15 555 34,88 khÝ 0 3 8 15 89 140 0, 855,7 1062 P/x ®óc 0,8 15 840 15,75 630 0 6 5 ,6 0, 610, P/x nÐn khÝ 800 0,8 10 480 13,5 493,5 360 6 85 160 0, P/x rÌn 0,6 15 800 21 821 1064 1344 0 5 0, 334,7 Tr¹m b¬m 560 0,8 10 336 8,75 252 427 6 5 P/x söa ch÷a 104, 140, 13 78,5 15,84 94,34 c¬ khÝ 4 7 P/x gia c«ng 0, 212, 277, 400 0,6 14 160 18,2 178,2 gç 4 8 56 BphËn hµnh 0, 21,37 61,37 43,2 75,0 50 0,8 15 40 chÝnh vµ 8 5 5 5 8
 13. x-ëng thiÕt kÕ BphËn KCS 0, vµ kho thµnh 520 0,8 10 364 21 385 273 472 7 phÈm 39,37 39,37 46,3 Khu nhµ xe 24,4 5 5 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2