intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo vòng bi, chương 2

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

297
lượt xem
110
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo vòng bi, chương 2', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo vòng bi, chương 2

  1. Ch-¬ng 2 x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n c¸c ph©n x-ëng vµ toµn nhµ m¸y 2.1. §Æt vÊn ®Ò Phô t¶i tÝnh to¸n lµ phô t¶i gi¶ thiÕt l©u dµi kh«ng ®æi, t-¬ng ®-¬ng víi phô t¶i thùc tÕ (biÕn ®æi) vÒ mÆt hiÖu qu¶ ph¸t nhiÖt hoÆc møc ®é huû ho¹i c¸ch ®iÖn. Nãi c¸ch kh¸c, phô t¶i tÝnh to¸n còng ®èt nãng thiÕt bÞ lªn tíi nhiÖt ®é t-¬ng tù nh- phô t¶i thùc tÕ g©y ra, v× vËy chän c¸c thiÕt bÞ theo phô t¶i tÝnh to¸n sÏ ®¶m b¶o an toµn cho thiÕt bÞ vÒ mÆt ph¸t nãng. Phô t¶i tÝnh to¸n ®-îc sö dông ®Ó lùa chän vµ kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ trong hÖ thèng cung cÊp ®iÖn nh-: m¸y biÕn ¸p, d©y dÉn, c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t, b¶o vÖ,... tÝnh to¸n tæn thÊt c«ng suÊt, tæn thÊt ®iÖn n¨ng, tæn thÊt ®iÖn ¸p; lùa chän dung l-îng bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng,... Phô t¶i tÝnh to¸n phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh-: c«ng suÊt, sè l-îng, chÕ ®é lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, tr×nh ®é vµ ph-¬ng thøc vËn hµnh hÖ thèng... NÕu phô t¶i tÝnh to¸n x¸c ®Þnh ®-îc nhá h¬n phô t¶i thùc tÕ th× sÏ lµm gi¶m tuæi thä cña thiÕt bÞ ®iÖn, cã kh¶ n¨ng dÉn ®Õn sù cè, ch¸y næ,... Ng-îc l¹i, c¸c thiÕt bÞ ®-îc lùa chän sÏ d- thõa c«ng suÊt lµm ø ®äng vèn ®Çu t-, gia t¨ng
  2. tæn thÊt,.. Còng v× vËy ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu vµ ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n, song cho ®Õn nay vÉn ch-a cã ®-îc ph-¬ng ph¸p nµo thËt hoµn thiÖn. Nh÷ng ph-¬ng ph¸p cho kÕt qu¶ ®ñ tin cËy th× l¹i qu¸ phøc t¹p, khèi l-îng tÝnh to¸n vµ nh÷ng th«ng tin ban ®Çu ®ßi hái qu¸ lín vµ ng-îc l¹i. ë ®©y em chØ nã ®Õn nh÷ng ph-¬ng ph¸p sö dông trong ®å ¸n. 2.2. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ Ph©n x-ëng Söa ch÷a c¬ khÝ lµ ph©n x-ëng sè 6 trong s¬ ®å mÆt b»ng nhµ m¸y. Ph©n x-ëng cã diÖn tÝch bè trÝ thiÕt bÞ lµ 1190 m2 . Trong ph©n x-ëng cã 70 thiÕt bÞ, c«ng suÊt cña c¸c thiÕt bÞ rÊt kh¸c nhau, thiÕt bÞ cã c«ng suÊt lín(24 kW), song còng cã nh÷ng thiÕt bÞ cã c«ng suÊt rÊt nhá (0, 5 kW). PhÇn lín c¸c thiÕt bÞ cã chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n .ChØ cã m¸y biÕn ¸p hµn lµ lµm viÖc ë chÕ ®é ng¾n h¹n lÆp l¹i vµ nèi vµo ®iÖn ¸p d©y, qu¹t còng lµ thiÕt bÞ 1 pha nèi ®iÖn ¸p d©y. Nh÷ng ®Æc ®iÓm nµy cÇn ®-îc quan t©m khi ph©n nhãm phô t¶i, x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n vµ lùa chän ph-¬ng ¸n thiÕt kÕ cung cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng. 2.2.1. Giíi thiÖu ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n theo c«ng suÊt trung b×nh Ptb vµ hÖ sè cùc ®¹i kmax (cßn gäi lµ ph-¬ng ph¸p sè thiÕt bÞ dïng ®iÖn hiÖu qu¶ nhq):
  3. Theo ph-¬ng ph¸p nµy phô t¶i tÝnh to¸n ®-îc x¸c ®Þnh theo biÓu thøc: n Ptt = kmax. ksd.  Pdmi 11 Trong ®ã: P®mi - C«ng suÊt ®Þnh møc cña thiÕt bÞ thø i trong nhãm, n - Sè thiÕt bÞ trong nhãm, ksd - HÖ sè sö dông, tra trong sæ tay kü thuËt, kmax - HÖ sè cùc ®¹i, tra trong sæ tay kü thuËt theo quan hÖ kmax = f( nhq,ksd) nhq - Sè thiÕt bÞ dïng ®iÖn hiÖu qu¶. Sè thiÕt bÞ dïng ®iÖn hiÖu qu¶ nhq lµ sè thiÕt bÞ cã cïng c«ng suÊt, cïng chÕ ®é lµm viÖc g©y ra mét hiÖu qu¶ ph¸t nhiÖt (hoÆc møc ®é huû ho¹i c¸ch ®iÖn) ®óng b»ng c¸c phô t¶i thùc tÕ (cã c«ng suÊt vµ chÕ ®é lµm viÖc cã thÓ kh¸c nhau) g©y ra trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, nhq ®-îc x¸c ®Þnh b»ng biÓu thøc tæng qu¸t sau: 2  n    Pdm  nhq   ni 1  ( lµm trßn sè )  ( Pdm ) 2 i 1 Trong ®ã: P®mi - c«ng suÊt ®Þnh møc cña thiÕt bÞ thø i trong nhãm,
  4. n - sè thiÕt bÞ trong nhãm. Khi n lín th× viÖc x¸c ®Þnh nhq theo biÓu thøc trªn kh¸ phiÒn phøc nªn cã thÓ x¸c ®Þnh nhq theo c¸c ph-¬ng ph¸p gÇn ®óng víi sai sè tÝnh to¸n n»m trong kho¶ng  10% . Pdm max a. Tr-êng hîp m =  3 vµ ksdp  0,4 th× nhq = n. Pdm min Chó ý nÕu trong nhãm cã n1 thiÕt bÞ mµ tæng c«ng suÊt cña chóng kh«ng lín h¬n 5% tæng c«ng suÊt cña c¶ nhãm th×: nhq = n - n1. Trong ®ã: P®mmax - c«ng suÊt ®Þnh møc cña thiÕt bÞ cã c«ng suÊt lín nhÊt trong nhãm, P®mmin - c«ng suÊt ®Þnh møc cña thiÕt bÞ cã c«ng suÊt nhá nhÊt trong nhãm. Pdm max b. Tr-êng hîp m = > 3 vµ ksdp  0,2 , nhq sÏ ®-îc x¸c ®Þnh theo Pdm min biÓu thøc: n 2. Pdmi nhq = 1 n Pdm max c. Khi kh«ng ¸p dông ®-îc c¸c tr-êng hîp trªn, viÖc x¸c ®Þnh nhq ph¶i ®-îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù: n1 P Tr-íc hÕt tÝnh: n* = P* = 1 n P
  5. Trong ®ã: n - sè thiÕt bÞ trong nhãm, n1 - sè thiÕt bÞ cã c«ng suÊt kh«ng nhá h¬n mét nöa c«ng suÊt cña thiÕt bÞ cã c«ng suÊt lín nhÊt, P vµ P1 - tæng c«ng suÊt cña n vµ cña n1 thiÕt bÞ. Sau khi tÝnh ®-îc n* vµ P* tra theo sæ tay kü thuËt ta t×m ®-îc nhq* = f(n* , P* ), tõ ®ã tÝnh nhq theo c«ng thøc: nhq = nhq*. n Khi x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n theo ph-¬ng ph¸p sè thiÕt bÞ dïng ®iÖn hiÖu qu¶ nhq, trong mét sè tr-êng hîp cô thÓ cã thÓ dïng c¸c c«ng thøc gÇn ®óng sau: * NÕu n  3 vµ nhq < 4, phô t¶i tÝnh to¸n ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: n Ptt =  Pdmi 11 * NÕu n > 3 vµ nhq < 4, phô t¶i tÝnh to¸n ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: n Ptt =  k ti .Pdmi 11 Trong ®ã: kti - hÖ sè phô t¶i cña thiÕt bÞ thø i. NÕu kh«ng cã sè liÖu chÝnh x¸c, hÖ sè phô t¶i cã thÕ lÊy gÇn ®óng nh- sau: kti = 0,9 ®èi víi thiÕt bÞ lµm viÖc ë chÕ ®é dµi h¹n, kti = 0,75 ®èi víi thiÕt bÞ lµm viÖc ë chÕ ®é ng¾n h¹n lÆp l¹i.
  6. * NÕu n > 300 vµ ksd  0,5 phô t¶i tÝnh to¸n ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: n Ptt = 1,05. ksd.  Pdmi 11 §èi víi thiÕt bÞ cã ®å thÞ phô t¶i b»ng ph¼ng (c¸c m¸y b¬m, qu¹t nÐn khÝ... ) phô t¶i tÝnh to¸n cã thÓ lÊy b»ng phô t¶i trung b×nh: n Ptt = Ptb = ksd.  Pdmi 11 * NÕu trong m¹ng cã thiÕt bÞ mét pha cÇn ph¶i ph©n phèi ®Òu c¸c thiÕt bÞ cho ba pha cña m¹ng, tr-íc khi x¸c ®Þnh nhq ph¶i quy ®æi c«ng suÊt cña c¸c phô t¶i 1 pha vÒ phô t¶i 3 pha t-¬ng ®-¬ng: NÕu thiÕt bÞ 1 pha ®Êu vµo ®iÖn ¸p pha: Pq® = 3. Ppha max NÕu thiÕt bÞ 1 pha ®Êu vµo ®iÖn ¸p d©y: Pq® = 3. Ppha max * NÕu trong nhãm cã thiÕt bÞ tiªu thô ®iÖn lµm viÖc ë chÕ ®é ng¾n h¹n lÆp l¹i th× ph¶i quy ®æi vÒ chÕ ®é dµi h¹n tr-íc khi x¸c ®Þnh nhq theo c«ng thøc: Pq® =  dm . P®m Trong ®ã: ®m- hÖ sè ®ãng ®iÖn t-¬ng ®èi phÇn tr¨m, cho trong lý lÞch m¸y.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2