intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 17

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

145
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lựa ựa chọn và kiểm tra máy cắt, thanh dẫn của TPPTT: * Máy cắt 8DC11 đ-ợc chọn theo các điều kiện sau: Điện áp định mức: Dòng điện định mức: 186,96A Dòng điện cắt định mức: kA * Thanh dẫn chọn vượt cấp nên không cần kiểm tra ổn định động. b. Lựa chọn và kiểm tra máy biến điện áp BU: BU được chọn theo điều kiện: Điện áp định mức: Uđm.BU , Uđm.m = 22 kV Chọn loại BU 3 pha 4MS34, do hãng Siemens chế tạo. Bảng 3.22 - Thông số kỹ thuật của BU loại...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 17

  1. Chương 17: Lùa chän vµ kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ ®iÖn a. Lùa chän vµ kiÓm tra m¸y c¾t, thanh dÉn cña TPPTT: * M¸y c¾t 8DC11 ®-îc chän theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: §iÖn ¸p ®Þnh møc: U®m MC  U®m = 22 kV Dßng ®iÖn ®Þnh møc: I®m MC = 1250 A  Ilvmax = 2. Ittnm = 186,96A Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc: I®m c¾t = 25 kA  IN = 3 ,190 kA Dßng ®iÖn æn ®Þnh ®éng cho phÐp: i®m«® = 63 kA  ixk = 8,120 kA * Thanh dÉn chän v-ît cÊp nªn kh«ng cÇn kiÓm tra æn ®Þnh ®éng. b. Lùa chän vµ kiÓm tra m¸y biÕn ®iÖn ¸p BU: BU ®-îc chän theo ®iÒu kiÖn: §iÖn ¸p ®Þnh møc: U®m.BU  U®m.m = 22 kV Chän lo¹i BU 3 pha 4MS34, do h·ng Siemens chÕ t¹o. B¶ng 3.22 - Th«ng sè kü thuËt cña BU lo¹i 4MS34. Th«ng sè kü thuËt 4MS34 U®m (kV) 24 U chÞu ®ùng tÇn sè c«ng nghiÖp 50 1' (kV)
  2. U chÞu ®ùng xung 1,2/50 s 125 (kV) U1®m (kV) 22/ 3 U2®m (V) 110/ 3 T¶i ®Þnh møc (VA) 400 c. Lùa chän vµ kiÓm tra m¸y biÕn dßng ®iÖn BI: BI ®-îc chän theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: §iÖn ¸p ®Þnh møc: U®m.BI  U®m.m = 22 kV Dßng ®iÖn s¬ cÊp ®Þnh møc: I®m.BI I max k qtbt .S dm.BA 1,3.1000     28,45 A 1,2 1,2. 3.22 1,2. 3.22 Chän BI lo¹i 4ME14, kiÓu h×nh trô do h·ng Siemens chÕ t¹o. B¶ng 3.23 - Th«ng sè kü thuËt cña BI lo¹i 4ME14. Th«ng sè kü thuËt 4ME14 U®m (kV) 24 U chÞu ®ùng tÇn sè c«ng nghiÖp 50 1' (kV) U chÞu ®ùng xung 1,2/50 s 125 (kV) I1®m (A) 5 - 2000 I2®m (A) 1 hoÆc 5 I«®nhiÖt 1s (kA) 80 I«®® ng (kA) 120 d. Lùa chän chèng sÐt van:
  3. Chèng sÐt van ®-îc chän theo cÊp ®iÖn ¸p U®m.m = 22 kV Chän lo¹i chèng sÐt van do h·ng COOPER chÕ t¹o cã U®m = 24 kV, lo¹i gi¸ ®ì ngang AZLP501B24. I.1.1. S¬ ®å tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng: C¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Òu ®Æt hai m¸y biÕn ¸p do ABB s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam. V× c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Æt rÊt gÇn tr¹m ph©n phèi trung t©m nªn phÝa cao ¸p chØ cÇn ®Æt dao c¸ch ly vµ cÇu ch×. Dao c¸ch ly dïng ®Ó c¸ch ly m¸y biÕn ¸p khi cÇn söa ch÷a. CÇu ch× dïng ®Ó b¶o vÖ ng¾n m¹ch vµ qu¸ t¶i cho m¸y biÕn ¸p. PhÝa h¹ ¸p ®Æt ¸pt«m¸t tæng vµ c¸c ¸pt«m¸t nh¸nh, thanh c¸i h¹ ¸p ®-îc ph©n ®o¹n b»ng apt«m¸t ph©n ®o¹n. §Ó h¹n chÕ dßng ng¾n m¹ch vÒ phÝa h¹ ¸p cña tr¹m vµ lµm ®¬n gi¶n viÖc b¶o vÖ ta lùa chän ph-¬ng thøc cho hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc ®éc lËp (¸pt«m¸t ph©n ®o¹n cña thanh c¸i h¹ ¸p th-êng ë tr¹ng th¸i c¾t). ChØ khi nµo mét m¸y biÕn ¸p bÞ sù cè míi sö dông ¸pt«m¸t ph©n ®o¹n ®Ó cÊp ®iÖn cho phô t¶i cña ph©n ®o¹n ®i víi m¸y biÕn ¸p bÞ sù cè. H×nh 3.9 - S¬ ®å c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Æt hai m¸y biÕn ¸p.
  4. MBA Tñ A Tñ A ph©n Tñ A MBA Tñ cao ¸p Tñ cao ¸p Tñ A tæng Tñ A tæng 22/0.4 nh¸nh ®o¹n nh¸nh 22/0.4 1.1) Lùa chän vµ kiÓm tra dao c¸ch ly cao ¸p: Ta sÏ dïng chung mét lo¹i dao c¸ch ly cho tÊt c¶ c¸c tr¹m biÕn ¸p ®Ó dÔ dµng cho viÖc mua s¾m, l¾p ®Æt vµ thay thÕ. Dao c¸ch ly ®-îc chän theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: §iÖn ¸p ®Þnh møc: U®m.MC  U®m.m = 22 kV Dßng ®iÖn ®Þnh møc: I®m.CL  Ilvmax = 2. Ittnm = 186,96 A Dßng ®iÖn æn ®Þnh ®éng cho phÐp: i®m.®  ixk = 8,120 kA Chän lo¹i 3DC do h·ng Siemens chÕ t¹o. B¶ng 3.24 - Th«ng sè kü thuËt cña dao c¸ch ly 3DC. U®m (kV) I®m (A) INt (kA) INmax (kA) 24 630 16 - 31,5 40 - 80 1.2) Lùa chän vµ kiÓm tra cÇu ch× cao ¸p:
  5. Dïng chung mét lo¹i cÇu ch× cao ¸p cho tÊt c¶ c¸c tr¹m biÕn ¸p ®Ó dÔ ®µng cho viÖc mua s¾m, l¾p ®Æt vµ thay thÕ. CÇu ch× ®-îc chän theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: §iÖn ¸p ®Þnh møc: U®m.CC  U®m.m = 22 kV k qtbt .S dm. BA 1,3.1000 Dßng ®iÖn ®Þnh møc: I®m.CC  Ilvmax =   35,46 3.U dm.m 3.22 kA Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc: I®m.c¾t  IN4 = 3,182 kA ( B4 cã dßng ng¾n m¹ch trªn thanh c¸i lµ lín nhÊt ) Chän lo¹i cÇu ch× 3GD1 413-4B do h·ng Siemens chÕ t¹o. B¶ng 3.25 - Th«ng sè kü thuËt cña cÇu ch× lo¹i 3GD 413-4B. U®m (kV) I®m (A) Ic¾t Nmin Ic¾t N (kA) (A) 24 40 432 31,5 1.3) Lùa chän vµ kiÓm tra ¸pt«m¸t: MCCB tæng, MCCB ph©n ®o¹n vµ MCCB nh¸nh ®Òu chän dïng c¸c MCCB do h·ng Merlin Gerin chÕ t¹o. MCCB ®-îc chän theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: * §èi víi MCCB tæng vµ MCCB ph©n ®o¹n §iÖn ¸p ®Þnh møc: U®m.A  U®m.m = 0.38 kV Dßng ®iÖn ®Þnh møc: I®m.A  Ilvmax k qtbt .S dm.BA víi: Ilvmax = 3.U dm, m Tr¹m biÕn ¸p B1. B4: B2. B3. B5:
  6. S®m.BA = 1000 kVA k qtbt .S dm.BA 1,3.1000 Ilvmax =   1975,14 A 3.U dm.m 3.0,38 B¶ng 3.26 - KÕt qu¶ chän MCCB tæng vµ MCCB ph©n ®o¹n. Tªn tr¹m Lo¹i Sè U®m I®m I c¾t N Sè l-îng (V) (A) (kA) cùc B1 . B4 CM2000 5 690 2000 70 4 B2 . B3. B5 : * §èi víi MCCB nh¸nh §iÖn ¸p ®Þnh møc: U®m.A  U®m.m = 0.38 kV S ttpx Dßng ®iÖn ®Þnh møc: I®m.A  Itt = n. 3.U dm, m Trong ®ã: n - sè MCCB nh¸nh ®-a ®iÖn vÒ ph©n x-ëng. KÕt qu¶ lùa chän c¸c MCCB nh¸nh ®-îc ghi trong b¶ng 3.27. 1.4) Lùa chän thanh gãp : C¸c thanh gãp ®-îc chän theo ®iÒu kiÖn dßng ®iÖn ph¸t nãng cho phÐp: S tt 1997,79 khc. Icp  Icb =   3035.33 A 3.U dm 3.0,38 Chän lo¹i thanh dÉn b»ng ®ång cã kÝch th-íc ( 100 x 10 ) mm2. mçi pha ghÐp 3 thanh víi Icp = 4650 A. 1.5) KiÓm tra c¸p ®· chän:
  7. B¶ng 3.27 - KÕt qu¶ lùa chän MCCB nh¸nh. lo¹i 4 cùc cña Merlin Gerin. U® Tªn ph©n Stt S I®m Ic¾t N Itt (A) Lo¹i m x-ëng (kVA) L (A) (kA) (V) P/x §óc kim 1935, 1470,3 CM1600 2 690 1600 50 lo¹i ®en 5 4 N P/x §óc kim 1336. 1015.0 CM1250 690 2 1250 50 lo¹i mµu 16 5 N P/x gia c«ng 1109. 690 842.5 C1001N 2 1000 25 th©n ®éng c¬ 04 P/x gia c«ng 690 c¸c chi tiÕt cña 888.2 674.74 C801N 2 800 25 ®/c P/x l¾p r¸p vµ 690 783.7 595.5 NS630N 1 600 10 thö nghiÖm ®/c P/x dËp khu«n 891.4 690 677.25 C801N 2 800 25 vá m¸y bay 9 P/x bäc th©n 644.5 690 489.67 NS630N 2 500 10 m¸y bay 8 P/x Söa ch÷a 255.9 690 388.85 NS400N 1 400 10 c¬ khÝ 3 P/x l¾p r¸p 690 400.6 304.32 NS400N 1 400 10 khung m¸y bay P/x l¾p r¸p 690 679.2 515.97 NS630N 1 600 10 m¸y bay §Ó ®¬n gi¶n ë ®©y chØ cÇn kiÓm tra víi tuyÕn c¸p cã dßng ng¾n m¹ch lín nhÊt IN4 = 3.182 kA KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn æn ®Þnh nhiÖt: F  . I. t qd Trong ®ã:
  8.  - hÖ sè nhiÖt ®é, c¸p lâi ®ång  = 6. I - dßng ®iÖn ng¾n m¹ch æn ®Þnh. tq® - thêi gian quy ®æi ®-îc x¸c ®Þnh nh- tæng thêi gian t¸c ®éng cña b¶o vÖ chÝnh ®Æt t¹i m¸y c¾t ®iÖn gÇn ®iÓm sù cè víi thêi gian t¸c ®éng toµn phÇn cña m¸y c¾t ®iÖn, tq® = f (", t ). ë ®©y: t - thêi gian tån t¹i ng¾n m¹ch ( thêi gian c¾t ng¾n m¹ch ), lÊy t = 0,5 s. I" " = , ng¾n m¹ch xa nguån (IN = I" = I ) nªn " = 1 I Tra ®å thÞ ( trang 109. TL4 ), t×m ®-îc tq® = 0,4 TiÕt diÖn æn ®Þnh nhiÖt cña c¸p: F  . I. t qd = 6. 3,182. 0,4 = 12,07 mm2 VËy c¸p 16 mm2 ®· chän cho c¸c tuyÕn lµ hîp lý. 1.6) KÕt luËn: C¸c thiÕt bÞ ®· lùa chän cho m¹ng ®iÖn cao ¸p cña nhµ m¸y ®Òu tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt cÇn thiÕt.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2