intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống đánh lửa động cơ, chương 4

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
194
lượt xem
78
download

thiết kế hệ thống đánh lửa động cơ, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bugi làm việc trong điều kiện rất khắc nghiệt: - Chịu tải trọng cơ khí, sự rung sóc của động cơ, áp suất nén và cháy của hỗn hợp nhiên liệu khá cao 50 - 60 (KG/cm2). - Chịu tải trọng nhiệt do quá trình cháy, do tia lửa điện hồ quang (1800 - 20000C). Trong khi đó ở quá trình nạp chỉ là 50 - 800C, nói cách khác tải trọng nhiệt thay đổi. - Ngoài ra bugi còn làm việc với điện áp cao, phần chấu của bugi tiếp xúc trực tiếp với khí thải, chịu ăn mòn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống đánh lửa động cơ, chương 4

  1. Chương 4: Bugi a. C«ng dông: Lµ n¬i t¹o tia löa ®iÖn ®Ó ®èt ch¸y hçn hîp. b. §iÒu kiÖn lµm viÖc: Bugi lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn rÊt kh¾c nghiÖt: - ChÞu t¶i träng c¬ khÝ, sù rung sãc cña ®éng c¬, ¸p suÊt nÐn vµ ch¸y cña hçn hîp nhiªn liÖu kh¸ cao 50  60 (KG/cm2). - ChÞu t¶i träng nhiÖt do qu¸ tr×nh ch¸y, do tia löa ®iÖn hå quang (1800  20000C). Trong khi ®ã ë qu¸ tr×nh n¹p chØ lµ 50  800C, nãi c¸ch kh¸c t¶i träng nhiÖt thay ®æi. - Ngoµi ra bugi cßn lµm viÖc víi ®iÖn ¸p cao, phÇn chÊu cña bugi tiÕp xóc trùc tiÕp víi khÝ th¶i, chÞu ¨n mßn ho¸ häc. c. Ph©n lo¹i: Dùa theo nhiÖt ®é lµm viÖc cña bugi mµ chia thµnh hai lo¹i nh- sau: + Bugi nãng. + Bugi l¹nh. - Bugi nãng: Cã ch©n sø c¸ch ®iÖn dµi, ®-êng truyÒn nhiÖt dµi nªn kh¶ n¨ng tho¸t nhiÖt kÐm. Th-êng dïng cho nh÷ng ®éng c¬ cã tû sè nÐn thÊp, øng suÊt nhiÖt thÊp. - Bugi l¹nh: Cã ch©n sø c¸ch ®iÖn ng¾n, ®-êng truyÒn nhiÖt ng¾n nªn cã kh¶ n¨ng tho¸t nhiÖt nhanh. Th-êng dïng cho nh÷ng ®éng c¬ cã tû sè nÐn cao, øng ssuÊt nhiÖt cao.
  2. H×nh 6.16. Bugi(nÕn ®iÖn) 1. Bugi nãng cùc nãng. 2. Bugi nãng. 3. Bugi l¹nh. Dùa theo cÊu t¹o ta cã ba lo¹i: + Bugi liÒn. + Bugi l¾p. + Bugi chèng nhiÔu. d. CÊu t¹o: Bugi gåm ba phÇn: - §iÖn cùc trung t©m (cùc d-¬ng). - Th©n. - §iÖn cùc ©m (cùc m¸t). §èi víi lo¹i bugi liÒn lµ lo¹i kh«ng thÓ th¸o rêi. PhÇn sø c¸ch ®iÖn AL2O3 bao kÝn ®iÖn cùc d-¬ng däc chiÒu dµi , mét ®Çu ®iÖn cùc d-íi ®Çu kia nèi víi cao ¸p bugi.
  3. PhÇn th©n ®-îc lµm b»ng kim lo¹i, trªn th©n gia c«ng ®ai èc ®Ó th¸o l¾p, ngoµi ra cßn chÕ t¹o mÆt c«n ®Ó lµm kÝn bugi víi n¾p m¸y. §ång thêi cßn ®-îc gia c«ng ren ®Ó b¾t vµo n¾p m¸y, mét sè bugi phÇn ren ®-îc b«i líp hîp chÊt chèng bÞ kÑt t¹o ®iÒu kiÖn th¸o l¾p dÔ dµng víi n¾p m¸y b»ng nh«m. §iÖn cùc cña bugi ®-îc lµm b»ng hîp kim Nikel vµ Crom ®Ó chèng ¨n mßn. C¸c bugi kiÓu nµy ®¸nh löa sai Ýt h¬n vµ cã kho¶ng nhiÖt lín h¬n c¸c bugi kh¸c. Mét sè bugi cùc d-¬ng cã d©y máng Platin, mét sè ®-îc lµm b»ng lâi ®ång. Th«ng th-êng c¸c bugi cã bé triÖt hoÆc ®iÖn trë bao quanh cùc d-¬ng ®Ó gi¶m tÜnh ®iÖn hoÆc chèng nhiÔu sãng radio do hÖ thèng ®¸nh löa g©y ra. Cùc m¸t ®-îc g¾n víi phÇn th©n vµ ®-îc uèn cong vµo phÝa trong ®Ó t¹o khe hë thÝch hîp, cã thÓ ®iÒu chØnh ®-îc, khe hë tiªu chuÈn 0,6  0,8(mm) H×nh 6.17: H×nh 6.18: Bugi kiÓu ®iÖn trë.
  4. a) Bugi víi cùc d-¬ng cã lâi ®ång. 1. §Çu cùc. b) Bugi ®Ønh Platinmum 2. §iÖn cùc trung t©m. 3. C¸c g©n vá. 1. MatÝt b»ng thuû tinh dÉn ®iÖn. 4. Sø c¸ch ®iÖn. 2. Sø c¸ch ®iÖn. 5. §iÖn trë. 3. Lâi ®ång. 6. §ai èc. 4. §iÖn cùc trung t©m. 7. Vá. 5. §Ønh Platinmum 8. Gê tùa. 6. §iÖn cùc ©m. 9. §iÖn cùc d-¬ng. 10. §iÖn cùc ©m. NÕu khe hë cña bugi lín, tia löa sinh ra sÏ dµi vµ nÕu tiÕp xóc tèt sÏ cã kh¶ n¨ng ®¸nh löa tèt nh-ng ®iÖn ¸p ph¶i lín. Do vËy khã ®¸p øng ®-îc víi hÖ thèng ®¸nh löa th-êng. Ng-îc l¹i khe hë bugi nhá, tia t¹o muéi than dÔ nèi cÇu vµ bÞ di ®iÖn. Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc chÊu bugi ph¶i cã nhiÖt ®é æn ®Þnh, kh«ng qu¸ nãng hoÆc qu¸ l¹nh, tiªu chuÈn tõ 500  900(0C). NÕu nhiÖt ®é qu¸ lín sÏ g©y hiÖn t-îng ch¸y sím vµ c¸c cùc bugi dÔ bÞ ch¸y vµ nhanh mßn. NÕu qu¸ nhá ®iÖn cùc sÏ bÞ dÇu b«i tr¬n b¸m vµo t¹o muéi than g©y ra hiÖn t-îng kÝch næ. Kho¶ng nhiÖt ®-îc x¸c ®Þnh s¬ bé b»ng chiÒu dµi cña líp c¸ch ®iÖn phÝa d-íi. Líp sø c¸ch ®iÖn dµi, kho¶ng nhiÖt lín, bugi nãng ngù¬c l¹i ta cã bugi l¹nh. 6.3.5. Tô ®iÖn. a. C«ng dông: DËp t¾t tia löa ®iÖn ë cÆp tiÕp ®iÓm, lµm t¨ng ®iÖn ¸p ®¸nh löa vµ b¶o vÖ cho cÆp tiÕp ®iÓm khái bÞ ch¸y.
  5. b. CÊu t¹o: H×nh 6.19: Tô ®iÖn a) Lo¹i th«ng th-êng b) Lo¹i kÝch th-íc bÐ 1. Cuén. 7. GiÊy cuèn h×nh trô. 12. èng. 2,4. GiÊy c¸ch ®iÖn. 8. D©y dÉn. 3. Líp bäc. 9. èc ®Ëy. 5. Líp bäc. 10. §Öm. 6. Vá. 11. §Çu nèi víi n¾p ch¾n Tô ®iÖn gåm hai b¶n cùc b»ng kim lo¹i ®-îc cuèn trßn, c¸ch ®iÖn víi nhau nhê líp giÊy c¸ch ®iÖn. Cùc (+) cña tô nèi víi tiÕp ®iÓm ®éng, cùc ©m ®-îc nèi víi m¸t (nèi tiÕp víi vá). TrÞ sè ®iÖn dungcña tô lµ 0,15  0,25 (F), tô ®iÖn n¹p vµ phãng ®iÖn rÊt nhanh 500 2500(lÇn/gi©y). Khi cã tô ®iÖn dßng ®iÖn ng¾t, m¹ch gi¶m nhanh nªn søc ®iÖn ®éng c¶m øng sÏ rÊt lín.
  6. d. Nguyªn lý ho¹t ®éng. Khi tiÕp ®iÓm më dßng s¬ cÊp bÞ ng¾t ®ét ngét. Theo ®Þnh luËt c¶m øng th× trong cuén s¬ cÊp sinh ra mét søc ®iÖn ®éng tù c¶m cã chiÒu chèng l¹i sù biÕn thiªn cña dßng s¬ cÊp, søc ®iÖn ®éng nµy cã n¨ng l-îng kh¸ lín 180  200(V), sÏ phãng qua hai cùc cña m¸ vÝt, do tô ®iÖn m¾c song song víi hai m¸ vÝt nªn lóc nµy tô ®iÖn tÝch ®iÖn (n¹p ®iÖn). Khi tiÕp ®iÓm ®ãng dßng s¬ cÊp biÕn thiªn ®Õn gi¸ trÞ x¸c ®Þnh, tõ th«ng biÕn thiªn lµm xuÊt hiÖn trong cuén s¬ cÊp mét søc ®iÖn ®éng tù c¶m cã chiÒu chèng l¹i dßng sinh ra nã, g©y ra sù c¶n trë dßng s¬ cÊp vµ lµm nãng b«bin, lóc nµy tô ®iÖn phãng ®iÖn triÖt tiªu dßng ®iÖn tù c¶m trªn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2