intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống đánh lửa động cơ, chương 6

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
211
lượt xem
84
download

thiết kế hệ thống đánh lửa động cơ, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuộn điều khiển có nhiệm vụ tạo ra xung điện áp để điều khiển tristo 3. Bugi. 4. Cuộn CDI gồm : C tụ tích ; Đ1, Đ2 là các đi ốt chỉnh lưu dòng xoay chiều thành một chiều do cuộn nguồn tạo ra để nạp cho tụ . Đ4 là đi ốt để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều do cuộn điều khiển tạo ra vào cực của đi ốt điều khiển . SCR: thysito điều khiển ; D3: đi ốt bảo vệ cho tụ ; K: nút tắt máy ; W1, W2 là cuộn sơ cấp và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống đánh lửa động cơ, chương 6

  1. Chương 6: HÖ thèng ®¸nh löa ®iÖn dung a) S¬ ®å nguyªn lý . H×nh 6.23: S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng ®¸nh löa ®iÖn dung a) CÊu t¹o : 1. Nguån ®iÖn xoay chiÒu , cuén nµy sÏ t¹o ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn ®Ó tÝch cho tô .
  2. 2. Cuén ®iÒu khiÓn cã nhiÖm vô t¹o ra xung ®iÖn ¸p ®Ó ®iÒu khiÓn tristo 3. Bugi. 4. Cuén CDI gåm : C tô tÝch ; §1, §2 lµ c¸c ®i èt chØnh l-u dßng xoay chiÒu thµnh mét chiÒu do cuén nguån t¹o ra ®Ó n¹p cho tô . §4 lµ ®i èt ®Ó chØnh l-u dßng ®iÖn xoay chiÒu do cuén ®iÒu khiÓn t¹o ra vµo cùc cña ®i èt ®iÒu khiÓn . SCR: thysito ®iÒu khiÓn ; D3: ®i èt b¶o vÖ cho tô ; K: nót t¾t m¸y ; W1, W2 lµ cuén s¬ cÊp vµ thø cÊp cña biÕn ¸p ®¸nh löa . b) Nguyªn lý lµm viÖc.  Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc tô C tÝch luü mét n¨ng l-îng do cuén nguån sinh ra , qu¸ tr×nh tÝch ®iÖn cña tô ®iÖn cã thÓ thùc hiÖn mét c¸ch liªn tôc hoÆc cã thÓ theo tõng xung gi¸n ®o¹n phô thuéc vµo thêi ®iÓm ®¸nh löa  §Õn thêi ®iÓm ®¸nh löa cuén ®iÒu khiÓn (2) sÏ t¹o ra mét ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn , ®iÖn ¸p nµy sÏ ®-îc ®i èt D4 n¾n ®Ó ®-a tíi cùc ®iÒu khiÓn cña ®i èt ®iÒu khiÓn SRC . Do tÝnh chÊt lµm viÖc cña ®i èt ®iÒu khiÓn lµm cho ®i èt ®iÒu khiÓn më v× vËy sÏ cã mét dßng ®iÖn phãng tõ cùc d-¬ng cña tô qua cuén W1  (-) cña tô. Do tèc ®é cña cña dßng ®iÖn phãng cña tô qua cuén W1 rÊt lín sÏ lµm xuÊt hiÖn trªn cuén W2 mét suÊt ®iÖn ®éng c¶m øng , suÊt ®iÖn ®éng nµy cã gi¸ trÞ rÊt lín 1520kv lóc nµy ë bugi xuÊt hiÖn tia löa ®iÖn ®Ó ®èt ch¸y hçn hîp nhiªn liÖu theo ®óng thø tù næ cña ®éng c¬ . trong qu¸ tr×nh lµm viÖc khi dßng s¬ cÊp bÞ mÊt ®ét ngét sÏ lµm
  3. suÊt hiÖn mét suÊt ®iÖn ®éng cã gi¸ trÞ rÊt lín nÕu kh«ng ®-îc dËp t¾t nã cã thÓ ®¸nh thñng tô . Nh-ng nhê cã ®i èt D3 nªn khi suÊt hiÖn ®iÖn ®éng nµy xuÊt hiÖn t¹o lªn mét m¹ch khÐp kÝn W1 D3 W1 do cã sù sôt ¸p trªn c¸c linh kiÖn nªn suÊt ®iÖn ®éng tù c¶m sÏ bÞ dËp t¾t dÇn mµ kh«ng ®¹t tíi gi¸ trÞ ®iÖn ¸p ®¸nh thñng tô ®iÖn , tô ®iÖn ®-îc b¶o vÖ an toµn .  Khi muèn t¾t m¸y ®ãng K , suÊt ®iÖn ®éng t¹o ra ë cuén nguån ®i ra m¸t kh«ng n¹p vµo tô lµm cho tô kh«ng phãng dÉn ®Õn kh«ng ®¸nh l-¶ ®-îc  ®éng c¬ t¾t .
  4. 6.6. HÖ thèng ®¸nh löa b¸n dÉn. 6.6.1. HÖ thèng ®¸nh löa b¸n dÉn cã tiÕp ®iÓm ®iÒu khiÓn. a. CÊu t¹o: 1. §i«t 2. Tô ®iÖn 3. BiÕn ¸p xung 4.§i«t æn ¸p 5.Hép chuyÓn m¹ch tranzito TK- 102 6.Bé c¾t ®iÖn 7.Kho¸ ®iÖn R¬le kÐo 8. §iÖn trë phô m¸y khëi ®éng 9. èng t¨ng thÕ §Õn m¸y khëi ®éng 10. Bé chia ®iÖn H×nh 6.24: S¬ ®å cÊu t¹o hÖ thèng ®¸nh löa tranzito cã tiÕp ®iÓm HÖ thèng ®¸nh löa b¸n dÉn cã tiÕp ®iÓm gåm: hép ®iÖn trë phô Rf1,Rf2, transistor thuËn ®ãng c¾t dßng s¬ cÊp cã dßng lµm viÖc 710(A), ®iÖn ¸p ®Þnh møc 120V. §Ó trasistor ho¹t ®éng tÝch cùc ta sö dông mét biÕn ¸p xung gåm hai cuén d©y W1, W2 .
  5. Tíi bé chia ®iÖn H×nh 6.25: S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng ®¸nh löa b¸n dÉn cã tiÕp ®iÓm Trong ®ã cuén W1 ®ãng vai trß nh- mét ®iÖn trë ph©n cùc, R2 lµ ®iÖn trë ph©n ¸p cho cùc baz¬ cña transistor khi nã lµm viÖc. Tô C2 lµ tô mét chiÒu cã trÞ sè ®iÖn dung lín kho¶ng 50F duy tr× ®iÖn ¸p lµm viÖc cña m¹ch ®iÖn ¸p nguån cã sù thay ®æi. Transistor ®-îc ®iÒu khiÓn nhê tiÕp ®iÓm (§L)vµ ®-îc b¶o vÖ nhê ®i«t (§B) khi dßng s¬ cÊp bÞ mÊt ®ét ngét, §B ®-îc m¾c nèi tiÕp víi §i«t c¸ch li (§C) cã t¸c dông ng¨n kh«ng cho dßng ®iÖn ®i vµo transistor. ë tr¹ng th¸i b×nh th-êng m¹ch dao ®éng R1- C1 gióp cho qu¸ tr×nh lµm viÖc cña transistor ®-îc tèt h¬n. Ng-êi ta bè trÝ c¸c bé phËn C2, transistor, biÕn ¸p xung, §B, §C, R1- C1 trong mét hép gäi lµ hép chuyÓn m¹ch TK102. BiÕn ¸p ®¸nh löa gåm hai cuén d©y(S¬ cÊp W1 vµ cuén thø cÊp W2) cã hÖ sè tù c¶m nhá vµ cã hÖ sè biÕn ¸p lín. Cuén W1 cã kho¶ng 180 vßng, cuén W2 cã kho¶ng 4000 vßng. b. Nguyªn lý ho¹t ®éng .
  6. Khi ®éng c¬ lµm viÖc tiÕp ®iÓm §L ®ãng më liªn tôc. Khi §L ®ãng cã dßng ®iÖn ph©n ¸p I0 ch¹y trong m¹ch nh- sau: I0 (+) ¾c quy  K( kho¸ ®iÖn)  Rf1 Rf2  W1  R2  W1  §L  (-) ¾c quy . W2 Khi dßng ph©n ¸p ch¹y qua ®iÖn trë R2 cã sù sôt ¸p t¹o ra sù chªnh lÖch ®iÖn ¸p gi÷a cùc gãp E1 vµ cùc gèc B1 theo ®iÒu kiÖn trªn transistor më, dßng ®iÒu khiÓn Ib cã chiÒu nh- sau: Ib (+) ¾c quy  K(kho¸)  Rf1Rf2W1ET EBT BT W'1 §L Ib (-) ¾c quy. Dßng ®iÒu khiÓn ®¸nh thñng tiÕp gi¸p ECT lµm xuÊt hiÖn dßng lµm viÖc ký hiÖu IC cã chiÒu nh- sau : IC (+) ¾c quy K(kho¸ ®iÖn)  Rf1Rf2 W1 ET ECT CT M¸t  (-) ¾c quy, lóc nµy dßng s¬ cÊp I1 ch¹y qua cuén s¬ cÊp cã trÞ sè : I1 = I0 + Ib +IC . Do tiÕp ®iÓm §L ch-a më nªn ®©y lµ thêi gian gia t¨ng dßng s¬ cÊp, nã biÕn thiªn tõ gi¸ trÞ b»ng kh«ng ®Õn MAX. ë cuén s¬ cÊp xuÊt hiÖn mét søc ®iÖn ®éng tù c¶m c¶n trë sù gia t¨ng cña dßng s¬ cÊp. Do sù biÕn thiªn cña I1 nªn ë cuén thø cÊp W2 còng xuÊt hiÖn mét søc ®iÖn ®éng c¶m øng cã gi¸ trÞ nhá kho¶ng 1500(V). M¹ch thø cÊp lµ m¹ch hë ch-a cã hiÖn t-îng ®¸nh löa, phÇn n¨ng l-îng nµy kh«ng ®-îc gi¶i phãng mµ ®-îc gi÷ l¹i trong cuén d©y, mét phÇn to¶ nhiÖt ra bªn ngoµi lµm cho biÕn ¸p nãng lªn .
  7. Khi tiÕp ®iÓm ®iÒu khiÓn §L më ra, dßng ®iÖn qua W1 bÞ mÊt ( I w = I0 + Ib  0,7 0,9 A), I w , dßng ®iÒu khiÓn Ib = 0. Transistor ' 1 ' 1 ®ãng, do vËy dßng lµm viÖc mÊt ®ét ngét, tèc ®é biÕn thiªn trÞ sè gi¶m nhanh. Tõ th«ng sinh ra biÕn thiªn nhanh c¶m øng sang cuén thø cÊp W2, cuén W2 sinh ra mét søc ®iÖn ®éng cã trÞ sè lín (20KV  30KV). §©y chÝnh lµ ®iÖn ¸p ®¸nh löa U2, tiÕp ®iÓm më dßng s¬ cÊp vµ thø cÊp cña biÕn ¸p xung bÞ c¾t, søc ®iÖn ®éng c¶m øng cña cuén thø cÊp ph©n cùc ng-îc t¸c dông vµo cùc ®iÒu khiÓn cña transistor, lµm nã kho¸ ngay sau 3  5(s), do ®ã t¨ng tèc ®é dßng s¬ cÊp. Cßn dßng thø cÊp cña biÕn ¸p xung bÞ triÖt tiªu do ®i qua ®iÖn trë R2 vµ lµm nãng R2. Còng trong lóc tiÕp ®iÓm më, søc ®iÖn ®éng tù c¶m trong cuén s¬ cÊp cña biÕn ¸p ®¸nh löa cã thÓ lµm háng transistor khi trÞ sè ®iÖn ¸p søc ®iÖn ®éng tù c¶m lín h¬n 110V. §i«t æn ¸p §B bÞ ®¸nh thñng do dßng ng-îc ®i qua, do ®ã t¹o ra m¹ch khÐp kÝn : W1  §C  §B  W1 . Khi ®i qua c¸c ®i«t t¹o ra sù sôt ¸p trªn ®ã lµm søc ®iÖn ®éng tù c¶m ë cuén s¬ cÊp gi¶m xuèng kh«ng ®¹t tíi trÞ sè ®iÖn ¸p ®¸nh thñng trasistor nh- vËy transistor ®-îc b¶o vÖ .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2