thiết kế máy công cụ, chương 2

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:5

0
177
lượt xem
76
download

thiết kế máy công cụ, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương án không gian và phương án thứ tự của máy : Từ sơ đồ động của máy ta thấy rang:Xìch(' tốc độ được chia ra thành 2 đường truyền: đường truyền tốc độ thấp và đường truyền tốc độ cao . Phương án không gian của máy là: Z1 = 2 x 3 x 2 x 2 = 24 tốc độ Z2 = 2 x 3 x 1 = 6 tốc độ Số tốc độ đủ là : Z = Z1 + Z2 = 24 + 6 = 30 tốc độ Phương án thứ tự của Z1 là:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế máy công cụ, chương 2

  1. Chương 2: Ph-¬ng ¸n kh«ng gian vµ ph-¬ng ¸n thø tù cña m¸y : Tõ s¬ ®å ®éng cña m¸y ta thÊy r»ng:XÝch tèc ®é ®-îc chia ra thµnh 2 ®-êng truyÒn: ®-êng truyÒn tèc ®é thÊp vµ ®-êng truyÒn tèc ®é cao . Ph-¬ng ¸n kh«ng gian cña m¸y lµ: Z1 = 2 x 3 x 2 x 2 = 24 tèc ®é Z2 = 2 x 3 x 1 = 6 tèc ®é  Sè tèc ®é ®ñ lµ : Z = Z1 + Z2 = 24 + 6 = 30 tèc ®é Ph-¬ng ¸n thø tù cña Z1 lµ: Z1®ñ = 2[1] x 3[2] x 2[6] x 2[12] trong ®ã nhãm truyÒn 2[12] cã 12 = 1,2612 = 16 > 8 cho nªn ta kh¾c phôc b»ng c¸ch thu hÑp l-îng më nh- sau: Z1thu hÑp = 2[1] x 3[2] x 2[6] x 2[6] vµ sè tèc ®é bÞ trïng do thu hÑp l-îng më lµ : Zt = 12 – 6 = 6 tèc ®é trïng. §Ó bï l¹i sè tèc ®é ®· bÞ trïng ,ng-êi ta sö dông thªm ®-êng truyÒn thø 2 : Z2 = 2[1] x 3[2] Nh- vËy, b»ng c¸ch t¸ch thµnh 2 ®-êng truyÒn ®ång thêi thu hÑp l-îng më th× ng-êi ta ®· gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vÒ l-îng më lín h¬n 8 (Xmax > 8 ) Sè tèc ®é cña c¶ 2 ®-êng truyÒn lµ 24 tèc ®é nh-ng trong thùc tÕ thi m¸y nµy chØ cã 23 tèc ®é vµ nh- thÕ tøc lµ cã 2 tèc ®é nµo ®ã trïng lµm mét. Ta cã l-íi kÕt cÊu cña 2 ®-êng truyÒn nh- sau: I 2[1] 2[1] II
  2. 3[2] 3[2] III 2[6] 1[0] IV 2[6] V Tõ s¬ ®å ®éng ta cã thÓ biÕt ®-îc sè r¨ng vµ m« ®un cña tõng b¸nh r¨ng vµ nh- vËy ta cã thÓ thiÕt lËp l¹i ®å thÞ l-íi vßng quay thùc tÕ cña hép tèc ®é III/ §å thÞ sè vßng quay thùc tÕ cña m¸y t620 : a .TÝnh trÞ sè  : Ta cã : nmin = 12,5 vßng/phót nmax = 2000 vßng/phót Z = 23 TÝnh c«ng béi  theo c«ng thøc  = z 1 n max n min   = Z 1 2000 = 1,26 12,5 Ta cã c¸c tØ sæ truyÒn nh- sau : - Tõ trôc II- III : i1 = 51  1,30 = x1  x1  1,13 59 i2 = 56  1,65 = x2  x2  2,17 34 - Tõ trôc III – IV : i3 = 21  0,38 = x3  x3  - 4,19 55 i4 = 29  0,62 = x4  x4  - 2,07 47
  3. 38 i5 =  1 = x5  x5  0 38 - Tõ trôc IV – V : i6 = 22  0,25 = x6  x6  - 6 88 i7 = 45  1 = x7  x7  0 45 - Tõ trôc V – VI : i8 = 22  0,25 = x8  x8  - 6 88 45 i9 =  1 = x9  x9  0 45 - Tõ trôc VI – VII : i10 = 27  0,5 = x10  x10  - 3 54 - Tõ trôc VI – VII : i11 = 65  1,51 = x11  x11  1,78 43 - Sè vßng quay cña ®éng c¬ : nm = 1440 vßng / phót - TØ sè truyÒn cña bé truyÒn ®ai : I® = 145 = 0,5577 260 - HiÖu suÊt cña bé truyÒn ®ai :  = 0,985  trÞ sè vßng quay cu¶ trôc ®Çu tiªn cña hép tèc ®é trªn trôc II : nII = n®c¬ x i® x  = 1440 x 145 x0,985 = 791 (vg/ph) 260 - X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Æt no trªn ®å thÞ vßng quay : no = nII = 791  800 = n19 C¨n cø vµo  vµ c¸c gi¸ trÞ xI ®· t×m ®-îc ta cã thÓ vÏ ®-îc ®å thÞ sè vßng quay nh- sau b. X¸c ®Þnh ®é xiªn cña c¸c nhãm truyÒn : Theo c«ng thøc : i = x víi = 1,26 Nhãm truyÒn thø nhÊt cã hai tû sè truyÒn : i1= 51 =1,26x1  x1  1,13 39 56 i2= =1,26x2  x2  2,17 34 Tia i1 lÖch sang ph¶i 1 kho¶ng lµ : 1,33log Tia i2 lÖch sang ph¶i 1 kho¶ng lµ : 2,17log L-îng më gi÷a hai tia x : x= i1/i2= 1,13/2.17 = ,-1,04 = x  x = -1.04
  4. Nhãm truyÒn thø 2 (tõ trôc II tíi trôc III) cã 3 tû sè truyÒn i3= 21 i4= 29 i5= 38 55 47 38 T-¬ng tù nh- c¸ch lµm nhãm truyÒn 1 ta cã : x3  - 4,19  Tia i3 lÖch sang tr¸i 1 kho¶ng lµ : 4,19log x4  - 2,07  Tia i4 lÖch sang tr¸i 1 kho¶ng lµ : 2,07log x5 = 0  Tia i5 th¼ng ®øng L-îng më x = 2 øng víi nhãm truyÒn khuÕch ®¹i: Nhãm truyÒn thø 3 (tõ trôc III tíi trôc IV) cã 2 tû sè truyÒn i6= 22 i7= 45 88 45 x6= - 6  Tia i6 lÖch sang tr¸i 6 kho¶ng log x7 =0  Tia i7 th¼ng ®øng Nhãm truyÒn thø 4 (tõ trôc IV tíi trôc V) cã 2 tû sè truyÒn i8= 22 i9= 45 88 45 x8= -6  Tia i8 lÖch sang tr¸i 6 kho¶ng log x9 =0  Tia i9 th¼ng ®øng Nhãm truyÒn gi¸n tiÕp (tõ trôc V tíi trôc VI) cã1 tû sè truyÒn i10= 27 54 x10= - 3  Tia i10 lÖch sang tr¸i 3 kho¶ng log Nhãm truyÒn trùc tiÕp (tõ trôc III tíi trôc VI) cã1 tû sè truyÒn i11= 65 43 x11= 1,78  Tia i11 lÖch sang ph¶i 1 kho¶ng lµ 1,78log c.VÏ ®å thÞ vßng quay
  5. 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 d.KÕt luËn : C«ng thøc ®éng häc cu¶ m¸y T620 PAKG ch¹y vßng 2x3x2x2x1= z1 PAKG ch¹y t¾t2x3x1= z2 Sè tèc ®é ®ñ : z= z1+ z2 = 24+6 =30 Ph-¬ng ¸n thø tù cña z1 2 1 . 3 2 2 6 . 2 12 Trong ®ã nhãm truyÒn 2 12 cã 12=1,2612=16>8 kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn 8  max Nªn ph¶i t¹o ra hiÖn t-îng trïng tèc ®é nh- sau : Z1 thu hÑp = 2 1 . 3 2 2 6 . 2 6 Sè tèc ®é trïng zx = 12- 6 =6 ®-îc bï l¹i b»ng ®-êng truyÒn thø hai cã ph-¬ng ¸n kh«ng gian PAKG: 2x3 PATT : 2 1 . 3 2 1 0 ë vËn tèc kho¶nh 630 vßng/phót th× hai tèc ®é n18  n19 cho nªn m¸y chØ cã 23 tèc ®é. C¸c tèc ®é thùc tÕ kh«ng ®óng nh- ®· thiÕt kÕ mµ nhá h¬n 1 l-îng nµo ®ã tuy nhiªn ta cã thÓ chÊp nhËn ®-îc sai sè ®ã. IV/ Bµn xe dao: Bµn xe dao sö dông bé truyÒn b¸nh r¨ng-thanh r¨ng cho viÖc ch¹y dao däc,sö dông bé truyÒn vÝt me-®ai èc cho viÖc ch¹y dao ngang. §Ó ch¹y dao nhanh th× cã thªm 1®éng c¬ phô 1KW , n = 1410 vßng/phót qua bé truyÒn ®ai ®Ó vµo trôc tr¬n.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản