thiết kế máy công cụ, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
219
lượt xem
79
download

thiết kế máy công cụ, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ cấu ly hợp siêu việt trong xích chạy dao nhanh ta thấy rằng động cơ điện chạy dao nhanh và động cơ điện chính truyền chuyển động tới một khâu chấp hành là trục tronTợc độ hai đường truyền khác nhau Nệu không có cơ cấu phân tách chuyển động sẽ làm trục trơn xoắn .Vị vậy người ta dùng cơ cấu ly hợp siêu viẹt Vị^. trí cơ cấu này là trên trục XVI gần đầu ra trục tron.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế máy công cụ, chương 7

  1. Chương 8: TÝnh søc bÒn cho c¬ cÊu vÝt me ®ai èc 3.1.X¸c ®Þnh lùc t¸c dông lªn trôc vÝt me - TÝnh theo lùc c¾t: lùc t¸c dông lªn trôc vÝt me ®-îc x¸c ®Þnh khi c¾t ren víi tiªu chuÈn sau: t p  12 1 S t p  S  0,4(mm / v) 30 b  0,5.t p  6(mm) - VËt liÖu:thÐp cã  b  75(kg / mm2 ) ren d60 dtb  54 k .t p 5.12 - Gãc n©ng cña ren:   arctg  arctg    19030 .d tb .45 - Lùc c¾t P  C p .b x .S y - Lùc kÐo khi tiÖn ren ®-îc tÝnh theo lùc c¾t.Lóc c¾t ren lùc c¾t ®-îc tÝnh theo c«ng thøc tiÖn r·nh.Lóc nµy lùc c¾t PZ tiÕp tuyÕn víi cßng ren vµ nghiªng 1 gãc ®óng b»ng   19030 .Ta cã c¸c thµnh phÇn lùc sau: PZM  PZ . cos  PXM  PZ sin  - Lùc c¾t khi tiÖn r·nh ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: PZ  C p .b x .S y .Trong ®ã C p  2000; b  6; x  1; y  0,75; S  0,4 PZ  2000.61.0,40, 75  6036( N ) PZM  PZ . cos   6036. cos19030  5690( N ) PXM  PZ .sin   6036.sin 19030  2015( N ) - Lùc t¸c dông lªn trôc vÝt me ®-îc tÝnh: Q  K n .PXM  f .(G  PZM ) Trong ®ã K n =1,15 lµ hÖ sè kÓ ®Õn t¸c dông cña m«men lËt. f=0,18 lµ hÖ ssã ma s¸t víi sèng tr-ît. G=2500N=250kg lµ träng l-îng phÇn dÞch chuyÓn. Do ®ã Q=1,15.2015+0,18.(2511+5690)=3792(N)
  2. - TÝnh vÝt me theo ®é bÒn mßn:nh»m ®¶m b¶o ¸p suÊt trªn mÆt ren trong ph¹m vi cho phÐp. Q §-êng kÝnh trung b×nh cña ren d tb  0,8. (mm)  .P  víi Q=lùc kÐo=3792N L   1,5  1,4 víi vÝt me chän 2 d tb L : chiÒu dµi ®ai èc P : ¸p suÊt cho phÐp trªn mÆt ren Víi vÝt me b»ng thÐp,®ai èc b»ng ®ång th× P  3.106 ( N / mm2 ) 3792 Thay vµo ta cã dtb  0,8.  0,02(m) 2.3.106 - Theo tiªu chuÈn chän vÝt me cã: d c  44(mm); d i  31(mm) F  11cm 2 ; d tb  37,5(mm) .d 2 F 4 (F:diÖn tÝch mÆt c¾t ngang) t 12 Gãc n©ng cña ren trªn d tb :   arctg  arctg    50 45 .d tb .37,5 Gãc ma s¸t trªn ren:   70 ,ta cã: HiÖu suÊt c¬ cÊu truyÒn ®éng: tg tg 50 48    0,45 tg (    ) tg (50 48  7 0 ) M«men xo¾n trªn trôc vÝt me: Q.tV 3792.12 MX    16102( N .mm) 2. 2.0,45 TÝnh søc bÒn trôc vÝt me.VÝt me chÞu kÐo nÐn vµ xo¾n nªn nã cßn ®-îc tÝnh theo øng suÊt t-¬ng ®-¬ng: 1 8.M X 2  3.10 4  td  . Q2  ( )     T   7500( N / cm 2 ) F di 4 4 1 8.16102 2  td  . 3792 2  ( )  550,75( N / mm 2 ) 11 3,1   td     vÝt me ®ñ bÒn.
  3. -TÝnh vÝt me theo ®é cøng:sai sè c¸c b-íc ren do kÐo nÐn lµ Q.t T   V  t  EF t  :sai sè b-íc ren cho phÐp =0,006(mm) 3792.12 T    0,0002(mm) 2,1.103.11 t  t  vÝt me ®ñ cøng. - TÝnh æn ®Þnh cña vÝt me:®èi víi vÝt me dµi,chÞu nÐn,khi ®ã lùc kÐo tíi h¹n lµ:  .E . J Qth  ( y.LV ) 2 d 4 J   45310,2 64 LV :chiÒudµi vÝt me lµm viÖc LV =1500mm y:hÖ sè thu gän chiÒu dµi phô thuéc vµo ®Æc tÝnh kÑp chÆt cña ®Çu vÝt me (khi ngµm cøng mét ®Çu ta cã y=0,5). .2,1.106.45310,2 Qth   53116( N ) (0,5.1500) 2 §é dù tr÷ æn ®Þnh n y : n y  Qth  53116  14 Q 3792   ®¶m b¶o. n y  n y  2,5  4  KÕt luËn:Nh- vËy sau c¸c b-íc tÝnh to¸n,kiÓm tra suy ra trôc vÝt me ®¹t yªu cÇu trong suèt qu¸ tr×nh lµm viÖc. 4.TÝnh ly hîp siªu viÖt: C¬ cÊu ly hîp siªu viÖt trong xÝch ch¹y dao nhanh ta thÊy r»ng ®éng c¬ ®iÖn ch¹y dao nhanh vµ ®éng c¬ ®iÖn chÝnh truyÒn chuyÓn ®éng tíi mét kh©u chÊp hµnh lµ trôc tr¬n.Tèc ®é hai ®-êng truyÒn kh¸c nhau.NÕu kh«ng cã c¬ cÊu ph©n t¸ch chuyÓn ®éng sÏ lµm trôc tr¬n xo¾n g·y.V× vËy ng-êi ta dïng c¬ cÊu ly hîp siªu viÖt.VÞ trÝ c¬ cÊu nµy lµ trªn trôc XVI gÇn ®Çu ra trôc tr¬n. 4.1. Nguyªn lý lµm viÖc: ChuyÓn ®éng tõ ®éng c¬ chÝnh truyÒn vµo vá ngoµi theo chiÒu mòi tªn n1 .V× lß xo lu«n lu«n ®Èy viªn bi chÌn Ðp vÝt gi÷a mÆt trong cña vá ly hîp vµo mÆt lâi.Phèi hîp cïng víi chiÒu quay n1 cã xu h-íng l¨n kÑt vµo gi÷a hai mÆt tiÕp xóc.Do ®ã chuyÓn ®éng quay truyÒn tõ vá ngoµi vµo lâi tíi trôc tr¬n quay víi tèc ®é c«ng
  4. t¸c n1 .NÕu vá ngoµi quay ng-îc víi n1 sÏ kh«ng truyÒn chuyÓn ®éng quay vµo lâi. Trong khi ®ang quay c«ng t¸c,muèn quay nhanh b»ng ®éng c¬ ch¹y nhanh cïng hay ng-îc chiÒu n1 .Víi tèc ®é n2 >> n1 viªn bi lu«n n»m trong kho¶ng kh«ng gian lín cña r·nh trªn vá vµ lâi t¸ch rêi nhau,ë ngoµi vá vÉn quay n1 nh-ng bªn trong lâi vµ trôc tr¬n quay theo tèc ®é ch¹y nhanh. n2 -thùc hiÖn ch¹y dao nhanh. 4.2. TÝnh to¸n ly hîp siªu viÖt: Khi ly hîp ho¹t ®éng ®iÒu n1 kiÖn chñ yÕu ®Ó con l¨n ly hîp th¨ng b»ng lµ c¸c thµnh phÇn lùc R1 , R2 ph¶i n»m trªn 1 ®-êng th¼ng vµ ng-îc chiÒu nhau ®Ó con l¨n tù h·m qua vá vµ lâi ly hîp. §iÒu kiÖn cÇn thiÕt   2  min (  min : gãc nhá nhÊt gi÷a hai gãc ma s¸t).  //  2 mµ 1  arctgf1  2  arctgf 2 ( f1 , f 2 :c¸c hÖ sè ma s¸t tr-ît gi÷a con l¨n víi vá vµ lâi ly hîp). Cos  > cos2  min ad  cos 2  min Dd KÝch th-íc D vµ a chän tr-íc. D. cos 2  min  a Da d  D 1  cos 2  min 2 cos 2  min §Ó ly hîp lµm viÖc tèt lÊy   (0,7  0,9) 2  min ChiÒu dµi con l¨n L  1,5d ®Ó con l¨n kh«ng bÞ xoay theo ®-êng trôc cña nã. 4.3. TÝnh øng suÊt tiÕp xóc: N1=N2=N’ N .( D  d ).E NE 1 1 qmax 1  0,59.  0,59. .(  ) L.D.d L d D - M«®un ®µn håi thÐp E= 2,1.105 (MN / mm2 )
  5. N .E 1 qmax 2  0,59. . D d qmax1 :øng suÊt tiÕp xóc cña con l¨n vµ vá qmax 2 : øng suÊt tiÕp xóc gi÷a con l¨n vµ lâi - M«men truyÒn dÉn cña c¬ cÊu ly hîp siªu viÖt 2M M=f.Z.N.D/2 N  R N1 fZD 1  2M f  tg  tg N  fN 2 2 ZD.tg / 2 2 N2 fN 1 1 2M §Ó ®¶m b¶o N  qmax 2  qmax 1 R2 D/2 fD.tg / 2 O sin  / 2 sin 50 0,0872 f  tg  tg / 2    cos / 2 cos 50 0,9962 f  tg  tg 50  0,0875 f=0,09 Theo m¸y chuÈn: D = 60mm ; a =36 nªn a/2 =18mm Da d  D  min  5030 2 cos  min 2 60  36 d  60   11,5mm 2.0,99 2.0,4 L=1,5.11,5=17,25mm N   0,035 N 4.60.0,096

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản