intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 9

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

121
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Như chúng ta đã biết chương trình Monitor là phần mềm điều khiển thiết bị hoạt động theo yêu cầu. Để cho thiết bị hoạt động mạnh mẽ, dễ dàng trong sử dụng nên người thực hiện đề tài đã ứng dụng kỹ thuật vi xử lý thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit. Vi mạch xử lý được sử dụng ớ đây là 8085A (Intel). Phần cứng đó những gì cố định, nó như một cổ máy, muốn nó hoạt động phải có một công nhân lành nghề điều khiển nó để tạo ra sản phẩm có...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 9

 1. CHÖÔNG 9 XAÂY DÖÏNG CHÖÔNG TRÌNH MONITOR
 2. 5.1.GIÔÙI THIEÄU. Nhö chuùng ta ñaõ bieát chöông trình Monitor laø phaàn meàm ñieàu khieån thieát bò hoaït ñoäng theo yeâu caàu. Ñeå cho thieát bò hoaït ñoäng maïnh meõ, deã daøng trong söû duïng neân ngöôøi thöïc hieän ñeà taøi ñaõ öùng duïng kyõ thuaät vi xöû lyù thieát keá maùy thu phaùt kyù töï 8 bit. Vi maïch xöû lyù ñöôïc söû duïng ôù ñaây laø 8085A (Intel). Phaàn cöùng ñoù nhöõng gì coá ñònh, noù nhö moät coå maùy, muoán noù hoaït ñoäng phaûi coù moät coâng nhaân laønh ngheà ñieàu khieån noù ñeå taïo ra saûn phaåm coù chaát löôïng. Töø ñoù chuùng ta nhaän raèng muoán phaàn cöùng hoaït ñoäng ñöôïc ñoøi hoûi phaûi coù söï can thieäp cuûa con ngöôøi, maø chuû yeáu laø thoâng qua phaàn meàm ñieàu khieån.Do ñoù söï hoaït ñoäng linh hoaït cuûa thieát bò phuï thuoäc raát nhieàu vaøo kyõ naêng laäp trình phaàn meàm cho heä thoáng Nhö vaäy phaàn meàm vaø phaàn cöùng laø hai boä phaän bieät laäp nhau nhöng khoâng theå taùch rôøi nhau. Trong heä thoáng, chuùng hoå trôï cho nhau ñeå hình thaønh neân hoaït ñoäng cuûa thieát bò. Trong thieát bò naøy phaàn meàm ñieàu khieån ñöôïc xaây döïng treân cô sôû neàn taûn laø taäp leänh cuûa vi xöû lyù 8085A ñeå ñaùp öùng caùc chöùc naêng hoaït ñoäng cuûa thieát bò. 5.2.CÔ SÔÛ XAÂY DÖÏNG CHÖÔNG TRÌNH MONITOR. Coâng vieäc xaây döïng chöông trình Monitor ñöôïc thöïc hieän döïa treân cô sôû yeâu caàu caùc chöùc naêng hoaït ñoäng ñaët ra cuûa thieát bò keát hôïp vôùi caáu truùc phaàn cöùng ñöôïc thieát keá. Ñeå thöïc hieän coâng vieäc treân, nhoùm thöïc hieän ñaõ tieán haønh söû duïng kit vi xöû lyù 8085A cuûa tröôøng keát hôïp vôùi kit môû roäng vaø baøn phím vaø hieån thò, taïm goïi laø kit vi xöû lyù 8085A môû roäng ñeå vieát thöû nghieäm caùc chöông trình con rieâng bieät phuïc vuï cho moãi chöùc naêng cuûa thieát bò.Tieán haønh kieåm nghieäm vaø ñieàu laïi cho ñuùng vôùi yeâu caàu ñaët ra. Cuoái cuøng laø lieân keát vôùi chöông
 3. trình laïi theo trình töï hôïp lyù vaø naïp vaøo EPROM heä thoáng ñeå quaûn lyù vaø ñieàu khieån caùc hoaït ñoäng cuûa thieát bò. 5.3. CAÙC BÖÔÙC XAÂY DÖÏNG CHÖÔNG TRÌNH MONITOR  Xaây döïng löu ñoà khoái cho heä thoáng.  Vieát chöông trình baèng maõ ngöõ.  Dòch chöông trình sang maõ maùy.  Naïp chöông trình vaøo boä nhôù.  Kieåm tra xem döõ lieäu ñaõ naïp coù ñuùng khoâng.  Cho chaïy chöông trình.  Giaùm ñònh keát quaû.
 4. 5.4. MOÄT SOÁ YEÂU CAÀU ÑOÁI VÔÙI CHÖÔNG TRÌNH MONITOR.  Xuaát phaùt töø vieäc giôùi haïn ñeà taøi ñeå ñaët ra caùc yeâu caâu ñoái vôùi chöông trình Monitor nhö sau:  Caùch thöùc hoaït ñoäng töông töï nhö maùy phaùt töø 16 bits (Word Generator) trong phaàn meàm moâ phoûng maïch EWB 5.0.  Laøm vieäc ôû cheá ñoä thu phaùt döõ lieäu song song, noái tieáp baát ñoàng boä.  Caùc chöông trình con ñöôïc trình baøy ôû daïng löu ñoà giaûi thuaät.  Caùc nhaõn ñöôïc söû duïng ñeå ñaïi dieän cho ñòa chæ oâ nhôù.  Caùc chöông trình con coù giaûi thuaät gioáng nhau chæ ñöôïc trình baøy moät laàn.  Theo thöù töï chöông trình Monitor thì chöông trình naøo xuaát hieän tröôùc seõ ñöôïc trình baøy tröôùc. 5.5.CAÁP PHAÙT VUØNG NHÔÙ:  Boä nhôù heä thoáng coù dung löôïng 16 KByte ñöôïc caáp phaùt nhö sau.  ROM 8 KByte ñöôïc duøng ñeå löu tröõ toaøn boä nhöõng gì coù lieân quan ñeán chöông trình Monitor cuûa heä thoáng.  RAM 8KByte ñöôïc söû duïng duøng ñeå löu tröõ chöông trình soaïn thaûo döõ lieäu cuûa ngöôøi söû duïng, duøng ngaên xeáp, vuøng nhôù taïm thôøi, vuøng ñeäm döõ lieäu. 5.6.XAÂY DÖÏNG CHÖÔNG TRÌNH MONITOR: 5.1.1.Khôûi taïo ngaên xeáp Ngaên xeáp ñöôïc ñònh nghóa laø moät vuøng nhôù hay oâ nhôù RAM ñöôïc söû duïng duøng ñeå löu tröõ thoâng tin moät caùch taïm thôøi trong suoát quaù trình thi haønh chöông trình. Thoâng tin trao ñoåi vôùi
 5. ngaên xeáp coù tính chaát: vaøo sau ra tröôùc (LIFO: Last in, First out). Thoâng thöôøng ngaên xeáp ñöôïc khôûi taïo baét ñaàu töø ñòa chæ ñaùy vuøng nhôù RAM. Trong heä thoáng naøy ngaên xeáp ñöôïc khôûi taïo baét ñaàu töø ñòa chæ 3FFFH. 5.6.2.Khôûi taïo ngoaïi vi. Ñeå caùc ngoaïi vi trong heä thoáng hoaït ñoäng oån ñònh taát caû caùc ngoaïi vi ñeàu ñöôïc khôûi taïo ñeå traùnh söï hoaït ñoäng sai leäch do moät soá ngoaïi vi khoâng ñöôïc khôûi taïo. Ñieàu ñoù coù nghóa laø thanh ghi ñieàu khieån hoaëc thanh ghi döõ lieäu nhaän caùc giaù trò ngaåu nhieân vaø noù hieåu ñoù laø giaù trò khôûi taïo. Trong heä thoáng naøy coâng vieäc thöïc hieän cuûa chöông trình Monitor phaàn lôùn thöïc hieän taäp trung vaøo coâng vieäc hieån thò vaø queùt phím do ñoù vi maïch 8279 seõ ñöôïc khôûi taïo nhieàu laàn.
 6. 5.6.3.Khôûi taïo caùc ngaét Trong phaàn cöùng cuûa heä thoáng naøy söû duïng heát caû 3 ngaét cuûa vi xöû lyù 8085A. RST 7.5: duøng cho 8253 RST 6.5 vaø RST 5.5 duøng cho 8251A ñeå ngaét vi xöû lyù thöïc thi chöông trình truyeàn döõ lieäu. 5.7. LÖU ÑOÀ KHOÁI CHÖÔNG TRÌNH MONITOR
 7. 5.8.LÖU ÑOÀ GIAÛI THUAÄT CHÖÔNG TRÌNH MONITOR Call’’KEYBRD’’ Call “HIEÅN THÒ 1” Call “ÑOÅI MAÕ” LOOPA : Call “HIEÅN THÒ 2” JMP “START 1” START 1: 2FOOH  OOH 2FO1H  O3H
 8. Chöông trình con laáy maõ ñòa chæ hieän haønh Ñaây laø moät chöông trình coù chöùc naêng laáy ñòa ñaàu vaø ñòa chæ cuoái naïp vaøo 4 oâ nhôù töø 2900H – 2930H Khoâng coù thanh ghi naøo bò ñieàu chænh.
 9. Chöông trình con ñoåi maõ Chuöông trình naøy coù chöùc naêng COPY döõ lieäu töø 2000 H - 200FH ñoåi maõ thaønh maõ 7 ñoaïn naïp laïi vuøng ñòa chæ töø: 2300 H – 230 FH vaø COPY döõ lieäu töø 2600 H – 260FH ñoåi thaønh maõ 7 ñoaïn vaø naïp laïi ñòa chæ töø 2400 – 240FH.
 10. Chöông trình con DATA OUT coù nhieäm vuï xuaát döõ lieäu ra maøn hình vaø ra port A
 11. Chöông trình BREAK PIONT CHECK coù nhieäm vuï baùo soá ñieåm döøng ñaõ ñöôïc ñaët.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=121

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2