thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 13

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
164
lượt xem
63
download

thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để kiểm tra độ nhậy của bảo vệ so lệch MBA ta cần tính hệ số độ nhậy Kn đối với những điểm ngắn mạch trong vùng bảo vệ và hệ số an toàn Kat đối với những điểm ngắn mạch ngoài vùng bảo vệ của bảo vệ so lệch MBA. Chọn cấp tính toán cơ sở: Tính toán dòng so lệch và dòng hãm của rơ le 7UT 513 theo công thức sau: ISL = {İ1 + İ 2 + İ 3}(*) IH = {İ1 {+ {İ 2 {+ {İ 3}(**) Trong đó İ1 ,İ 2 ,İ 3 dòng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 13

  1. Chương 13: KiÓm tra sù lµm viÖc cña b¶o vÖ so lÖch §Ó kiÓm tra ®é nhËy cña b¶o vÖ so lÖch MBA ta cÇn tÝnh hÖ sè ®é nhËy Kn ®èi víi nh÷ng ®iÓm ng¾n m¹ch trong vïng b¶o vÖ vµ hÖ sè an toµn Kat ®èi víi nh÷ng ®iÓm ng¾n m¹ch ngoµi vïng b¶o vÖ cña b¶o vÖ so lÖch MBA. Chän cÊp tÝnh to¸n c¬ së: TÝnh to¸n dßng so lÖch vµ dßng h·m cña r¬ le 7UT 513 theo c«ng thøc sau: ISL = {İ1 + İ 2 + İ 3}(*) IH = {İ1 {+ {İ 2 {+ {İ 3}(**) Trong ®ã İ1 ,İ 2 ,İ 3 dßng ®iÖn ch¹y qua c¸c BI. 4.3.1 KiÓm tra ®é an toµn cña b¶o vÖ so lÖch m¸y biÕn ¸p: §Ó kiÓm tra ®é an toµn h·m cña b¶o vÖ so lÖch, ta ®i tÝnh dßng ®iÖn kh«ng c©n b»ng (Ikcb) do sai sè cña BI vµ do sai sè ®Çu ph©n ¸p cña m¸y biÕn ¸p. ISL = Ikcb BI + Ikcb  U Ikcb BI: Dßng ®iÖn kh«ng c©n b»ng tÝnh ®Õn sai sè BI. Ikcb BI = Kdn – Kkcb.fI.Ing max. Trong ®ã: Kdn = 1 - HÖ sè ®ång nhÊt.
  2. Kkcb = 1 - HÖ sè xÐt tíi sù ¶nh h-ëng cña thµnh phÇn kh«ng chu kú cña dßng ng¾n m¹ch. fI = (0  0,1) - Sai sè cña BI. IKCB  U: Dßng ®iÖn kh«ng c©n b»ng xÐt tíi sai sè do ®iÒu chØnh ®Çu ph©n ¸p cña MBA. Ikcb  U =  Udc%.INngmax. MBA cã ®Çu ®iÒu chØnh:  9 . 1,78%  Udc% = 9 . 1,78 = 0,16 4.3.1.1. HT§ max víi tr¹m biÕn ¸p cã 1 m¸y biÕn ¸p lµm viÖc ®éc lËp: a. xÐt ®iÓm ng¾n m¹ch N(1): - D¹ng ng¾n m¹ch N(1): Theo kÕt qu¶ ng¾n m¹ch ta cã b¶ng kÕt qu¶ ng¾n m¹ch: N(3) N(1) N(1,1) N1 BI1 BI2 BI3 BI1 BI2 BI3 BI1 BI2 BI3 - - If 0 0 0 0 0 0 0 1,932 1,947 - - I0 0 0 0 0 0 0 0 1,932 1,947 If – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I0
  3. Cã Ingmax= 1,932 nhá nªn ta chän sai sè BI: fi = 0 VËy Isl = (0 + 0,16). 1,932 = 0,309 Kat = I slng / I sl = 0,5 / 0,309 = 1,618 - D¹ng ng¾n m¹ch N(1,1): Cã Ingmax= 1,947 nhá nªn ta chän sai sè BI: fi = 0,1 VËy Isl = (0 + 0,16). 1,947 = 0,312 Kat = I slng / I sl = 0,5 / 0,312 = 1,602
  4. b- XÐt ®iÓm ng¾n m¹ch N2. Theo kÕt qu¶ tÝnh to¸n ng¾n m¹ch phôc vô cho b¶o vÖ so lÖch MBA ta cã: N(3) N2 BI1 BI2 BI3 If 8,598 -8,598 0 I0 0 0 0 I f – I0 8,598 -8,598 0 Ta cã c«ng thøc tÝnh Ih: Ih = IBI1 + IBI2 + IBI3 D¹ng ng¾n m¹ch N(3). Ih = 8,598 + -8,598 + 0= 17,196 TÝnh dßng so lÖch ng-ìng: Do Ih = 17,196 > 5 tÝnh ISLng trªn ®o¹n C. ISLng = tg2 (Ih - 2,5) = 0,5. ( 17,196 - 2,5) = 7,348 V× Ingmax = 8,598 lín nªn ta lÊy fI = 0,1 ISL = Ikcb = (0,1 + 0,16). Ingmax = 0,26 . 8,598 = 2,235 Kat = ISLng/ ISL = 7,348 / 2,235 = 3,287 c- XÐt ®iÓm ng¾n m¹ch N3.
  5. Theo kÕt qu¶ tÝnh to¸n ng¾n m¹ch phôc vô cho b¶o vÖ so lÖch MBA ta cã: N3 N3 BI1 BI2 BI3 If 5,516 0 -5,516 I0 0 0 0 I1 + I2 5,516 0 -5,516 Ta cã c«ng thøc tÝnh Ih: Ih = IBI1 + IBI2 + IBI3 Ih = 5,516 + 0 + -5,516= 11,032 - D¹ng ng¾n m¹ch N(3). Do Ih = 11,032 > 5 nªn tÝnh dßng so lÖch trªn ®o¹n C ISLng = tg2 .(Ih - 2,5) = 0,5. (11,032 - 2,5) = 4,266 V× Ingmax = 5,516 lín nªn ta lÊy fI = 0,1 ISL = IKCB = (0,1 + 0,16). Ingmax = 0,26 . 5,516 = 1,434 Kat = ISLng/ ISL = 4,266 / 1,434 = 2,975
Đồng bộ tài khoản