thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
159
lượt xem
70
download

thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xột điểm ngắn mạch nằm ngoài vựng bảo vệ MBA tại N1. Tại điểm ngắn mạch này chỉ cú dũng thành phần TTK đi qua BI1 do vậy ta chỉ xột cỏc dạng ngắn mạch N(2), N(1), N(1;1) Sơ đồ thay thế thành phần TTT và TTN Tại điểm ngắn mạch này chỉ có dòng thành phần TTK đi qua BI1 do vậy ta chỉ xét các dạng ngắn mạch N(2), N(1), N(1;1) Sơ đồ thay thế thành phần TTT và TTN Tại điểm ngắn mạch này chỉ có dòng điện đi qua BI1 và BI2. Không có dòng TTK vì phía trung...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 3

 1. Chương 3: chÕ ®é HT§ min tr¹m biÕn ¸p cã 1 m¸y biÕn ¸p lµm viÖc ®éc lËp S¬ ®å thay thÕ thµnh phÇn TTT vµ TTN: XHT XBC XBH HT 0,0145 0,105 0,065 S¬ ®å thay thÕ thµnh phÇn TTK: XOHT XBC XBH 0,0142 0,105 0,065 2.4.1. XÐt ®iÓm ng¾n m¹ch n»m ngoµi vïng b¶o vÖ MBA t¹i N1. T¹i ®iÓm ng¾n m¹ch nµy chØ cã dßng thµnh phÇn TTK ®i qua BI1 do vËy ta chØ xÐt c¸c d¹ng ng¾n m¹ch N(2), N(1), N(1;1) S¬ ®å thay thÕ thµnh phÇn TTT vµ TTN: XHT N1 HT 0,0145 BI1 S¬ ®å thay thÕ thµnh phÇn TTK: I01 XOHT I02 N1 XBC XBH 0,0142 BI1 0,105 0,065
 2. XO N1 0,0142 0,0142.0,17 X 0   0,0131 0,0142  0,17 a- D¹ng ng¾n m¹ch N(2). If(BI1)= 0 b- D¹ng ng¾n m¹ch N(1). Dßng ®iÖn thµnh phÇn TTK t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch: E 1 I O   I1   I 2     23,753 X 1  X 2   X 0  0,0145 0,0145 0,0131 Dßng ®iÖn thµnh phÇn TTK ch¹y qua BI2: X OHT 0,0142 I 0 ( BI1 )  I 02  I 0  .  23,753.  1,831 X OHT  X OBA 0,0142  0,17 c- D¹ng ng¾n m¹ch N(1;1). TÝnh dßng ®iÖn thµnh phÇn thø tù t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch: E 1 I1    46,768 X 2  .X 0  0,0145.0,0131 X 1  0,0145  X 2  X 0 0,0145  0,0131 X 2 0,0145 I O  I1.  46,768.  24,570 X 2  X 0 0,0145  0,0131 Dßng ®iÖn thµnh phÇn TTK ch¹y qua BI1 lµ: X OHT 0,0142 I 0 ( BI 1 )  I 0 .  24,57.  1,894 X OHT  X OBA 0,0142  0,17
 3. Theo quy -íc vÒ dÊu th× dßng TTK ch¹y qua BI1 sÏ mang dÊu (-). N(2) N(1) N(1,1) N1 BI1 BI2 BI3 BI1 BI2 BI3 BI1 BI2 BI3 If 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1,831 1,894 I0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1,831 1,894 I1 + I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.4.2. XÐt ®iÓm ng¾n m¹ch n»m trong vïng b¶o vÖ MBA t¹i N’1 S¬ ®å thay thÕ TTT vµ TTN: XHT N1’ HT 0,0145 BI1 S¬ ®å thay thÕ TTK: I01 XOHT I02 B N1’ X C XBH 0,0142 BI1 0,105 0,065 XO N1’ 0,0131 a- D¹ng ng¾n m¹ch N(2).
 4. Dßng ®iÖn pha t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch nµy lµ dßng qua BI1: 3 E 3 1 I f ( BI 1 )  .  .  59,726 2 X 1 2 0,0145 b- D¹ng ng¾n m¹ch N(1). Dßng ®iÖn c¸c thµnh phÇn t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch: I0 = I1 = I2 = 23,753 Dßng ®iÖn thµnh phÇn qua BI1: I1 = I2 = I1(BI1) = I2(BI1) = 23,753 X 0 BA 0,17 I 0 ( BI 1 )  I 0 .  23,753.  21,922 X 0 BA  X 0 HT 0,17  0,0142 Dßng ®iÖn pha sù cè: If(BI1) = I1(BI1) + I2(BI1) + I0(BI1) = 23,753 + 23,753 + 21,922 = 69,428 I1 + I2 = 23,753 + 23,753 = 47,056 c- D¹ng ng¾n m¹ch N(1;1). Dßng ®iÖn thµnh phÇn thø tù t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch: I1 = 46,678 I0 = -24,57 X 0 0,0131 I 2   I1 .  46,678.  22,672 X 2  X 0 0,0145  0,0131 Dßng ®iÖn thµnh phÇn thø tù ®i qua BI1: I1(BI1) = I1 = 46,678 I2(BI1) = I2 = -22,672
 5. X OBA 0,17 I0 (BI1 )  .I0 .  24,57.  22,675 X OBA  X OHT 0,17  0,0142 Dßng ®iÖn pha sù cè: If(BI1) = a2I1(BI1) + a.I2(BI1) + I0(BI1) 1 3 1 3  (  j ).46,678  (  j ).(22,672)  (20,924) 2 2 2 2  34,675  j.60,058  69,379  120O I1  I 2  34,675  j.60,058  22,675  61,24  101O Theo quy -íc vÒ dÊu cña dßng ®iÖn, dßng ®iÖn qua BI1 mang dÊu (+) N(2) N(1) N(1,1) N'1 BI1 BI2 BI3 BI1 BI2 BI3 BI1 BI2 BI3 If 59,72 0 0 69,42 0 0 69,37 0 0 6 8 9 I0 0 0 0 21,92 0 0 20,92 0 0 2 4 i1 + i 59,72 0 0 47,05 0 0 61,24 0 0 2 6 6 2.4.3. XÐt ®iÓm ng¾n m¹ch n»m ngoµi vïng b¶o vÖ MBA t¹i N2.
 6. T¹i ®iÓm ng¾n m¹ch nµy chØ cã dßng ®iÖn ®i qua BI1 vµ BI2. Kh«ng cã dßng TTK v× phÝa trung ¸p 35kV cña MBA tù ngÉu ®Êu sao (Y) kh«ng nèi ®Êt. V× vËy ta chØ xÐt d¹ng ng¾n m¹ch N(2). S¬ ®å thay thÕ: XHT N2 HT 0,0145 BI1 0,105 BI2 XO N2 HT 0,1195 XO = 0,0145 + 0,105 = 0,1195 Dßng ®iÖn t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch chÝnh lµ dßng ®iÖn pha ch¹y qua BI1 vµ BI2: 3 E 3 1 I f ( BI 1 )  I f ( BI 2 )  .  .  7,247 2 X 1 2 0,1195 Theo quy -íc vÒ dÊu dßng ®iÖn, dßng qua BI1 mang dÊu (+), cßn dßng qua BI2 sÏ mang dÊu (-): N(2) N2 BI1 BI2 BI3 If 7,247 -7,247 0 I0 0 0 0 I1 + I 2 7,247 -7,247 0 2.4.4. XÐt ®iÓm ng¾n m¹ch n»m trong vïng b¶o vÖ MBA t¹i N’2. S¬ ®å thay thÕ: XHT N2’ HT 0,0145 BI1 0,105 BI2 XO N2’ HT 0,1195
 7. XO = 0,0145 + 0,105 = 0,1195 Dßng ®iÖn t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch chÝnh lµ dßng ®iÖn pha ch¹y qua BI1 vµ BI2: 3 E 3 1 I f ( BI 1 )  I f ( BI 2 )  .  .  7,247 2 X 1 2 0,1195 Theo quy -íc vÒ dÊu dßng ®iÖn ®i qua BI 1 mang dÊu (+): N(2) N2’ BI1 BI2 BI3 If 7,247 0 0 I0 0 0 0 I1 + I 2 7,247 0 0 2.4.5. XÐt ®iÓm ng¾n m¹ch n»m ngoµi vïng b¶o vÖ MBA t¹i N3. PhÝa h¹ cña MBA tù ngÉu ®Êu tam gi¸c (), ta xÐt d¹ng ng¾n m¹ch N (2) . S¬ ®å thay thÕ: XHT XBC XBH N3 HT 0,0145 0,105 0,065 BI3 BI3 XO N3 HT 0,01845
 8. XO = 0,0145 + 0,105 + 0,065 = 0,1845 Dßng ®iÖn pha t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch chÝnh lµ dßng ®iÖn pha ®i qua BI1 vµ BI3 3 E 3 1 I f ( BI 1 )  I f ( BI 3 )  .  .  4,6939 2 X 0 2 0,1845 Theo quy -íc vÒ dÊu, dßng qua BI1 mang dÊu (+), cßn dßng qua BI3 mang dÊu (-). N(2) N3 BI1 BI2 BI3 If 4,694 0 0 I0 0 0 0 I1 + I 2 4,694 0 0 2.4.6. XÐt ®iÓm ng¾n m¹ch n»m trong vïng b¶o vÖ MBA t¹i N’3. S¬ ®å thay thÕ: XHT XBC XBH N3’ HT 0,0145 0,105 0,065 BI1 BI3 XO N3’ HT 0,01845 XO = 0,0145 + 0,105 + 0,065 = 0,1845
 9. Dßng ®iÖn pha t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch chÝnh lµ dßng ®iÖn pha ®i qua BI1 vµ BI3 3 E 3 1 I f ( BI 1 )  I f ( BI 3 )  .  .  4,6939 2 X 0 2 0,1845 Theo quy -íc vÒ dÊu, dßng qua BI1 mang dÊu (+): N(2) N3’ BI1 BI2 BI3 If 4,694 0 0 I0 0 0 0 I1 + I 2 4,694 0 0
 10. 2.5. B¶ng tæng kÕt gi¸ trÞ dßng ®iÖn ng¾n m¹ch ch¹y qua c¸c BI trong c¸c chÕ ®é. 2.5.1. ChÕ ®é HT§ max tr¹m cã 1 m¸y biÕn ¸p lµm viÖc ®éc lËp: §iÓm ng¾n m¹ch N1 N(3) N(1) N(1,1) N1 BI1 BI2 BI3 BI1 BI2 BI3 BI1 BI2 BI3 If 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1,932 1,947 I0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1,932 1,947 I1 + I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 §iÓm ng¾n m¹ch N'1 N(3) N(1) N(1,1) ' N1 BI1 BI2 BI3 BI1 BI2 BI3 BI1 BI2 BI3 If 88,80 0 0 87,56 0 0 88,19 0 0 9 6 1 I0 0 0 0 27,90 0 0 28,11 0 0 9
 11. I1 + 88,80 0 0 59,66 0 0 78,38 0 0 I2 9 6 5 §iÓm ng¾n m¹ch N2 N(3) N2 BI1 BI2 BI3 If 8,598 -8,598 0 I0 0 0 0 I1 + I2 8,598 -8,598 0 §iÓm ng¾n m¹ch N'2 N(3) N2 BI1 BI2 BI3 If 8,598 0 0 I0 0 0 0 I1 + I2 8,598 0 0 §iÓm ng¾n m¹ch N3 N3 N(3)
 12. BI1 BI2 BI3 If 5,516 0 -5,516 I0 0 0 0 I1 + I2 5,516 0 -5,516 §iÓm ng¾n m¹ch N'3 N(3) N'3 BI1 BI2 BI3 If 5,516 0 0 I0 0 0 0 I1 + I2 5,516 0 0
Đồng bộ tài khoản