intTypePromotion=1

Thực trạng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của giáo viên tiểu học ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
58
lượt xem
3
download

Thực trạng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của giáo viên tiểu học ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết phân tích thực trạng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của giáo viên tiểu học ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp thông qua công tác quản lí và dạy học. Kết quả nghiên cứu của bài viết góp phần xây dựng cơ sở thực tiễn cho việc nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở tiểu học nói riêng. Giúp cho các nhà quản lí giáo dục tìm ra những giải pháp phù hợp với địa phương về hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở tiểu học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của giáo viên tiểu học ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THÛÅC TRAÅNG NGHIÏN CÛÁU KHOA HOÅC SÛ<br /> <br /> CUÃA GIAÁO VIÏN TIÏÍU<br /> AÄNH,<br /> HOÅC<br /> TÓNH<br /> ÚÃ THAÂNH<br /> ÀÖÌNG T<br /> NGUYÏÎN THÕ NHÛ QUYÏËN*<br /> <br /> Ngaây nhêån baâi: 30/10/2017; ngaây sûãa chûäa: 15/11/2017; ngaây duyïåt àùng: 16/11/2017.<br /> Abstract<br /> :  This paper  analyzes  the current  state of applied  pedagogical research of primary teachers in Cao Lanh city, Dong Thap <br /> their management and teaching work. The results of the  research will  contribute to the establishment of practical basis for scientific<br /> and  applied  pedagogical  research  in  primary  schools in particular. Meanwhile,  it  enables  educational  administrators  to  find  out  a<br /> for  applied  pedagogical research  work  in  the  city  to  improve  the quality of primary education.<br /> Keywords:<br />   Current,  scientific research, applied  pedagogical  scientific  research,  teachers, primary  teachers.<br /> 1. Àùåt vêën àïì<br /> thöëng theo hûúáng giaãi quyïët vêën àïì mang tñnh nghïì nghiïåp<br /> Nghiïn  cûáu  khoa  hoåc  sû  phaåm  ûáng  duång nhùçm hûúáng túái sûå phaát triïín cuãa nhaâ trûúâng; Tùng cûúâng<br /> (NCKHSPÛD) laâ möåt loaåi hònh nghiïn cûáu trong giaáo duåc nùng lûåc giaãi quyïët vêën àïì, àûa ra caác quyïët àõnh vïì<br /> nhùçm àem laåi nhûäng giaá trõ múái, coá sûå aãnh hûúãng tñch cûåc<br /> chuyïn mön möåt caách chñnh xaác; Khuyïën khñch GV nhòn<br /> àïën chêët lûúång daåy hoåc noái riïng vaâ nêng cao chêët lûúång laåi quaá trònh vaâ tûå àaánh giaá; Taác àöång trûåc tiïëp àïën viïåc daåy<br /> giaáo duåc noái chung. Xaä höåi biïën àöíi vaâ bùæt buöåc ngûúâi giaáo<br /> hoåc vaâ cöng taác QLGD; Tùng cûúâng khaã nùng phaát triïín<br /> viïn (GV) phaãi thñch ûáng vúái nhûäng àöíi múái àoá. Àïí thûåcchuyïn mön cuãa GV. GV khi àaä thûåc hiïån NCKHSPÛD<br /> hiïån àöíi múái cùn baãn toaân diïån giaáo duåc theo Nghõ quyïëtnghôa laâ GV seä tiïëp cêån phûúng phaáp daåy hoåc, chûúng<br /> söë 29-NQ/TW, àoâi hoãi ngûúâi GV úã moåi cêëp hoåc phaãi nghiïn<br /> trònh daåy hoåc möåt caách saáng taåo coá sûå phï phaán möåt caách<br /> cûáu khoa hoåc àïí tûå laâm múái mònh nhùçm <br /> “...Nêng cao chêët tñch cûåc. Àiïìu àoá àem laåi sûå àöíi múái tûâ trong tû duy cuãa<br /> lûúång giaáo duåc toaân diïån, chuá troång giaáo duåc lñ tûúãng,<br /> GV vaâ seä ûáng duång vaâo trong thûåc tiïîn cöng taác giaãng daåy<br /> truyïìn thöëng, àaåo àûác, löëi söëng, ngoaåi ngûä, tin hoåc, nùngàïí àiïìu chónh hoaåt àöång daåy hoåc ngaây caâng phuâ húåp vúái<br /> lûåc vaâ kô nùng thûåc haânh, vêån duång kiïën thûác vaâo thûåc<br /> möîi àöëi tûúång hoåc sinh (HS). Tûâ àoá, seä àem laåi chêët lûúång<br /> tiïîn...”  [1].  Do  vêåy,  chuáng  töi  nghiïn  cûáu  thûåc  traång giaáo duåc nhû mong àúåi.<br /> NCKHSPÛD caác trûúâng tiïíu hoåc úã TP. Cao Laänh, tónh<br /> 2.2. Àaánh giaá vïì têìm quan troång cuãa hoaåt àöång<br /> Àöìng Thaáp nhùçm goáp phêìn nêng cao chêët lûúång giaáo duåc NCKHSPÛD úã tiïíu hoåc<br /> Tiïíu hoåc cho àõa phûúng; giuáp àïí caán böå quaãn lñ giaáo duåc Trong baâi viïët naây, chuáng töi choån phûúng phaáp duâng<br /> (QLGD) tòm ra caác giaãi phaáp phuâ húåp vúái thûåc tiïîn cuãa àõa<br /> baãng hoãi vaâ phoãng vêën caán böå quaãn lñ (13 ngûúâi), GV àang<br /> phûúng nhùçm nêng cao chêët lûúång NCKHSPÛD vaâ chêët trûåc tiïëp giaãng daåy (89 ngûúâi) úã caác trûúâng tiïíu hoåc trïn<br /> lûúång giaáo duåc tiïíu hoåc.<br /> àõa baân TP. Cao Laänh, tónh Àöìng Thaáp. Nghiïn cûáu àûúåc<br /> 2. Nöåi dung<br /> tiïën haânh vaâo thaáng 2/2017. Àöëi tûúång khaão saát àûúåc<br /> 2.1. Muåc tiïu, lúåi ñch cuãa hoaåt àöång NCKHSPÛD<br /> àaánh giaá úã caác haång mûác theo thang àiïím trung bònh. Cuå<br /> àöëi vúái GV tiïíu hoåc<br /> thïí nhû sau:<br /> NCKHSPÛD laâ möåt phêìn quan troång trong quaá trònh<br /> - Tûâ 5,0 àiïím àïën 4,5 àiïím: úã haång mûác töët;<br /> phaát triïín chuyïn mön cuãa ngûúâi GV vaâ àöåi nguä caán böå - Tûâ 4,4 àiïím àïën 4,0 àiïím: úã haång mûác khaá;<br /> QLGD. Noá bao göìm möåt chuöîi caác hoaåt àöång liïn quan chùåt<br /> - Tûâ 3,9 àiïím àïën 3,0 àiïím: úã haång mûác trung bònh;<br /> cheä vúái nhau, diïîn ra trong quaá trònh daåy vaâ hoåc; luön luön<br /> - Tûâ 2,9 àiïím àïën 2,0 àiïím: úã haång mûác yïëu;<br /> thay àöíi. Caác tònh huöëng sû phaåm diïîn ra trong quaá trònh daåy<br /> - Vaâ tûâ 1,9 àiïím àïën 1,0 àiïím: úã haång mûác keám.<br /> vaâ hoåc luön coá nhûäng diïîn biïën vaâ mûác àöå phûác taåp khaác Thûá haång bùæt àêìu tûâ 1 laâ cao nhêët, caác thûá haång tiïëp<br /> nhau. Chñnh vò vêåy, ngûúâi GV cêìn phaãi àêìu tû vaâ nghiïn cûáu. theo laâ thêëp dêìn.<br /> NCKHSPÛD nhùçm phaát triïín tñnh saáng taåo trong hoaåt<br /> Phûúng phaáp thöëng kï söë liïåu: trung bònh chung töíng<br /> àöång daåy vaâ hoåc (GV tûå hoåc); Nùæm vûäng nhûäng thaânh tûåu<br /> caác àiïím àûúåc àaánh giaá cho möîi tiïu chñ ûáng vúái töíng söë<br /> múái nhêët cuãa khoa hoåc kô thuêåt àïí hoaân thaânh xuêët sùæc<br /> phiïëu maâ GV vaâ caán böå quaãn lñ phaãn höìi. Caác söë liïåu thöëng<br /> nhiïåm vuå vaâ tñch luäy tri thûác; Thñch ûáng nhanh nhûäng thaykï vaâ biïíu àöì àûúåc thûåc hiïån trïn ûáng duång Microsoft Office<br /> àöíi cuãa möi trûúâng, xaä höåi; Tûå hiïíu mònh àïí xaác àõnh àûúåcExcel. Thûá haång àûúåc sùæp xïëp theo cöåt àiïím trung bònh<br /> muåc tiïu cêìn phêën àêëu, nhùçm àem laåi lúåi ñch cho baãn thên, chung, tñnh tûâ cao (cao nhêët laâ 1) àïën thêëp (tûâ 2,3...). Ngoaâi<br /> têåp thïí nhaâ trûúâng vaâ xaä höåi.<br /> NCKHSPÛD phaát triïín tû duy cuãa GV möåt caách hïå * Trûúâng Àaåi hoåc Àöìng Thaáp<br /> <br /> (kò 2 - 12/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 420 51<br /> <br /> ra, chuáng töi coân sûã duång phûúng phaáp phoãng vêën trûåc tiïëpgiaãng daåy. Àêy laâ bûúác àêìu laâm thay àöíi tû duy cuãa ngûúâi<br /> àïí laâm roä möåt söë thöng tin àõnh lûúång.<br /> GV, laâ cú súã àïí ngûúâi GV bùæt kõp vúái nhõp àöå phaát triïín cuãa<br /> “NCKHSPÛD hiïån nay laâ xu thïë chung cuãa nghiïn cûáu xaä höåi.<br /> khoa hoåc (NCKH) GD úã thïë kó XXI, àang àûúåc aáp duång<br /> 2.3. Thûåc traång NCKHSPÛD thöng qua cöng taác<br /> nhiïìu nûúác trïn thïë giúái. Noá khöng coân laâ hoaåt àöång cuãaquaãn lñ<br /> nhûäng nhaâ khoa hoåc maâ coân laâ hoaåt àöång thûúâng niïn cuãa Qua khaão saát thûåc tiïîn chuáng töi àaä laâm roä nhûäng thuêån<br /> möîi GV vaâ caán böå QLGD” [2; tr 88]. Qua khaão saát thûåc tiïînlúåi vaâ khoá khùn khi caán böå QLGD tiïëp cêån hoaåt àöång<br /> vïì àaánh giaá têìm quan troång cuãa hoaåt àöång NCKHSPÛD tûâ NCKHSPÛD. Kïët quaã cuå thïí úã baãng 2 nhû sau:<br /> GV, caán böå quaãn lñ úã caác trûúâng tiïíu hoåc, chuáng töi thu àûúåc<br /> Baãng 2. Nhûäng thuêån lúåi vaâ khoá khùn<br /> kïët quaã nhû sau ( baãng 1):<br /> trong hoaåt àöång NCKHSPÛD<br /> Baãng 1. Têìm quan troång cuãa hoaåt àöång NCKHSPÛD<br /> Thuêån lúåi Khoá khùn<br /> TT<br /> Nöåi dung<br /> úã trûúâng tiïíu hoåc<br /> ÀTB TH ÀTB TH<br /> STT NCKHSPÛD<br /> laâ cú súã cho viïåc<br /> <br /> Caán böå quaãn lñ GV<br /> ÀTB<br /> <br /> TH<br /> <br /> ÀTB TH<br /> <br /> 1<br /> <br /> Àöíi múái phûúng phaáp daåy hoåc<br /> 5,0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 5,0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nêng cao chêët lûúång giaáo duåc úã<br /> 5,0<br /> tiïíu hoåc<br /> <br /> 1<br /> <br /> 4,8<br /> <br /> 3<br /> <br /> Nêng cao chuyïn mön nghiïåp<br /> vuå cuãa GV<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3<br /> <br /> 5,0<br /> <br /> 4,2<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> Lêåp kïë hoaåch thûåc hiïån NCKHSPÛD<br /> 2,5<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4,0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> Töí chûác thûåc hiïån NCKHSPÛD 3,0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 3,8<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chó àaåo thûåc hiïån NCKHSPÛD<br /> <br /> 2,9<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3,9<br /> <br /> 4<br /> <br /> 4<br /> <br /> Kiïím tra, àaánh giaá NCKHSPÛD<br /> <br /> 2,0<br /> <br /> 4<br /> <br /> 4,1<br /> <br /> 1<br /> <br /> Àaánh giaá chu<br /> ng vïì NCKHSPÛD<br /> <br /> 2,6<br /> <br /> 4,0<br /> <br /> Nhòn chung mûác àöå àaánh giaá caác mùåt thuêån lúåi dûúái<br /> mûác trung bònh, khoá khùn àaåt úã mûác àöå trung bònh khaá àöëi<br /> 4<br /> 4<br /> 3,8<br /> 4<br /> vúái caán böå quaãn lñ. Coá nhiïìu nguyïn nhên dêîn àïën nhûäng<br /> 5<br /> 5<br /> 3,9<br /> 5<br /> khoá khùn nhû trïn, àoá laâ:<br /> - Àa phêìn caán böå QLGD thûåc hiïån rêët ñt àïì taâi NCKHSPÛD.<br /> 4,34<br /> Ngoaâi ra, cöng taác böìi dûúäng caán böå quaãn lñ àûúåc hoåc àaåi<br /> (Ghi chuá: ÀTB: Àiïím trung bònh; TH: Thûá haång)<br /> cûúng vïì  NCKH. Vò vêåy, àïí tòm ra yá tûúãng vaâ khaã nùng cuäng<br /> Baãng 1 cho thêëy, hoaåt àöång NCKHSPÛD úã trûúâng tiïíu nhû sûå nhaåy beán khi tiïëp cêån vúái hoaåt àöång NCKHSPÛD úã<br /> hoåc laâ rêët quan troång (àûúåc àaánh giaá úã mûác khaá trúã lïn). Àêy<br /> tiïíu hoåc coân gùåp nhiïìu khoá khùn.<br /> laâ cú súã cho caác nhaâ QLGD tòm ra nhûäng giaãi phaáp thñch<br /> - Taåi möîi trûúâng tiïíu hoåc caán böå quaãn lñ, GV gùåp nhûäng<br /> húåp vúái möîi trûúâng tiïíu hoåc, àïí taåo àiïìu kiïån cho têåp thïí GV<br /> khoá khùn vïì cú chïë chñnh saách nïn phêìn nhiïìu caán böå quaãn<br /> trong nhaâ trûúâng tham gia caác lúáp böìi dûúäng chuyïn mön<br /> lñ chó têåp trung cho cöng taác quaãn lñ vaâ chuyïn mön.<br /> vïì NCKH vaâ NCKHSPÛD úã tiïíu hoåc. Coá thïí biïíu diïîn caác<br /> - Cú súã vêåt chêët úã trûúâng tiïíu hoåc cuäng laâ möåt vêën àïì khoá<br /> söë liïåu úã <br /> baãng 1 bùçng biïíu àöì nhû sau ( biïíu àöì 1):<br /> khùn  àöëi  vúái  hoaåt  àöång<br /> NCKHSPÛD. Hoaåt àöång naây àoâi<br /> hoãi coá sûå höî trúå cuãa thiïët bõ vi<br /> tñnh, phêìn mïìm thöëng kï, tñnh<br /> toaán, lïn sú àöì minh hoåa...<br /> -  Cöng  nghïå  thöng  tin<br /> ngaây caâng phaát triïín vaâ àöíi múái<br /> liïn tuåc nïn viïåc cêåp nhêåt caác<br /> phêìn mïìm ûáng duång àöëi vúái<br /> caán böå quaãn lñ laâ vêën àïì khoá<br /> khùn tiïëp theo nïëu ngûúâi caán<br /> böå quaãn lñ haån chïë vïì ngoaåi<br /> Biïíu àöì 1. Têìm quan troång cuãa NCKHSPÛD úã tiïíu hoåc<br /> ngûä vaâ tin hoåc...<br /> NCKHSPÛD laâ àïí xêy dûång nïìn taãng chia seã kiïën<br /> 2.4. Thûåc traång NCKHSPÛD thöng qua nhiïåm vuå<br /> thûác, kinh nghiïåm nghïì nghiïåp trong têåp thïí GV cuãa nhaâ<br /> trûúâng vaâ àöìng nghiïåp. Vò vêåy, nhaâ QLGD vaâ ngûúâi GV tiïíudaåy hoåc<br /> Àöëi vúái GV trûåc tiïëp giaãng daåy thöng qua quan saát àïí phaát<br /> hoåc noái riïng cêìn quan têm àïën hoaåt àöång NCKHSPÛD àïí<br /> hiïån vêën àïì, tòm ra biïån phaáp taác àöång àïën HS nhùçm phaát huy<br /> laâm nïìn taãng cho sûå phaát triïín giaáo duåc, àöíi múái giaáo duåc vaâ<br /> nùng lûåc hoåc têåp cuãa HS, kiïím tra, àaánh giaá vaâ ruát kinh nghiïåm...<br /> nêng cao chêët lûúång giaáo duåc noái chung.<br /> Ngoaâi ra, NCKHSPÛD laâm nêng cao khaã nùng phaãn Àoá laâ yá tûúãng cú baãn cho hoaåt àöång NCKHSPÛD. Qua khaão<br /> biïån cuãa ngûúâi GV vaâ tûå laâm múái mònh trong hoaåt àöång<br /> saát thûåc tiïîn chuáng töi thu àûúåc kïët quaã nhû <br /> baãng 3.<br /> Nêng cao hiïåu uaã<br /> q hoaåt àöång<br /> 4,5<br /> NCKH<br /> Vêån duång khoa hoåc vaâo thûåc<br /> 4,8<br /> tiïîn<br /> Àaánh giaá chung<br /> 4.7<br /> <br /> 52<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 420<br /> <br /> (kò 2 - 12/2017)<br /> <br /> Baãng 3. Nhûäng khoá khùn khi GV tham gia hoaåt àöång<br /> NCKHSPÛD<br /> <br /> + Khuyïën khñch GV thûåc hiïån NCKHSPÛD bùçng caách<br /> khen thûúãng vaâ höî trúå kinh phñ khi GV àùng kñ thûåc hiïån àïì<br /> taâi NCKH.<br /> Khoá khùn<br /> TT<br /> Nöåi dung<br /> + Cêìn thiïët quy àöíi thúâi gian (giúâ) NCKHSPÛD thaânh<br /> ÀTB TH<br /> söë giúâ daåy hoåc àöëi vúái GV daåy tiïíu hoåc.<br /> 1 Sûå am hiïíu vïì NCKHSPÛD úã tiïíu hoåc<br /> 4,5<br /> 1<br /> 2 Sûå khaác biïåt vïì nùng lûåc chuyïn mön<br /> 4,1<br /> 2<br /> - Àöëi vúái hiïåu trûúãng nhaâ trûúâng:<br /> Chûa coá sûå triïín khai àöìng böå tûâ caác cêëp quaãn<br /> + Taåo àiïìu kiïån thuêån lúåi, àön àöëc cho têët caã GV tham<br /> 3<br /> 3,8<br /> 5<br /> lñ àïën GV<br /> gia böìi dûúäng chuyïn àïì NCKHSPÛD.<br /> 4 Chûa coá sûå traãi nghiïåm vïì NCKHSPÛD<br /> 4,0<br /> 3<br /> + Khuyïën khñch GV thûåc hiïån NCKHSPÛD thöng qua<br /> NCKHSPÛD laâ cú súã àïí àöíi múái phûúng phaáp<br /> hònh thûác khen thûúãng vaâo möîi nùm hoåc.<br /> 5<br /> 3,5<br /> 4<br /> daåy hoåc<br /> + Cêìn phên cöng nhiïåm vuå cho GV quaãn lñ maãng NCKH<br /> Àaánh giaá chung<br /> 3,98<br /> trong nhaâ trûúâng vaâ tham gia höåi thaão khoa hoåc úã caác trûúâng<br /> Qua khaão saát chuáng töi nhêån thêëy, GV tiïíu hoåc gùåp hoåc, súã, ban ngaânh coá liïn quan.<br /> - Àöëi vúái GV tiïíu hoåc:<br /> nhiïìu khoá khùn trong hoaåt àöång NCKHSPÛD. Xuêët phaát<br /> + Cêìn thiïët phaãi tûå àöíi múái tû duy trong hoaåt àöång daåy<br /> tûâ nhûäng nguyïn nhên nhû sau:<br /> 1) Haån chïë vïì nùng lûåc ngoaåi ngûä, tin hoåc nïn ngaåi tiïëp hoåc; Xem hoaåt àöång NCKHSPÛD laâ möåt nhiïåm vuå quan<br /> cêån vúái cöng nghïå, phêìn mïìm ûáng duång höî trúå cho hoaåt troång trong quaá trònh daåy hoåc àöëi vúái möîi GV. Búãi vò, NCKH<br /> giuáp cho GV tûå àiïìu chónh baãn thên vïì thaái àöå, haânh vi,<br /> àöång NCKHSPÛD.<br /> 2) GV chûa sùén saâng àïí chuêín bõ cho hoaåt àöång phûúng phaáp, hònh thûác töí chûác lúáp hoåc... nhùçm hûúáng túái<br /> NCKHSPÛD úã tiïíu hoåc thöng quan hoaåt àöång giaãng daåy. muåc tiïu vaâ chêët lûúång giaáo duåc, àaâo taåo úã tiïíu hoåc.<br /> + Tûå hoåc, nghiïn cûáu trao àöíi chuyïn mön, nghiïåp vuå<br /> 3) Àöå khoá cuãa NCKHSPÛD cao hún möåt saáng kiïën<br /> qua hoaåt àöång NCKHSPÛD, tham gia dûå <br /> giúâ àöìng nghiïåp...<br /> kinh nghiïåm. Nïn hêìu hïët caác trûúâng tiïíu hoåc chó dûâng laåi úã<br /> + Quaãn lñ töët vêën àïì tûå hoåc cuãa HS vaâ biïët kñch thñch HS<br /> saáng kiïën kinh nghiïåm.<br /> 4) Chuyïn mön vaâ caách tiïëp cêån möåt nöåi dung múái úã tñch cûåc hoåc têåp. Tûâ àoá giuáp cho ngûúâi GV tòm ra nhiïìu yá<br /> möîi  GV  laâ  khaác  nhau  nïn  sûå  àöìng  böå  àïí  thûåc  hiïån tûúãng àïí thûåc hiïån NCKHSPÛD.<br /> 3. Kïët luêån<br /> NCKHSPÛD laâ möåt khoá khùn rêët lúán.<br /> Hiïån nay, hêìu hïët GV vaâ caác nhaâ quaãn lñ àïìu xaác<br /> 5) Cú chïë, chñnh saách höî trúå cho hoaåt àöång NCKHSPÛD<br /> àõnh àûúåc têìm quan troång cuãa hoaåt àöång NCKHSPÛD,<br /> úã caác trûúâng tiïíu hoåc chûa àûúåc hûúáng dêîn thûåc hiïån phuâ<br /> nhûng hoaåt àöång naây chûa àûúåc thûåc hiïån möåt caách<br /> húåp vúái tûâng àõa phûúng.<br /> àöìng böå úã têët caã caác trûúâng tiïíu hoåc úã thaânh phöë Cao<br /> 6) GV chûa tòm ra àöång cú tñch cûåc khi tham gia hoaåt<br /> Laänh vò nhûäng khoá khùn chuã quan, khaách quan chuáng töi<br /> àöång NCKHSPÛD, chûa àûúåc truyïìn lûãa möåt caách nhiïåt<br /> àaä phên tñch úã trïn. Àêy laâ cú súã àïí ngûúâi caán böå quaãn lñ<br /> tònh àïí nùng àöång, saáng taåo trong hoaåt àöång NCKH cuäng<br /> súám àûa ra nhûäng giaãi phaáp thñch húåp nhùçm nêng cao<br /> nhû NCKHSPÛD.<br /> nùng lûåc chuyïn mön cuãa GV cuäng nhû goáp phêìn nêng<br /> Ngoaâi viïåc ngaây 2 buöíi àïën trûúâng vaâ chuêín bõ kiïën thûác<br /> cao  chêët  lûúång  giaáo  duåc  thöng  qua  hoaåt  àöång<br /> chuyïn mön truyïìn thuå cho HS; keâm HS yïëu keám; böìi<br /> NCKHSPÛD úã trûúâng tiïíu hoåc. <br /> dûúäng HS khaá gioãi àïí tham dûå caác cuöåc thi Toaán, Tiïëng<br /> Anh, Olympic... àöì duâng daåy hoåc; kiïím tra; thanh tra söí<br /> Taâi liïåu tham khaão<br /> saách; giaáo aán..., GV tiïíu hoåc laâ nhûäng ngûúâi rêët “àa nùng”.<br /> [1] Ban Chêëp haânh Trung ûúng (2013). <br /> Nghõ quyïët söë<br /> Xeát vïì quyä thúâi gian cuãa GV tiïíu hoåc cuäng rêët ñt. Àêy cuäng laâ<br /> 29-NQ/TW ngaây 04/11/2013 vïì àöíi múái cùn baãn, toaân<br /> nhûäng khoá khùn chung cuãa GV tiïíu hoåc khöng riïng úã àõa diïån giaáo duåc vaâ àaâo taåo, àaáp ûáng yïu cêìu cöng<br /> baân TP. Cao Laänh, tónh Àöìng Thaáp.<br /> nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa trong àiïìu kiïån kinh tïë thõ<br /> 2.5. Möåt söë àïì xuêët khùæc phuåc thûåc traång trûúâng àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa vaâ höåi nhêåp<br /> quöëc tïë.<br /> NCKHSPÛD àöëi vúái GV tiïíu hoåc<br /> Qua khaão saát thûåc traång vïì NCKHSPÛD úã caác trûúâng [2] Nguyïîn Lùng Bònh (2010). Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> sû phaåm ûáng duång<br /> . NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.<br /> tiïíu hoåc, chuáng töi coá möåt söë àïì xuêët. Cuå thïí nhû sau:<br /> [3] James W.Stigler - James Hiebert (Phan Minh Toaân<br /> - Àöëi vúái phoâng GD-ÀT:<br /> Thû dõch, 2012). Löî höíng giaãng daåy<br /> . NXB Treã.<br /> + Cêìn liïn kïët vaâ phöëi húåp vúái caác trûúâng àaåi hoåc àïí<br /> [4] Trêìn Kiïím (2010). Khoa hoåc Töí chûác vaâ quaãn lñ<br /> àûúåc böìi dûúäng chuyïn àïì NCKHSPÛD cho GV tiïíu hoåc.<br /> trong giaáo duåc<br /> . NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.<br /> [5]  Phaåm  Viïët  Vûúång  (2004). <br /> Phûúng phaáp luêån<br /> + Nhùæc nhúã caán böå quaãn lñ caác trûúâng tiïíu hoåc triïín khai<br /> nöåi dung böìi dûúäng chuyïn àïì NCKHSPÛD àöëi vúái toaân nghiïn cûáu khoa hoåc.NXB Àaåi hoåc Quöëc gia Haâ Nöåi.<br /> thïí GV trong nhaâ trûúâng.<br /> (Xem tiïëp trang 56)<br /> <br /> (kò 2 - 12/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 420 53<br /> <br /> NVSP thûúâng xuyïn cho SV. Xêy dûång kïë hoaåch reân quaã TTSP, nhiïìu trûúâng khùèng àõnh cöng taác TTSP, nhêët<br /> NVSP cuå thïí, xaác àõnh roä nöåi dung, caác kô nùng cêìn reân, laâ viïåc tùng cûúâng reân NVSP cho SV coá nhiïìu àöíi múái vaâ<br /> àùåt ra caác yïu cêìu cuå thïí, phaát huy tñnh nùng àöång, saáng àaåt hiïåu quaã cao. Nùm hoåc 2016-2017, nhaâ trûúâng àaä töí<br /> taåo cuãa SV. Töí chûác reân luyïån NVSP bùçng nhiïìu hònh chûác töët cöng taác TTSP, 100% SV àûúåc xïëp loaåi khaá, gioãi;<br /> thûác: reân luyïån NVSP cêëp khoa, cêëp trûúâng, reân luyïån kïët quaã àoá laâ àiïìu kiïån cú baãn àïí àaãm baão thûåc hiïån nghiïm<br /> NVSP taåi caác trûúâng thûåc haânh; reân luyïån NVSP qua caác tuác quy chïë àaâo taåo, goáp phêìn nêng cao chêët lûúång àaâo taåo<br /> höåi thaão, ngoaåi khoáa, höåi thi NVSP caác cêëp. Nhaâ trûúâng<br /> àöåi nguä giaáo viïn àaáp ûáng yïu cêìu thûåc tiïîn cuãa giaáo duåc.<br /> àaä chó àaåo GV Töí Têm lñ Giaáo duåc, caác GV caác khoa têåp Nhû vêåy, coá thïí khùèng àõnh rùçng hònh thûác SV àûúåc gûãi<br /> trung reân cho SV hïå thöëng kô nùng daåy hoåc: soaån giaáo aán; àïën caác cú súã thûåc têåp àïí tiïën haânh thûåc têåp nhùçm tùng<br /> lêåp kïë hoaåch vaâ laâm cöng taác chuã nhiïåm lúáp; sûã duång cöng<br /> cûúâng tñnh chuã àöång cho SV, taåo àiïìu kiïån phaát huy àûúåc<br /> nghïå thöng tin trong daåy hoåc; viïët baãng; thuyïët trònh; töí vai troâ tûå chuã, tûå quaãn, tûå chõu traách nhiïåm cuãa SV Trûúâng<br /> chûác hoaåt àöång Àoaân, Àöåi; xûã lñ caác tònh huöëng sû phaåm<br /> CÀSP Bùæc Ninh laâ àuáng hûúáng vaâ hiïåu quaã töët, àaáp ûáng<br /> vaâ thûåc hiïån KNM - laâ nhûäng kô nùng coá liïn quan àïën sûã yïu cêìu cuãa àöíi múái GD-ÀT hiïån nay. <br /> duång ngön ngûä, khaã nùng hoâa nhêåp xaä höåi, thaái àöå vaâ<br /> Taâi liïåu tham khaão<br /> haânh vi ûáng xûã aáp duång vaâo viïåc giao tiïëp giûäa ngûúâi vaâ<br /> [1] Böå GD-ÀT. Quyïët àõnh söë 6290/QÀ<br /> -BGDÀT ngaây<br /> ngûúâi. Mùåc duâ, trûúác khi ài TTSP, SV àaä àûúåc trang bõ 13/12/2011 cuãa Böå trûúãng Böå -ÀT<br /> GD phï duyïåt<br /> kiïën thûác, kô nùng khaác nhau àïí phuåc vuå hoaåt àöång giaáoChûúng trònh phaát triïín ngaânh sû phaåm vaâ caác trûúâng<br /> duåc vaâ daåy hoåc. Tuy nhiïn, khi ài TTSP àöëi tûúång laâm viïåc sû phaåm tûâ nùm 2011 àïën nùm 2020.<br /> -BGDÀT<br /> cuãa SV rêët àa daång vaâ nhiïìu thaânh phêìn khaác nhau nhû: [2] Böå GD-ÀT. Quyïët àõnh söë 36/2003/QÀ<br /> ngaây<br /> 1/8/2003<br /> cuãa<br /> Böå<br /> trûúãng<br /> Böå<br /> -ÀT<br /> GD<br /> vïì<br /> viïåc ban<br /> thêìy cö hûúáng dêîn, giaáo viïn trong trûúâng thûåc têåp, hoåc<br /> haânh Quy chïë thûåc haânh, thûåc têåp sû phaåm aáp duång<br /> sinh, caác baån cuâng nhoám cuâng àoaân... Vò thïë, nïëu SV<br /> cho caác trûúâng àaåi hoåc, cao àùèng àaâo taåo giaáo viïn<br /> àûúåc trang bõ àïí hònh thaânh caác KNM cêìn thiïët thò seä goáp phöí thöng, mêìm non trònh àöå cao àùèng hïå chñnh quy.<br /> phêìn cho viïåc thñch nghi nhanh choáng vúái möi trûúâng múái [3] Böå GD-ÀT. Quyïët àõnh söë 43/2007/QÀ<br /> -BGDÀT<br /> naây. Nhaâ trûúâng lûåa choån caác kô nùng àùåc thuâ, phuâ húåp àïí<br /> ngaây 15/8/2007 cuãa Böå trûúãng Böå-ÀT<br /> GDvïì  viïåc<br /> giuáp SV thûåc hiïån töët nhiïåm vuå TTSP, nhû: tûå nhêån thûác,ban haânh Quy chïë àaâo taåo àaåi hoåc vaâ cao àùèng hïå<br /> chñnh quy theo hïå thöëng tñn chó.<br /> giao tiïëp hiïåu quaã, laâm viïåc nhoám, tòm kiïëm sûå höî trúå, ûáng<br /> [4]  Böå  GD-ÀT  (2015).  Kó  yïëu höåi  thaão: <br /> Nêng cao<br /> phoá vúái caãm xuác cùng thùèng, giaãi quyïët vêën àïì coá hiïåu quaã,<br /> nùng<br /> lûåc<br /> àaâo<br /> taåo,<br /> böìi<br /> dûúäng<br /> giaáo<br /> viïn<br /> caác trûúâng sû<br /> hiïíu àöëi tûúång hoåc sinh...<br /> phaåm àaáp ûáng yïu cêìu àöíi múái giaáo duåc phöí thöng.<br /> Biïån phaáp trang bõ caác KNM cêìn thiïët cho SV sû phaåm:<br /> [5] Trûúâng Cao àùèng Sû phaåm  Bùæc Ninh. <br /> Baáo caáo<br /> + Thiïët kïë chûúng trònh reân KNM löìng gheáp vaâo caác töíng kïët cöng taác thûåc haânh, thûåc têåp nùm hoåc<br /> - 2015<br /> mön Têm lñ giaáo duåc, Reân nghiïåp vuå, caác hoåc phêìn Phûúng 2016 vaâ nùm hoåc 2016<br /> -2017.<br /> phaáp daåy hoåc böå mön.<br /> [6] Haâ Thïë Truyïìn (2010). <br /> Quaãn lñ nhaâ trûúâng<br /> . Hoåc<br /> +  Thöng  qua  caác  hoaåt  àöång  têåp  thïí,  hoaåt  àöång viïån Quaãn lñ giaáo duåc.<br /> [7] Tö Xuên Giaáp (1997). Phûúng tiïån daåy hoåc.<br /> NXB<br /> cuãa Àoaân...<br /> Giaáo duåc.<br /> + Thöng qua thi NVSP caác cêëp.<br /> + GV cêìn sûã duång phûúng phaáp daåy hoåc tñch cûåc, töí<br /> chûác giúâ hoåc sinh àöång àïí giuáp SV àûúåc hoåc hoãi, ûáng duång<br /> vaâo hoaåt àöång giaãng daåy cuãa mònh khi ài TTSP.<br /> + Töí chûác àoaân caán böå trong Ban chó àaåo ài thùm vaâ<br /> (Tiïëp  theo trang  53)<br /> kiïím tra TTSP àïí nùæm bùæt, höî trúå, tû vêën vïì chuyïn mön,<br /> [6] Nguyïîn Thõ Nhû Quyïën. <br /> Giaãi phaáp nêng cao chêët<br /> nghiïåp vuå, kõp thúâi giaãi quyïët caác khoá khùn naãy sinh tronglûúång giaáo duåc toaân diïån cuãa trûúâng phöí thöng trong<br /> quaá trònh SV thûåc têåp.<br /> böëi caãnh hiïån nay.<br /> Kó yïëu Höåi thaão khoa hoåc Quöëc<br /> - Sau möîi àúåt TTSP, Nhaâ trûúâng töí chûác höåi nghõ töíng gia  “Thûåc  traång  vaâ  giaãi  phaáp  nêng  cao  chêët  lûúång<br /> kïët àïí àaánh giaá ruát kinh nghiïåm vïì toaân böå quaá trònh TTSP. giaáo duåc toaân diïån úã trûúâng phöí thöng trong böëi caãnh<br /> Qua höåi nghõ, Nhaâ trûúâng àaä thu àûúåc nhûäng kinh nghiïåm àöíi múái cùn baãn vaâ toaân diïån giaáo duåc”, Trûúâng Àaåi<br /> thûåc tiïîn trong quaá trònh triïín khai thûåc têåp, kõp thúâi böí sung, hoåc Sû phaåm TP. Höì Chñ Minh, tr 181-188. NXB Àaåi<br /> àiïìu chónh nöåi dung, thúâi lûúång, quy trònh, taâi liïåu TTSP àaáp hoåc Sû phaåm TP. Höì Chñ Minh, thaáng 6/2016.<br /> [7]  Nguyïîn  Thõ  Phûúng  Loan  -  Hoaâng  Thu  Thuãy<br /> ûáng yïu cêìu àöíi múái GD-ÀT.<br /> (2016). Möåt söë biïån phaáp nêng cao nùng lûåc nghiïn<br /> 3. Kïët luêån<br /> cûáu khoa hoåc ûáng duång cuãa caán böå, giaãng viïn Trûúâng<br /> Vúái caác nöî lûåc àöíi múái cöng taác TTSP cuãa Trûúâng CÀSPCao àùèng Sû phaåm Laång Sún.<br />  Taåp chñ Giaáo duåc, söë<br /> Bùæc Ninh, caác trûúâng phöí thöng àïìu àaánh giaá cao vïì kïët àùåc biïåt thaáng 11/2016.<br /> <br /> Thûåc traång nghiïn cûáu khoa hoå<br /> <br /> 56<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 420<br /> <br /> (kò 2 - 12/2017)<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2