intTypePromotion=1

Thuế xuất nhập khẩu - 2001

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
334
lượt xem
122
download

Thuế xuất nhập khẩu - 2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là một loại thuế đánh vào các hàng hoá mậu dịch, phi mậu dịch được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam.Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được nhà nước ta ban hành vào năm 1951,thời điểm này thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là công cụ để nhà nước thực hiện chức năng quản lý việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá giữa vùng tự do và vùng bị tạm chiếm, bảo vệ và phát triễn kinh tế vùng tự do, xúc tiến việc giao lưu các loại hàng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuế xuất nhập khẩu - 2001

 1. CHÖÔNG 2 THUEÁ XUAÁT NHAÄP KHAÅU Naêm 2011 NOÄI DUNG CHÖÔNG 2 2.1 Khaùi nieäm, ñaëc ñieåm, muïc ñích cuûa thueá XNK 2.2 Ñoái töôïng chòu thueá, ñoái töôïng noäp thueá XNK 2.3 Caên cöù tính thueá 2.4 Keâ khai thueá 2.5 Noäp thueá XNK 2.6 Mieãn thueá, giaûm thueá 2.7 Hoaøn thueá 2.8 Thuû tuïc haûi quan vaø caùc chöùng töø tính thueá CAÊN CÖÙ PHAÙP LYÙ Luaät Thueá xuaát nhaäp khaåu soá 45/2005/QH11 ngaøy 14/06/2005; Thoâng tư s 59/2007/TT-BTC ngaøy 24/6/2007 Hư ng d n thi haønh thu xu t nh p kh u, qu n lyù thu ñ i v i haøng hoùa XNK. Rieâêng v trò giaù h i quan ñ i v i haøng hoùa xu t kh u, nh p kh u v n th c hi n theo hư ng d n t i Thoâng tư s 113/2005/TT-BTC ngaøy 15/12/2005 1
 2. CAÊN CÖÙ PHAÙP LYÙ Thoâng tö 79/2009/TT-BTC ngaøy 20/04/2009 höôùng daãn thuû tuïc haûi quan; kieåm tra, giaùm saùt haûi quan; thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu vaø quaûn lyù thueá ñoái vôùi haøng hoùa XNK XÉT HÀNH VI TIÊU DÙNG Toyota Nh t B n Toyota Viêt Nam Giá bán: 25.000 USD Giá bán: 38.000 USD Hãy đưa ra hành vi tiêu dùng c a b n v i tinh th n “ngư i Vi t Nam dùng hàng Vi t Nam”? TÁC Đ NG C A HÀNG RÀO THU QUAN …….??? Nu xe ôtô Toyota Nh t B n t do nh p kh u vào Vi t Nam mà không có s ngăn tr c a “hàng rào thu quan” thì i u gì s xy ra? 2
 3. Khu phi thueá quan Nư c ngoài Nư c ngoài Khu ch xu t (theo tiêu chu n nư c ngoài Không Không Nh p kh u Xu t kh u Mua NK XK Bán Th trư ng Vi t Nam 2.1 Khaùi nieäm Thueá XNK laø moät loaïi thueá giaùn thu ñaùnh vaøo caùc loaïi haøng hoùa ñöôïc pheùp XK, NK qua bieân giôùi Vieät Nam; haøng trong nöôùc ñöa vaøo khu phi thueá quan vaø ngöôïc laïi. Ñaëc ñieåm Laø yeáu toá caáu thaønh trong giaù cuûa haøng hoùa XNK. Laø coâng cuï kieåm soaùt hoaït ñoäng ngoaïi thöông Chòu aûnh höôûng tröïc tieáp cuûa caùc yeáu toá quoác teá 3
 4. Muïc ñích Thu ngaân saùch cho nhaø nöôùc. Kieåm soaùt ñieàu tieát haøng nhaäp khaåu, xuaát khaåu. Thueá NK nhaèm baûo hoä thò tröôøng HH noäi ñòa. Laø chieác caàu noái quan troïng môû roäng hoaït ñoäng ngoaïi thöông Phaân loaïi Xuaát nhaäp khaåu maäu dòch. Xuaát nhaäp khaåu phi maäu dòch 2.2 Ñoái töôïng chòu thueá, noäp thueá 2.2.1 Ñoái töôïng chòu thueá XNK 2.2.2 Ñoái töôïng khoâng chòu thueá XNK 2.2.3 Ñoái töôïng noäp thueá XNK 4
 5. 2.2.1 Ñoái töôïng chòu thueá Haøng hoùa XK, NK Qua cöûa khaåu, Töø thò tröôøng trong nöôùc vaøo bieân giôùi Vieät Nam khu phi thueá quan vaø ngöôïc laïi 2.2.2 Ñoái töôïng khoâng chòu thueá Haøng hoùa vaän chuyeån quaù caûnh hoaëc chuyeån khaåu Haøng vieän trôï nhaân ñaïo, vieän trôï khoâng hoaøn laïi Haøng hoùa töø khu phi thueá quan XK ra nöôùc ngoaøi vaø ngöôïc laïi. Haøng hoùa ñöa töø khu phi thueá quan naøy sang khu phi thueá quan khaùc Haøng hoùa laø phaàn daàu khí thuoäc thueá taøi nguyeân cuûa nhaø nöôùc khi xuaát khaåu. 2.2.3 Ñoái töôïng noäp thueá Chuû haøng hoùa XK, NK Toå chöùc nhaän uûy thaùc XK, NK Caù nhaân coù haøng hoùa XK, NK khi xuaát caûnh, nhaäp caûnh, göûi hoaëc nhaän haøng hoùa qua cöûa khaåu, bieân giôùi Vieät Nam. Ñoái töôïng ñöôïc uûy quyeàn, baûo laõnh vaø noäp thay thueá. 5
 6. 2.3 Caên cöù tính thueá 2.3.1 Ñoái vôùi haøng hoùa aùp duïng Ts theo tyû leä % 2.3.2 Ñoái vôùi haøng hoùa aùp duïng thueá tuyeät ñoái 2.3.1 Ñoái vôùi haøng hoùa aùp duïng Ts theo tyû leä % S lư ng ñơn Trò giaù v t ng m t S thu tính thueá Thueá suaát XK, NK = haøng thöïcteá X tính treân X cuûa töøng XK, NK ghi ph i n p moät ñôn vò maët haøng haøng hoùa trong TKHQ Trò giaù Thueá suaát cuûa Soá löôïng ñôn vò Soá thueá tính thueá töøng maët haøng töøng maët haøng thöïc x x = XNK phaûi treân moät ghi trong bieåu teá XNK ghi trong ñôn vò haøng noäp thueá tôø khai haûi quan hoùa Ñoái vôùi h.hoùa xuaát khaåu: - Tính theo giaù FOB (khoâng bao goàm phí baûo hieåm vaø chi phí vaän taûi) * Tyû giaù ñeå tính thueá? Ñoái vôùi h.hoùa nhaäp khaåu: - Tính theo giaù CIF (Ñaõ bao goàm phí baûo hieåm vaø chi phí vaän taûi) 18 6
 7. 2.3.1 Ñoái vôùi HH aùp duïng Ts theo tyû leä % (tt) Saùu phöông phaùp xaùc ñònh trò giaù tính thueá: Xaùc ñònh theo trò giaù giao dòch (Chuù yù veà ñieàu kieän) Theo trò giaù giao dòch cuûa HH nhaäp khaåu gioáng heät. Theo trò giaù giao dòch cuûa HH nhaäp khaåu töông töï. Theo trò giaù khaáu tröø -> Xaùc ñònh töø giaù baùn tröôùc ñaây Theo trò giaù tính toaùn-> Do ngöôøi nhaäp khaåu giaûi trình Theo phöông phaùp suy luaän Xaùc ñònh theo trò giaù giao dòch Tr giaù giao dòch laø toång soá tieàn ngöôøi mua ñaõ thöïc traû hay seõ phaûi traû tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp cho ngöôøi baùn ñeå mua haøng hoùa nhaäp khaåu sau khi ñaõ coäng theâm, tröø ra moät soá khoaûn ñieàu chænh. Caùc khoaûn ñieàu chænh Caùc khoaûn coäng theâm: Tieàn hoa hoàng, phí moâi giôùi (tröø hoa hoàng mua haøng). Chi phí bao bì Chi phí ñoùng goùi haøng hoùa Tieàn baûn quyeàn, phí giaáy pheùp CP vaän chuyeån, baûo hieåm haøng NK ñeán ñòa ñieåm nhaäp khaåu. 7
 8. Caùc khoaûn ñieàu chænh Caùc khoaûn khoâng ñöôïc tính vaøo trò giaù tính thueá: Chi phí phaùt sinh sau khi nhaäp khaåu haøng hoùa: xaây döïng, laép ñaët, baûo döôõng, … Chi phí vaän chuyeån, baûo hieåm trong noäi ñòa VN Caùc khoaûn thueá, phí, leä phí phaûi noäp ôû Vieät Nam. Chi phí do ngöôøi mua chòu, lieân quan ñeán tieáp thò haøng hoùa nhaäp khaåu: nghieân cöùu thò tröôøng, môû L/C,… Tieàn laõi phaûi traû lieân quan ñeán soá tieàn mua haøng NK Caùc khoaûn ñieàu chænh Xaùc ñònh theo trò giaù giao dòch (tt): Ví duï 1: DN nhaäp khaåu haøng hoùa X ñöôïc xaùc ñònh trò giaù tính thueá theo trò giaù giao dòch, coù soá lieäu nhö sau: - Giaù mua treân hoùa ñôn: 5.000 trieäu ñoàng - Giaûm giaù haøng nhaäp khaåu: 100 trieäu ñoàng - Chi phí khoâng coù trong hoùa ñôn khi nhaäp khaåu: chi phí vaän chuyeån, baûo hieåm ñeán cöûa khaåu nhaäp 200 trieäu ñoàng; chi phí vaän chuyeån töø cöûa khaåu veà kho DN laø 50 trieäu ñoàng. M t Tìmtrư u v hkhácđ hàng t s hi ng p h c bi xác đ nh tr giá tính thu 24 24 8
 9. TH: Haøng hoùa mieãn thueá söû duïng sai muïc ñích Trò giaù tính thueá = döïa treân GTCL cuûa haøng hoùa tính theo thôøi gian söû duïng vaø löu taïi VN (töø thôøi ñieåm NK theo tôø khai HQ ñeán thôøi ñieåm tính laïi thueá) TH: Haøng hoùa mieãn thueá söû duïng sai muïc ñích Thôøi gian söû duïng vaø löu laïi taïi VN Trò giaù tính thueá NK = % trò giaù khai baùo HQ Töø 6 thaùng trôû xuoáng (183 ngaøy) 90% Töø 6 thaùng ñeán 1 naêm (365 ngaøy) 80% Töø treân 1 naêm ñeán 2 naêm 70% Töø treân 2 naêm ñeán 3 naêm 60% Töø treân 3 naêm ñeán 5 naêm 50% Töø treân 5 naêm ñeán 7 naêm 40% Töø treân 7 naêm ñeán 9 naêm 30% Töø treân 9 naêm ñeán 10 naêm 15% Treân 10 naêm 0% TH: Haøng hoùa mieãn thueá söû duïng sai muïc ñích Ví duï: Moät ñôn vò X nhaäp khaåu oâ toâ chuyeân duøng phuïc vuï coâng taùc an ninh, döôïc mieãn thueá NK. Trò giaù oâ toâ ñaêng kyù HQ laø 500 trieäu ñoàng. Sau 3 naêm 2 thaùng söû duïng, ñôn vò baùn chieác xe naøy cho cô quan khaùc. Nhö vaäy, khi baùn xe, ñôn vò X phaûi noäp thueá NK vôùi trò giaù tính thueá taïi thôøi ñieåm baùn laø bao nhieâu? 9
 10. TH: Haøng hoùa nhaäp khaåu laø haøng ñi thueâ möôïn Trò giaù tính thueá: laø giaù thöïc traû theo hôïp ñoàng ñaõ kyù + caùc chi phí coù lieân quan ñöôïc pheùp coäng vaøo. TH: Haøng hoùa nhaäp khaåu laø haøng ñi thueâ möôïn Ví duï: DN Z ñi thueâ 01 daây chuyeàn saûn xuaát cuûa nöôùc ngoaøi vôùi trò giaù thueâ 400 trieäu ñoàng, chi phí vaän chuyeån vaø baûo hieåm daây chuyeàn saûn xuaát ñeán VN laø 50 trieäu ñoàng. TH: Haøng hoùa nhaäp khaåu laø haøng ñem ñi nöôùc ngoaøi söûa chöõa Trò giaù tính thueá: laø chi phí thöïc traû theo hôïp ñoàng ñaõ kyù + caùc chi phí coù lieân quan ñöôïc pheùp coäng vaøo. 10
 11. TH: Haøng hoùa nhaäp khaåu laø haøng ñem ñi nöôùc ngoaøi söûa chöõa Ví duï: DN K nhaäp khaåu 01 thieát bò ñaõ ñöa ra nöôùc ngoaøi söûa chöõa vôùi chi phí 300 trieäu ñoàng, chi phí vaän chuyeån vaø baûo hieåm daây chuyeàn saûn xuaát ñeán VN laø 30 trieäu ñoàng. Thueá suaát Thueá suaát cuûa töøng maët haøng: a/ Ñoái vôùi haøng XK: - Quy ñònh cuï theå taïi Bieåu thueá xuaát khaåu b/ Ñoái vôùi haøng NK: - Quy ñònh cuï theå cho töøng maët haøng, bao goàm: + Thueá suaát öu ñaõi (toái hueä quoác trong quan heä TM) + Thueá suaát thoâng thöôøng (theo bieåu thueá) Thueá suaát thoâng thöôøng = Thueá suaát öu ñaõi x 150% Ví duï 1 Ví duï 1: Coâng ty A xuaát khaåu loâ haøng 1.000 saûn phaåm, giaù baùn theo ñieàu kieän FOB quy ra VNÑ laø 200.000 ñ/sp, thueá suaát thueá XK laø 2%. Xaùc ñònh thueá XK phaûi noäp cuûa loâ haøng? 11
 12. Ví duï 2 Coâng ty B nhaäp khaåu loâ haøng 2.000 kg NVL A, giaù mua theo ñieàu kieän CIF (Caûng HCM) quy ra VNÑ laø 50.000 ñ/kg, thueá suaát thueá NK laø 10%. Xaùc ñònh thueá NK phaûi noäp cuûa loâ haøng (giaû söû theo trò giaù giao dòch)? Ví duï 3 Coâng ty A nhaäp khaåu loâ haøng 1.000 kg NVL X, giaù mua theo ñieàu kieän FOB laø 5 USD/kg, tyû giaù 19.000 VNÑ/USD, thueá suaát thueá NK laø 10%, phí vaän chuyeån vaø baûo hieåm quoác teá haøng ñeán Vieät Nam laø 10.000 ñ/kg. Xaùc ñònh thueá NK phaûi noäp cuûa loâ haøng? 2.3.2 Ñoái vôùi HH aùp duïng thueá tuyeät ñoái S lư ng ñơn v S thu Möùc thueá tuyeät ñoái t ng m t haøng thöïc XK, NK X quy ñònh treân moät = teá XK, NK ghi ph i n p ñôn vò haøng hoùa trong TKHQ 12
 13. Ví duï minh hoïa Ví duï: Coâng ty C nhaäp khaåu loâ haøng 200sp naèm trong danh muïc haøng hoùa aùp duïng thueá tuyeät ñoái, giaù mua theo ñieàu kieän CIF (Caûng HCM) quy ra VNÑ laø 100 trieäu ñ/sp, thueá suaát thueá NK laø 45 trieäu ñoàng/sp. Xaùc ñònh thueá NK phaûi noäp cuûa loâ haøng? 2.4 Keâ khai thueá 2.4.1 Keâ khai thueá 2.4.2 Keâ khai boå sung hoà sô khai thueá 2.4.1 Keâ khai thueá Ñoái töôïng noäp thueá coù traùch nhieäm keâ khai thueá treân Tôø khai haûi quan. Thôøi haïn noäp hoà sô khai thueá laø thôøi haïn noäp TKHQ Ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu: noäp tröôùc ngaøy HH ñeán cöûa khaåu, hoaëc 30 ngaøy keå töø ngaøy HH ñeán cöûa khaåu. Ñoái vôùi haøng xuaát khaåu: noäp chaäm nhaát laø 8 giôø tröôùc khi phöông tieän xuaát caûnh. 13
 14. 2.4.1 Keâ khai thueá (tt) Ñoái vôùi haønh lyù cuûa ngöôøi xuaát nhaäp caûnh thuoäc dieän chòu thueá XNK: TKHQ ñöôïc noäp ngay khi phöông tieän vaän taûi ñeán cöûa khaåu nhaäp, hoaëc tröôùc khi chaám döùt thuû tuïc nhaän haønh khaùch leân phöông tieän vaän taûi xuaát caûnh. Hoà sô keâ khai thueá 1. Tôø khai haûi quan haøng hoùa nhaäp khaåu; xuaát khaåu 2. Hôïp ñoàng ngoaïi thöông hoaëc caùc giaáy tôø coù giaù trò phaùp lyù töông ñöông hôïp ñoàng (Contract, P/O ...); 3. Hoùa ñôn thöông maïi (Invoice) 4. Phieáu ñoùng goùi haøng (Packing list); 5. Caùc chöùng töø lieân quan khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät ñoái vôùi caùc loaïi haøng ñaëc bieät. PURCHAS ORDER ( ơn t haøng) Teân Coâng Ty NK taïi VN PURCHAS ORDER (P.O) Ñòa chæ Ñieän Thoaïi Teân Cty nöôùc ngoaøi (Ñôn vò baùn) Maõ soá thueá Ñòa chæ … Soá hôïp ñoàng Ñoàng tieàn thanh toaùn: USD Ngaøy hôïp ñoàng Moâ taû haøng hoùa Soá tt Maõ haøng Xuaát Soá Ñôn vò Ngaøy giao Ñôn giaù Thaønh tieàn hoùa xöù löôïng tính haøng treã nhaát 1 P2110105 Stencil model 5131 SG 1 Set 30/11/2008 260.00 260.00 Toång coäng 1 260.00 Ñieàu kieän giao haøng Ngaân haøng thanh toaùn beân nöôùc ngoaøi Ñieàu kieän thanh toaùn Ñòa chæ …………Soá taøi khoaûn Giao haøng ñeán ñaâu Teân ngaân haøng taïi Vieät Nam - Ñòa chæ coâng ty Vieät Nam Ñòa chæ …………Soá taøi khoaûn Ñôn vò giao haøng 42 14
 15. IN VOICE (Hoùa ñôn thöông maïi) INVOICE: 113979 Teân Coâng Ty NK taïi VN Ñòa chæ Ngaøy laäp: Ñieän Thoaïi Soá hôïp ñoàng ngoaïi thöông: Maõ soá thueá Ngaøy giao haøng treã nhaát: Soá hôïp ñoàng Ñoàng tieàn thanh toaùn: USD Ngaøy hôïp ñoàng Moâ taû haøng hoùa Soá tt Maõ haøng Xuaát Soá Ñôn vò Ngaøy giao Ñôn giaù Thaønh tieàn hoùa xöù löôïng tính haøng treã nhaát 1 P2110105 Stencil model 5131 SG 1 Set 30/11/2008 260.00 260.00 Toång coäng 1 260.00 Ñieàu kieän giao haøng Ngaân haøng thanh toaùn beân nöôùc ngoaøi Soá kyù loâ haøng Ñòa chæ …………Soá taøi khoaûn Soá kieän cuûa loâ haøng: 43 PACKING LIST (Phieáu ñoùng goùi) PACKING LIST Teân Coâng Ty Nöôùc ngoaøi Ñòa chæ Ngaøy laäp: Ñieän Thoaïi Soá hôïp ñoàng ngoaïi thöông: … Ngaøy giao haøng treã nhaát: Nôi nhaän haøng Ñoàng tieàn thanh toaùn: USD Teân, ñòa chæ Cty nhaän haøng Moâ taû haøng hoùa Soá tt Maõ haøng Xuaát Soá Ñôn vò Ngaøy giao Ñôn giaù Soá kieän hoùa xöù löôïng tính haøng treã nhaát 1 P2110105 Stencil model 5131 SG 1 Set 30/11/2008 260.00 1 Ñieàu kieän giao haøng Soá kyù loâ haøng Soá kieän cuûa loâ haøng: Kyù teân, beân nöôùc ngoaøi 44 2.4.2 Khai boå sung hoà sô khai thueá Ñöôïc thöïc hieän tröôùc khi cô quan haûi quan kieåm tra hoaëc quyeát ñònh mieãn kieåm tra thöïc teá haøng hoùa. Ngöôøi noäp thueá töï phaùt hieän sai soùt trong thôøi haïn 60 ngaøy keå töø ngaøy ñaêng kyù tôø khai haûi quan nhöng tröôùc khi cô quan haûi quan kieåm tra thueá taïi truï sôû cuûa ngöôøi noäp thueá. 15
 16. 2.5 Noäp thueá XNK 2.5.1 Thôøi haïn noäp thueá XK 2.5.2 Thôøi haïn noäp thueá NK 2.5.3 Thôøi haïn noäp thueá XK, NK trong caùc tröôøng hôïp khaùc 2.5.1 Thôøi haïn noäp thueá XK 30 ngaøy keå töø ngaøy ñaêng kyù tôø khai haûi quan 2.5.2 Thôøi haïn noäp thueá NK Ñoái vôùi ñoái töôïng noäp thueá chaáp haønh toát phaùp luaät veà haûi quan: Ñoái vôùi ñoái töôïng noäp thueá khoâng chaáp haønh toát phaùp luaät veà haûi quan: 16
 17. Ñoái töôïng chaáp haønh toát PL veà haûi quan Ñoù laø chuû haøng ñaùp öùng caùc ñieàu kieän: Coù hoaït ñoäng XNK trong thôøi gian 365 ngaøy. Khoâng bò xöû lyù veà haønh vi buoân laäu, vaän chuyeån haøng traùi pheùp. Khoâng bò xöû phaït veà haønh vi troán thueá, gian laän thueá. Khoâng coøn nôï thueá quaù haïn >90 ngaøy Thöïc hieän noäp thueá GTGT theo pp khaáu tröø. Thôøi haïn noäp thueá haøng hoa NK laø: 1) NVL ñeå tröïc tieáp saûn xuaát haøng xuaát khaåu: 275 ngaøy keå töø ngaøy ñaêng kyù TKHQ. Phaûi coù baûn ñaêng kyù NVL tröïc tieáp saûn xuaát haøng XK. 2) HH taïm nhaäp, taùi xuaát hoaëc taïm xuaát, taùi nhaäp: 15 ngaøy keå töø ngaøy heát thôøi haïn taïm nhaäp, taùi xuaát hoaëc taïm xuaát, taùi nhaäp. 3) Haøng hoùa nhaäp khaåu khaùc: 30 ngaøy keå töø ngaøy ñaêng kyù tôø khai haûi quan. Ñoái töôïng khoâng chaáp haønh toát PL veà haûi quan Neáu ñöôïc baûo laõnh thì thôøi haïn noäp thueá thöïc hieän theo thôøi haïn baûo laõnh, nhöng khoâng quaù thôøi haïn quy ñònh ñoái vôùi töøng tröôøng hôïp cuï theå. Neáu khoâng ñöôïc baûo laõnh thì phaûi noäp thueá tröôùc khi nhaän haøng. 17
 18. 2.5.3 Thôøi haïn noäp thueá XK, NK khaùc Haøng hoùa XNK khoâng coù hôïp ñoàng mua baùn: Noäp thueá tröôùc khi nhaän haøng hoaëc xuaát haøng. Haøng hoùa XNK ñaêng kyù tôø khai haûi quan moät laàn ñeå XK, NK nhieàu laàn: Noäp thueá töøng ngaøy haøng hoùa thöïc teá XK, NK. 2.5.3 Thôøi haïn noäp thueá XK, NK khaùc (tt) Ñoái vôùi soá cheânh leäch thueá do cô quan Haûi quan aán ñònh vaø soá tieàn thueá do ngöôøi noäp thueá töï tính, töï khai: - Thôøi haïn noäp thueá: 10 ngaøy (neáu HH ñaõ thoâng quan) hoaëc thôøi haïn noäp thueá XNK cuûa loâ haøng (neáu HH chöa thoâng quan) 2.6 Mieãn thueá, giaûm thueá XNK 2.6.1 Mieãn thueá XNK 2.6.2 Xeùt mieãn thueá XNK 2.6.3 Xeùt giaûm thueá XNK 18
 19. 2.6.1 Mieãn thueá XNK Haøng hoùa vieän trôï khoâng hoaøn laïi. Haøng hoùa taïm nhaäp - taùi xuaát; haøng hoùa taïm xuaát - taùi nhaäp ñeå tham döï hoäi chôï, trieån laõm, phuïc vuï hoäi nghò,.. toái ña
 20. 2.6.1 Mieãn thueá XNK (tt) Stt Ñoà duøng. Vaät duïng Ñònh möùc Ghi chuù 1 Röôïu, ñoà uoáng coù coàn: Ngöôøi döôùi 18 tuoåi khoâng ñöôïc höôûng -Röôïu töø 22 ñoä trôû leân 1,5 lít tieâu chuaån naøy -Röôïu döôùi 22 ñoä 2,0 lít -Ñoà uoáng coù coàn, bia 3,0 lít 2 Thuoác laù: Ngöôøi döôùi 18 tuoåi khoâng ñöôïc höôûng -Thuoác laù ñieáu 400 ñieáu tieâu chuaån naøy -Xì gaø 100 ñieáu -Thuoác laù sôïi 50 g 3 5 kg - Cheø: Ngöôøi döôùi 18 tuoåi khoâng ñöôïc höôûng - Caø pheâ 3 kg tieâu chuaån naøy 2.6.1 Mieãn thueá XNK (tt) Stt Ñoà duøng. Vaät duïng Ñònh möùc Ghi chuù 4 Quaàn aùo, ñoà duøng caù nhaân Soá löôïng phuø hôïp phuïc vuï cho muïc ñích chuyeán ñi 5 Caùc vaät phaåm khaùc (khoâng Toång trò giaù naèm trong danh muïc haøng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2