intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiến trình thực hiện 6 bước - 18 nhiệm vụ

Chia sẻ: Hồ Diễm | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:101

80
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cấp quản lý cần phải cam kết và nhiệt tình đối với SXSH; Cần phải theo đuổi 1 tiếp cận tổng hợp và mang tính hệ thống; Không có sự tham gia của công nhân và người lao động ở tất cả các tổ chức của cơ sở thì khó đạt được kết quả tốt; Chế độ khuyến khích thưởng phạt; Cần phải tổ chức đào tạo nội bộ cho công nhân, nhân viên giám sát và cấp quản lý để xác định được các cơ hội và thực hiện SXSH...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiến trình thực hiện 6 bước - 18 nhiệm vụ

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG KHOA CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CNS 01-02 tiến trình thực hiện 6 bước -18 nhiệm vụ Nguyễn Kim Thanh 2010 1
 2. MEAs: A Global “Tool” EAs M GOAL Sustainable Development striving to change the way in which needs are met to reduce environmental impacts Sustainable Consumption improving efficiencies Cleaner Production of current production processes with an eye to product changes Recycling using byproducts on/off site so that waste being disposed Treatment of is  minizised money spent on environment is an Dilution expense not an investment, no economic return Proactive Reactive 2
 3. Phân lọai các cơ hội SXSH 1. Thay đổi nguyên vật liệu 2. Quản lý nội vi tốt 3. Kiểm soát tốt hơn dây chuyền sản xuất 4. Cải tiến thiết bị, máy móc 5. Thay đổi công nghệ 6. Thu hồi và tái sử dụng trong nhà máy 7. Sản xuất các sản phẩm phụ có ích 8. Cải tiến sản phẩm 3
 4. Caùc kyõ thuaät giaûm thieåu chaát thaûi Giaûmthieåu taïi Taùi sinh/taùi söû duïng Xöû nguoàn (taïi nguoàn/beân lyù ngoaøi) Taùch Thay ñoåi saûn Kieåm Thu hoài-taùi söû duïng Taùi cheá nguoàn vaø phaåm soaùt - Quay voøng laïi - Xöû lyù thu taêng - SX saûn phaåm nguoàn quy trình saûn hoài nguyeân noàng ñoä môùi xuaát. vaät lieäu. - Duy trì saûn - Duøng laøm - Cheá bieán nhö Trao phaåm nguyeân lieäu cho moät saûn ñoåi hay quy trình saûn xuaát baùn - Thay ñoåi thaønh phaåm phuï. khaùc. phaàn saûn Thay ñoåi Thay ñoåi kyõ thuaät Thöïc hieän toát cheá ñoä vaän Thu hoài phaåm. nguyeân lieäu - Thay ñoåi quy haønh vaät ñaàu vaøo trình. chaát hay - Söû duïng -Thay ñoåi thieát - Caùc phöông thöùc ño naêng nguyeân lieäu bò, ñöôøng oáng, vaø tieâu chuaån ñaùnh löôïng tinh khieát. hay boá trí. giaù. Ñoát -Thay theá -Töï ñoäng hoùa. -Traùnh laõng phí, thaát huûy nguyeân lieäu. -Thay ñoåi cheá thoaùt. chaát ñoä thuaät hoaït ñoäng. -Quaûn lyù tieán trình thaûi Hình .1 Caùc kyõ Choân thöïc hieän. 4 giaûm thieåu chaát laáp -Caûi tieán phöông thöùc
 5. Chu trình thực hiện dự án CP Báo cáo đánh giá Tiếp thị Thực hiện dự án Đánh giá tính khả thi Cam kết của các cấp Đo lường tiến triển Chu trình Các phương án lãnh đạo SHSH – phòng ngừa liên tục Báo cáo tổng kết phát triển Đánh giá Đánh giá sơ bộ Đánh giá của các cấp lãnh đạo Tổ chức dự án Tuyên bố chính sách Bắt đầu SXSH DÁ SXSH 5
 6. Những yêu cầu trước khi khởi động – before getting started… • Cấp quản lý cần phải cam kết và nhiệt tình đối với SXSH; • Cần phải theo đuổi 1 tiếp cận tổng hợp và mang tính hệ thống; • Không có sự tham gia của công nhân và người lao động ở tất cả các tổ chức của cơ sở thì khó đạt được kết quả tốt; • Chế độ khuyến khích thưởng phạt; • Cần phải tổ chức đào tạo nội bộ cho công nhân, nhân viên giám sát và cấp quản lý để xác định được các cơ hội và thực hiện SXSH. 6
 7. TIẾN TRÌNH TRIỂN KHAI 6 böôùc vaø 18 nhieäm vuï BÖÔÙC 1: BAÉT ÑAÀU Nhieäm vuï 1: thaønh laäp ñoäi saûn xuaát saïch hôn Nhieäm vuï 2: lieät keâ caùc böôùc coâng ngheä Nhieäm vuï 3: xaùc ñònh caùc coâng ñoaïn gaây doøng thaûi BÖÔÙC 2: PHAÂN TÍCH CAÙC BÖÔÙC COÂNG NGHEÄ Nhieäm vuï 4: laäp sô ñoà coâng ngheä saûn xuaát Nhieäm vuï 5: laäp caân baèng vaät chaát vaø naêng löôïng Nhieäm vuï 6: tính toaùn caùc chi phí theo doøng thaûi Nhieäm vuï 7: xaùc ñònh nguyeân nhaân gaây thaûi BÖÔÙC 3: ÑEÀ XUAÁT CAÙC CÔ HOÄI SXSH Nhieäm vuï 8: hình thaønh caùc cô hoäi SXSH Nhieäm vuï 9: löïa choïn caùc cô hoäi coù khaû naêng nhaát 7
 8. TIEÁN TRÌNH TRIEÅN KHAI (2) BÖÔÙC 4: LÖÏA CHOÏN CAÙC GIAÛI PHAÙP SXSH Nhieämvuï 10: ñaùnh giaù khaû thi veà kyõ thuaät Nhieämvuï 11: ñaùnh giaù khaû thi veàkinh teá Nhieämvuï 12: ñaùnh giaù caùc khía caïnh veà moâi tröôøng Nhieämvuï 13: löïa choïn caùc giaûi phaùp BÖÔÙC 5: THÖÏC HIEÄN SXSH Nhieämvuï 14: chuaån bò thöïc hieän Nhieämvuï 15: thöïc hieän caùc giaûi phaùp SXSH Nhieämvuï 16:giaùm saùt vaø ñaùnh giaù keát quaû BÖÔÙC 6: DUY TRÌ SAÛN XUAÁT SAÏCH HÔN Nhieämvuï 17:duy trì caùc giaûi phaùp SXSH Nhieämvuï 18: löïa choïn caùc coâng ñoaïn tieáp theo 8
 9. Bước 1: khởi động (getting started) • Lập kế hoạch và tổ chức kiểm toán SXSH, bao gồm việc xây dựng nhóm làm việc CP, đưa danh mục các các công đoạn chính để lựa chọn hình thức kiểm toán 1. Thành lập nhóm làm việc CP 2. Đưa ra danh sách các công đoạn của dây chuyền SX 3. Xác định và lựa chọn các công đoạn pháp sinh nhiều chất thải nhất (Thu thập các tài liệu và số liệu về sản xuất và tiêu thụ nguyên vật liệu/năng lượng) => Tính toán định mức 9
 10. NHIỆM VỤ 1: (Bước 1.1) thành lập nhóm SXSH • Phân công trách nhiệm các thành viên trong nhóm • Các thành viên PX chế biến và cơ điện có trách nhiệm: • Kiểm tra hiện trạng máy móc sử dụng điện,nồi hơi, máy phát điện; • Đo đạc ghi lại các số liệu trên các đồng hồ điện, nước; • Đề xuất và thực hiện các giải phap tiết kiệm năng lượng. • Chuyên gia tư vấn : hỗ trợ và giúp xác định các cơ hội SXSH, 10
 11. Nhóm SXSH nên có đại diện của: • Cấp lãnh đạo • Các xưởng sản xuất • Tài chính vật tư • Phòng kỹ thuật • Chuyên gia (…?) • …? 11
 12. NHIỆM VỤ 2: (bước 1.2) LIỆT KÊ CÁC BƯỚC CÔNG NGHỆ • Mục đích của nhiệm vụ này là xác định các định mức chính trong sản xuất tại NM • Tổng quan sát về các hoạt động của NM • Sản xuất; • Vận chuyển & bảo quản nguyên liệu; • Bảo quản sản phẩm; • Quản lý chất thải. 12
 13. Ñieån hình veà coâng ñoanï taåy daàu Chất tẩy sạch Vật nhiễm Vật thể bẫn Bể tẩy sạch Năng lượng Chất tẩy nhiễm bẫn 13
 14. Nhiệm vụ 2… • Tổng quát tất cả các công đoạn bao gồm cả SX, vận chuyển nguyên vật liệu, bảo quản, lưu giữ… • Đặc biệt chú ý các hoạt động theo định kỳ ví dụ: các quá trình vệ sinh • Thu thập các số liệu (hiện tại cũng như quá khứ) để xác định định mức 14
 15. Tính toán định mức Ví dụ • m3 nước thải /1 tấn sản phẩm; • Tấn hơi nước /1 tấn sản phẩm; • Tấn F.O /1 tấn sản phẩm; • Kg thuốc nhuộm/1 tấn sản phẩm; • Kg chất phụ gia/1 tấn sản phẩm; • Tấn F.O /tấn hơi nước 15
 16. Định mức (1): bia và nước giải khát Nước Nhiệt Điện 100lít/100lít Mj/100lít Kwh/100lít Tây Ban Nha 5.3-11.9 114-262 9.2-19.7 Đức 6.6-8.6 153-244 11.0-16.0 Anh 5.9-11.1 115 12.5 Na Uy 7.4-10.6 209-232 19.2 Đan Mạch 4.1-8.7 120-228 6.6-16.9 Việt Nam ? ? ? Nguồn: UNIDO, 2001 16
 17. Định mức (2): dệt A B C BAT Nước tiêu  366 297 274 240 thụ/kg SP Tổng năng  21.5 14.4 21.6 13.7 lượng/kg  SP Nước thải  310 197 215 125 L/kg SP Việt Nam ? ? ? 17
 18. Định mức (3) công nghiệp thuộc da tính theo 1000kg nguyên liệu da muối Trung bình BAT Nước (m3) 40 15 Hoá chất (kg) 450 250 Năng lượng (GJ) 15-20 10 Phát thải khí (kg) Dung môi HC: 1 30 Nước thải (m3) 40 15 BOD (kg) 70 45 COD (kg) 170 100 Tổng–N (kg) 15 6 Chrome (kg) 6 0.25 Chlor 150 18 45
 19. NHIEÄM VUÏ 3: (böôùc 1.3) XAÙC ÑÒNH CAÙC COÂNG ÑOAÏN GAÂY LAÕNG PHÍ  Lãng phí = định mức tiêu thụ nguyên liệu và năng lượng cao  Ô nhiễm nặng (lượng, thành phần và nồng độ dòng thải)  Tổn thất nhiều nguyên liệu, hoá chất hay các nguyên liệu độc hại;  Có nhiều tiềm năng (cơ hội) SXSH  Được tất cả các thành viên của nhóm lựa chọn. 19
 20. NHIỆM VỤ 3… • Lưu ý các khía cạnh: – Có nhiều cơ họi để thay đổi (cơ hội SXSH ); – Được các thành viên của nhóm thống nhất; – Là các định mức sản xuất quá cao,như : tiêu thụ điện, nước, hóa chất trên một đơn v? sản phẩm. • Xác lập các thứ tự ưu tiên các bước công nghệ theo các yếu tố : – Kinh tế:lượng tiêu hao các nguồn lực lớn, tổn thất thành tiền theo các dòng thải – Môi trường: tải lượng và nồng độ các dòng thải, khả năng tái chế, giảm mức độ độc hại 20 – Kỹ thuật: khả thi về các cơ hội cải tiến, thay đổi
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=80

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2