intTypePromotion=1
ADSENSE

Tính tích cực của giảng viên trong việc chuẩn bị lên lớp - Nguyễn Thị Tình

Chia sẻ: Thảo điền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

63
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính tích cực của giảng viên trong việc chuẩn bị lên lớp trình bày về thực trạng tính tích cực của giảng viên trong việc xác định và lựa chọn mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học, phương tiện dạy học và tài liệu tham khảo; tính tích cực của giảng viên thể hiện qua việc thiết kế bài giảng,... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính tích cực của giảng viên trong việc chuẩn bị lên lớp - Nguyễn Thị Tình

TINH TICH CUC CUA GIANG VIEN<br /> I<br /> <br /> <br /> <br /> TRONG VIEC CHUAN BI LEN LOP<br /> <br /> Nguyin Thj Tinh<br /> Trudng DHSP Hd Ngi<br /> <br /> <br /> <br /> Qua nghien cim,cho thay: Da sd gilng vien (GV) dupe nghien cihi nhan<br /> thiic tuong ddi dly dii va diing din vd boat dpng su pham, cd thai dp gilng day<br /> chu yeu d miic tfch cue va rat tfch cue. Vay, trong viee ehuln bi len ldp thi tinh<br /> tfch cue (TTC) cua GV nhu the nao?<br /> 1. Thuc trang tinh tich cue cua giang vien trong viec xac dinh va<br /> lua chpn muc tieu day hpc; npi dung day hpc; phuang phap day hpc;<br /> phuong tien day hoc va tai lieu tham khao<br /> Bdng 1: Bdng sd'lieu tdng hgp mire do "chuan bi tru&c khi len l&p" eua GV<br /> <br /> STT Npi dung chuan bi DTB DLC<br /> 1 Muc tieu day hpc 3,73 0,63<br /> 2 Npi dung day hpc 3,75 0,62<br /> 3 Phuang phap day hpc 3,53 0,72<br /> 4 Phuang tien day hpc 3,04 0,83<br /> 5 Tai lieu tham khao 3,61 0,68<br /> <br /> Chii thich: Tfnh diem phan loai theo 4 miic dp sau<br /> Miic dp 1: Rat tich cue (Tfch cue d miic dp cao): 4 < DTB
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2