Toán Milimet vuông - bảng đơn vị đo diện tích

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
283
lượt xem
7
download

Toán Milimet vuông - bảng đơn vị đo diện tích

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: - Nắm được tên gọi, ký hiệu, độ lớn của milimét vuông. Quan hệ giữa milimét vuông và xăngtimét vuông. - Nắm được bảng đơn vị đo diện tích - Tên gọi, ký hiệu, thứ tự các đơn vị trong bảng, mối quan hệ giữa các đơn vị kế tiếp nhau. - Biết chuyển đổi các số đo diện tích từ đơn vị này sang đơn vị khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán Milimet vuông - bảng đơn vị đo diện tích

  1. TOAÙN MILIMEÙT VUOÂNG - BAÛNG ÑÔN VÒ ÑO DIEÄN TÍCH I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Naém ñöôïc teân goïi, kyù hieäu, ñoä lôùn cuûa milimeùt vuoâng. Quan heä giöõa milimeùt vuoâng vaø xaêngtimeùt vuoâng. - Naém ñöôïc baûng ñôn vò ño dieän tích - Teân goïi, kyù hieäu, thöù töï caùc ñôn vò trong baûng, moái quan heä giöõa caùc ñôn vò keá tieáp nhau. - Bieát chuyeån ñoåi caùc soá ño dieän tích töø ñôn vò naøy sang ñôn vò khaùc. 2. Kó naêng: Reøn hoïc sinh ñoåi nhanh, chính xaùc. 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh yeâu thích hoïc toaùn. Vaän duïng ñöôïc nhöõng ñieàu ñaõ hoïc vaøo thöïc teá. II. Chuaån bò:
  2. - Thaày: Phaán maøu - Baûng ñôn vò ño dieän tích chöa ghi chöõ vaø soá - Troø: Vôû baøi taäp - Baûng ñôn vò ño dieän tích - kyù hieäu - teân goïi - moái quan heä - Hình vuoâng coù 100 oâ vuoâng. III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Dam2, hm2 - Hoïc sinh neâu laïi moái - 2 hoïc sinh quan heä giöõa 2 ñôn vò ño lieàn keà. Vaän duïng laøm baøi taäp. - HS söûa baøi 2, 4 / 28, 29 (SGK)
  3.  Giaùo vieân nhaän xeùt - cho - Lôùp nhaän xeùt ñieåm 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Milimeùt vuoâng - Baûng ñôn vò ño dieän tích - Hoâm nay, chuùng ta hoïc theâm 1 ñôn vò dieän tích môùi nhoû nhaát laø mm2 vaø laäp baûng ñôn vò ño dieän tích. 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 7’ * Hoaït ñoäng 1: Milimeùt - Hoaït ñoäng caù nhaân vuoâng Muïc tieâu: Höôùng daãn hoïc sinh naém ñöôïc teân goïi, kyù
  4. hieäu, ñoä lôùn cuûa milimeùt vuoâng. Quan heä giöõa milimeùt vuoâng vaø xaêngtimeùt vuoâng. Phöông phaùp: Ñ.thoaïi, ñoäng naõo 1-Giôùi thieäu ñôn vò ño dieän - Hoïc sinh neâu leân nhöõng tích milimeùt vuoâng: ñoân vò ño dieän tích ñaõ hoïc cm2, dm2, m2, dam2, hm2, km2 …milimeùt vuoâng a) Hình thaønh bieåu töôïng milimeùt vuoâng - Milimeùt vuoâng laø gì? - … dieän tích hình vuoâng coù caïnh laø 1 milimeùt - Hoïc sinh töï ghi caùch vieát
  5. taét: - milimeùt vuoâng vieát taét laø mm2 - Haõy neâu moái quan heä - Hoïc sinh giôùi thieäu moái giöõa cm2 vaø mm2. quan heä giöõa cm2 vaø mm2. - Caùc nhoùm thao taùc treân bìa cöùng hình vuoâng 1cm. - Ñaïi dieän trình baøy moái quan heä giöõa cm2 - mm2 vaø mm2 - cm2.  Giaùo vieân choát laïi - Daùn keát quaû leân baûng 1cm2 = 100mm2 1mm2 = 1 cm2 100 7’ * Hoaït ñoäng 2: Hình - Hoaït ñoäng caù nhaân thaønh baûng ñôn vò ño dieän
  6. tích Muïc tieâu: Giuùp HS naém ñöôïc baûng ñôn vò ño vaø caùc moái quan heä giöõa caùc ñôn vò ño Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, thöïc haønh, ñoäng naõo - Giaùo vieân hoûi hoïc sinh - Hoïc sinh hình thaønh baûng traû lôøi ñieàn baûng ñaõ keû ñôn vò ño dieän tích töø lôùn saün. ñeán beù vaø ngöôïc laïi. 1 dam2 = ? m2 - Goïi 2 hoïc sinh leân baûng, 1 m2 = maáy phaàn dam2 vöøa ñoïc, vöøa ñính töøng ñôn vò vaøo baûng töø lôùn ñeán beù vaø ngöôïc laïi. - Moãi ñôn vò ño dieän tích - Hoïc sinh neâu leân moái gaáp maáy laàn ñôn vò beù hôn quan heä giöõa hai ñôn vò ño
  7. tieáp lieàn ? dieän tích lieàn nhau. -Moãi ñôn vò ño dieän tích - Laàn löôït hoïc sinh ñoïc keùm maáy laàn ñôn vò lôùn baûng ñôn vò ño dieän tích. hôn tieáp lieàn ? 6’ * Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh Muïc tieâu: Giuùp HS ñoïc vaø vieát ñôn vò ño dieän tích thaønh thaïo Phöông phaùp: Ñ. thoaïi, thöïc haønh  Baøi 1: - Hoïc sinh ñoïc ñeà - Hoïc sinh laøm baøi a) Hai möôi chín mi-li- meùt vuoâng. Ba traêm linh naêm mi-li-meùt vuoâng.
  8. Moät nghìn hai traêm mi-li- meùt vuoâng. b) 168mm2; 2310mm2  Giaùo vieân choát laïi - Hoïc sinh söûa baøi (ñoåi vôû) 10’ * Hoaït ñoäng 4: Luyeän taäp - Hoaït ñoäng nhoùm, baøn Muïc tieâu: Reøn HS ñoåi nhanh, chính xaùc Phöông phaùp: Ñ.thoaïi, thöïc haønh, ñoäng naõo  Baøi 2: - Hoïc sinh ñoïc ñeà - Xaùc ñònh daïng - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc - Hoïc sinh laøm baøi sinh neâu caùch ñoåi - Hoïc sinh söûa baøi (ñoåi vôû) 5 cm2 = …….. mm2
  9. 12 m2 9 dm2 = …… dm2 2010 m2 = ……… dam2 ….. m2  GV nhaän xeùt 4’ * Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá - Hoïc sinh nhaéc laïi baûng - Hoïc sinh nhaéc laïi moái ñôn vò ño dieän tích töø lôùn quan heä giöõa 2 ñôn vò ño ñeán beù vaø ngöôïc laïi. lieàn keà nhau. 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Laøm baøi nhaø - Chuaån bò: Luyeän taäp - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản