intTypePromotion=1

toan_on_12_7

Chia sẻ: Kata_8 Kata_8 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
52
lượt xem
8
download

toan_on_12_7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'toan_on_12_7', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: toan_on_12_7

  1. CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP- ÑAÏI HOÏC - CAO ÑAÚNG 49 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpop ÑEÀ 36 TOÁT NGHIEÄP TRUNG HOÏC PHOÅ THOÂNG NAÊM HOÏC 2004-2005 (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) 2x  1 BAØI 1 : (3,5 ñieåm) Cho haøm soá : y = coù ñoà thò (C). x 1 1) Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò haøm soá. 2) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi truïc tung, truïc hoaønh vaø ñoà thò (C). 3) Vieát phöông trình caùc tieáp tuyeán cuûa ñoà thò (C), bieát tieáp tuyeán ñoù ñi qua ñieåm A( –1 ; 3). BAØI 2 : (1,5 ñieåm)  2   x  sin x cos xdx 2 1) Tính tích phaân : I = 0 2) Xaùc ñònh tham soá m ñeå haøm soá y = x3 – 3mx2 + (m2 – 1)x + 2 ñaït cöïc ñaïi taïi ñieåm x = 2. BAØI 3 : (2ñ) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy, cho parabol (P) :y2 = 8x. 1) Tìm toïa ñoä tieâu ñieåm vaø vieát phöông trình ñöôøng chuaån cuûa (P). 2) Vieát ph. trình tieáp tuyeán cuûa (P) taïi ñieåm M thuoäc (P) coù tung ñoä baèng 4. 3) Giaû söû ñöôøng thaúng (d) ñi qua tieâu ñieåm cuûa (P) vaø caét (P) taïi hai ñieåm phaân bieät A, B coù hoaønh ñoä töông öùng laø x2, x2. CM : AB = x1 + x2 + 4. BAØI 4 : (2 ñieåm) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz, cho maët caàu (S) : x2 + y2 + z2 – 2x + 2y + 4z – 3 = 0 vaø hai ñöôøng thaúng (1) : x  2 y  2  0 x 1 y z , (2) :    x  2z  0 1 1 1 1) Chöùng minh (1) vaø (2) cheùo nhau. 2) Vieát phöông trình tieáp dieän cuûa maët caàu (S), bieát tieáp dieän ñoù song song vôùi hai ñöôøng thaúng (1) vaø (2).
  2. 50 Tröôøng THPT. TRAÀN PHUÙ BAØI Simpo ñieåm) Merge and Split Unregistered Version soáhttp://www.simpop 5 : (1 PDF Giaûi baát phöông trình, aån n thuoäc taäp - töï nhieân : 52 C n 1  C n  2  An n2 n 2 ÑAÙP SOÁ 1 13 Baøi 1 : 2) S = 1 – ln2 (ñvdt) 3) y = x 4 4 2 Baøi 2 : 1) I = 2) m = 11  23 Baøi 3 :1) F(2 ; 0), x = –2 2) x – y + 2 = 0. Baøi 4 : 2) (P1) : y + z + 3 + 3 2 = 0 ; (P2) : y + z + 3 – 3 2 = 0 Baøi 5 : n  N, n  2 ----------
  3. CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP- ÑAÏI HOÏC - CAO ÑAÚNG 51 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpop Phaàn 4 : CAÙC ÑEÀ THI TUYEÅN SINH ÑAÏI HOÏC  ÑEÀ 37 ÑEÀ THI ÑAÏI HOÏC 2002 - MOÂN TOAÙN KHOÁI A (Thôøi gian laøm baøi 180 phuùt) Caâu I : (ÑH : 2,5 ñieåm; CÑ : 3,0 ñieåm) Cho haøm soá: y = –x3 + 3mx2 + 3(1 – m2)x + m3 – m2 (1) (m laø tham soá) 1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò haøm soá (1) khi m = 1 2) Tìm k ñeå phöông trình : -x3 + 3x2 + k3 – 3k2 = 0 coù ba nghieäm phaân bieät. 3) Vieát ph. trình ñöôøng thaúng ñi qua hai ñieåm cöïc trò cuûa ñoà thò haøm soá (1). Caâu II : (ÑH : 1,5 ñieåm; CÑ : 2,0 ñieåm) 2 2 Cho phöông trình : log 3 x  log 3 x  1  2m  1  0 (2) (m laø tham soá). 1) Giaûi phöông trình (2) khi m = 2  . 3 2) Tìm m ñeå phöông trình (2) coù ít nhaát moät nghieäm thuoäc ñoaïn 1 ; 3 Caâu III : (ÑH : 2,0 ñieåm; CÑ : 2,0 ñieåm) 1) Tìm nghieäm thuoäc khoaûng (0 ; 2) cuûa phöông trình : cos 3x  sin 3x   5 sin    cos 2x  3 1  2 sin 2x   2) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi caùc ñöôøng : y  x 2  4x  3 , y  x  3 Caâu IV : (ÑH : 2,0 ñieåm; CÑ : 3,0 ñieåm) 1) Cho hình choùp tam giaùc ñeàu S.ABC ñænh S, coù ñoä daøi caïnh ñaùy baèng a. Goïi M vaø N laàn löôït laø caùc trung ñieåm cuûa SB vaø SC. Tính theo a dieän tích AMN, bieát raèng (AMN)  (SBC).
  4. 52 Tröôøng THPT. TRAÀN PHUÙ Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version y http://www.simpop x  2 -  z  4  0 2) Trong khoâng gian Oxyz cho hai ñöôøng thaúng :  1 :  x  2 y  2 z  4  0 x  1  t  vaø  2 : y  2  t z  1  2 t  a) Vieát phöông trình maët phaúng (P) chöùa ñöôøng thaúng  1 vaø song song vôùi ñöôøng thaúng  2 . b) Cho ñieåm M(2 ; 1 ; 4). Tìm toïa ñoä ñieåm H   2 sao cho ñoaïn thaúng MH coù ñoä daøi nhoû nhaát. Caâu V : (ÑH : 2,0 ñieåm) 1) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxy, xeùt ABC vuoâng taïi A; phöông trình ñöôøng thaúng BC laø 3x  y  3 = 0, caùc ñænh A vaø B thuoäc Ox vaø baùn kính ñöôøng troøn noäi tieáp baèng 2 . Tìm toïa ñoä troïng taâm G cuûa ABC. 2) Cho khai trieån nhò thöùc : (n laø soá nguyeân döông) x n n 1 n n n 1  x2 1   3x   x2 1  3x   3x   x2 1   x2 1      0 1 n 1 n  2  2 3   C n  2   C n  2   2   ...  C n  2  2   C n  2                          3 1 Bieát raèng trong khai trieån ñoù C n  5C n vaø soá haïng thöù tö baèng 20n, tìm n vaø x. Chuù yù: Thí sinh chæ thi CAO ÑAÚNG khoâng laøm Caâu V. ÑAÙP SOÁ Caâu I : 2) –1 < k < 3 vaø k  0 vaø k  2 3) y = 2x – m2 + m Caâu II : 1) x = 3  3 2) 0  m  2  5 109 Caâu III : 1) x = x= 2) 3 3 6 2 a 10 Caâu IV : 1) S = 2) a) (P) : 2x – z = 0 b) H(2 ; 3 ; 3) 16
  5. CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP- ÑAÏI HOÏC - CAO ÑAÚNG 53 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpop 74 3 62 3  1 4 3  6  2 3  Caâu V : 1) G    G  ; ;     3 3 3 3    2) n = 7, x = 4 ÑEÀ 38 ÑEÀ THI ÑAÏI HOÏC 2002 - MOÂN TOAÙN KHOÁI B (Thôøi gian laøm baøi 180 phuùt) Caâu I : (ÑH : 2,0 ñieåm; CÑ : 2,5 ñieåm) Cho haøm soá: y = mx4 + (m2 – 9)x2 + 10 (m laø tham soá) (1) 1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò haøm soá (1) khi m = 1 2) Tìm m ñeå haøm soá (1) coù ba ñieåm cöïc trò. Caâu II : (ÑH : 3,0 ñieåm; CÑ : 3,0 ñieåm) 1) Giaûi phöông trình : sin23x – cos24x = sin25x – cos26x 2) Giaûi baát phöông trình : logx{log3(9x – 72)}  1. 3 x  y  x  y  3) Giaûi heä phöông trình :  x  y  x  y  2  Caâu III : (ÑH : 1,0 ñieåm; CÑ : 1,5 ñieåm) x2 Tính dieän tích cuûa hình phaúng giôùi haïn bôûi caùc ñöôøng : y  4  vaø 4 x2 y 42 Caâu IV : (ÑH : 3,0 ñieåm; CÑ : 3,0 ñieåm) 1) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxy cho hình chöõ 1  nhaät ABCD coù taâm I ; 0  , phöông trình ñöôøng thaúng AB laø x – 2y + 2 2 
  6. 54 Tröôøng THPT. TRAÀN PHUÙ = 0 vaøimpo= 2AD. Tìm toïa ñoä caùc Unregistered D bieát raè- g ñænh A coù S AB PDF Merge and Split ñænh A, B, C, Version n http://www.simpop hoaønh ñoä aâm. 2) Cho hình laäp phöông ABCDA1B1C1D1 coù caïnh baèng a. a) Tính theo a khoaûng caùch giöõa hai ñöôøng thaúng A1B vaø B1D. b) Goïi M, N P laàn löôït laø caùc trung ñieåm cuûa caùc caïnh BB1, CD, A1D1. Tính goùc giöõa hai ñöôøng thaúng MP vaø C1N. Caâu V : (ÑH : 1,0 ñieåm) Cho ña giaùc ñeàu A1A2… A2n(n  2, n nguyeân) noäi tieáp ñöôøng troøn (O). Bieát raèng soá tam giaùc coù caùc ñænh laø 3 trong 2n ñieåm A1, A2, …, A2n nhieàu gaáp 20 laàn soá hình chöõ nhaät coù caùc ñænh laø 4 trong 2n ñieåm A1, A2, …, A2n, tìm n. ÑAÙP SOÁ Caâu I : 2) m < –3  0 < m < 3  k k Caâu II : 1) x = + k  x = x= , k  Z 2) log973 < x  2 3) (1 ; 2 9 2 3 1 1),  ;  2 2 4 Caâu III : S = 2 + 3 a Caâu IV : 1) A(–2 ; 0), B(2 ; 2), C(3 ; 0), D(–1 ; –2) 2) a) b) 90 6 Caâu V : n = 8 ÑEÀ 39 ÑEÀ THI ÑAÏI HOÏC 2002 - MOÂN TOAÙN KHOÁI D (Thôøi gian laøm baøi 180 phuùt) Caâu I : (ÑH : 3 ñieåm; CÑ : 4 ñieåm) (2m  1)x  m 2 Cho haøm soá : y  (1) (m laø tham soá) x 1 1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá (1) öùng vôùi m = –1.
  7. CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP- ÑAÏI HOÏC - CAO ÑAÚNG 55 2) Tính dieänPDF hình phaúng giôùi haïUnregistered Version - hai truïc toïa Simpo tích Merge and Split n bôûi ñöôøng cong (C) vaø http://www.simpop ñoä. 3) Tìm m ñeå ñoà thò haøm soá (1) tieáp xuùc vôùi ñöôøng thaúng y = x. Caâu II : (ÑH : 2 ñieåm; CÑ : 3 ñieåm)   1) Giaûi baát phöông trình : x 2  3x 2x 2  3x  2  0 2 3x  5y 2  4y  2) Giaûi heä phöông trình :  4 x  2 x 1 y x  2 2 Caâu III : (ÑH : 1 ñieåm; CÑ : 1 ñieåm) Tìm x thuoäc ñoaïn [0 ; 14] nghieäm ñuùng phöông trình : cos3x – 4cos2x + 3cosx – 4 = 0 Caâu IV : (ÑH : 2 ñieåm; CÑ : 2 ñieåm) 1) Cho hình töù dieän ABCD coù caïnh AD vuoâng goùc vôùi maët phaúng (ABC); AC = AD = 4cm; AB = 3cm; BC = 5cm. Tính khoaûng caùch töø ñieåm A tôùi maët phaúng (BCD). 2) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxyz, cho maët phaúng (2m  1)x  (1  m )y  m  1  0 (P) : 2x – y + 2 = 0 vaø ñöôøng thaúng dm :  mx  (2m  1)z  4m  2  0 (m laø tham soá) Xaùc ñònh m ñeå ñöôøng thaúng dm song song vôùi maët phaúng (P). Caâu V : (ÑH : 2 ñieåm) 1) Tìm soá nguyeân döông n sao cho : C 0  2C1  4C 2  ...  2 n C n  243 n n n n 2) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxy, cho elip (E) coù x2 y2  1 . Xeùt ñieåm M chuyeån ñoäng treân tia Ox vaø ñieåm phöông trình  16 9 N chuyeån ñoäng treân tia Oy sao cho ñöôøng thaúng MN luoân tieáp xuùc vôùi (E). Xaùc ñònh toïa ñoä M, N ñeå ñoaïn MN coù ñoä daøi nhoû nhaát. Tính gi aù trò nhoû nhaát ñoù. ÑAÙP SOÁ 4 Caâu I : 2) S = –1 + 4 ln 3) m  1 3
  8. 56 Tröôøng THPT. TRAÀN PHUÙ Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpop 1 Caâu II : 1) x  – x=2x3 2) (0 ; 1), (2 ; 4) 2  3 5 7 Caâu III : x = ,x= ,x= ,x= 2 2 2 2 6 34 1 Caâu IV : 1) 2) m = – 17 2 Caâu V : 1) n = 5 2) vôùi M( 2 7 ; 0), N(0 ; 21 ) thì MN ñaït GTNN vaø min(MN) = 7. ÑEÀ 40 ÑEÀ THI ÑAÏI HOÏC 2003 - MOÂN TOAÙN KHOÁI A (Thôøi gian laøm baøi 180 phuùt) Caâu I : (2 ñieåm) mx2  x  m Cho haøm soá: y  (1) (m laø tham soá) x 1 1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò haøm soá (1) khi m = –1. 2) Tìm m ñeå ñoà thò haøm soá (1) caét truïc hoaønh taïi hai ñieåm phaân bieät vaø hai ñieåm coù hoaønh ñoä döông. Caâu II : (2 ñieåm) cos 2x 1  sin 2 x  sin 2x 1) Giaûi phöông trình : cot gx  1  1  tgx 2 1 1  x  x  y  y 2) Giaûi heä phöông trình :  2y  x 3  1  Caâu III : (3 ñieåm) 1) Cho hình laäp phöông ABCD.A’B’C’D’. Tính soá ño cuûa goùc nhò dieän [B, AC, D ] .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2