intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện quản lý vốn và tài sản trong các Tổng công ty xây dựng giao thông

Chia sẻ: Lê Hoa Trà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
85
lượt xem
3
download

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện quản lý vốn và tài sản trong các Tổng công ty xây dựng giao thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Hoàn thiện quản lý vốn và tài sản trong các Tổng công ty xây dựng giao thông" với mục tiêu nhằm hệ thống hoá, làm sáng tỏ lý luận về quản lý vốn, quản lý tài sản tại DN, đặc biệt là việc quản lý vốn, tài sản tại các TCT XDGT trong giai đoạn chuyển đổi mô hình hoạt động từ TCT nhà nước sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ-con.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện quản lý vốn và tài sản trong các Tổng công ty xây dựng giao thông

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI<br /> <br /> NGUYỄN NGỌC SƠN<br /> <br /> HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VỐN VÀ<br /> TÀI SẢN TRONG CÁC TỔNG CÔNG TY<br /> XÂY DỰNG GIAO THÔNG<br /> <br /> Chuyên ngành : Kinh tế Xây dựng<br /> Mã số<br /> : 62.58.03.02<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> Hà Nội - 2015<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại:<br /> Trường Đại học Giao thông Vận tải<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Nghiêm Văn Dĩnh<br /> <br /> Phản biện 1: GS.TSKH. Nguyễn Mậu Bành<br /> Phản biện 2: PGS.TS. Đinh Đăng Quang<br /> Phản biện 3: PGS.TS. Nguyễn Bá Uân<br /> <br /> Luận án được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án, họp tại<br /> Trường Đại học Giao thông Vận tải<br /> Vào hồi ..... giờ ....., ngày ..... tháng ..... năm 2015<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Trong ngành giao thông vận tải, vị trí chủ chốt về xây dựng các công<br /> trình giao thông thuộc về các tổng công ty xây dựng giao thông (TCT<br /> XDGT). Trong thời gian vừa qua, việc chuyển đổi mô hình hoạt động từ<br /> các doanh nghiệp nhà nước (Nhà nước sở hữu 100% vốn) sang hoạt động<br /> theo mô hình công ty mẹ - công ty con (hình thức đa sở hữu mà công ty mẹ<br /> chiếm tỷ lệ vốn trên 50%), trước khi chuyển đổi sang hoạt động theo mô<br /> hình công ty cổ phần (hoạt động theo luật doanh nghiệp) đòi hỏi công tác<br /> quản lý vốn và tài sản phải theo kịp sự thay đổi của mô hình hoạt động này.<br /> Vì vậy, việc tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện quản lý vốn và tài sản trong<br /> các Tổng công ty xây dựng giao thông” để nghiên cứu là rất cần thiết.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu<br /> - Thứ nhất, hệ thống hoá, làm sáng tỏ lý luận về quản lý vốn, quản lý tài<br /> sản tại DN, đặc biệt là việc quản lý vốn, tài sản tại các TCT XDGT trong<br /> giai đoạn chuyển đổi mô hình hoạt động từ TCT nhà nước sang hoạt động<br /> theo mô hình công ty mẹ-con.<br /> - Thứ hai, phân tích và đánh giá thực trạng quản lý vốn, quản lý tài sản<br /> tại 07 TCT XDGT thuộc Bộ GTVT, từ đó chỉ ra những nguyên nhân dẫn<br /> đến những hạn chế trong quản lý vốn và tài sản tại các TCT.<br /> - Thứ ba, đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn<br /> và tài sản trong các TCT XDGT, đồng thời có những kiến nghị với Nhà<br /> nước, với Bộ GTVT và với chính các TCT nhằm thực thi các giải pháp đó.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> Đối tượng nghiên cứu của luận án là các vấn đề lý luận và thực tiễn liên<br /> quan đến quản lý vốn, tài sản của doanh nghiệp nói chung và của TCT<br /> XDGT thuộc Bộ GTVT nói riêng.<br /> Phạm vi nghiên cứu: Công tác quản lý vốn và tài sản tại các TCT<br /> XDGT được giới hạn trong 07 TCT XDGT có quy mô lớn, chuyên ngành<br /> chính là xây dựng các công trình giao thông thuộc Bộ GTVT trong giai<br /> đoạn từ năm 2011-2013 và giải pháp hoàn thiện quản lý vốn và tài sản<br /> trong các TCT XDGT thuộc Bộ GTVT từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn<br /> dài hạn đến năm 2030.<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> Để đạt được mục đích nghiên cứu, trong quá trình thực hiện luận án, tác<br /> giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu chung là duy vật biện chứng và<br /> duy vật lịch sử, kết hợp nghiên cứu định tính với nghiên cứu định lượng và<br /> một số phương pháp khác như phân tích thống kê, so sánh, phương pháp<br /> tổng hợp vấn đề, phân tích ảnh hưởng của nhân tố, đồ thị và một số phương<br /> pháp của thống kê học và toán học.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án<br /> 5.1.Ý nghĩa khoa học: Luận án đã hệ thống hóa và làm sáng tỏ lý luận về<br /> quản lý vốn và tài sản tại các doanh nghiệp; đã đưa ra các giải pháp phù<br /> hợp có cơ sở khoa học để hoàn thiện quản lý vốn và tài sản tại các TCT<br /> XDGT theo mô hình hoạt động mới.<br /> 5.2.Ý nghĩa thực tiễn: Qua phân tích, đánh giá thực trạng quản lí vốn và tài<br /> sản tại các TCT, trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về quản lý vốn và<br /> tài sản, tác giả đã chỉ ra được những hạn chế trong quản lý vốn và tài sản của<br /> 07 TCT XDGT thuộc Bộ GTVT, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản<br /> lý vốn và tài sản của các TCT, phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao.<br /> 6. Kết cấu của luận án<br /> Luận án chia thành 04 chương:<br /> Chương 1: Tổng quan các nghiên cứu có liên quan tới đề tài.<br /> Chương 2: Cơ sở lý luận về quản lý vốn và tài sản trong doanh nghiệp.<br /> Chương 3: Thực trạng quản lý vốn và tài sản trong các Tổng công ty<br /> xây dựng giao thông.<br /> Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản lý vốn và tài sản trong các Tổng<br /> công ty xây dựng giao thông.<br /> 7. Những đóng góp mới của luận án<br /> - Hệ thống hóa và làm phong phú thêm lý luận về quản lý vốn và tài sản<br /> doanh nghiệp, trong đó: Đã đưa ra khái niệm đầy đủ về quản lý vốn và tài<br /> sản của doanh nghiệp; đã làm rõ sự chuyển hóa dòng tiền giữa VCĐ và<br /> VLĐ trong doanh nghiệp; đã hệ thống hóa các nhóm chỉ tiêu phân tích tình<br /> hình quản lý, sử dụng vốn và tài sản của doanh nghiệp cũng như các nhân<br /> tố tác động tới quản lý vốn và tài sản của doanh nghiệp.<br /> - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý vốn và tài sản trong các TCT<br /> XDGT, giai đoạn chuyển đổi mô hình hoạt động, trong đó luận án nêu bật<br /> những thành công và chỉ ra những tồn tại trong công tác quản lý vốn và tài<br /> sản trong các TCT XDGT. Đồng thời chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại,<br /> hạn chế và các nhân tố tác động trong quản lý vốn và tài sản trong các TCT<br /> XDGT.<br /> - Đề xuất 04 nhóm giải pháp có tính khả thi về hoàn thiện công tác<br /> quản lý vốn và tài sản trong các TCT XDGT, bao gồm nhóm giải pháp<br /> hoàn thiện quản lý VCĐ và TSLĐ; nhóm giải pháp hoàn thiện quản lý<br /> VCĐ và TSCĐ; nhóm giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn vốn và nhóm<br /> giải pháp tái cơ cấu Tổng công ty.<br /> <br /> 3<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN TỚI ĐỀ TÀI<br /> 1.1 Các công trình nghiên cứu trong nước<br /> Nghiên cứu nhiều luận án và công trình khoa học đã công bố của các tác<br /> giả trong nước chỉ ra rằng đã có một số luận án nghiên cứu về quản lý tài<br /> chính, quản lý vốn và tài sản của doanh nghiệp nói chung và của các TCT<br /> nhà nước nói riêng. Tuy nhiên, chưa có luận án nào nghiên cứu trực tiếp<br /> vào vấn đề quản lý vốn và tài sản của các TCT XDGT sau khi đã cổ phần<br /> hóa. Đây là chỗ trống để tác giả quyết định chọn đề tài nghiên cứu.<br /> 1.2. Các công trình nghiên cứu nước ngoài<br /> Phần này tác giả đề cập tới một số các công trình nghiên cứu ở nước<br /> ngoài liên quan đến quản lí vốn, quản lí tài sản cũng như vấn đề quản lí<br /> nguồn vốn của doanh nghiệp. Việc phân tích các nghiên cứu cũng như các<br /> kết quả từ các nghiên cứu này giúp cho tác giả luận án có thêm những luận<br /> cứ cần thiết khi đề xuất các giải pháp trong luận án này.<br /> 1.3. Nhận xét các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về quản lý<br /> vốn và tài sản<br /> Từ những kết quả đạt được (mục 1.3.1) và những tồn tại, hạn chế (mục<br /> 1.3.2) trong các nghiên cứu về quản lý vốn và tài sản của các tác giả trong<br /> và ngoài nước, có thể nói rằng, chủ đề quản lý vốn và tài sản doanh nghiệp<br /> đã được nhiều tác giả quan tâm và nghiên cứu, theo nhiều khía cạnh và<br /> phạm vi khác nhau. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một khoảng trống cần tiếp tục<br /> được nghiên cứu, đó là quản lý vốn và tài sản tại các TCT XDGT, đặc biệt<br /> là những vấn đề đặt ra về quản lí vốn và tài sản sau công tác cổ phần hóa.<br /> Do đó, đề tài luận án: “Hoàn thiện quản lý vốn và tài sản trong các Tổng<br /> công ty xây dựng giao thông” có chỗ đứng riêng, kế thừa nhưng không<br /> trùng lặp với các luận án, công trình khoa học trước đó.<br /> CHƯƠNG 2<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VỐN VÀ TÀI SẢN TRONG<br /> DOANH NGHIỆP<br /> 2.1. Khái quát về tài sản và vốn của doanh nghiệp<br /> 2.1.1. Khái niệm tài sản và vốn<br /> Mục này tác giả đề cập đến các khái niệm tài sản và các đặc trưng của<br /> tài sản, khái niệm vốn và quá trình lưu chuyển vốn, khái niệm nguồn vốn<br /> kinh doanh.<br /> 2.1.2. Phân loại vốn và tài sản<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2