intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự phát triển thị trường xăng dầu Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Khắc Hấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
478
lượt xem
71
download

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự phát triển thị trường xăng dầu Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

  Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Nghiên cứu và xác định các nhân tố tác động đến sự phát triển của thị trường xăng dầu ở Việt Nam, qua đó khuyến nghị các giải pháp nhằm tăng cường tác động tích cực của các nhân tố tác động đến sự phát triển của thị trường nhằm thúc đẩy thị trường xăng dầu Việt Nam tăng tưởng về lượng và chuyển từ trạng thái thị trường còn mang tính chất hành chính hiện nay sang thị trường cạnh tranh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự phát triển thị trường xăng dầu Việt Nam

 1. 0 345789
 2. 012345789
 3. 9 
 4. 
 5. !"#$%"&'"()*"+'!"*+,-*".-%/"01"23,"*45"46*"*7"&8"*47!"*6*"09" 0:0"&;+"2%6*"2'"?@,"=A!">B"+C,D"E4F"G+HI!"#,J"K,+"*-/" !,:"*4L"0M3"(N,"=9"G+O("+'!"+7:"#L0+"2P"Q*"+,R%"?R%"0+S3"?
 6. 9 *4L"0M3">!"#$%D"T1"*+U"1,V"W,+"*-"X>B"+C,"!'."0'!"G+:*"*4,U"*+Y" +%"0$%">!"#$%"!'."0'!"&8"2'"23,"*45"0M3">!"#$%"!'."0'!" *4Z"F"[%3"*4N!D" E+@,"!,3"[%3/"()0"#\"*4F"*+L"*4H@!">!"#$%"*+-"!,8,"01" +]!"^,-"?C!"46*"&8/"?)0"^,J*"&'"!,9"09"#,_"^,-"46*"K+1"&H@!/" !"#$%&'$%(%$# )#$*+$*(%$,-#$*.!$/0$$ !,:"09">!"#$%"*47!"H80"*%."01"^L"9+"+HZ!"0M3"!,:"09"*4F"*+L" *4H@!">!"#$%"*+-"!,8,"+H!"01"=$?!@*$AB ^9"a"?L+/"K+b!"01">:7"*4C"&8cd+L"*4H@!">!"#$%"*47!"H80" 2e"!'."0'!"G+:*"*4,UV"f%."(b"*+L*4H@!">!"#$%"!'."0'!" *!/"+J"*+A!"G+g"G+A,">!"#$%"K+b!"!h!"?Hi0"(Z"4C!/"?B"01" +,R%"0+M"*+U"*+3("!,3"K,+"#73+"*4F"*+L"*4H@!"2'"&j"&1,".-%"*A" 0k+"*43+D" E%."+,F/"+,J"3."*+L"*4H@!">!"#$%"H80"*3"0+H3"2l"+'+" ?m!"28,"0I"0+-"*+L"*4H@!/".-%"*A"0k+"*43+"0+H3"*+!"#$%"Z"u,J*"`3("0+L%"=!"#$%"u,J*"`3("+7k*"?C!"*
 7. 0 0  345679 9
 8. 7 74745 356789 
 9. 88
 10.  !"#$%&# !"#$%"&'!"#(9)6*+,-.$567&/ '&#$(#)*+,#$-#)./#0123#45625#7845#9:#5;25#25*#4%?23@ABC 9%"&'!"#012.'&37)77%"&'(4 3DE#45F#'G23H#I1#J8F#25*#4%?23#>K#9L,#,5K25#M5
 11. l8m6 9
 12. 89 n"#235DZ2#4[*#484# 2' { oN*#,i#E25#5%]23#$N2#C*23#OK#4DP*# ƒ„…„Z~‚YVZV‚YVZYUVWXYZ[\]ZYU†‡WZYng[` O(#,'u#>%?23#0
 13. 7 74745 wxwxyz{|}y}{|}y|~}€|y‚ƒy„…†|~y|‡ˆ‰ !"#( G#,6747747QG4$& Š5F#$N2#2&/@#$Y#4g#25D(*#4:23#,';25#235DZ2#4[*#a5F&#5‹4#,514# 45$747 4799JG44L45!"# 5DP2#]#,'F23#2%h4#,ŒM#,'*23#235DZ2#4[*@#M5.2#,645#$825#3D8#9L,#7i# 0K 79%47'R >25#O14#>DZ2#Q*&2#$N2#M58,#,'D-2#,5Ž,'%23#)=23#0
 14. 7©4'=N> 3œžŸ ¡¢£¤¥¢¦§¡¢¨s©©ª"#,'F23#«*Œ2#82#¬5g#pDN2#7­#_5F&#5‹4#  7H"ª9J4"#445J6!7'& _D25#,NH#®_D25#0F&25#)=23#0
 15. {347+9
 16. G H77#!,5°C9D?J6$ 7$ 3DED#M58M#$-#M58,#,'D-2#,5Ž#,'%23#)=23#0
 17. 0 0  356789
 18. 
 19. 39
 20. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2