intTypePromotion=1

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Tài chính – Ngân hàng: Tác động của quyết định tài chính tới rủi ro tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
4
lượt xem
0
download

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Tài chính – Ngân hàng: Tác động của quyết định tài chính tới rủi ro tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về quản trị tài chính doanh nghiệp; đánh giá tác động của quản trị tài chính đến doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận án Tiến sĩ Tài chính – Ngân hàng: Tác động của quyết định tài chính tới rủi ro tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

 1. 1 1 235678
 2. 8  234567896
 3. 565855
 4. 686589!
 5. "5!865
 6. 686# 11 ! 6!$89%!&5'%(6)8(675686*(%+8!89',!-.48565',89/0812 "#$%&'$()*+"",-.(#/0&/**1$23+45.678(*9**:*;
 7. !$89
 8. 5
 9. "5!86589855
 10. 6865066789%667
 11. 5
 12. 4
 13. 3$!%@A=(;$2BC$(=((#*8(#/459!"",-678(3D*&E$'*%#$%&BF*(? 8:/55:88
 14. 6;89
 15. 4
 16. 6518956=58.482 3>*+""-G.B'%#$%&BH*8+""5. 2>=/!869565 5?5' 8954
 17. 5 5789',!-.48#!'@
 18. ! ',89A IJ*%K'$()*'B$2(%/(=(L!6K*'$()**MF$6/N/1$=%K0&/**1$23
 19. 6(6!-.48%589/7 8649B 5!865
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2