intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại công ty khai thác vàng Bồng Miêu

Chia sẻ: Gvx Gvx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
81
lượt xem
17
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại công ty khai thác vàng Bồng Miêu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn" Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại công ty khai thác vàng Bồng Miêu" nhằm nêu lên thực trạng và một số ý kiến hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại công ty khai thác vàng Bồng Miêu

 1. -1- B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG NGUY N TH H NGUYÊN HOÀN THI N CÔNG TÁC KI M SOÁT CHI PHÍ S N XU T T I CÔNG TY KHAI THÁC VÀNG B NG MIÊU Chuyên ngành: K toán Mã s : 60.34.30 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Đà N ng - Năm 2011
 2. -2- Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. ĐOÀN TH NG C TRAI Ph n bi n 1: TS. HOÀNG TÙNG Ph n bi n 2 : GS.TS. Đ NG TH LOAN Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đà N ng vào ngày 13 tháng 8 năm 2011 Có th tìm lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c kinh t , Đ i h c Đà N ng.
 3. -1- M Đ U 1. Tính c p thi t c a ñ tài Như chúng ta ñã bi t ki m soát chi phí là m t v n ñ quan tâm hàng ñ u c a nhà qu n lý doanh nghi p, b i vì l i nhu n thu ñư c nhi u hay ít là ch u nh hư ng tr c ti p t nh ng chi phí ñã b ra. Do ñó, ki m soát chi phí là v n ñ quan tr ng và mang tính s ng còn ñ i v i doanh nghi p. Công ty khai thác vàng B ng Miêu là công ty khai thác vàng l n nh t nư c và là công ty có v n ñ u tư nư c ngoài, v i m t l c lư ng cán b nhân công ñông ñ o và chi phí s n xu t phát sinh khá l n. Hơn n a s n ph m c a công ty là vàng, m t s n ph m khá ñ c bi t, nh y c m vì n u qu n lý không ch t s d b m t c p, nh hư ng ñ n doanh thu c a Công ty. Do ñó, ñ Công ty ho t ñ ng có hi u qu thì vi c ki m soát t t chi phí s góp ph n giúp Công ty b o v mình trư c các r i ro và quan tr ng là ñ m b o ho t ñ ng c a Công ty ñư c b n v ng. Xu t phát t th c t ñó, tác gi ñã ch n ñ tài: “Hoàn thi n công tác ki m soát chi phí s n xu t t i Công ty Khai thác Vàng B ng Miêu” làm ñ tài t t nghi p th c sĩ c a mình. 2. T ng quan v ñ tài nghiên c u Trong các nghiên c u trư c ñây ñã có m t s tác gi cũng ñã nghiên c u v công tác ki m soát chi phí s n xu t trong doanh nghi p như: tác gi Huỳnh Th Loan “Tăng cư ng ki m soát chi phí s n xu t t i T ng Công ty c ph n d t may Hòa Th ”, Lu n văn th c s kinh t , chuyên ngành k toán, Đ i h c Đà N ng; tác gi Nguy n Th Tuy t (Năm 2007)“Tăng cư ng công tác ki m soát chi phí s n xu t t i nhà máy ñóng tàu Đà N ng”, Lu n văn th c s , chuyên ngành k toán, Đ i h c Đà N ng. Qua ñó, tác gi nh n th y r ng các nghiên c u trên ñ u có chung m c tiêu ñó là làm th nào ñ ki m soát chi phí s n xu t m t cách hi u qu nh t. Xu t phát t th c ti n ñó, tác gi ñi sâu vào nghiên c u ñ tài “Hoàn thi n công tác ki m soát chi phí s n xu t t i Công ty khai thác vàng B ng Miêu”. 3. M c tiêu nghiên c u M c tiêu nghiên c u c a ñ tài là ñánh giá th c tr ng công tác ki m soát chi phí s n xu t t i công ty khai thác vàng B ng Miêu.
 4. -2- 4. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u - Đ i tư ng nghiên c u: lu n văn t p trung nghiên c u v công tác ki m soát chi phí s n xu t t i Công ty Khai thác vàng B ng Miêu. - Ph m vi nghiên c u c a ñ tài: Ki m soát qu n lý chi phí s n xu t t i Công ty Khai thác vàng B ng Miêu. 5. Phương pháp nghiên c u Lu n văn s d ng phương pháp lu n duy v t bi n ch ng, duy v t l ch s trong nghiên c u. Các phương pháp c th ñư c s d ng ñ kh o sát th c tr ng ki m soát chi phí s n xu t t i Công ty Khai thác vàng B ng Miêu bao g m phương pháp ph ng v n và thu th p thông tin tài li u, phương pháp ñi u tra, so sánh, t ng h p… 6. Nh ng ñóng góp c a lu n văn - V m t lý lu n: Lu n văn ñã h th ng hóa các v n ñ lý lu n v ki m soát chi phí s n xu t trong doanh nghi p. - V m t th c ti n: Trên cơ s nêu ra các t n t i trong công tác ki m soát chi phí s n xu t t i Công ty Khai thác vàng B ng Miêu, lu n văn ñưa ra các gi i pháp hoàn thi n công tác ki m soát chi phí s n xu t, góp ph n nâng cao hi u qu ho t ñ ng s n xu t kinh doanh cho Công ty. 7. K t c u c a lu n văn Ngoài ph n m ñ u và k t lu n, lu n văn g m có 3 chương: Chương 1: Cơ s lý lu n chung v ki m soát chi phí s n xu t trong doanh nghi p. Chương 2: Th c tr ng công tác ki m soát chi phí s n xu t t i Công ty Khai thác vàng B ng Miêu. Chương 3: M t s ý ki n góp ph n hoàn thi n công tác ki m soát chi phí s n xu t t i Công ty Khai thác vàng B ng Miêu. CHƯƠNG 1 CƠ S LÝ LU N CHUNG V KI M SOÁT CHI PHÍ S N XU T TRONG DOANH NGHI P 1.1. NH NG V N Đ CHUNG V KI M SOÁT N I B TRONG DOANH NGHI P 1.1.1. Khái ni m và m c tiêu c a KSNB
 5. -3- 1.1.1.1. Khái ni m 1.1.1.2. M c tiêu c a ki m soát n i b 1.1.2. Nh ng h n ch ti m tàng c a h th ng KSNB • Nh ng h n ch xu t phát t b n thân con ngư i • Kh năng ñánh l a, l n tránh c a nhân viên • Ho t ñ ng ki m soát thư ng ch nh m vào các nghi p v thư ng xuyên phát sinh mà ít chú ý ñ n nh ng nghi p v không thư ng xuyên. • Yêu c u thư ng xuyên và trên h t c a ngư i qu n lý là chi phí b ra cho ho t ñ ng ki m soát ph i nh hơn giá tr thi t h i ư c tính do sai sót hay gian l n gây ra. • Luôn có kh năng là các cá nhân có trách nhi m ki m soát ñã l m d ng quy n h n c a mình nh m ph c v cho mưu ñ riêng. • Đi u ki n ho t ñ ng c a ñơn v thay ñ i nên d n t i nh ng th t c ki m soát không còn phù h p… 1.1.3. L i ích c a HTKSNB v ng m nh M t h th ng ki m soát n i b v ng m nh s giúp ñem l i các l i ích sau cho ñơn v như sau: Đ m b o tính chính xác c a các s li u k toán và báo cáo tài chính; Gi m b t r i ro gian l n ho c tr m c p; Gi m b t r i ro sai sót không c ý c a nhân viên mà có th gây t n h i cho ñơn v ; Gi m b t r i ro không tuân th chính sách và quy trình kinh doanh c a ñơn v ; và Ngăn ch n vi c ti p xúc nh ng r i ro không c n thi t do qu n lý r i ro chưa ñ y ñ . 1.1.4. Các bư c xây d ng HTKSNB Quá trình xây d ng HTKSNB theo COSO ph i g m các bư c sau: • Xây d ng môi trư ng ki m soát • Đánh giá r i ro • Xây d ng các th t c ki m soát • Thông tin và truy n thông • Giám sát 1.2. KI M SOÁT CHI PHÍ S N XU T KINH DOANH TRONG DOANH NGHI P 1.2.1. Khái ni m và phân lo i chi phí SXKD trong doanh nghi p 1.2.1.1. Khái ni m v chi phí s n xu t
 6. -4- 1.2.1.2. Phân lo i chi phí s n xu t kinh doanh a. Phân lo i chi phí theo ch c năng ho t ñ ng b. Phân lo i theo cách ng x c a chi phí 1.2.2. Nh ng v n ñ cơ b n v ki m soát chi phí s n xu t 1.2.2.1. S c n thi t ph i ki m soát chi phí s n xu t Đ i v i nhà qu n lý thì chi phí là m i quan tâm hàng ñ u, b i vì l i nhu n thu ñư c nhi u hay ít ch u nh hư ng tr c ti p c a nh ng chi phí ñã chi ra. Do ñó, ki m soát chi phí s n xu t là v n ñ quan tr ng và mang tính s ng còn ñ i v i doanh nghi p. 1.2.2.2. M c tiêu ki m soát chi phí s n xu t - Ki m soát vi c s d ng tài s n trong doanh nghi p ñ tránh tình hình s d ng sai gây lãng phí tài s n doanh nghi p. - Giám sát ch t ch s sách, ch ng t k toán ñ tránh trư ng h p gian l n, bi n th có th x y ra hay các kho n chi không h p lý, chi kh ng (chi phí mua hàng, chi phí ti n lương). - C t gi m nh ng kho n chi phí không c n thi t. 1.2.3. Thông tin k toán ph c v ki m soát chi phí s n xu t a. T ch c h th ng ch ng t k toán b. T ch c s k toán và h th ng tài kho n k toán c. T ch c h th ng báo cáo v chi phí s n xu t 1.3. Đ C ĐI M KI M SOÁT CHI PHÍ S N XU T T I CÔNG TY KHAI THÁC VÀNG 1.3.1. Đ c ñi m ho t ñ ng khai thác vàng Vi c khai thác và tuy n qu ng vàng ph i dùng ñ n thu c tuy n ch a Hg, ngoài ra, các nguyên t kim lo i n ng như asen, antimoan, các lo i qu ng sunfua, có th r a lũa hoà tan vào nư c. Vì v y, ô nhi m hoá h c do khai thác và tuy n qu ng vàng là nguy cơ ñáng lo ng i ñ i v i ngu n nư c sinh ho t và nư c nông nghi p. Và m t y u t c n ph i cân nh c k khi ti n hành khai thác và ch bi n khoáng s n, c th là ch bi n qu ng vàng ñó là v n ñ v môi trư ng. Qui trình ch bi n vàng c n ph i có nhi u hóa ch t, ñ c bi t là cyanua, m t lo i hóa ch t c c ñ c và làm ch t ngư i v i m t hàm lư ng r t nh , do ñó, công ty khai thác vàng luôn ph i x lý ch t th i, làm gi m hàm lư ng cyanua xu ng m c th p nh t có th
 7. -5- ñ tránh gây ô nhi m môi trư ng và ch u s qu n lý ch t ch , ki m tra thư ng xuyên c a các các cơ quan ch c năng, C c ki m soát ô nhi m, T ng c c môi trư ng… 1.3.2. Đ c ñi m ki m soát chi phí s n xu t t i công ty khai thác vàng Ki m soát chi phí s n xu t công ty khai thác vàng t p trung ch y u vào ki m soát chi phí nguyên v t li u tr c ti p, ti n lương và các kho n trích theo lương và các chi phí chung liên quan ñ n ho t ñ ng s n xu t c a công ty. - Chi phí nguyên v t li u tr c ti p là nh ng chi phí nguyên v t li u liên quan tr c ti p ñ n vi c khai thác và ch bi n vàng, ví d : thu c n , dây cháy ch m dùng ñ khai thác qu ng; Cyanua, Natri Hiñrôxit, Axit Sunfurit,…dùng ñ ch bi n qu ng. - Đ i v i chi phí nhân công tr c ti p: Bao g m chi phí v ti n lương và các kho n ph i tr khác,kho n trích theo lương. - Nh ng kho n chi phí không ñư c t p h p vào chi phí nguyên, nhiên v t li u tr c ti p và chi phí nhân công tr c ti p thì ñư c h ch toán vào chi phí s n xu t chung như chi phí ñi n, ñi n tho i, internet, th c ph m, kh u hao TSCĐ, chi phí thí nghi m… 1.3.3. Các th t c ki m soát chi phí trong doanh nghi p 1.3.3.1. Ki m soát chi phí nguyên v t li u tr c ti p Vi c ki m soát chi phí nguyên v t li u tr c ti p ñư c th hi n qua hai giai ño n: giai ño n mua nguyên v t li u nh p kho và giai ño n xu t kho nguyên v t li u cho s n xu t. • Ki m soát quá trình mua nguyên v t li u nh p kho Mu n ki m soát t t quá trình mua NVL, c n có s tham gia c a các b ph n liên quan trong vi c ki m tra, ki m soát và qu n lý như: b ph n s n xu t, b ph n nhà kho, b ph n k toán, b ph n mua hàng và b ph n xét duy t. Nh m ngăn ng a các hành vi gian l n và sai sót x y ra trong quá trình mua NVL, các b ph n trên ph i ñ c l p v i nhau. B ph n mua hàng không th kiêm th kho, hay k toán thanh toán thì không th kiêm mua hàng và ch n nhà cung c p….Ngoài ra, các ch ng t phát sinh trong quá trình mua NVL nh p kho ph i có ñ ch ký c a các bên liên quan.
 8. -6- • Ki m soát quá trình xu t kho NVL Quá trình xu t kho NVL cho s n xu t c n có s tham gia c a các b ph n sau: B ph n s n xu t, b ph n kho, b ph n k toán và b ph n xét duy t. Đ ki m soát t t chi phí NVL tr c ti p, doanh nghi p c n ph i l p ñ nh m c và k ho ch s n xu t vì ñ nh m c và k ho ch s n xu t là cơ s cho vi c ki m soát chi phí NVL tr c ti p. Ngoài ra, ñ nh kì ph i so sánh s li u th c t v i k ho ch ñ phát hi n ra các bi n ñ ng b t thư ng trong s n xu t, nh m có hư ng gi i quy t k p th i và h p lý. 1.3.3.2. Ki m soát chi phí nhân công tr c ti p Chi phí nhân công tr c ti p bao g m ti n lương và các kho n trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ). Hàng tháng, b ph n k toán s t ng h p th i gian làm vi c, ñơn giá, h s lương c a t ng nhân viên lao ñ ng th c t t i t ng b ph n ñ lên b ng tính lương. Đ i v i nh ng doanh nghi p có s lư ng nhân viên ñông ñ o thì c n phân công phân nhi m ñ làm gi m b t các kh năng có th x y ra sai ph m hay gian l n ti n lương. 1.3.3.3. Ki m soát chi phí s n xu t chung Trong ñơn v s n xu t, chi phí s n xu t chung ñư c t p h p chung cho toàn b ho t ñ ng s n xu t r i phân b vào giá thành s n ph m theo m t tiêu th c nh t ñ nh. Ki m soát chi phí s n xu t chung bao g m ki m soát các khâu phân b công c d ng c , kh u hao tài s n c ñ nh t i các b ph n, chi phí nguyên v t li u và ti n lương gián ti p t o ra s n ph m, chi phí ñi n... K T LU N CHƯƠNG 1 Trong chương này, lu n văn ñã trình bày các v n ñ lý lu n chung v ki m soát chi phí và ñ c ñi m ki m soát chi phí trong doanh nghi p khai thác vàng. C th : - Trình bày chung v n ñ chung v h th ng KSNB, nh ng h n ch ti m tàng c a h th ng KSNB cũng như các y u t c u thành nên h th ng KSNB. - Trình bày v khái ni m chi phí cũng như các phân lo i chi phí và m c ñích c a vi c ki m soát chi phí.
 9. -7- - Trình bày các th t c ki m soát chi phí và ki m soát chi phí trong môi trư ng máy tính. - Lu n văn cũng nghiên c u ñ c ñi m c a ho t ñ ng khai thác vàng và ñ c ñi m ki m soát chi phí c a công ty khai thác vàng. CHƯƠNG 2 TH C TR NG V CÔNG TÁC KI M SOÁT CHI PHÍ S N XU T T I CÔNG TY KHAI THÁC VÀNG B NG MIÊU 2.1. GI I THI U KHÁI QUÁT V CÔNG TY KHAI THÁC VÀNG B NG MIÊU 2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n Công ty Khai thác vàng B ng Miêu. Ngày 5 tháng 3 năm 1991, y Ban Nhà nư c v h p tác và ñ u tư c p gi y phép ñ u tư s 140/GP cho phép thành l p Công ty khai thác vàng B ng Miêu (Bogomin) là công ty liên doanh ho t ñ ng theo lu t ñ u tư nư c ngoài, ñư c phép khai thác vàng khu v c B ng Miêu. Công ty khai thác vàng B ng Miêu có 80% v n nư c ngoài ( Công ty Olympus Pacific Minerals Corporation c a Canada) - và 20% v n trong nư c (Công ty c ph n K ngh khoáng s n Qu ng Nam và Công ty Phát tri n khoáng s n). 2.1.2. Quy trình t ch c s n xu t vàng t i Công ty Khai thác vàng B ng Miêu 2.1.2.1. Công ngh khai thác Hi n công ty ñang khai thác qu ng hai hình th c là khai thác qu ng l thiên và khai thác qu ng trong h m lò. 2.1.2.2. Công ngh tuy n qu ng Công ngh tuy n qu ng bao g m hai khâu chính là tuy n tr ng l c, tuy n n i và ngâm chi t cyanua, ñi n phân tách vàng. 2.1.2.3. X lý nư c th i Toàn b th i qu ng t nhà máy ñư c kh ñ c theo chu trình kín ñ làm gi m hàm lư ng cyanua trong bã th i xu ng dư i m c cho phép theo tiêu chu n B Công nghi p (gi m n ng ñ cyanure xu ng còn 0,005 ph n tri u) trư c khi ñưa ra khu ch a th i.
 10. -8- 2.1.3. Cơ c u t ch c b máy c a công ty 2.1.3.1 Sơ ñ b máy qu n lý c a công ty 2.1.3.2 Ch c năng, nhi m v c a các phòng ban 2.1.4. T ch c b máy k toán t i công ty B máy k toán ñư c t ch c theo mô hình tr c tuy n ch c năng. 2.2 GI I THI U H TH NG KSNB CÔNG TY KHAI THÁC VÀNG B NG MIÊU 2.2.1. Môi trư ng ki m soát Môi trư ng ki m soát t i B ng Miêu g m các nhân t thu c v quy ñ nh, chính sách, nhân t con ngư i…có tác ñ ng ñ n ho t ñ ng ki m soát chi phí. 2.2.1.1. Tri t lý qu n lý và phong cách ñi u hành c a lãnh ñ o B ng Miêu là công ty liên doanh gi a Canada và Vi t Nam, do ñó B máy qu n lý hành chính ñ u là nhân viên c a OYM Vi t Nam (Chi nhánh c a OYM Canada). Do ñó, phong cách qu n lý ñi u hành ñ u mang tính chuyên nghi p, d a theo phong cách ñi u hành c a OYM Canada. Do phong cách qu n lý chuyên nghi p c a các lãnh ñ o ngư i nư c ngoài, nên r t nghiêm túc trong vi c ban hành các qui ñ nh v gi gi c làm vi c, trách nhi m công vi c và luôn có s luân chuy n nhân s gi a các công ty liên doanh c a OYM, Canada. 2.2.1.2. Chính sách nhân s Quy trình tuy n d ng nhân s c a công ty t khâu ti p nh n h sơ, ph ng v n ñ n ñào t o r t ch t ch nên công ty luôn tuy n d ng ñư c nh ng nhân viên có trình ñ chuyên môn phù h p v i tính ch t công vi c. Công ty r t chú tr ng ñ n năng l c và trình ñ chuyên môn c a nhân viên, n u trong m t th i gian làm vi c không ñáp ng ñư c yêu c u công vi c s b ñào th i. Bên c nh ñó, Công ty cũng t o ñi u ki n cho nhân viên h c thêm các nghi p v hành chính ñ nâng cao trình ñ . 2.2.1.3. Công tác l p k ho ch Hàng năm, công ty luôn xây d ng k ho ch cho khai thác và s n xu t cho năm ti p theo t vi c s n xu t bao nhiêu t n qu ng/ tháng, lư ng nhân viên tham gia làm vi c m , nhân viên giám sát, b i vì v i m i s n lư ng qu ng khác nhau thì s c n m t lư ng nhân viên khác nhau. Công ty cũng
 11. -9- l p d toán cho nguyên v t li u tham gia trong quá trình s n xu t, t ng chi phí khi s n xu t ñư c 1 ounce vàng, lên k ho ch làm vi c cho t ng tháng c a 1 năm ñ tính s ngày ngh , s ngày s n xu t, s ngày làm m , s ngày xay qu ng, d báo luôn giá vàng trên th trư ng… 2.2.1.4. B ph n ki m toán n i b Hi n t i công ty chưa có b ph n ki m toán n i b . 2.2.1.5. Các nhân t bên ngoài Công ty khai thác vàng B ng Miêu là m t công ty liên doanh gi a Olympus Pacific Minerals Corporation, Canada v i Công ty c ph n K ngh khoáng s n Qu ng Nam và Công ty Phát tri n khoáng s n Qu ng Nam, do ñó ngoài ch u s qu n lý c a phía OYM Vi t Nam, còn ch u s qu n lý và giám sát c a OYM Canada, và các cơ quan ch c năng c a T nh Qu ng Nam như C c Thu t nh Qu ng Nam, thanh tra v lao ñ ng, S k ho ch và ñ u tư, S tài nguyên và môi trư ng t nh Qu ng Nam… ♣ Đánh giá chung v môi trư ng ki m soát Do ho t ñ ng qu n lý theo phong cách nư c ngoài nên v a chuyên nghi p nhưng cũng v a nguyên t c,chính ñi u này ñã gây áp l c cho các nhân viên. Tuy nhiên, có m t th c t hi n nay là vi c nh ng công nhân c u k t v i nhau trong các khâu tinh luy n ñ ăn tr m vàng, m c dù công ty ñã cho giám sát các khâu này r t ch t ch , c nhân viên giám sát, b o v và camera, nhưng v n có m t lư ng vàng b th t thoát ra ngoài. 2.2.2. Đánh giá r i ro 2.2.2.1. R i ro v kinh t Ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty hi n nay liên quan tr c ti p ñ n vi c s d ng m t s lo i nhiên li u như xăng, d u D.O và năng lư ng ñi n nên khi giá nhiên li u tăng s làm tăng chi phí ñ u vào c a Công ty (chi phí nhiên li u, cư c phí v n chuy n ñư ng b , ñư ng bi n ñ u tăng v.v...) trong khi giá bán s n ph m xu t kh u khó có kh năng tăng tương ng, làm nh hư ng ñ n hi u qu kinh doanh c a Công ty.
 12. -10- 2.2.2.2. R i ro v lu t pháp Nh ng thay ñ i v chính sách khai thác s d ng khoáng s n cũng như liên quan ñ n ho t ñ ng b o v tài nguyên môi trư ng cũng có th nh hư ng tr c ti p t i ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty. 2.2.2.3. R i ro do ñ c thù ngành Công ty ñã có nh ng nghiên c u, kh o sát ñánh giá v các ñi u ki n ñ a ch t m nh m m c ñích gi m thi u nh ng r i ro, tuy nhiên nh ng nghiên c u ñánh giá này không th lư ng trư c h t ñư c nh ng bi n ñ ng b t thư ng c a t nhiên v ñ a ch t m như: c u t o thân khoáng, ch t lư ng khoáng s n b bi n ñ i ph c t p, v.v... có nh hư ng ñ n ch t lư ng nguyên li u ñ u vào c a Công ty cũng như làm tăng chi phí khai thác, ch bi n, nh hư ng ñ n k t qu ho t ñ ng kinh doanh. Ngoài ra nh ng bi n ñ ng c a th i ti t như mưa gió, bão l t, khô h n cũng có th gây ra nh ng nh hư ng nghiêm tr ng ñ n ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a công ty; 2.2.2.4. R i ro khác Các hi n tư ng thiên tai, chi n tranh hay d ch b nh hi m nghèo v.v…Đây là nh ng r i ro ít g p trong th c t nhưng khi x y ra thư ng gây thi t h i r t l n v v t ch t ñ i v i Công ty. 2.2.3. H th ng k toán Hi n nay mô hình t ch c công tác k toán t i B ng Miêu ñư c th c hi n hoàn toàn trên h th ng máy vi tính t b ph n thanh toán, b ph n nhà kho, b ph n mua hàng theo h th ng n i b toàn công ty, như v y s r t d ki m tra thông tin chi ti t. Công ty ñang s d ng ph n m m k toán Scala, do Malaysia cung c p theo yêu c u c a công ty. Các báo cáo tài chính n p cho các cơ quan ch c năng b ng ti ng Vi t, theo h th ng m u báo cáo tài chính do ch ñ k toán Vi t Nam ban hành, giá tr tính b ng ñôla Mĩ (USD) Còn ñ i v i nh ng báo cáo tài chính n i b s l p theo ti ng Anh, theo m u c a ñơn v qu n lý nư c ngoài (Olympus Pacific Minerals, Canada). 2.2.3.1. T ch c h th ng ch ng t k toán H th ng ch ng t k toán Công ty ñư c chia thành: Ch ng t g c và Ch ng t ghi s
 13. -11- 2.2.3.2. H th ng tài kho n H th ng tài kho n k toán hi n ñang áp d ng t i công ty là do Giám ñ c tài chính c a Olympus Pacific Mineral Canada thi t l p d a trên h th ng k toán Canada. Tùy theo m i tài kho n s có m t tài kho n k toán Vi t Nam tương x ng, giúp cho nhân viên phòng k toán hi u và d h ch toán. Khi có s thay ñ i v h th ng tài kho n thì Olympus Pacific Mineral Canada s thông báo qua h th ng, r i b ph n k toán c p nh t ñ thay ñ i cho phù h p v i tình hình chung. 2.3. TH C TR NG CÔNG TÁC KI M SOÁT CHI PHÍ S N XU T T I CÔNG TY KHAI THÁC VÀNG B NG MIÊU 2.3.1. T ch c h th ng thông tin ph c v cho ki m soát chi phí s n xu t vàng 2.3.1.1. T ch c thông tin d toán chi phí s n xu t t i Công ty Công ty Khai thác vàng B ng Miêu là m t trong nh ng công ty liên doanh c a công ty Olympus Pacific Minerals, Canada. Trư c khi khai thác vàng m B ng Miêu, công ty này ñã khai thác nhi u m vàng khu v c Đông Nam Á như Lào, Phillippines, Malaysia. Do ñó khi khai thác t i B ng Miêu, Công ty B ng Miêu d a vào ñ nh m c c a các d án mà Olympus Pacific Minerals, Canada ñã l p trư c ñây, và các k sư ch linh ñ ng ñi u ch nh l i chút ít cho phù h p v i hàm lư ng vàng ñây. Công vi c l p d toán do nhân viên phòng Tài chính K Toán (ngư i nư c ngoài) cùng v i b ph n thăm dò và phòng luy n kim c a b ph n ch bi n l p. a.D toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p - Đ nh m c v tiêu hao NVL ñư c xây d ng d a vào hàm lư ng vàng c a m u qu ng và m c tiêu hao NVL cho m t t n qu ng. - Đ nh m c v giá NVL: do b ph n mua hàng kh o sát giá trên th trư ng cung c p. b. D toán chi phí nhân công tr c ti p Xác ñ nh d a vào s lư ng qu ng s n xu t trong tháng theo b ng k ho ch và khai thác qu ng ngoài hay bên trong h m lò. c. D toán chi phí s n xu t chung
 14. -12- Ngoài chi phí s n xu t phát sinh m , thì nh ng chi phí còn l i như chi phí kh u hao TSCĐ, chi phí thuê TSCĐ, lãi vay ngân hàng, chi phí tinh luy n vàng…nhưng chi phí này ñư c t p h p vào cu i kì và phân b cho s ounce vàng s n xu t ñư c trong tháng. 2.3.1.2. T ch c h th ng thông tin th c hi n H th ng thông tin th c hi n chi phí s n xu t t i Công ty Khai thác vàng B ng Miêu ch y u là h th ng thông tin k toán. Hi n t i, Công ty h ch toán chi phí s n xu t theo t ng d án như d án H G n, H Ráy, Núi K m, Thác Tr ng. M i d án khai thác t p h p chi phí s n xu t theo t ng b ph n như sau: - Mining Cost: Chi phí phát sinh h m lò - Processing Cost: Chi phí b ph n ch bi n - Maintenance Cost: Chi phí b o dư ng máy móc, thi t b - Mine Overhead Cost: Chi phí s n xu t chung Vi c t p h p chi phí s n xu t theo t ng b ph n c a t ng d án như v y s giúp cho công tác ki m soát chi phí s n xu t ñư c k p th i, rõ ràng, chính xác và tránh nh m l n chi phí s n xu t c a d án này v i d án khác. T i m i b ph n, chi phí s n xu t ñư c t p h p theo 4 kho n m c: - Materials & Supplies: Chi phí nguyên v t li u tr c ti p - Labor & Benefits (Labor Cost and other benefits): Chi phí ti n lương và các kho n trích theo lương cho nh ng công nhân tr c ti p s n xu t. - Contract Labor (Labor-Contract, Rental-Equipment): Chi phí ti n lương và chi phí thuê máy móc, thi t b c a các ñơn v thuê khoán (vì công vi c n mìn ñ khai qu ng, ñào xúc, v n chuy n qu ng v nhà máy ñ u ñư c công ty thuê khoán cho các công ty tư doanh trên ñ a bàn t nh Qu ng Nam). - Other Expenses: Chi phí s n xu t chung g m nh ng chi phí như NVL và nhân công gián ti p tham gia s n xu t, s a ch a máy móc, trang thi t b , chi phí b o dư ng máy móc ñ nh kì, chi phí ti n ñi n, ñi n tho i, chi phí b o hi m,...
 15. -13- Vi c h ch toán chi phí s n xu t phát sinh t i các d án khai thác như v y ch ph c v cho công tác k toán tài chính c a ñơn v ch chưa ph c v cho m c ñích ki m tra, ki m soát chi phí phát sinh t i t ng b ph n. Vì v y, ghi chép ch mang tính th ng kê, s d ng thư c ño hi n v t nhi u hơn thư c ño giá tr . C th : Chi phí nguyên v t li u tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti p, chi phí s n xu t chung s ñư c t p h p riêng theo t ng h ng m c c a t ng b ph n cho t ng d án. Cu i kỳ, d a vào b ng t ng h p s li u chi phí phát sinh, k toán lên b ng t ng h p chi phí r i tính giá thành thành ph m. 2.3.2. Các th t c ki m soát chi phí s n xu t t i công ty khai thác vàng B ng Miêu 2.3.2.1. Th t c ki m soát chi phí nguyên v t li u tr c ti p Chi phí NVL tr c ti p cho ho t ñ ng s n xu t vàng: + Đ i v i b ph n m thì NVL là thu c n , dây cháy ch m, d u DO, d u FO, dây cáp… + Đ i v i b ph n ch bi n thì NVL là các lo i hóa ch t như Cyanua, Axit Sunfuric, Natri Hiñrôxit, các lo i bi s t, Đ ng Sunfat… + Đ i v i b ph n b o trì máy móc thì NVL là các lo i d u, m , nh t… Vi c ki m soát NVL luôn hư ng t i m c tiêu không ch là v n ñ ti t ki m mà v n ñ quan tr ng là ñ m b o ho t ñ ng s n xu t ñư c liên t c, an toàn, ñúng qui ñ nh. Ki m soát NVL luôn g m ki m soát quá trình mua hàng và nh p kho NVL, ki m soát quá trình xu t kho NVL. a. Ki m soát quá trình mua hàng và nh p kho + M c tiêu ki m soát: V t tư ñư c mua ñúng v i nhu c u s d ng, kh i lư ng, ch t lư ng, quy cách, ñúng ch ng lo i, giá c ñã ñư c quy ñ nh trong k ho ch mua s m và h p ñ ng kinh t . Theo dõi, thanh toán và ghi chép các kho n n nhà cung c p k p th i, chính xác s li u th c t phát sinh. + Quá trình ki m soát ñư c th hi n như sau:
 16. -14- Trư c năm k ho ch, căn c vào k ho ch s n xu t, b o dư ng…ñư c các trư ng b ph n nhà máy ch bi n ñưa lên cho Công ty ký duy t như ñ nh m c tiêu hao NVL, nhu c u NVL d phòng cho s n xu t, phương án s a ch a TSCĐ…trình cho các c p có th m quy n ký duy t. Trên cơ s k ho ch v t tư do các b ph n l p và trình công ty, Phòng mua hàng ph i h p v i các phòng ch c năng c a Công ty t ch c th m tra và t ng h p ñ l p và trình Giám ñ c kí duy t k ho ch mua s m v t tư ph c v cho quá trình khai thác và ch bi n. Sau ñó, căn c vào k ho ch mua s m, phòng mua hàng ti n hành mua s m v t tư dùng cho s n xu t. Vi c tìm ki m ngu n nguyên li u do b ph n mua hàng ñ m nhi m. Nhân viên trong b ph n mua hàng s liên h v i nhà cung c p và xin b ng báo giá v cho trư ng b ph n mua hàng. N u s lư ng mua nguyên v t li u n m trong kho n ñ nh m c thì trư ng b ph n t ký duy t, nhưng s lư ng mua l n thì ph i trình t ng giám ñ c ký duy t. T t c vi c mua hàng ñ u ñư c bi u hi n thông qua h p ñ ng kinh t . b ph n kho, khi hàng v thì ti n hành nh p kho căn c vào Phi u xu t kho c a nhà cung c p và l p Phi u nh p kho, n u phát hi n thi u thì nhân viên kho s xác nh n v i bên giao hàng c a nhà cung c p s lư ng nh n th c t . Nhân viên b ph n mua hàng s vào ph n m m ki m tra s hàng v t tư v a nh p vào kho xem có phù h p v i hóa ñơn không r i ti n hành chuy n hóa ñơn cho b ph n k toán thanh toán và lưu tr ch ng t . b. Ki m soát quá trình xu t kho + M c tiêu ki m soát: V t tư xu t dùng ñúng m c ñích s d ng, xu t ñúng s lư ng, ch ng lo i, quy cách trên phi u xu t kho. Kh i lư ng v t tư xu t dùng ph i phù h p v i k ho ch s n xu t. Vi c ghi chép v t tư xu t dùng vào chi phí s n xu t ph i chính xác, k p th i. + Quy trình ki m soát: Nguyên v t li u ñư c h ch toán theo phương pháp kê khai thư ng xuyên và tính giá theo phương pháp bình quân c kỳ d tr .
 17. -15- H ng ngày, căn c vào nhu c u nguyên v t li u, nhân viên c a các b ph n s l p Phi u yêu c u có ch ký c a trư ng b ph n chuy n ñ n kho ñ nh n NVL, tùy theo m i b ph n mà s NVL này ñư c tính theo căn c ñ nh m c (b ph n ch bi n) hay không ñ nh m c (b ph n m , b ph n b o trì máy móc, x lý nư c th i) và ñư c nh n tr c ti p t trư ng b ph n kho, không thông qua b ph n k toán. Khi nh n, nhân viên ph i ký tên vào Phi u yêu c u, phi u này ñư c l p thành 2 b n, 1 b n lưu cu n t i m i b ph n, 1 phi u lưu kho và nhân viên kho s h ch toán vào ph n m m k toán. Căn c Phi u yêu c u, th kho giao ñúng v t tư trên phi u yêu c u cho ngư i nh n, ghi s th c xu t, ngày tháng năm xu t và ký vào phi u xu t. Sau ñó, th kho ghi vào th kho, ñ nh kì th kho giao phi u xu t kho cho phòng mua hàng ñ phòng mua hàng theo dõi và ñ i chi u v i ph n m m k toán. Trong quá trình ch bi n n u NVL nào b hao h t thì trư ng b ph n s ti p t c l p Phi u yêu c u xu t kho s NVL b thi u. c. Ki m kê NVL Đ nh kì, kho ng 2-3 tháng, nhân viên phòng k toán k t h p v i nhân viên b ph n mua hàng s xu ng kho ki m kê v t tư, hàng hóa. Ngoài ra, trong m t s trư ng h p c n thi t, công ty s ti n hành ki m kê ñ t xu t ñ ph c v cho nh ng công vi c c n thi t theo yêu c u. 2.3.2.2. Ki m soát chi phí nhân công tr c ti p Đ ki m soát chi phí nhân công, các tiêu chu n ñư c ñ t ra ñ ñ m b o tính chính xác cho vi c ñánh giá ngày, gi công ñư c d a trên hình th c qu t th qua máy ñ i v i nhân viên chính th c, còn ñ i v i nhân viên h p ñ ng ho c làm theo ngày thì có nhân viên ch m công riêng và tính lương d a vào b ng ch m công. H ng ngày, các giám sát s ch m công lao ñ ng c a b ph n mình sau ñó cu i tháng t ng h p cho trư ng b ph n ký duy t và k toán ti n lương s tính lương. Riêng các công nhân làm theo ngày thì không có danh sách c ñ nh nên vi c ki m soát ngày công c a lo i công nhân này không ch t ch .
 18. -16- Còn ñ i v i các ñơn v thuê khoán làm các công vi c như n mìn (ñ khai qu ng m l thiên), ñào xúc – v n chuy n v nhà máy thì công ty tr lương theo hình th c khoán kh i lư ng công vi c, căn c vào ñơn giá ñ nh m c và kh i lư ng th c t hoàn thành ñ thanh toán chi phí nhân công cho các ñơn v nh n khoán. Vi c giám sát năng su t lao ñ ng c a các giám sát ch là c m tính thông qua quan sát công nhân làm vi c m ch chưa có s t ng h p, phân tích ñ giám sát và qu n lý năng su t lao ñ ng. Chính vì v y, vi c ki m soát năng su t lao ñ ng t i m chưa ch t ch , không có căn c ñ ñi u ch nh k p th i năng su t lao ñ ng. 2.3.2.3. Ki m soát v chi phí s n xu t chung Chi phí s n xu t chung công ty ngoài chi phi phí nguyên v t li u và chi phí nhân công gián ti p ñ n ho t ñ ng s n xu t thì có chi phí kh u hao TSCĐ, chi phí thuê tài chính TSCĐ, ti n ñi n, chi phí x lý nư c th i và b o v môi trư ng, chi phí thuê v sĩ, qu n áo b o h lao ñ ng, chi phí tr ng r ng và b o v r ng (sau khi khai thác qu ng l thiên thì tr ng r ng lên khu r ng ñó), chi phí b o hi m khi ñem vàng bán ra nư c ngoài (Th y Sĩ),… Đ i v i chi phí kh u hao TSCĐ, công ty tính kh u hao theo phương pháp ñư ng th ng và k toán ñã ch y bút toán ñ nh kì h ng tháng và phân b kh u hao TSCĐ theo s lư ng ounce vàng s n xu t trong tháng. Riêng v i kho n chi phí Internet, OYM Vi t Nam thuê riêng m t ñư ng truy n riêng và h ng tháng s phân b l i cho Công ty B ng Miêu. M t s nhân viên hành chính ñư c công ty tr ti n ñi n tho i di ñ ng thông qua b ng báo ti n cư c h ng tháng như T ng Giám ñ c, Phó T ng, các trư ng b ph n, t 28 -30 tri u ñ ng/ tháng, ti n ñi n tho i c ñ nh g m: văn phòng t 18 – 20 tri u/tháng, nhà máy 12 – 13 tri u/tháng. Chi phí ti n ñi n c a Công ty r t l n, t 570 – 600 tri u ñ ng/ tháng, do ph i v n hành các dây chuy n s n xu t và làm tăng ca ban ñêm. T t c các chi phí này ñ u ñư c k toán t i Công ty chuy n ch ng t v cho B ph n k toán t i Đà N ng thanh toán qua tài kho n ngân hàng. 2.4. ĐÁNH GIÁ CÁC TH T C KI M SOÁT CHI PHÍ S N XU T T I CÔNG TY KHAI THÁC VÀNG B NG MIÊU
 19. -17- Do nh n th c ñư c s c n thi t c a công tác ki m soát CPSX, Công ty ñã phân công, phân nhi m và y quy n cho các cá nhân, b ph n trong vi c th c hi n ki m soát CPSX không ch ng chéo ch c năng v i nhau, có s ph i h p, so sánh ñ i chi u gi a các b ph n, CPSX phát sinh b ph n nào, b ph n ñó ch u trách nhi m. T ñó ñ m b o cho vi c ki m soát CPSX t i Công ty. Công ty s d ng ph n m m k toán Scala nên h th ng tài chính luôn cung c p thông tin k p th i, chính xác cho lãnh ñ o Công ty khi c n thi t. Tuy v y, công tác ki m soát CPSX t i Công ty v n t n t i các như c ñi m sau: - Toàn b vi c mua hàng v t tư t i công ty ñ u do b ph n mua hàng t tìm nhà cung c p, b ng báo giá và t th a thu n giá v i nhà cung c p. - Đ i v i nh ng kho n chi phí phát sinh nh l và không thư ng xuyên như xăng, d u thì nhân viên phòng k toán công ty s t th a thu n giá và s lư ng v i nhà cung c p, sau ñó thanh toán và chuy n ch ng t v cho K toán trư ng. - Thư ng khi hàng nh p v kho, nhân viên kho ch có trách nhi m nh p kho mà không quan tâm ñ n ch t lư ng hàng v t tư mua v . - Do b ph n k toán và b ph n mua hàng xa Công ty, do ñó công vi c ki m kê hàng t n kho ch mang tính ch t th t c và do s nguyên v t li u quá nhi u, ña d ng nên cũng gây khó khăn trong công vi c ki m kê. - Tuy m i b ph n ñ u có nhân viên giám sát, nhưng thư ng thì ch c v này do trư ng b ph n ho c phó b ph n kiêm nhi m, như v y h s không ki m soát ñư c h t tình hình trong b ph n c a mình, d n ñ n nhân viên gian l n l y c p nguyên v t li u ñem ra ngoài bán làm tăng chi phí s n xu t. - Công ty luôn dùng các hóa ch t ñ c h i ñ ch bi n vàng, m c dù Công ty có riêng m t b ph n ñ x lý ch t th i và ki m soát môi trư ng, tuy nhiên v n còn tình tr ng x lý ch t th i chưa ñúng tiêu chu n qui ñ nh. K T LU N CHƯƠNG 2 chương này, lu n văn ñã ph n ánh ñư c th c tr ng công tác ki m soát chi phí s n xu t t i Công ty Khai thác vàng B ng Miêu và gi i thi u
 20. -18- t ng quan v Công ty như quá trình hình thành và phát tri n, cơ c u t ch c qu n lý và h th ng k toán. Lu n văn ñã khái quát ñư c tình hình s n xu t kinh doanh cũng như tình hình ki m soát chi phí s n xu t t i Công ty. Công tác ki m soát chi phí s n xu t t i công ty ñư c th hi n qua vi c phân lo i chi phí s n xu t, thi t l p các th t c ki m soát như ki m soát chi phí nguyên v t li u tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti p và chi phí s n xu t chung, công tác l p d toán chi phí s n xu t. Qua ñó lu n văn ñánh giá ñư c th c tr ng công tác ki m soát chi phí s n xu t t i công ty, nh m làm cơ s ñ ñưa ra nh ng gi i pháp tăng cư ng công tác ki m chi phí s n xu t t i Công ty Khai thác vàng B ng Miêu. CHƯƠNG 3 M T S Ý KI N GÓP PH N HOÀN THI N CÔNG TÁC KI M SOÁT CHI PHÍ S N XU T T I CÔNG TY KHAI THÁC VÀNG B NG MIÊU 3.1. S C N THI T PH I HOÀN THI N CÔNG TÁC KI M SOÁT CHI PHÍ S N XU T T I CÔNG TY KHAI THÁC VÀNG B NG MIÊU Công tác ki m soát CPSX công ty v n chưa ñư c qu n lý ch t ch , còn nhi u b t c p c n ph i kh c ph c như toàn b vi c mua hàng ñ u do b ph n mua hàng t tìm nhà cung c p và t th a thu n giá; nh ng kho n chi phí phát sinh nh l , không thư ng xuyên do k toán t i công ty t th a thu n giá và s lư ng v i nhà cung c p,... Đ phòng ng a, h n ch nh ng sai ph m có th x y ra trong công tác ki m soát CPSX; ñ t ñư c m c tiêu hi u qu ho t ñ ng thì hoàn thi n công tác ki m soát CPSX t i Công ty Khai thác vàng B ng Miêu là v n ñ ñang ñ t ra. 3.2. HOÀN THI N CÁC TH T C KI M SOÁT CHI PHÍ S N XU T T I CÔNG TY KHAI THÁC VÀNG B NG MIÊU 3.2.1. M c tiêu ki m soát chi phí s n xu t c a công ty Là m t doanh nghi p s n xu t xu t kh u, n n t ng c a s phát tri n c a Công ty là ho t ñ ng s n xu t kinh doanh ph i có hi u qu - tăng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản