intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển nguồn nhân lực Du lịch tỉnh Bình Định

Chia sẻ: Bautroibinhyen26 Bautroibinhyen26 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
62
lượt xem
18
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển nguồn nhân lực Du lịch tỉnh Bình Định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa các vấn đề liên quan đến phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bình Định; phân tích thực trạng hoạt động du lịch tỉnh Bình Định trong thời gian qua; đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bình Định trong thời gian sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển nguồn nhân lực Du lịch tỉnh Bình Định

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> VÕ CHIÊU PHÚC<br /> <br /> PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC<br /> DU LỊCH TỈNH BÌNH ĐỊNH<br /> <br /> Chuyên ngành: Kinh tế phát triển<br /> Mã số: 60.31.05<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ<br /> <br /> Đà Nẵng – 2014<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. VÕ XUÂN TIẾN<br /> <br /> Phản biện 1: PGS. TS. Nguyễn Mạnh Toàn<br /> Phản biện 2: TS. Đoàn Hồng Lê<br /> <br /> Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt<br /> nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 23<br /> tháng 01 năm 2014.<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> - Trung tâm thông tin học liệu – Đại học Đà Nẵng<br /> - Thư viện Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, mang nội dung văn hóa<br /> sâu sắc, có tính liên ngành liên vùng và xã hội hoá cao. Với đặc thù<br /> của hoạt động du lịch là khách du lịch muốn thụ hưởng các sản phẩm<br /> và dịch vụ du lịch thì phải thực hiện chuyến đi đến những điểm cung<br /> cấp dịch vụ, quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm các dịch vụ du<br /> lịch diễn ra đồng thời, thông qua đội ngũ lao động phục vụ trực tiếp,<br /> nên chất lượng của nguồn nhân lực ảnh hưởng trực tiếp, quyết định<br /> đến chất lượng của sản phẩm và dịch vụ du lịch. Nâng cao chất<br /> lượng nguồn nhân lực ngành Du lịch là vấn đề mang tính sống còn<br /> đối với sự phát triển du lịch của mỗi quốc gia, vùng miền.<br /> Hoạt động du lịch gần đây ở tỉnh Bình Định còn kém so với<br /> các tỉnh trong cả nước và hầu như chưa vươn ra được để so sánh với<br /> du lịch quốc tế. Một trong những nguyên nhân chính là đội ngũ<br /> nguồn nhân lực có trình độ chuyên ngành về du lịch chưa được đào<br /> tạo, phát triển đúng mức.Vì vậy việc phát triển nguồn nhân lực là<br /> một trong những yêu cầu cấp thiết mà du lịch tỉnh Bình Định cần<br /> phải quan tâm và đó là lý do tôi chọn đề tài “Phát triển nguồn nhân<br /> lực Du lịch tỉnh Bình Định” làm luận văn tốt nghiệp.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> - Hệ thống hóa các vấn đề liên quan đến phát triển nguồn nhân<br /> lực du lịch tỉnh Bình Định.<br /> - Phân tích thực trạng hoạt động du lịch tỉnh Bình Định trong<br /> thời gian qua.<br /> - Đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch<br /> tỉnh Bình Định trong thời gian sắp tới.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> 2<br /> a. Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là<br /> các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến việc phát triển nguồn<br /> nhân lực ngành du lịch tại tỉnh Bình Định.<br /> b. Phạm vi nghiên cứu<br /> - Về nội dung: tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến<br /> công tác phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch.<br /> - Về không gian: các nội dung của đề tài được nghiên cứu tại<br /> tỉnh Bình Định.<br /> - Về thời gian: giải pháp đề xuất của đề tài có ý nghĩa trong 5<br /> năm tới.<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài sử dụng các<br /> phương pháp sau:<br /> - Phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp phân tích<br /> chuẩn tắc.<br /> - Phương pháp khảo sát.<br /> - Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp.<br /> - Các phương pháp khác….<br /> 5. Bố cục đề tài<br /> Ngoài phần mục lục, tài liệu tham khảo luận văn được chia<br /> làm 3 chương như sau:<br /> - Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân<br /> lực du lịch tỉnh Bình Định<br /> - Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực du lịch<br /> tỉnh Bình Định trong thời gian qua<br /> - Chương 3: Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực du<br /> lịch tỉnh Bình Định trong thời gian tới.<br /> 6. Tổng quan về tài liệu nghiên cứu<br /> <br /> 3<br /> CHƯƠNG 1<br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ<br /> PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC<br /> 1.1. KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC<br /> 1.1.1. Một số khái niệm<br /> a. Nhân lực<br /> Nhân lực được hiểu là nguồn lực của mỗi con người mà<br /> nguồn lực này gồm có thể lực, trí lực và nhân cách.<br /> Nhân lực được hiểu là toàn bộ các khả năng về thể lực và trí<br /> lực của con người được vận dụng trong quá trình lao động sản xuất.<br /> Nó được xem là sức lao động của con người – một nguồn lực đáng<br /> giá nhất trong các yếu tố sản xuất của các ngành, địa phương.<br /> b. Nguồn nhân lực<br /> Nguồn nhân lực là tổng thể các tiềm năng của những con người<br /> trong tổ chức (trước hết và cơ bản nhất là tiềm năng lao động), gồm: thể<br /> lực, trí lực, nhân cách nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội<br /> của ngành, địa phương.<br /> c. Phát triển nguồn nhân lực<br /> Thực chất phát triển nguồn nhân lực là tạo ra sự thay đổi<br /> mạnh mẽ về chất lượng của nguồn nhân lực theo hướng tiến bộ. Nói<br /> cách khác, phát triển nguồn nhân lực là làm gia tăng đáng kể chất<br /> lượng của nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao<br /> nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của các ngành, địa phương và nhu<br /> cầu của người lao động.<br /> Phát triển nguồn nhân lực là một tổng thể các cách thức, biện<br /> pháp làm gia tăng đáng kể chất lượng của nguồn nhân lực nhằm đáp<br /> ứng yêu cầu ngày càng cao của các ngành, địa phương cũng như nền<br /> kinh tế và nhu cầu của người lao động.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản